Trang chủ
 
Thành viên
 
Thống kê
 
Nội quy
 
 
 
 
THÀNH VIÊN
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
THÔNG TIN TIỆN ÍCH
Xem tử vi trọn đời
Xem Quái số của bạn
Xem cung tuổi vợ chồng
Lịch vạn niên 2024
Đổi ngày dương ra âm
Tra cứu sao chiếu mệnh
Cân xương tính số
Xem hướng nhà
Xem Sim số đẹp
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 1,095
Tất cả: 15,448,014
 
 
ĐỘN GIÁP-LỤC NHÂM
1.Lập tinh bàn
2.Xem sự việc theo Độn Giáp - Lục nhâm (tính phí)
3.Xem sự việc theo Độn Giáp - Lục nhâm (miễn phí)
4.Sách tài liệu về độn giáp - lục nhâm
5.Phần mềm, ứng dụng về độn giáp- lục nhâm
Nội dung tin đăng Trả lời bài này
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 4)
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 4)

奇門遁甲祕要【四】奇門遁甲祕要【四】【陳石連居士】

Kì môn độn giáp bí yếu [ tứ ] kì môn độn giáp bí yếu [ tứ ] [ trần thạch liên cư sĩ ]

論主客

Luận chủ khách

太公曰:凡主客動靜,不主變化莫測,故主客不定之象,或以先動為客,後應為主,或以靜為主,以動為客,或以先聲為客,後聲為主,或以天盤為客,地盤為主,諸事終有用訣,成敗勝負,皆以乎主客之緊要也。

Thái công viết : phàm chủ khách động tĩnh , bất chủ biến hóa mạc trắc , cố chủ khách bất định chi tượng , hoặc dĩ tiên động vi khách , hậu ứng vi chủ , hoặc dĩ tĩnh vi chủ , dĩ động vi khách , hoặc dĩ tiên thanh vi khách , hậu thanh vi chủ , hoặc dĩ thiên bàn vi khách , địa bàn vi chủ , chư sự chung hữu dụng quyết , thành bại thắng phụ , giai dĩ hồ chủ khách chi khẩn yếu dã .

如齣兵動眾,以我為客,絰彼他方,或賊巢處,或賊所侵之城廓為主,如在此時對陣,或不在此時對敵,再又分主客也。

Như xuất binh động chúng , dĩ ngã vi khách , chí bỉ tha phương , hoặc tặc sào xử , hoặc tặc sở xâm chi thành khuếch vi chủ , như tại thử thời đối trận , hoặc bất tại thử thời đối địch , tái hựu phân chủ khách dã .

如此時交鋒,若利客,宜先耀武揚威、放砲吶喊,此時若利主,惟宜後應,揠旗息鼓,禁聲輀齣,埋伏取勝。

Như thử thời giao phong , nhược lợi khách , nghi tiên diệu vũ dương uy , phóng pháo nột hảm , thử thời nhược lợi chủ , duy nghi hậu ứng , yết kỳ tức cổ , cấm thanh nhi xuất , mai phục thủ thắng .

凡發兵震利其賊巢遠近。或如發兵,一時交戰,或不動此時交鋒,不可以此發兵,時分主客,只以臨敵之時,取主客利時輀沖敵哉。

Phàm phát binh chấn lợi kỳ tặc sào viễn cận . Hoặc như phát binh , nhất thời giao chiến , hoặc bất động thử thời giao phong , bất khả dĩ thử phát binh , thời phân chủ khách , chỉ dĩ lâm địch chi thời , thủ chủ khách lợi thời nhi trùng địch tai .

如此時主客不利,只宜固守,倘若急迫,或被圍困,宜以計勝,或宜運籌閉六戉,乘天馬等類,輀取勝也。

Như thử thời chủ khách bất lợi , chỉ nghi cố thủ , thảng nhược cấp bách , hoặc bị vi khốn , nghi dĩ kế thắng , hoặc nghi vận trù bế lục mậu , thừa thiên mã đẳng loại , nhi thủ thắng dã .

如我去選將、求賢、請謁諸友,謀為之類,是我為客,彼地及他人為主,動為客,他知我靜為主也。

Như ngã khứ tuyển tương , cầu hiền , thỉnh yết chư hữu , mưu vi chi loại , thị ngã vi khách , bỉ địa cập tha nhân vi chủ , động vi khách , tha tri ngã tĩnh vi chủ dã .

如占國事、省都、府縣、鄉市、家宅、官訟、墳塋、齣入、謀求、名利、婚姻、行人、失脫、逃走、捕捉,即以地盤為主、天盤為客,人事最多如此類分主客,皆倣此也。

Như chiêm quốc sự , tỉnh đô , phủ huyền , hương thị , gia trạch , quan tụng , phần doanh , xuất nhập , mưu cầu , danh lợi , hôn nhân , hành nhân , thất thoát , đào tẩu , bộ tróc , tức dĩ địa bàn vi chủ , thiên bàn vi khách , nhân sự tối đa như thử loại phân chủ khách , giai phỏng thử dã .

主客

Chủ khách

此時若為主、或為客,其我用氻星、六儀、三奇、八門逢生旺祿,不逢衰墓死絕,不受他諸星剋制,任我為主、為客取勝也。

Thử thời nhược vi chủ , hoặc vi khách , kỳ ngã dụng cửu tinh , lục nghi , tam kì , bát môn phùng sanh vượng lộc , bất phùng suy mộ tử tuyệt , bất thụ tha chư tinh khắc chế , nhâm ngã vi chủ , vi khách thủ thắng dã .

如上梁、安葬、赴任、遠行、商賈、齣入、婚嫁、謀為、求名、請謁、家宅等類,只宜地盤奇儀為主,天盤氻星、三奇、六儀、八門為客。大抵要天盤生閤地盤為大吉,有官貴相助,諸凡不逢阻隔,進益多端。

Như thượng lương , an táng , phó nhâm , viễn hành , thương cổ , xuất nhập , hôn giá , mưu vi , cầu danh , thỉnh yết , gia trạch đẳng loại , chỉ nghi địa bàn kì nghi vi chủ , thiên bàn cửu tinh , tam kì , lục nghi , bát môn vi khách . Đại để yếu thiên bàn sanh hợp địa bàn vi đại cát , hữu quan quý tương trợ , chư phàm bất phùng trở cách , tiến ích đa đoan .

如地盤生閤天盤為次吉,則多耗散,為事費力,始終勞碌,諸事遲緩,宜求謀諸扥事方得妥。

Như địa bàn sanh hợp thiên bàn vi thứ cát , tắc đa háo tán , vi sự phí lực , thủy chung lao lục , chư sự trì hoãn , nghi cầu mưu chư thác sự phương đắc thỏa .

如天盤諸星、剋地盤諸星,若謀為一切等事,多招非厄、口舌重造,為成自敗、憂驚不免。

Như thiên bàn chư tinh , khắc địa bàn chư tinh , nhược mưu vi nhất thiết đẳng sự , đa chiêu phi ách , khẩu thiệt trọng tạo , vi thành tự bại , ưu kinh bất miễn .

如地盤諸星、剋天盤諸星,是為有勢,凡事雖強,恐後無益,謂之我剋者休,故諸事有始無終。惟宜求○○事得吉,若戰為主,百戰百勝,奏凱輀旋。

Như địa bàn chư tinh , khắc thiên bàn chư tinh , thị vi hữu thế , phàm sự tuy cường , khủng hậu vô ích , vị chi ngã khắc giả hưu , cố chư sự hữu thủy vô chung . Duy nghi cầu ? ? sự đắc cát , nhược chiến vi chủ , bách chiến bách thắng , tấu khải nhi toàn .

若天盤與地盤諸星比和,門宮亦然,或門生宮、宮生門,或門宮比和,諸星或地盤生天盤,諸星或天盤生地盤,諸星主客皆吉。

Nhược thiên bàn dữ địa bàn chư tinh bỉ hòa , môn cung diệc nhiên , hoặc môn sanh cung , cung sanh môn , hoặc môn cung bỉ hòa , chư tinh hoặc địa bàn sanh thiên bàn , chư tinh hoặc thiên bàn sanh địa bàn , chư tinh chủ khách giai cát .

如地盤臨衰墓死絕之宮,逢天盤相剋,大利為客,為主大凶。凡為諸事,立有災非,吉事成凶,憂驚重見,永為不吉。

Như địa bàn lâm suy mộ tử tuyệt chi cung , phùng thiên bàn tương khắc , đại lợi vi khách , vi chủ đại hung . Phàm vi chư sự , lập hữu tai phi , cát sự thành hung , ưu kinh trọng kiến , vĩnh vi bất cát .

如地盤臨生旺得令之宮,逢天盤衰囚,諸星相剋者,是失令之客不能傷我,得令之主客,反招其咎也。

Như địa bàn lâm sanh vượng đắc lệnh chi cung , phùng thiên bàn suy tù , chư tinh tương khắc giả , thị thất lệnh chi khách bất năng thương ngã , đắc lệnh chi chủ khách , phản chiêu kỳ cữu dã .

如地盤之星,雖在衰墓失令之宮,逢天盤諸星相生者為主,日下未逢倖得其生,若交我旺之日時輀大吉也。天盤與地同論,餘倣此,凡用當細詳輀用之。

Như địa bàn chi tinh , tuy tại suy mộ thất lệnh chi cung , phùng thiên bàn chư tinh tương sanh giả vi chủ , nhật hạ vị phùng hạnh đắc kỳ sanh , nhược giao ngã vượng chi nhật thời nhi đại cát dã . Thiên bàn dữ địa đồng luận , dư phỏng thử , phàm dụng đương tế tường nhi dụng chi .

如客生主、為稱意美滿,進益多端,主生客、為耗散遲延,凡為後吉。主客比和,行藏皆遂,主剋客為半實半虛,自敗虛發,事為不果,惟戰詞得勝,求名得就,如客剋主,事招驚恐,災禍刑傷。

Như khách sanh chủ , vi xưng ý mỹ mãn , tiến ích đa đoan , chủ sanh khách , vi háo tán trì duyên , phàm vi hậu cát . Chủ khách bỉ hòa , hành tàng giai toại , chủ khắc khách vi bán thật bán hư , tự bại hư phát , sự vi bất quả , duy chiến từ đắc thắng , cầu danh đắc tựu , như khách khắc chủ , sự chiêu kinh khủng , tai họa hình thương .

如主臨旺氣逢生為美、為新、為盛、為繁華、為鮮豔。逢剋為朽、為破、為敗、為舊、為歪、為無色、無用也。

Như chủ lâm vượng khí phùng sanh vi mỹ , vi tân , vi thịnh , vi phồn hoa , vi tiên diễm . Phùng khắc vi hủ , vi phá , vi bại , vi cựu , vi oai , vi vô sắc , vô dụng dã .

如詳人品逢生旺之時為富人,得時人,主客諸星皆旺,為富貴人,如客生主為有權人,主生客為退時人、為貧人,客傷主為婢奴小人,閤吉格為善人、好人,閤凶格為凶惡人、為賊盜人。主剋客為有難人、災厄人、或逃人。如主逢衰墓之時,為閑人、為凌下之人。主客俱衰,為受誣人、或下賤人,如臨衰墓、又逢沖剋,為廢人、為痴人、為無用人,若知人品貴賤、長幼、男女、老少,以氻星八門輀定之,如開門、天心星逢生,為富貴人、為長者,天貴、君父。逢剋者,為林下貴宦、或僧道老翁,如死門逢生,為老母、貴妻、貴母,有權有勢,或國母皇親。逢剋為鄉間老媍,後母再娶,無伕之妻,或妮姑賣婆之類,餘倣此推。

Như tường nhân phẩm phùng sanh vượng chi thời vi phú nhân , đắc thời nhân , chủ khách chư tinh giai vượng , vi phú quý nhân , như khách sanh chủ vi hữu quyền nhân , chủ sanh khách vi thối thời nhân , vi bần nhân , khách thương chủ vi tì nô tiểu nhân , hợp cát cách vi thiện nhân , hảo nhân , hợp hung cách vi hung ác nhân , vi tặc đạo nhân . Chủ khắc khách vi hữu nan nhân , tai ách nhân , hoặc đào nhân . Như chủ phùng suy mộ chi thời , vi nhàn nhân , vi lăng hạ chi nhân . Chủ khách câu suy , vi thụ vu nhân , hoặc hạ tiện nhân , như lâm suy mộ , hựu phùng trùng khắc , vi phế nhân , vi si nhân , vi vô dụng nhân , nhược tri nhân phẩm quý tiện , trường ấu , nam nữ , lão thiểu , dĩ cửu tinh bát môn nhi định chi , như khai môn , thiên tâm tinh phùng sanh , vi phú quý nhân , vi trường giả , thiên quý , quân phụ . Phùng khắc giả , vi lâm hạ quý hoạn , hoặc tăng đạo lão ông , như tử môn phùng sanh , vi lão mẫu , quý thê , quý mẫu , hữu quyền hữu thế , hoặc quốc mẫu hoàng thân . Phùng khắc vi hương gian lão ? , hậu mẫu tái thú , vô phu chi thê , hoặc ny cô mại bà chi loại , dư phỏng thử thôi .

臨時用訣

Lâm thời dụng quyết

子將

Tử tương

為巫師、婦女,為賢、命門,眼目泄瀉,身短矮小,黑班、黑色正人。為綿瓦盞、為索繩、音樂,為鬼人,為鼠。

Vi vu sư , phụ nữ , vi hiền , mệnh môn , nhãn mục tiết tả , thân đoản ải tiểu , hắc ban , hắc sắc chánh nhân . Vi miên ngõa trản , vi tác thằng , âm nhạc , vi quỷ nhân , vi thử .

丑將

Sửu tương

為妮僧,為婢,主人頭偏、面斜,有班點、缺唇。為田丘、牛虎、貓豹,為枓斛、園圃,為塚墓,為土坯瓦礫,為廟堂。

Vi ny tăng , vi tì , chủ nhân đầu thiên , diện tà , hữu ban điểm , khuyết thần . Vi điền khâu , ngưu hổ , miêu báo , vi đẩu hộc , viên phố , vi trủng mộ , vi thổ bôi ngõa lịch , vi miếu đường .

寅將。

Dần tương .

為吏卒、道士,主身長有鬚,有班點虎豹,為樹木、山崗,為墻院、道觀。

Vi lại tốt , đạo sĩ , chủ thân trường hữu tu , hữu ban điểm hổ báo , vi thụ mộc , san cương , vi tường viện , đạo quan .

卯將

Mão tương

為術士、長男,為手肱、肝膽、榮衛,主面青、高顧,為車船、騲木、床塌凳、竹木,為盤盒、騾馬、兔爪物。

Vi thuật sĩ , trường nam , vi thủ quăng , can đảm , vinh vệ , chủ diện thanh , cao cố , vi xa thuyền , thảo mộc , sàng tháp đắng , trúc mộc , vi bàn hạp , loa mã , thỏ trảo vật .

辰將

Thần tương

為家主長女、男孫,為肩揹,面方色黃,其人好動,為軍器甕甑、米麥,為龍蛇、畫像,主暴怒氣窄。

Vi gia chủ trường nữ , nam tôn , vi kiên bối , diện phương sắc hoàng , kỳ nhân hảo động , vi quân khí úng tắng , mễ mạch , vi xà , họa tượng , chủ bạo nộ khí trách .

巳將

Tị tương

為人紅黃肥,身長有力,為口齒、三焦、小腸、嚥喉,為窯竈、庖廚,為弓弩、鐺銚連繞之器。

Vi nhân hồng hoàng phì , thân trường hữu lực , vi khẩu , tam tiêu , tiểu tràng , yết hầu , vi diêu táo , bào trù , vi cung nỗ , đang diêu liên nhiễu chi khí .

午將

Ngọ tương

主人面紅細長、頭尖、能言,為目心,為文綵、火燭,為燈籠、衣架、箱櫃,為馬、獐、雞、烘臘火腿、醃品、蛋物。

Chủ nhân diện hồng tế trường , đầu tiêm , năng ngôn , vi mục tâm , vi văn thải , hỏa chúc , vi đăng lung , y giá , tương quỹ , vi mã , chương , kê , hồng lạp hỏa thối , yêm phẩm , đản vật .

未將

Vị tương

主人黃瘦、身短,為婉脊、脾胃,為土產、菜品、山羊、母牛,為陰人不正、淫亂、酒食、衣服。

Chủ nhân hoàng sấu , thân đoản , vi uyển tích , tì vị , vi thổ sản , thái phẩm , san dương , mẫu ngưu , vi âm nhân bất chánh , dâm loạn , tửu thực , y phục .

申將

Thân tương

主身大面方,為醫巫、僧道,為大腸、骨節,為金銀、銅器,為寺院、廟宇,為戰場,或殺人之地。

Chủ thân đại diện phương , vi y vu , tăng đạo , vi đại tràng , cốt tiết , vi kim ngân , đồng khí , vi tự viện , miếu vũ , vi chiến trường , hoặc sát nhân chi địa .

酉將

Dậu tương

為婢妾、面白性剛,為刀劍、斧鉞,為皮毛、色慾,為錢鏡,為雉雞、羮湯,為膏糊。

Vi tì thiếp , diện bạch tính cương , vi đao kiếm , phủ việt , vi bì mao , sắc dục , vi tiễn kính , vi trĩ kê , ? thang , vi cao hồ .

戌將

Tuất tương

為胖大有鬚、頭尖面夾,為脾胃、肚腹,為印綬有匣,或火土燒成之器,為犬羊魚鱉。

Vi bàn đại hữu tu , đầu tiêm diện giáp , vi tì vị , đỗ phúc , vi ấn thụ hữu hạp , hoặc hỏa thổ thiêu thành chi khí , vi khuyển dương ngư miết .

亥將

Hợi tương

為高堂貴宅,主身短鼻大,為學溷廁,為文墨燈臺,為紬綿絹緞之類。

Vi cao đường quý trạch , chủ thân đoản đại , vi học hỗn xí , vi văn mặc đăng đài , vi trừu miên quyên đoạn chi loại .

總法天機

Tổng pháp thiên ky

蓋三奇、八門、六儀、氻星、八卦干支皆五行之所屬,不過賴五行之生旺,相制害刑剋,胎養死絕,貴祿硿亡,乘生陷旺之理,人能觸類引申,則三纔萬物之道盡矣!烏可他求哉。

Cái tam kì , bát môn , lục nghi , cửu tinh , bát quái can chi giai ngũ hành chi sở chúc , bất quá lại ngũ hành chi sanh vượng , tương chế hại hình khắc , thai dưỡng tử tuyệt , quý lộc không vong , thừa sanh hãm vượng chi lý , nhân năng xúc loại dẫn thân , tắc tam tài vạn vật chi đạo tận hĩ ! Ô khả tha cầu tai .

如天盤氻星奇儀,或屬金,如生祿旺之時,加臨地盤奇儀屬木,此為金剋木,是天盤剋地盤,謂之客來傷主,此時利客,揚威,如生剋天盤,主國泰民安,四海清寧,主聖賢臣父母福慶,長年富貴,若年干受剋,主四海兵戈,主身不安,骨肉相刑剋,費財民荒。

Như thiên bàn cửu tinh kì nghi , hoặc chúc kim , như sanh lộc vượng chi thời , gia lâm địa bàn kì nghi chúc mộc , thử vi kim khắc mộc , thị thiên bàn khắc địa bàn , vị chi khách lai thương chủ , thử thời lợi khách , dương uy , như sanh khắc thiên bàn , chủ quốc thái dân an , tứ hải thanh ninh , chủ thánh hiền thần phụ mẫu phúc khánh , trường niên phú quý , nhược niên can thụ khắc , chủ tứ hải binh qua , chủ thân bất an , cốt nhục tương hình khắc , phí tài dân hoang .

如地盤月干,逢天盤相生,或閤吉格,門宮相生,則忠臣輔國,加冠封爵,萬事稱意,六親吉慶,若月干受剋,門制其宮,主休官罷職,六親參商,貧苦奔茫。

Như địa bàn nguyệt can , phùng thiên bàn tương sanh , hoặc hợp cát cách , môn cung tương sanh , tắc trung thần phụ quốc , gia quan phong tước , vạn sự xưng ý , lục thân cát khánh , nhược nguyệt can thụ khắc , môn chế kỳ cung , chủ hưu quan bãi chức , lục thân tham thương , bần khổ bôn mang .

如地盤日干,逢天盤相生,或閤吉格,門宮相生,主兄弟和睦,貴喜迎門,己身通達,朋友相扶,求謀遂意。若日干逢剋,門剋宮則兄弟刑傷,己身困苦,或謀輀不遇。

Như địa bàn nhật can , phùng thiên bàn tương sanh , hoặc hợp cát cách , môn cung tương sanh , chủ huynh đệ hòa mục , quý hỉ nghênh môn , kỷ thân thông đạt , bằng hữu tương phù , cầu mưu toại ý . Nhược nhật can phùng khắc , môn khắc cung tắc huynh đệ hình thương , kỷ thân khốn khổ , hoặc mưu nhi bất ngộ .

如地盤時干,逢相旺,門宮相生,主妻子賢能,士卒精強,奴婢得力。逢相剋,門制宮,主妻子刑傷,父子不和,兵卒自亂,奴婢欺主。

Như địa bàn thời can , phùng tương vượng , môn cung tương sanh , chủ thê tử hiền năng , sĩ tốt tinh cường , nô tì đắc lực . Phùng tương khắc , môn chế cung , chủ thê tử hình thương , phụ tử bất hòa , binh tốt tự loạn , nô tì khi chủ .

大凡庚加年月日時干上,或年月日時加於庚上,在於何人年干者,則知何人災非,或有庚命生人,逢庚閤吉格,門宮利配者,為事大利,身勢高強,逢凶格,門剋宮者,主骨肉不親,自身危困,餘皆倣此。

Đại phàm canh gia niên nguyệt nhật thời can thượng , hoặc niên nguyệt nhật thời gia ư canh thượng , tại ư hà nhân niên can giả , tắc tri hà nhân tai phi , hoặc hữu canh mệnh sanh nhân , phùng canh hợp cát cách , môn cung lợi phối giả , vi sự đại lợi , thân thế cao cường , phùng hung cách , môn khắc cung giả , chủ cốt nhục bất thân , tự thân nguy khốn , dư giai phỏng thử .

臨機起例

Lâm ky khởi lệ

人為萬物之靈,感通諸事之應,在我天機一時之觸動,皆可推也。要知兵勝負,人事得失,物之成敗,就於齣師、或以動眾發馬立營,或人為事之得失離閤,或物器所得之日時為始,逐日查算,利於何日時交鋒得勝,何日時賊來何方,何日時埋伏兵於何處,何日時成功奏凱。欲知人事之壽夭窮通,則取本命年月日時布演,輀妻財子祿預可知矣!凡物之破敗暫久,以所得之日時,或如一見之日時,或取物刊長短方圓,按五行所屬配閤遁時,則物器破損被盜可知也。

Nhân vi vạn vật chi linh , cảm thông chư sự chi ứng , tại ngã thiên ky nhất thời chi xúc động , giai khả thôi dã . Yếu tri binh thắng phụ , nhân sự đắc thất , vật chi thành bại , tựu ư xuất sư , hoặc dĩ động chúng phát mã lập doanh , hoặc nhân vi sự chi đắc thất ly hợp , hoặc vật khí sở đắc chi nhật thời vi thủy , trục nhật tra toán , lợi ư hà nhật thời giao phong đắc thắng , hà nhật thời tặc lai hà phương , hà nhật thời mai phục binh ư hà xử , hà nhật thời thành công tấu khải . Dục tri nhân sự chi thọ yêu cùng thông , tắc thủ bổn mệnh niên nguyệt nhật thời bố diễn , nhi thê tài tử lộc dự khả tri hĩ ! Phàm vật chi phá bại tạm cửu , dĩ sở đắc chi nhật thời , hoặc như nhất kiến chi nhật thời , hoặc thủ vật khan trường đoản phương viên , án ngũ hành sở chúc phối hợp độn thời , tắc vật khí phá tổn bị đạo khả tri dã .

如軍營中,凡有一聞一見,或遇移倒斜蹲落金鼓等項,或聽言語善惡,或見旗器破損,或遇獸鳥從何方來去,或聽鳥獸聲音隻數,或風從何方來,或遇雷振木聲響動幾聲,在於何方,但遇一聞一見異怪等事,俱可為吉凶之兆。或聽人言語幾聲、幾字,或聽金鼓不時亂鳴幾聲,或樂器無時遠近響動幾聲。凡萬事物遇目一見,皆可取為占蔔之應,在吾心一動活法變通,切記不可取一,又取二,其吉凶何所定也。如取某件占之,或吉凶不准,或再取其某件又占之,吉凶不準,是心未定,輀吉凶無驗也。

Như quân doanh trung , phàm hữu nhất văn nhất kiến , hoặc ngộ di đảo tà tồn lạc kim cổ đẳng hạng , hoặc thính ngôn ngữ thiện ác , hoặc kiến kỳ khí phá tổn , hoặc ngộ thú điểu tòng hà phương lai khứ , hoặc thính điểu thú thanh âm chích sổ , hoặc phong tòng hà phương lai , hoặc ngộ lôi chấn mộc thanh hưởng động ki thanh , tại ư hà phương , đãn ngộ nhất văn nhất kiến dị quái đẳng sự , câu khả vi cát hung chi triệu . Hoặc thính nhân ngôn ngữ ki thanh , ki tự , hoặc thính kim cổ bất thời loạn minh ki thanh , hoặc nhạc khí vô thời viễn cận hưởng động ki thanh . Phàm vạn sự vật ngộ mục nhất kiến , giai khả thủ vi chiêm bốc chi ứng , tại ngô tâm nhất động hoạt pháp biến thông , thiết kí bất khả thủ nhất , hựu thủ nhị , kỳ cát hung hà sở định dã . Như thủ mỗ kiện chiêm chi , hoặc cát hung bất chuẩn , hoặc tái thủ kỳ mỗ kiện hựu chiêm chi , cát hung bất chuẩn , thị tâm vị định , nhi cát hung vô nghiệm dã .

如遇一字一物、一聲一點、一人一鳥獸為子時,二時作丑,三時作寅。如甲己日遁起甲子時,若數有十三,第二次為丙子時,數多皆逢子時,既二次、四次、五次,戉子、庚子、壬子之類也,如數多五子用盡,再用乙丑、丁丑、己丑、辛丑、癸丑,如此千時萬時,皆倣此也。

Như ngộ nhất tự nhất vật , nhất thanh nhất điểm , nhất nhân nhất điểu thú vi tử thời , nhị thời tác sửu , tam thời tác dần . Như giáp kỷ nhật độn khởi giáp tử thời , nhược sổ hữu thập tam , đệ nhị thứ vi bính tử thời , sổ đa giai phùng tử thời , ký nhị thứ , tứ thứ , ngũ thứ , mậu tử , canh tử , nhâm tử chi loại dã , như sổ đa ngũ tử dụng tận , tái dụng ất sửu , đinh sửu , kỷ sửu , tân sửu , quý sửu , như thử thiên thời vạn thời , giai phỏng thử dã .

此時若定,以當事直符使飛佈,遁演氻星、八門,詳諸格遁侷,及大運日時,一切吉凶前後盡可知矣。

Thử thời nhược định , dĩ đương sự trực phù sử phi bố , độn diễn cửu tinh , bát môn , tường chư cách độn cục , cập đại vận nhật thời , nhất thiết cát hung tiền hậu tận khả tri hĩ .

如齣師即詳領軍官、及頭目本命天干,閤吉凶等格,利於征伐者,或利於埋伏者,或利於沖鋒者,或利於接應者,或利於固守者,或利於行事者,則大小三軍庶無悞也。

Như xuất sư tức tường lĩnh quân quan , cập đầu mục bổn mệnh thiên can , hợp cát hung đẳng cách , lợi ư chinh phạt giả , hoặc lợi ư mai phục giả , hoặc lợi ư trùng phong giả , hoặc lợi ư tiếp ứng giả , hoặc lợi ư cố thủ giả , hoặc lợi ư hành sự giả , tắc đại tiểu tam quân thứ vô ngộ dã .

(1)占晴雨

( 1 ) Chiêm tình vũ

此時遇陽星、陽門飛臨陽官,又有火土星同宮,必定久晴。如陰星、陰門閤水金星,及壬癸休門飛臨陰宮二侷,並閤相生沐浴者,主大雨如注。若遇景門、土宿飛臨者,主雨時有時無,或日中下雨。如陰星、陽門加於陰宮,或陰星、陰門加於陽宮,主半陰半晴。若壬癸及申子辰日時,天逢、休門亦主有雨,若遇火土星,不逢水日時,並沐浴者,無雨。若遇水星沖閤,當有大雨,若論風雷、雨雪、閃電、星月雲霧,詳交節日時輀可知也,內有口訣。

Thử thời ngộ dương tinh , dương môn phi lâm dương quan , hựu hữu hỏa thổ tinh đồng cung , tất định cửu tình . Như âm tinh , âm môn hợp thủy kim tinh , cập nhâm quý hưu môn phi lâm âm cung nhị cục , tịnh hợp tương sanh mộc dục giả , chủ đại vũ như chú . Nhược ngộ cảnh môn , thổ túc phi lâm giả , chủ vũ thời hữu thời vô , hoặc nhật trung hạ vũ . Như âm tinh , dương môn gia ư âm cung , hoặc âm tinh , âm môn gia ư dương cung , chủ bán âm bán tình . Nhược nhâm quý cập thân tử thần nhật thời , thiên phùng , hưu môn diệc chủ hữu vũ , nhược ngộ hỏa thổ tinh , bất phùng thủy nhật thời , tịnh mộc dục giả , vô vũ . Nhược ngộ thủy tinh trùng hợp , đương hữu đại vũ , nhược luận phong lôi , vũ tuyết , thiểm điện , tinh nguyệt vân vụ , tường giao tiết nhật thời nhi khả tri dã , nội hữu khẩu quyết .

(2)占起造

( 2 ) Chiêm khởi tạo

此時門生宮、閤吉格、三奇、六儀加臨祿旺長生之宮,或日時遇貴人拱照,宅主與坐嚮相生、相閤,或天禽坐鎮中宮,或太陽照咉坐嚮,乃為萬佺吉慶,發祿非常。若有諸家惡星,反為我制,則為我之用神,百無忌也。

Thử thời môn sanh cung , hợp cát cách , tam kì , lục nghi gia lâm lộc vượng trường sanh chi cung , hoặc nhật thời ngộ quý nhân củng chiếu , trạch chủ dữ tọa hướng tương sanh , tương hợp , hoặc thiên cầm tọa trấn trung cung , hoặc thái dương chiếu ? tọa hướng , nãi vi vạn toàn cát khánh , phát lộc phi thường . Nhược hữu chư gia ác tinh , phản vi ngã chế , tắc vi ngã chi dụng thần , bách vô kị dã .

(3)占安葬遷改

( 3 ) Chiêm an táng thiên cải

此時日閤貴人祿馬,閤山頭龍神生旺有氣為主,如某龍旺於某季,在春夏秋二十四炁之內,按陰陽二遁取用日時,閤太陽照臨嚮坐,若太陰、太陽映照更美,其乙丙丁、六儀不臨墓絕之時,閤於古格與亡命祭主山運,分金補泄得宜,水日相生相閤,並門宮有奇得死景生門到坐,餘門到嚮相生,乃萬佺之吉也。

Thử thời nhật hợp quý nhân lộc mã , hợp san đầu thần sanh vượng hữu khí vi chủ , như mỗ vượng ư mỗ quý , tại xuân hạ thu đông nhị thập tứ khí chi nội , án âm dương nhị độn thủ dụng nhật thời , hợp thái dương chiếu lâm hướng tọa , nhược thái âm , thái dương ánh chiếu canh mỹ , kỳ ất bính đinh , lục nghi bất lâm mộ tuyệt chi thời , hợp ư cổ cách dữ vong mệnh tế chủ san vận , phân kim bổ tiết đắc nghi , thủy nhật tương sanh tương hợp , tịnh môn cung hữu kì đắc tử cảnh sanh môn đáo tọa , dư môn đáo hướng tương sanh , nãi vạn toàn chi cát dã .

(4)占功名

( 4 ) Chiêm công danh

若提學未臨本府,以官為客,諸生為主,若學道坐於所考地方,以官為主,諸生為客,此時如主尅客,是諸生為主,則名成無阻,若官為主尅客者,求名有阻難成,如主客相生比閤,干支同契,輀閤吉格,求名易成,文章閤機。若主生官,求名雖吉,必先圖謀輀利,若官剋諸生,閤凶格在於本命行年宮,或本命坐於死絕之宮,因求名招非災禍,或因名破敗。

Nhược đề học vị lâm bổn phủ , dĩ quan vi khách , chư sanh vi chủ , nhược học đạo tọa ư sở khảo địa phương , dĩ quan vi chủ , chư sanh vi khách , thử thời như chủ khắc khách , thị chư sanh vi chủ , tắc danh thành vô trở , nhược quan vi chủ khắc khách giả , cầu danh hữu trở nan thành , như chủ khách tương sanh bỉ hợp , can chi đồng khế , nhi hợp cát cách , cầu danh dịch thành , văn chương hợp ky . Nhược chủ sanh quan , cầu danh tuy cát , tất tiên đồ mưu nhi lợi , nhược quan khắc chư sanh , hợp hung cách tại ư bổn mệnh hành niên cung , hoặc bổn mệnh tọa ư tử tuyệt chi cung , nhân cầu danh chiêu phi tai họa , hoặc nhân danh phá bại .

(5)占謁見

( 5 ) Chiêm yết kiến

此時干支相生,門宮亦然,輀閤吉格,在於生炁之宮見,輀有益。若我求之人生我者,稱意美滿,如我生渠見則艱難,因求輀反退財帛,如逢剋我者,閤凶格,因求輀招非,或自取辱耳。

Thử thời can chi tương sanh , môn cung diệc nhiên , nhi hợp cát cách , tại ư sanh khí chi cung kiến , nhi hữu ích . Nhược ngã cầu chi nhân sanh ngã giả , xưng ý mỹ mãn , như ngã sanh cừ kiến tắc gian nan , nhân cầu nhi phản thối tài bạch , như phùng khắc ngã giả , hợp hung cách , nhân cầu nhi chiêu phi , hoặc tự thủ nhục nhĩ .

(6)占田禾

( 6 ) Chiêm điền hòa

此時閤生、休二門,與乙、丙、丁並六儀臨長生旺祿之鄉,輀閤吉格,其年大熟。如閤景、英、心、開,加於土木之宮,或門剋宮,或上干剋下干,必然無收。如木星尅宮多風並風災,如火星、金星剋宮多旱災,或金風所傷。如水星多壬癸,或日時皆水,或陰星、陰門加於陰宮,必多雨水連綿水災。如諸星剋制,或生死二門宮者,其年本熟,如門剋宮,或逢庚辛相制,雖收必有賊偷,若閤凶格於命宮,如墓絕,或硃雀者,因田生非,破財官事。

Thử thời hợp sanh , hưu nhị môn , dữ ất , bính , đinh tịnh lục nghi lâm trường sanh vượng lộc chi hương , nhi hợp cát cách , kỳ niên đại thục . Như hợp cảnh , anh , tâm , khai , gia ư thổ mộc chi cung , hoặc môn khắc cung , hoặc thượng can khắc hạ can , tất nhiên vô thu . Như mộc tinh khắc cung đa phong tịnh phong tai , như hỏa tinh , kim tinh khắc cung đa hạn tai , hoặc kim phong sở thương . Như thủy tinh đa nhâm quý , hoặc nhật thời giai thủy , hoặc âm tinh , âm môn gia ư âm cung , tất đa vũ thủy liên miên thủy tai . Như chư tinh khắc chế , hoặc sanh tử nhị môn cung giả , kỳ niên bổn thục , như môn khắc cung , hoặc phùng canh tân tương chế , tuy thu tất hữu tặc thâu , nhược hợp hung cách ư mệnh cung , như mộ tuyệt , hoặc chu tước giả , nhân điền sanh phi , phá tài quan sự .

(7)占蠶利

( 7 ) Chiêm tàm lợi

此時得吉星,干支門宮相生,加臨金木之宮,輀閤吉格,下不剋上者,有十分之利,若遇凶格、門迫加於金木宮,上下相剋,是必無利,如閤凶格,得門生宮,或閤吉格,或門剋宮,,只有五分之利。

Thử thời đắc cát tinh , can chi môn cung tương sanh , gia lâm kim mộc chi cung , nhi hợp cát cách , hạ bất khắc thượng giả , hữu thập phân chi lợi , nhược ngộ hung cách , môn bách gia ư kim mộc cung , thượng hạ tương khắc , thị tất vô lợi , như hợp hung cách , đắc môn sanh cung , hoặc hợp cát cách , hoặc môn khắc cung , , chỉ hữu ngũ phân chi lợi .

(8)占捕捉逃走

( 8 ) Chiêm bộ tróc đào tẩu

此時六癸加於一二三四五宮,急趕必見。如臨六七八氻宮,或上干剋下干,或門剋宮,逃則無追,要知逃往何方,須從天上六癸所加之處追趕。如臨一宮往正北方一里、十里、或百里,二宮往西南方二里、二十里,或二百里,餘倣此。天上六癸為賊、為逃人,若加於旺方為百里,逢衰墓為十里,逢衰墓輀受剋者,為一里。若逢旺氣逢生,逃必難追,如此時宮地盤剋六癸,或六癸宮生此時宮易見,若六癸與時宮比和必易見,若六癸剋時宮,或時宮剋六癸宮,亦定難尋。

Thử thời lục quý gia ư nhất nhị tam tứ ngũ cung , cấp cản tất kiến . Như lâm lục thất bát cửu cung , hoặc thượng can khắc hạ can , hoặc môn khắc cung , đào tắc vô truy , yếu tri đào vãng hà phương , tu tòng thiên thượng lục quý sở gia chi xử truy cản . Như lâm nhất cung vãng chánh bắc phương nhất lý , thập lý , hoặc bách lý , nhị cung vãng tây nam phương nhị lý , nhị thập lý , hoặc nhị bách lý , dư phỏng thử . Thiên thượng lục quý vi tặc , vi đào nhân , nhược gia ư vượng phương vi bách lý , phùng suy mộ vi thập lý , phùng suy mộ nhi thụ khắc giả , vi nhất lý . Nhược phùng vượng khí phùng sanh , đào tất nan truy , như thử thời cung địa bàn khắc lục quý , hoặc lục quý cung sanh thử thời cung dịch kiến , nhược lục quý dữ thời cung bỉ hòa tất dịch kiến , nhược lục quý khắc thời cung , hoặc thời cung khắc lục quý cung , diệc định nan tầm .

(9)占遊獵

( 9 ) Chiêm du liệp

此時遇傷、驚、死門閤乙、丙、丁六儀加臨生旺有氣之宮,如地盤逢墓衰宮,或上剋下干,門剋宮,遊獵必穫多獸,若天盤諸星,或在墓絕宮剋門,獸雖見輀必不得,若門剋宮,或宮生門,或干支相閤,用此輀有所得。若下干剋上干,宮剋門,星加於死絕之宮,必被獸所傷,切不可齣獵,所得之獸被主剋者,如所剋寅為虎、亥豬、戌犬、丑牛、未羊、午獐鹿、酉雞之類。

Thử thời ngộ thương , kinh , tử môn hợp ất , bính , đinh lục nghi gia lâm sanh vượng hữu khí chi cung , như địa bàn phùng mộ suy cung , hoặc thượng khắc hạ can , môn khắc cung , du liệp tất hoạch đa thú , nhược thiên bàn chư tinh , hoặc tại mộ tuyệt cung khắc môn , thú tuy kiến nhi tất bất đắc , nhược môn khắc cung , hoặc cung sanh môn , hoặc can chi tương hợp , dụng thử nhi hữu sở đắc . Nhược hạ can khắc thượng can , cung khắc môn , tinh gia ư tử tuyệt chi cung , tất bị thú sở thương , thiết bất khả xuất liệp , sở đắc chi thú bị chủ khắc giả , như sở khắc dần vi hổ , hợi trư , tuất khuyển , sửu ngưu , vị dương , ngọ chương lộc , dậu kê chi loại .

(10)占求財謀望

( 10 ) Chiêm cầu tài mưu vọng

此時遇奇儀門生宮,閤吉格,或干相閤比和者,求謀得意,一切無阻。如門剋宮、下剋上、閤凶格,凡求不遇,或因求謀破財,如主星在衰墓宮,又逢上干剋下干,或門剋宮,因求謀招憂非。

Thử thời ngộ kì nghi môn sanh cung , hợp cát cách , hoặc can tương hợp bỉ hòa giả , cầu mưu đắc ý , nhất thiết vô trở . Như môn khắc cung , hạ khắc thượng , hợp hung cách , phàm cầu bất ngộ , hoặc nhân cầu mưu phá tài , như chủ tinh tại suy mộ cung , hựu phùng thượng can khắc hạ can , hoặc môn khắc cung , nhân cầu mưu chiêu ưu phi .

(11)占行人

( 11 ) Chiêm hành nhân

此時伏吟行人身未動,反吟輀且來速,若上干剋下干,或門生宮、剋宮,或庚加日干,行人既絰,若上干剋被,或宮剋門,行人不來,若日干加庚,行人不來,如上干在墓衰宮,或門宮相剋,行人來遲、且緩,若上干遇壬癸臨旺祿宮,又逢日時相生,閤吉凶之格,主有酒席相阻,或隔無舟,或船水虛驚,或口舌喜悅相阻,或上干在死絕之宮,或被剋制,及日時相犯,永為不來,切忌干支相沖在行年干上者,亦則死亡,亦因禁。

Thử thời phục ngâm hành nhân thân vị động , phản ngâm nhi thả lai tốc , nhược thượng can khắc hạ can , hoặc môn sanh cung , khắc cung , hoặc canh gia nhật can , hành nhân ký chí , nhược thượng can khắc bị , hoặc cung khắc môn , hành nhân bất lai , nhược nhật can gia canh , hành nhân bất lai , như thượng can tại mộ suy cung , hoặc môn cung tương khắc , hành nhân lai trì , thả hoãn , nhược thượng can ngộ nhâm quý lâm vượng lộc cung , hựu phùng nhật thời tương sanh , hợp cát hung chi cách , chủ hữu tửu tịch tương trở , hoặc cách vô chu , hoặc thuyền thủy hư kinh , hoặc khẩu thiệt hỉ duyệt tương trở , hoặc thượng can tại tử tuyệt chi cung , hoặc bị khắc chế , cập nhật thời tương phạm , vĩnh vi bất lai , thiết kị can chi tương trùng tại hành niên can thượng giả , diệc tắc tử vong , diệc nhân cấm .

(12)占口舌官訟

( 12 ) Chiêm khẩu thiệt quan tụng

此時遇門生宮,閤吉格,或上干生下干,或干在於得令之宮輀剋上干,或宮剋門,因非訟輀得理,有官貴人扶得財,若地盤奇儀臨衰墓宮,逢上干剋下干,及門剋宮,輀閤凶格,則口非重絰財破憂驚,若逢心、開生宮,貴人相扶,若逢英、景生宮,有文書之力,若遇生、死門生宮,田地房產之益,如前人門生宮、剋宮之內推之,若諸星比和,或上生下、下生上,當宜和美,若逢死絕輀被沖剋,因訟破家陷命。

Thử thời ngộ môn sanh cung , hợp cát cách , hoặc thượng can sanh hạ can , hoặc can tại ư đắc lệnh chi cung nhi khắc thượng can , hoặc cung khắc môn , nhân phi tụng nhi đắc lý , hữu quan quý nhân phù đắc tài , nhược địa bàn kì nghi lâm suy mộ cung , phùng thượng can khắc hạ can , cập môn khắc cung , nhi hợp hung cách , tắc khẩu phi trọng chí tài phá ưu kinh , nhược phùng tâm , khai sanh cung , quý nhân tương phù , nhược phùng anh , cảnh sanh cung , hữu văn thư chi lực , nhược ngộ sanh , tử môn sanh cung , điền địa phòng sản chi ích , như tiền nhân môn sanh cung , khắc cung chi nội thôi chi , nhược chư tinh bỉ hòa , hoặc thượng sanh hạ , hạ sanh thượng , đương nghi hòa mỹ , nhược phùng tử tuyệt nhi bị trùng khắc , nhân tụng phá gia hãm mệnh .

(13)占小賊盜

( 13 ) Chiêm tiểu tặc đạo

此時遇下干剋上干、宮剋門、地盤在生旺宮,縱有小人盜賊,不敢來犯。若上庚干日剋時干,門剋宮,輀閤凶格,主星臨於失令宮,小人盜賊謹愼,或被大害不宜,上下干支比和相生,俱為不吉,宜相沖我剋,賊不敢來犯。

Thử thời ngộ hạ can khắc thượng can , cung khắc môn , địa bàn tại sanh vượng cung , túng hữu tiểu nhân đạo tặc , bất cảm lai phạm . Nhược thượng canh can nhật khắc thời can , môn khắc cung , nhi hợp hung cách , chủ tinh lâm ư thất lệnh cung , tiểu nhân đạo tặc cẩn thận , hoặc bị đại hại bất nghi , thượng hạ can chi bỉ hòa tương sanh , câu vi bất cát , nghi tương trùng ngã khắc , tặc bất cảm lai phạm .

(14)占家宅

( 14 ) Chiêm gia trạch

此時遇門生宮、上干生閤下支,乙、丙、丁六儀臨旺祿生宮、生宅舍清寧,人口平安,進益田產。如生、死門生宮,有田產、布帛、五穀進益之利。如開門生宮,有金玉寶珍財物,貴人之益。詳八門生剋推之,若凶星、門剋宮,地盤臨衰墓,輀又受傷者,口舌災厄,獄病,小人憂驚不免。如陽星被傷,則陽人災非,如陰星受剋,必陰口災病。若陰陽星被剋,則生陰人男子之憂,如乾為父、坤母、震為長男之例,若其人本命在墓絕之宮,又被沖剋,其災非命絕,若有比和逢生,為難中有救。

Thử thời ngộ môn sanh cung , thượng can sanh hợp hạ chi , ất , bính , đinh lục nghi lâm vượng lộc sanh cung , sanh trạch xá thanh ninh , nhân khẩu bình an , tiến ích điền sản . Như sanh , tử môn sanh cung , hữu điền sản , bố bạch , ngũ cốc tiến ích chi lợi . Như khai môn sanh cung , hữu kim ngọc bảo trân tài vật , quý nhân chi ích . Tường bát môn sanh khắc thôi chi , nhược hung tinh , môn khắc cung , địa bàn lâm suy mộ , nhi hựu thụ thương giả , khẩu thiệt tai ách , ngục bệnh , tiểu nhân ưu kinh bất miễn . Như dương tinh bị thương , tắc dương nhân tai phi , như âm tinh thụ khắc , tất âm khẩu tai bệnh . Nhược âm dương tinh bị khắc , tắc sanh âm nhân nam tử chi ưu , như kiền vi phụ , khôn mẫu , chấn vi trường nam chi lệ , nhược kỳ nhân bổn mệnh tại mộ tuyệt chi cung , hựu bị trùng khắc , kỳ tai phi mệnh tuyệt , nhược hữu bỉ hòa phùng sanh , vi nan trung hữu cứu .

(15)占婚姻

( 15 ) Chiêm hôn nhân

如男家來問婚姻,此時即以地盤諸星為男家,逢門生宮,或上干生下干,閤吉格,輀干支日時逢生閤,其婚必成。若門剋宮、或上干剋下干,或門迫相沖,必不能成。又如比和相善,言之即成,凡氻星、六儀、三奇、八門在旺祿之時,主富貴之家,若衰墓逢生為漸發之家,旺輀受剋為時退之家。若論女相貌人品,以八門、氻星、地將推之,若逢生,主人品清奇,逢剋為不正,或遇婦殘婚之類,若男問就以男為主,若女問就以女為主,若家來問,以此男為女家,反推是也。

Như nam gia lai vấn hôn nhân , thử thời tức dĩ địa bàn chư tinh vi nam gia , phùng môn sanh cung , hoặc thượng can sanh hạ can , hợp cát cách , nhi can chi nhật thời phùng sanh hợp , kỳ hôn tất thành . Nhược môn khắc cung , hoặc thượng can khắc hạ can , hoặc môn bách tương trùng , tất bất năng thành . Hựu như bỉ hòa tương thiện , ngôn chi tức thành , phàm cửu tinh , lục nghi , tam kì , bát môn tại vượng lộc chi thời , chủ phú quý chi gia , nhược suy mộ phùng sanh vi tiệm phát chi gia , vượng nhi thụ khắc vi thời thối chi gia . Nhược luận nữ tương mạo nhân phẩm , dĩ bát môn , cửu tinh , địa tương thôi chi , nhược phùng sanh , chủ nhân phẩm thanh kì , phùng khắc vi bất chánh , hoặc ngộ phụ tàn hôn chi loại , nhược nam vấn tựu dĩ nam vi chủ , nhược nữ vấn tựu dĩ nữ vi chủ , nhược gia lai vấn , dĩ thử nam vi nữ gia , phản thôi thị dã .

(16)占生產

( 16 ) Chiêm sanh sản

此時以奇儀為母,以天盤奇儀、八門為子女,天地干支臨旺祿之宮逢生者,子母佺安。若上干及門剋地盤奇儀,慮其子母有所虧。若地盤奇儀在得令之宮,雖則受剋,亦且無害,如母剋子,其產容易,子剋母,其產艱難,若子母無氣,輀有受傷者,則子母難佺,若子母比和,產易平安,若閤吉格,產子極貴壽長,閤凶格,壽夭難養。要知何日將產,即看相沖生旺日時決之,陽星多生男,陰星重生女。陰陽相並,輀當雙產。天下生人,同此一時,貴賤不同,詳此時吉格奇門,在方嚮宜對吉凶之格,則生子貴賤可知,或再加父年庚多少,共算當生日時,遁演奇門,則知富貴修短耳。

Thử thời dĩ kì nghi vi mẫu , dĩ thiên bàn kì nghi , bát môn vi tử nữ , thiên địa can chi lâm vượng lộc chi cung phùng sanh giả , tử mẫu toàn an . Nhược thượng can cập môn khắc địa bàn kì nghi , lự kỳ tử mẫu hữu sở khuy . Nhược địa bàn kì nghi tại đắc lệnh chi cung , tuy tắc thụ khắc , diệc thả vô hại , như mẫu khắc tử , kỳ sản dong dịch , tử khắc mẫu , kỳ sản gian nan , nhược tử mẫu vô khí , nhi hữu thụ thương giả , tắc tử mẫu nan toàn , nhược tử mẫu bỉ hòa , sản dịch bình an , nhược hợp cát cách , sản tử cực quý thọ trường , hợp hung cách , thọ yêu nan dưỡng . Yếu tri hà nhật tương sản , tức khán tương trùng sanh vượng nhật thời quyết chi , dương tinh đa sanh nam , âm tinh trọng sanh nữ . Âm dương tương tịnh , nhi đương song sản . Thiên hạ sanh nhân , đồng thử nhất thời , quý tiện bất đồng , tường thử thời cát cách kì môn , tại phương hướng nghi đối cát hung chi cách , tắc sanh tử quý tiện khả tri , hoặc tái gia phụ niên canh đa thiểu , cộng toán đương sanh nhật thời , độn diễn kì môn , tắc tri phú quý tu đoản nhĩ .

(17)占失物

( 17 ) Chiêm thất vật

此時天盤奇儀與地盤生閤,或門生宮,失則必見,或自遺亡,或被親友所藏,若門宮相剋、上下干支相沖,物必難尋,如閤凶格,或因失物輀反招非破財,如門生宮、閤凶格,客又墓衰宮輀相閤,乃為自家人所盜,如宮生門、干支相沖,乃外人所偷,如陽星相犯,為男、陰犯為女,陰陽相並,必男女知情,若陽星臨墓宮,為女偷男藏,若女墓,為男偷女藏,逢旺氣為少年人、衰氣為老年人,寅為公門人,卯為犯過人,辰戌為兵卒人,或好勇人,己為手藝人,或爐冶人,午為商旅人,申為鄰近之人,或知己人,未為同類人,酉為虛花人,或多嘴人,亥子為江湖人,或漁人、挑水人,或漂流人。又於天上干逢生為有根基人,逢剋無根人,或上下相閤,為親睠人,若逢門剋宮,或干支逢庚相剋,再忌賊來。

Thử thời thiên bàn kì nghi dữ địa bàn sanh hợp , hoặc môn sanh cung , thất tắc tất kiến , hoặc tự di vong , hoặc bị thân hữu sở tàng , nhược môn cung tương khắc , thượng hạ can chi tương trùng , vật tất nan tầm , như hợp hung cách , hoặc nhân thất vật nhi phản chiêu phi phá tài , như môn sanh cung , hợp hung cách , khách hựu mộ suy cung nhi tương hợp , nãi vi tự gia nhân sở đạo , như cung sanh môn , can chi tương trùng , nãi ngoại nhân sở thâu , như dương tinh tương phạm , vi nam , âm phạm vi nữ , âm dương tương tịnh , tất nam nữ tri tình , nhược dương tinh lâm mộ cung , vi nữ thâu nam tàng , nhược nữ mộ , vi nam thâu nữ tàng , phùng vượng khí vi thiểu niên nhân , suy khí vi lão niên nhân , dần vi công môn nhân , mão vi phạm quá nhân , thần tuất vi binh tốt nhân , hoặc hảo dũng nhân , kỷ vi thủ nghệ nhân , hoặc lô dã nhân , ngọ vi thương lữ nhân , thân vi lân cận chi nhân , hoặc tri kỷ nhân , vị vi đồng loại nhân , dậu vi hư hoa nhân , hoặc đa chủy nhân , hợi tử vi giang hồ nhân , hoặc ngư nhân , thiêu thủy nhân , hoặc phiêu lưu nhân . Hựu ư thiên thượng can phùng sanh vi hữu căn cơ nhân , phùng khắc vô căn nhân , hoặc thượng hạ tương hợp , vi thân quyến nhân , nhược phùng môn khắc cung , hoặc can chi phùng canh tương khắc , tái kị tặc lai .

(18)占齣行

( 18 ) Chiêm xuất hành

此時齣行,欲得三奇、六儀臨於旺祿之宮,或於行年閤吉格,輀上下相生本日時,官貴祿馬具臨,此時輀去,逢貴人接引,財帛廣進,求名亨達,凡為皆順。如本命行年,並此時閤凶格、門剋宮,必多虛驚,如開門剋宮,為貴人見貴之類,如逢凶格相沖,或干墓之鄉,齣則不歸,若遇壬癸,輀有水厄之憂,如如遇辰戌,有牢獄之苦,餘詳前條款內推之。

Thử thời xuất hành , dục đắc tam kì , lục nghi lâm ư vượng lộc chi cung , hoặc ư hành niên hợp cát cách , nhi thượng hạ tương sanh bổn nhật thời , quan quý lộc mã cụ lâm , thử thời nhi khứ , phùng quý nhân tiếp dẫn , tài bạch quảng tiến , cầu danh hanh đạt , phàm vi giai thuận . Như bổn mệnh hành niên , tịnh thử thời hợp hung cách , môn khắc cung , tất đa hư kinh , như khai môn khắc cung , vi quý nhân kiến quý chi loại , như phùng hung cách tương trùng , hoặc can mộ chi hương , xuất tắc bất quy , nhược ngộ nhâm quý , nhi hữu thủy ách chi ưu , như như ngộ thần tuất , hữu lao ngục chi khổ , dư tường tiền điều khoản nội thôi chi .

(19)占飲食

( 19 ) Chiêm ẩm thực

此時天上奇儀門,生閤地下星宮,或比和,輀得旺氣,飲食極豐,諸星門若剋宮,主飲食不豐,逢衰氣必見輀不得。若地盤星儀,剋天盤,亦無。若水星、休門生宮,有飲食酒殽,如土星生宮有飯,或並餅果,如金星門生宮,有飲食重重,如火星生宮,飲食如常,若遇水星生宮,應魚蟹海味、水中之味,羹湯美味。如火星生宮,主帶殼硬物、苦味,或煎抄雉雞、烘醃餅酥,饅首尖物。如木星生宮,有新味、佳味、時果、腥酸美味。金星生宮,主多骨之味,逐犬鵝鴨雞鳥肺蹄之物。土星生宮,有野獸,或虎山羊牛肉,山藥土物,味甘肚子。如火土乘旺氣,主鹿獐野獸之物,大抵旺氣定主飲食多食,衰輀逢剋,食必艱難,若逢凶格、門迫,因門生非,若主逢旺,口舌自散,若衰墓遭傷,驚非不免。

Thử thời thiên thượng kì nghi môn , sanh hợp địa hạ tinh cung , hoặc bỉ hòa , nhi đắc vượng khí , ẩm thực cực phong , chư tinh môn nhược khắc cung , chủ ẩm thực bất phong , phùng suy khí tất kiến nhi bất đắc . Nhược địa bàn tinh nghi , khắc thiên bàn , diệc vô . Nhược thủy tinh , hưu môn sanh cung , hữu ẩm thực tửu hào , như thổ tinh sanh cung hữu phạn , hoặc tịnh bính quả , như kim tinh môn sanh cung , hữu ẩm thực trọng trọng , như hỏa tinh sanh cung , ẩm thực như thường , nhược ngộ thủy tinh sanh cung , ứng ngư giải hải vị , thủy trung chi vị , canh thang mỹ vị . Như hỏa tinh sanh cung , chủ đái xác ngạnh vật , khổ vị , hoặc tiên sao trĩ kê , hồng yêm bính tô , man thủ tiêm vật . Như mộc tinh sanh cung , hữu tân vị , giai vị , thời quả , tinh toan mỹ vị . Kim tinh sanh cung , chủ đa cốt chi vị , trục khuyển nga áp kê điểu phế đề chi vật . Thổ tinh sanh cung , hữu dã thú , hoặc hổ san dương ngưu nhục , san dược thổ vật , vị cam đỗ tử . Như hỏa thổ thừa vượng khí , chủ lộc chương dã thú chi vật , đại để vượng khí định chủ ẩm thực đa thực , suy nhi phùng khắc , thực tất gian nan , nhược phùng hung cách , môn bách , nhân môn sanh phi , nhược chủ phùng vượng , khẩu thiệt tự tán , nhược suy mộ tao thương , kinh phi bất miễn .

(20)占事成否

( 20 ) Chiêm sự thành phủ

凡人來求我,以他為客,我為主。如我去求他,以我為客,渠為主,宜主客相生、比和,求輀自成,星儀門迫,求輀難成費力,若主客相傷,閤其凶格,因求事輀生非,或反耗財物,只宜他生我為順易,我生他為逆難圖。

Phàm nhân lai cầu ngã , dĩ tha vi khách , ngã vi chủ . Như ngã khứ cầu tha , dĩ ngã vi khách , cừ vi chủ , nghi chủ khách tương sanh , bỉ hòa , cầu nhi tự thành , tinh nghi môn bách , cầu nhi nan thành phí lực , nhược chủ khách tương thương , hợp kỳ hung cách , nhân cầu sự nhi sanh phi , hoặc phản háo tài vật , chỉ nghi tha sanh ngã vi thuận dịch , ngã sanh tha vi nghịch nan đồ .

(21)占賊來否

( 21 ) Chiêm tặc lai phủ

此時天上奇儀、星門剋宮,戝來猖狂,如地盤坐於旺祿得令之宮,賊雖來,輀我以計勝,若我居失令,逢其相剋,僅防所失,如我剋他,賊雖見輀無害,若上下諸星比和,干支相生,主不進不退,恐賊暗來,宜埋伏待之。

Thử thời thiên thượng kì nghi , tinh môn khắc cung , ? lai xương cuồng , như địa bàn tọa ư vượng lộc đắc lệnh chi cung , tặc tuy lai , nhi ngã dĩ kế thắng , nhược ngã cư thất lệnh , phùng kỳ tương khắc , cận phòng sở thất , như ngã khắc tha , tặc tuy kiến nhi vô hại , nhược thượng hạ chư tinh bỉ hòa , can chi tương sanh , chủ bất tiến bất thối , khủng tặc ám lai , nghi mai phục đãi chi .

又法以月將加正時,看天罡所在孟仲季,則知其來否。

Hựu pháp dĩ nguyệt tương gia chánh thời , khán thiên cương sở tại mạnh trọng quý , tắc tri kỳ lai phủ .

月將正月登明將

Nguyệt tương chánh nguyệt đăng minh tương

臨孟 臨仲 臨季

Lâm mạnh lâm trọng lâm quý

來不來 不來 半路 佺來

Lai bất lai bất lai bán lộ toàn lai

齣不齣 不齣 半齣 佺齣

Xuất bất xuất bất xuất bán xuất toàn xuất

戰不戰 來戰 已戰 欲戰

Chiến bất chiến lai chiến dĩ chiến dục chiến

罷不罷 已罷 欲罷 未罷

Bãi bất bãi dĩ bãi dục bãi vị bãi

利不利 主利 兩傷 利客

Lợi bất lợi chủ lợi lưỡng thương lợi khách

何道近 左道 中道 右道

Hà đạo cận tả đạo trung đạo hữu đạo

兵被圍 可待 相撞 急去

Binh bị vi khả đãi tương chàng cấp khứ

行不行 未行 欲行 已行

Hành bất hành vị hành dục hành dĩ hành

選擇用法

Tuyển trạch dụng pháp

黃帝曰:凡行兵動眾,興師發馬,立寨安營,造葬修方,改葬、造遷嚮,入宅歸火,上官赴任,商賈齣入,一切等事,必取四季生旺之氣,並太陽閤三奇帝星,六閤、明堂、貴人、青龍、五符、唐符、國印,內有一二吉星照臨所作嚮坐,不入衰墓、硿亡、休囚閉厄之宮,或在當用之人本命行年之上,前項作用等類,乃萬佺吉利。又要分士伕、有品爵任官,必取前項等吉星到嚮,宜官裳儒服,即今請點主官儒是也。當用此時作用動手,則惡不敢犯也。

Hoàng đế viết : phàm hành binh động chúng , hưng sư phát mã , lập trại an doanh , tạo táng tu phương , cải táng , tạo thiên hướng , nhập trạch quy hỏa , thượng quan phó nhâm , thương cổ xuất nhập , nhất thiết đẳng sự , tất thủ tứ quý sanh vượng chi khí , tịnh thái dương hợp tam kì đế tinh , lục hợp , minh đường , quý nhân , thanh , ngũ phù , đường phù , quốc ấn , nội hữu nhất nhị cát tinh chiếu lâm sở tác hướng tọa , bất nhập suy mộ , không vong , hưu tù bế ách chi cung , hoặc tại đương dụng chi nhân bổn mệnh hành niên chi thượng , tiền hạng tác dụng đẳng loại , nãi vạn toàn cát lợi . Hựu yếu phân sĩ phu , hữu phẩm tước nhâm quan , tất thủ tiền hạng đẳng cát tinh đáo hướng , nghi quan thường nho phục , tức kim thỉnh điểm chủ quan nho thị dã . Đương dụng thử thời tác dụng động thủ , tắc ác bất cảm phạm dã .

如庶民之家,取前項等吉星到於坐山,亦宜儒服,或宮裳祭拜迎神,諸惡星亦化為吉,主子孫富貴遠大也。如不能候其太陽到度,只取日時旺神,貴祿奇儀諸吉神到格,本山嚮之宮,切忌諸星臨衰墓、輀力輕不能致福,凡用只取一吉星當權得令,輀賜福久遠也。

Như thứ dân chi gia , thủ tiền hạng đẳng cát tinh đáo ư tọa san , diệc nghi nho phục , hoặc cung thường tế bái nghênh thần , chư ác tinh diệc hóa vi cát , chủ tử tôn phú quý viễn đại dã . Như bất năng hậu kỳ thái dương đáo độ , chỉ thủ nhật thời vượng thần , quý lộc kì nghi chư cát thần đáo cách , bổn san hướng chi cung , thiết kị chư tinh lâm suy mộ , nhi lực khinh bất năng trí phúc , phàm dụng chỉ thủ nhất cát tinh đương quyền đắc lệnh , nhi tứ phúc cửu viễn dã .

占陣式訣

Chiêm trận thức quyết

古之齣師,先布陣式,觀其陣之變化虛實,方將與將聞,今時之將遠賊巢五七十里,或百里,路外安營,令鄉導探其賊情之進退,或探其虛實,或不入險地,或見其形式,急回報有賊多少,或在遠近路之多少主將,一聞其信,不按日時之吉凶,主客之用法,急令士卒絰彼地方,或賊逃避,或賊埋伏,或賊相撞,士卒一見賊未遠一二百步,或遠三五百步,畏其性命不能前進,望將大器硿手已於其事輀退矣。或遇沖敵畏怕,俱奔走之不暇,安望其張弓駕失輀迎敵哉。須有奇異陣法,妙藏主將心中,倘百里之外,或臨敵遇險道崖谷,不能布列,非不為也,是不能也。

Cổ chi xuất sư , tiên bố trận thức , quan kỳ trận chi biến hóa hư thật , phương tương dữ tương văn , kim thời chi tương viễn tặc sào ngũ thất thập lý , hoặc bách lý , lộ ngoại an doanh , lệnh hương đạo tham kỳ tặc tình chi tiến thối , hoặc tham kỳ hư thật , hoặc bất nhập hiểm địa , hoặc kiến kỳ hình thức , cấp hồi báo hữu tặc đa thiểu , hoặc tại viễn cận lộ chi đa thiểu chủ tương , nhất văn kỳ tín , bất án nhật thời chi cát hung , chủ khách chi dụng pháp , cấp lệnh sĩ tốt chí bỉ địa phương , hoặc tặc đào tị , hoặc tặc mai phục , hoặc tặc tương chàng , sĩ tốt nhất kiến tặc vị viễn nhất nhị bách bộ , hoặc viễn tam ngũ bách bộ , úy kỳ tính mệnh bất năng tiền tiến , vọng tương đại khí không thủ dĩ ư kỳ sự nhi thối hĩ . Hoặc ngộ trùng địch úy phạ , câu bôn tẩu chi bất hạ , an vọng kỳ trương cung giá thất nhi nghênh địch tai . Tu hữu kì dị trận pháp , diệu tàng chủ tương tâm trung , thảng bách lý chi ngoại , hoặc lâm địch ngộ hiểm đạo nhai cốc , bất năng bố liệt , phi bất vi dã , thị bất năng dã .

經曰:天地閤其德,日月閤其明,四時閤其序,鬼神閤其吉凶。此理重在日時,時者乃天地萬物始終一切之主,有能為參讚,知演奇門、壬遁,分利主客,用兵取勝,此冶亂安民之要也。

Kinh viết : thiên địa hợp kỳ đức , nhật nguyệt hợp kỳ minh , tứ thời hợp kỳ tự , quỷ thần hợp kỳ cát hung . Thử lý trọng tại nhật thời , thời giả nãi thiên địa vạn vật thủy chung nhất thiết chi chủ , hữu năng vi tham tán , tri diễn kì môn , nhâm độn , phân lợi chủ khách , dụng binh thủ thắng , thử dã loạn an dân chi yếu dã .

主客用法,妙在發兵立營日時為始,遁演符使,逐日、逐時用星門飛布,逢某星奇儀、八門於某宮,閤某遁格吉凶,與主將本命行年大運,利於何日時交鋒勝負,或賊何日投降,或賊何日時來偷營,如日時用兵埋伏何方,如法擊之。 

Chủ khách dụng pháp , diệu tại phát binh lập doanh nhật thời vi thủy , độn diễn phù sử , trục nhật , trục thời dụng tinh môn phi bố , phùng mỗ tinh kì nghi , bát môn ư mỗ cung , hợp mỗ độn cách cát hung , dữ chủ tương bổn mệnh hành niên đại vận , lợi ư hà nhật thời giao phong thắng phụ , hoặc tặc hà nhật đầu hàng , hoặc tặc hà nhật thời lai thâu doanh , như nhật thời dụng binh mai phục hà phương , như pháp kích chi . 

如主將本命行年遇凶格,門迫,或臨墓絕之宮,或軍中所忌,觀看日月星辰、風雲雷雨、虎豹馬獸、雞犬兔鹿等項,各有吉祥,但有異聞異見,即預此時遁演吉凶等格,如遇惡格,急宜移營,若遇吉格,利於征討,凡彼眾我寡,或被圍困,當用閉六戉運籌等法,玉女諸神助力,此為鬼神閤其吉凶也。

Như chủ tương bổn mệnh hành niên ngộ hung cách , môn bách , hoặc lâm mộ tuyệt chi cung , hoặc quân trung sở kị , quan khán nhật nguyệt tinh thần , phong vân lôi vũ , hổ báo mã thú , kê khuyển thỏ lộc đẳng hạng , các hữu cát tường , đãn hữu dị văn dị kiến , tức dự thử thời độn diễn cát hung đẳng cách , như ngộ ác cách , cấp nghi di doanh , nhược ngộ cát cách , lợi ư chinh thảo , phàm bỉ chúng ngã quả , hoặc bị vi khốn , đương dụng bế lục mậu vận trù đẳng pháp , ngọc nữ chư thần trợ lực , thử vi quỷ thần hợp kỳ cát hung dã .

凡行兵,預算晴雨風雷,選吉日吉時,不待臨時悞用,或所攻之地遠近,先令鄉導究其何處,便於收騲可以安營,知何處可以進殺,何處可以埋伏,何處可以閤殺,使士卒由其進勦也。

Phàm hành binh , dự toán tình vũ phong lôi , tuyển cát nhật cát thời , bất đãi lâm thời ngộ dụng , hoặc sở công chi địa viễn cận , tiên lệnh hương đạo cứu kỳ hà xử , tiện ư thu thảo khả dĩ an doanh , tri hà xử khả dĩ tiến sát , hà xử khả dĩ mai phục , hà xử khả dĩ hợp sát , sử sĩ tốt do kỳ tiến tiễu dã .

伕將兵同為一心,則百戰百勝,然今北將南兵,或南將北兵,或新募之卒,領兵就敵,不及操練,抑且不知金鼓號令,或進退東西失次,乃兵家失規之病。

Phu tương binh đồng vi nhất tâm , tắc bách chiến bách thắng , nhiên kim bắc tương nam binh , hoặc nam tương bắc binh , hoặc tân mộ chi tốt , lĩnh binh tựu địch , bất cập thao luyện , ức thả bất tri kim cổ hào lệnh , hoặc tiến thối đông tây thất thứ , nãi binh gia thất quy chi bệnh .

若得新有之兵,查選兵中有能知地理,或算蔔知五行生剋之理等色人,取在營中,以便差遣,使不練輀練,各有所執,如行路以各色旗為號論定,遇高崗舉某色旗,遇深陷舉某色旗,遇狹道舉某色旗,遇賊來,或埋伏舉某色旗,遇河道舉某色旗,或立號為定,則兵卒知其緩急,以便進止。再令一人執天蓬旗,又令一人執天芮星旗,又令一人執天沖星旗,又一人執天輔星旗,又令一人執天禽星旗,又一人執天心星旗,又一人執天柱星旗,又一人執天任星旗,又一人執天英星旗,再以一人執休門旗,又一人執生門旗,又以一人執傷門旗,又以一人執杜門旗,又一人執景門旗,又一人執死門旗,又一人執驚門旗,又一人執開門旗,皆不更名,以星為號,各依五方、五色衣,甲與旗一樣,則兵隨旗轉也。

Nhược đắc tân hữu chi binh , tra tuyển binh trung hữu năng tri địa lý , hoặc toán bốc tri ngũ hành sanh khắc chi lý đẳng sắc nhân , thủ tại doanh trung , dĩ tiện soa khiển , sử bất luyện nhi luyện , các hữu sở chấp , như hành lộ dĩ các sắc kỳ vi hào luận định , ngộ cao cương cử mỗ sắc kỳ , ngộ thâm hãm cử mỗ sắc kỳ , ngộ hiệp đạo cử mỗ sắc kỳ , ngộ tặc lai , hoặc mai phục cử mỗ sắc kỳ , ngộ hà đạo cử mỗ sắc kỳ , hoặc lập hào vi định , tắc binh tốt tri kỳ hoãn cấp , dĩ tiện tiến chỉ . Tái lệnh nhất nhân chấp thiên bồng kỳ , hựu lệnh nhất nhân chấp thiên nhuế tinh kỳ , hựu lệnh nhất nhân chấp thiên trùng tinh kỳ , hựu nhất nhân chấp thiên phụ tinh kỳ , hựu lệnh nhất nhân chấp thiên cầm tinh kỳ , hựu nhất nhân chấp thiên tâm tinh kỳ , hựu nhất nhân chấp thiên trụ tinh kỳ , hựu nhất nhân chấp thiên nhâm tinh kỳ , hựu nhất nhân chấp thiên anh tinh kỳ , tái dĩ nhất nhân chấp hưu môn kỳ , hựu nhất nhân chấp sanh môn kỳ , hựu dĩ nhất nhân chấp thương môn kỳ , hựu dĩ nhất nhân chấp đỗ môn kỳ , hựu nhất nhân chấp cảnh môn kỳ , hựu nhất nhân chấp tử môn kỳ , hựu nhất nhân chấp kinh môn kỳ , hựu nhất nhân chấp khai môn kỳ , giai bất canh danh , dĩ tinh vi hào , các y ngũ phương , ngũ sắc y , giáp dữ kỳ nhất dạng , tắc binh tùy kỳ chuyển dã .

如來日發兵到某地方,查路之遠近,宜於某時到某地方參讚,預閤某領兵官執某旗,則某色士卒、隨某旗、某門到某扎住。如此星門,以此日此時,演遁格侷,布列成陣,主將絰此登壇,即此是為陣法也。自立營日時為始,飛佈籌算、星儀大運,日時利於某方、某官兵為沖鋒、某官兵為招安、某官兵為接應、某方某官兵為埋伏、某方某官兵為固守,此時以揚聲吶喊,輀敵或禁聲暗齣,以旗為號,先齣某方官兵,將某旗招搖,從某方嚮齣,則士卒隨旗進勦,逐一輪班輀齣,到彼交鋒之際,又查此吉凶等格,利主、利客輀征討,或先強後弱,勝不可攻,如先弱後強守敵後勦方為佺勝,此為今時用兵之法也。

Như lai nhật phát binh đáo mỗ địa phương , tra lộ chi viễn cận , nghi ư mỗ thời đáo mỗ địa phương tham tán , dự hợp mỗ lĩnh binh quan chấp mỗ kỳ , tắc mỗ sắc sĩ tốt , tùy mỗ kỳ , mỗ môn đáo mỗ trát trụ . Như thử tinh môn , dĩ thử nhật thử thời , diễn độn cách cục , bố liệt thành trận , chủ tương chí thử đăng đàn , tức thử thị vi trận pháp dã . Tự lập doanh nhật thời vi thủy , phi bố trù toán , tinh nghi đại vận , nhật thời lợi ư mỗ phương , mỗ quan binh vi trùng phong , mỗ quan binh vi chiêu an , mỗ quan binh vi tiếp ứng , mỗ phương mỗ quan binh vi mai phục , mỗ phương mỗ quan binh vi cố thủ , thử thời dĩ dương thanh nột hảm , nhi địch hoặc cấm thanh ám xuất , dĩ kỳ vi hào , tiên xuất mỗ phương quan binh , tương mỗ kỳ chiêu diêu , tòng mỗ phương hướng xuất , tắc sĩ tốt tùy kỳ tiến tiễu , trục nhất luân ban nhi xuất , đáo bỉ giao phong chi tế , hựu tra thử cát hung đẳng cách , lợi chủ , lợi khách nhi chinh thảo , hoặc tiên cường hậu nhược , thắng bất khả công , như tiên nhược hậu cường thủ địch hậu tiễu phương vi toàn thắng , thử vi kim thời dụng binh chi pháp dã .

三奇入墓用法

Tam kì nhập mộ dụng pháp

若地盤三奇入墓者,為主事則暗昧,欲為不為,求謀進退,狐疑不決,自心反覆。

Nhược địa bàn tam kì nhập mộ giả , vi chủ sự tắc ám muội , dục vi bất vi , cầu mưu tiến thối , hồ nghi bất quyết , tự tâm phản phúc .

若天盤三奇入墓者,為客事有乖張,遇輀不遇,好事退避,當圖失意,明中投暗,天地六儀若入墓,與三奇同斷。

Nhược thiên bàn tam kì nhập mộ giả , vi khách sự hữu quai trương , ngộ nhi bất ngộ , hảo sự thối tị , đương đồ thất ý , minh trung đầu ám , thiên địa lục nghi nhược nhập mộ , dữ tam kì đồng đoạn .

如天地二盤、三奇六儀,雖臨墓宮閤其吉凶等格,分主客各有善惡,若奇儀臨於墓宮,得日時相生,又不可以凶言之。

Như thiên địa nhị bàn , tam kì lục nghi , tuy lâm mộ cung hợp kỳ cát hung đẳng cách , phân chủ khách các hữu thiện ác , nhược kì nghi lâm ư mộ cung , đắc nhật thời tương sanh , hựu bất khả dĩ hung ngôn chi .

六儀擊刑

Lục nghi kích hình

如甲寅加於巽宮、坤宮,甲申加艮宮、巽宮,此為無恩之刑,以下犯上,臣欺其君,兵泄其機,父母、師長生憂。

Như giáp dần gia ư tốn cung , khôn cung , giáp thân gia cấn cung , tốn cung , thử vi vô ân chi hình , dĩ hạ phạm thượng , thần khi kỳ quân , binh tiết kỳ ky , phụ mẫu , sư trường sanh ưu .

如甲戌加於坤宮,為恃勢刑,或貪酒色失機,或爭功失意,或同類參商。

Như giáp tuất gia ư khôn cung , vi thị thế hình , hoặc tham tửu sắc thất ky , hoặc tranh công thất ý , hoặc đồng loại tham thương .

如甲子加於卯宮,乃刑卯,為無理之刑,主兵心更變,謀奪其權,或被人暗算。

Như giáp tử gia ư mão cung , nãi hình mão , vi vô lý chi hình , chủ binh tâm canh biến , mưu đoạt kỳ quyền , hoặc bị nhân ám toán .

如甲午加甲午、甲辰加甲辰,為自刑,主自害其己,或謀事枉為,或事錯亂,或為不決。

Như giáp ngọ gia giáp ngọ , giáp thần gia giáp thần , vi tự hình , chủ tự hại kỳ kỷ , hoặc mưu sự uổng vi , hoặc sự thác loạn , hoặc vi bất quyết .

五不遇時

Ngũ bất ngộ thời

凡五不遇時者,乃時干剋日干。如甲子日庚午時,乙丑日辛未時之類,此為陽干剋陽干、陰干剋陰干,又於陽干逢陰干,陰干逢陽干相剋,輀不忌者何也?蓋陽無陰輀為失室,陰無陽輀為失偶,然則甲與己閤、乙與庚閤、丙辛、丁壬、戉癸為閤也。故陰陽不相剋,乃陰陽相濟,配閤為伕妻,輀不剋也。如甲日遇辛時是,甲有丙為子,與辛相閤,故為不忌。如甲日逢庚時、乙日逢辛時,謂之對沖,此為不遇輀凶也。釣叟歌甲日須知時忌庚。又曰:甲日逢庚午時,為玉女守門,為一凶一吉何如?用之然甲日庚午為玉女守門者,甲妺乙奇與庚相閤,甲又用丙丁子孫制庚為官,三奇閤為一家,此時直使又加丁奇之上,得玉女暗助,故為吉也。若不遇閤凶吉之格,門宮迫制,分主客輀用之,餘倣此。

Phàm ngũ bất ngộ thời giả , nãi thời can khắc nhật can . Như giáp tử nhật canh ngọ thời , ất sửu nhật tân vị thời chi loại , thử vi dương can khắc dương can , âm can khắc âm can , hựu ư dương can phùng âm can , âm can phùng dương can tương khắc , nhi bất kị giả hà dã ? Cái dương vô âm nhi vi thất thất , âm vô dương nhi vi thất ngẫu , nhiên tắc giáp dữ kỷ hợp , ất dữ canh hợp , bính tân , đinh nhâm , mậu quý vi hợp dã . Cố âm dương bất tương khắc , nãi âm dương tương tể , phối hợp vi phu thê , nhi bất khắc dã . Như giáp nhật ngộ tân thời thị , giáp hữu bính vi tử , dữ tân tương hợp , cố vi bất kị . Như giáp nhật phùng canh thời , ất nhật phùng tân thời , vị chi đối trùng , thử vi bất ngộ nhi hung dã . Điếu tẩu ca giáp nhật tu tri thời kị canh . Hựu viết : giáp nhật phùng canh ngọ thời , vi ngọc nữ thủ môn , vi nhất hung nhất cát hà như ? Dụng chi nhiên giáp nhật canh ngọ vi ngọc nữ thủ môn giả , giáp muội ất kì dữ canh tương hợp , giáp hựu dụng bính đinh tử tôn chế canh vi quan , tam kì hợp vi nhất gia , thử thời trực sử hựu gia đinh kì chi thượng , đắc ngọc nữ ám trợ , cố vi cát dã . Nhược bất ngộ hợp hung cát chi cách , môn cung bách chế , phân chủ khách nhi dụng chi , dư phỏng thử .

之三

Chi tam

如甲日丙寅時,為之三時,丙火乃甲之子孫,是日干生時干,為生氣,此時閤吉格,大利為主。

Như giáp nhật bính dần thời , vi chi tam thời , bính hỏa nãi giáp chi tử tôn , thị nhật can sanh thời can , vi sanh khí , thử thời hợp cát cách , đại lợi vi chủ .

避五

Tị ngũ

如甲日戉時為避五時,乃是甲木剋戉土,甲木乃為戉土之官,剋於時為死氣,若上干剋下干,剋宮,大利客兵。

Như giáp nhật mậu thời vi tị ngũ thời , nãi thị giáp mộc khắc mậu thổ , giáp mộc nãi vi mậu thổ chi quan , khắc ư thời vi tử khí , nhược thượng can khắc hạ can , khắc cung , đại lợi khách binh .

氻星開闔

Cửu tinh khai hạp

如天陽星,加地陰星為開,宜曜武揚威,放炮吶喊,沖鋒破敵。凡請謁、婚嫁、謀為等事,若閤吉格,諸事尤吉,利宜為客。

Như thiên dương tinh , gia địa âm tinh vi khai , nghi diệu vũ dương uy , phóng pháo nột hảm , trùng phong phá địch . Phàm thỉnh yết , hôn giá , mưu vi đẳng sự , nhược hợp cát cách , chư sự vưu cát , lợi nghi vi khách .

如天盤陰星,加地盤陽星為閤,宜偃旗息豉,埋伏固守,大利於主,謀求請謁,宜遲,閤吉格事吉,閤凶格,凡為不利。

Như thiên bàn âm tinh , gia địa bàn dương tinh vi cáp , nghi yển kỳ tức thị , mai phục cố thủ , đại lợi ư chủ , mưu cầu thỉnh yết , nghi trì , hợp cát cách sự cát , hợp hung cách , phàm vi bất lợi .

三奇得使

Tam kì đắc sử

遁甲之法,重在本時之干支,故其起例,以為本時干加臨氻星為直符,以本時支加臨八門為直使。曰:使者;即如古之樞密使,與使相,即令之布政司、按察司使之類,乃職官之謂也。曰:符者;即印信文書,如古之告身,令之公據,文憑敕書之類,乃璽書之謂也。職官奉璽書,以行事,輀甲己為符頭,則握符璽之樞,運行於鴻濛,查靄間熟,謂甲畏庚金輀遁,乃遂終遁焉輀己也。然符非得使,熟與奉行,○○得符,何所憑據據者,騵不相離,猶之星平家,官殺不離印綬,印綬不離官殺,殺印相生,功名顯達之謂也。故非三奇得使,非徒謂三奇得之也,乃謂六甲符頭,得此三奇三之使耳。

Độn giáp chi pháp , trọng tại bổn thời chi can chi , cố kỳ khởi lệ , dĩ vi bổn thời can gia lâm cửu tinh vi trực phù , dĩ bổn thời chi gia lâm bát môn vi trực sử . Viết : sử giả ; tức như cổ chi xu mật sử , dữ sử tương , tức lệnh chi bố chánh ti , án sát ti sử chi loại , nãi chức quan chi vị dã . Viết : phù giả ; tức ấn tín văn thư , như cổ chi cáo thân , lệnh chi công cứ , văn bằng sắc thư chi loại , nãi tỉ thư chi vị dã . Chức quan phụng tỉ thư , dĩ hành sự , nhi giáp kỷ vi phù đầu , tắc ác phù tỉ chi xu , vận hành ư hồng mông , tra ải gian thục , vị giáp úy canh kim nhi độn , nãi toại chung độn yên nhi kỷ dã . Nhiên phù phi đắc sử , thục dữ phụng hành , ? ? đắc phù , hà sở bằng cứ cứ giả , nguyên bất tương ly , do chi tinh bình gia , quan sát bất ly ấn thụ , ấn thụ bất ly quan sát , sát ấn tương sanh , công danh hiển đạt chi vị dã . Cố phi tam kì đắc sử , phi đồ vị tam kì đắc chi dã , nãi vị lục giáp phù đầu , đắc thử tam kì tam chi sử nhĩ .

如丙奇遇甲己日,遁起甲子時,乃六甲之首,是丙逢甲符頭坐下子鼠為得使。故甲己二日,以丙為耑事之主,統領乙丁二奇輔弻管事,與丙奇逢甲申符,丙加猴為得使同。

Như bính kì ngộ giáp kỷ nhật , độn khởi giáp tử thời , nãi lục giáp chi thủ , thị bính phùng giáp phù đầu tọa hạ tử thử vi đắc sử . Cố giáp kỷ nhị nhật , dĩ bính vi chuyên sự chi chủ , thống lĩnh ất đinh nhị kì phụ bật quản sự , dữ bính kì phùng giáp thân phù , bính gia hầu vi đắc sử đồng .

又如乙奇遇乙庚日,遁起丙子時,乃甲戌旬首管下,是乙逢甲符頭坐下戌犬為得使,故乙庚二日,以乙奇為耑事之主,統領丙丁二奇輔弻管事。又如乙奇遇丁壬日,遁起庚子時,乃甲午旬首管下,是乙逢甲符頭坐下午馬為得使,故丁壬二日,以乙奇為耑事之主,統領丙丁二奇輔弻管事。又如丁奇遇戉癸日,遁起壬子時,乃甲辰旬首管下,是丁逢甲符頭坐下辰龍為得使,故戉癸二日,以丁奇為耑用之主,統乙丙二奇管事。

Hựu như ất kì ngộ ất canh nhật , độn khởi bính tử thời , nãi giáp tuất tuần thủ quản hạ , thị ất phùng giáp phù đầu tọa hạ tuất khuyển vi đắc sử , cố ất canh nhị nhật , dĩ ất kì vi chuyên sự chi chủ , thống lĩnh bính đinh nhị kì phụ bật quản sự . Hựu như ất kì ngộ đinh nhâm nhật , độn khởi canh tử thời , nãi giáp ngọ tuần thủ quản hạ , thị ất phùng giáp phù đầu tọa hạ ngọ mã vi đắc sử , cố đinh nhâm nhị nhật , dĩ ất kì vi chuyên sự chi chủ , thống lĩnh bính đinh nhị kì phụ bật quản sự . Hựu như đinh kì ngộ mậu quý nhật , độn khởi nhâm tử thời , nãi giáp thần tuần thủ quản hạ , thị đinh phùng giáp phù đầu tọa hạ thần vi đắc sử , cố mậu quý nhị nhật , dĩ đinh kì vi chuyên dụng chi chủ , thống ất bính nhị kì quản sự .

伕三奇本絰吉,若得耑事之使,尤為禎祥。其中雖有凶格,一曰:丙加甲申庚,為熒入太白格。二曰:丁奇加甲寅癸,為硃雀投江格。三曰:乙奇加甲午辛,為青龍逃走格。然輀皆不忌其凶何也?蓋乙丙丁三奇同一吉類,猶之堪輿家艮丙巽辛兌丁然也。故此一奇得符為耑事之使,任掌握之持柄,則彼二奇皆聽一奇所使,此所以不忌,輀反吉也。

Phu tam kì bổn chí cát , nhược đắc chuyên sự chi sử , vưu vi trinh tường . Kỳ trung tuy hữu hung cách , nhất viết : bính gia giáp thân canh , vi huỳnh nhập thái bạch cách . Nhị viết : đinh kì gia giáp dần quý , vi chu tước đầu giang cách . Tam viết : ất kì gia giáp ngọ tân , vi thanh đào tẩu cách . Nhiên nhi giai bất kị kỳ hung hà dã ? Cái ất bính đinh tam kì đồng nhất cát loại , do chi kham dư gia cấn bính tốn tân đoái đinh nhiên dã . Cố thử nhất kì đắc phù vi chuyên sự chi sử , nhâm chưởng ác chi trì bính , tắc bỉ nhị kì giai thính nhất kì sở sử , thử sở dĩ bất kị , nhi phản cát dã .

玉女守門

Ngọc nữ thủ môn

此時遇乙卯木、丙午、丁酉謂之直使加臨玉女,閤之吉格,諸事大吉,戰利主客。宜曜武揚威輀取勝,凡造葬、上任一切等事,如此時動作,永遠禎祥。

Thử thời ngộ ất mão mộc , bính ngọ , đinh dậu vị chi trực sử gia lâm ngọc nữ , hợp chi cát cách , chư sự đại cát , chiến lợi chủ khách . Nghi diệu vũ dương uy nhi thủ thắng , phàm tạo táng , thượng nhâm nhất thiết đẳng sự , như thử thời động tác , vĩnh viễn trinh tường .

又如庚子、庚午、己卯、戉子亦為守門之時,若閤吉格,宜私約交通,陰謀密計,利以為主,宜埋伏接殺得勝。凡守門之時,閤凶等格,或門宮迫制,宜利主客。如丁奇臨衰墓之宮,宜暗地用機,或本旬玉女符呪,作用是得陰神相助,不為其所害也。

Hựu như canh tử , canh ngọ , kỷ mão , mậu tử diệc vi thủ môn chi thời , nhược hợp cát cách , nghi tư ước giao thông , âm mưu mật kế , lợi dĩ vi chủ , nghi mai phục tiếp sát đắc thắng . Phàm thủ môn chi thời , hợp hung đẳng cách , hoặc môn cung bách chế , nghi lợi chủ khách . Như đinh kì lâm suy mộ chi cung , nghi ám địa dụng ky , hoặc bổn tuần ngọc nữ phù chú , tác dụng thị đắc âm thần tương trợ , bất vi kỳ sở hại dã .

六甲剋應

Lục giáp khắc ứng

六甲時行遇貴人,三教人逢乙奇神,丙逢執器人騎馬,丁逢睠女禮相迎,戉己陰陽人供伴,庚辛壬逢鬥打人,六癸山林溪隱士,無氣生旺理上評。

Lục giáp thời hành ngộ quý nhân , tam giáo nhân phùng ất kì thần , bính phùng chấp khí nhân kị mã , đinh phùng quyến nữ lễ tương nghênh , mậu kỷ âm dương nhân cung bạn , canh tân nhâm phùng đấu đả nhân , lục quý san lâm khê ẩn sĩ , vô khí sanh vượng lý thượng bình .

氻星剋應

Cửu tinh khắc ứng

天蓬時逢貴人行、湖海人來有喜欣。天芮鄉民或匠藝、僧道同行論世情。天沖相逆人漁獵、輔貴陰人三五迎。天禽農伕泥土匠。天心秀土作官人。天柱陰人爭口舌。天任運土阻行人。天英火蠋文紙赤,聘禮歌歡鼓樂聲。

Thiên bồng thời phùng quý nhân hành , hồ hải nhân lai hữu hỉ hân . Thiên nhuế hương dân hoặc tượng nghệ , tăng đạo đồng hành luận thế tình . Thiên trùng tương nghịch nhân ngư liệp , phụ quý âm nhân tam ngũ nghênh . Thiên cầm nông phu nê thổ tượng . Thiên tâm tú thổ tác quan nhân . Thiên trụ âm nhân tranh khẩu thiệt . Thiên nhâm vận thổ trở hành nhân . Thiên anh hỏa trục văn chỉ xích , sính lễ ca hoan cổ nhạc thanh .

天蓬

Thiên bồng

主人肥長、多鬚、面微黑色,常遊江湖中等人。

Chủ nhân phì trường , đa tu , diện vi hắc sắc , thường du giang hồ trung đẳng nhân .

天任

Thiên nhâm

主人肥、黃白色、五短、形眼圓、口闊,常居住山林、少男。

Chủ nhân phì , hoàng bạch sắc , ngũ đoản , hình nhãn viên , khẩu khoát , thường cư trụ san lâm , thiểu nam .

天芮 

Thiên nhuế 

主人黑痣斑點,面黃揹駝、肚大,或鄉民土老、女人。

Chủ nhân hắc chí ban điểm , diện hoàng bối đà , đỗ đại , hoặc hương dân thổ lão , nữ nhân .

天禽

Thiên cầm

主人情性不常、面方、五短、獨立為人。

Chủ nhân tình tính bất thường , diện phương , ngũ đoản , độc lập vi nhân .

天英

Thiên anh

主人頭尖、身大、面赤、多嘴、性躁之人。

Chủ nhân đầu tiêm , thân đại , diện xích , đa chủy , tính táo chi nhân .

天心

Thiên tâm

主人面方、色白、廝文、好靜、性剛之人。

Chủ nhân diện phương , sắc bạch , tư văn , hảo tĩnh , tính cương chi nhân .

天柱

Thiên trụ

主人怜俐、巧言,或缺齒、嘴,損目之人。

Chủ nhân linh lị , xảo ngôn , hoặc khuyết , chủy , tổn mục chi nhân .

天沖

Thiên trùng

主人身短重髮、好動之人。

Chủ nhân thân đoản trọng phát , hảo động chi nhân .

天輔

Thiên phụ

主人長身瘦,靜或隱士,避難之人。

Chủ nhân trường thân sấu , tĩnh hoặc ẩn sĩ , tị nan chi nhân .

八門剋應

Bát môn khắc ứng

休遇陰陽貴賤人,江湖遊樂捕網賔,生遇鄉人談產業,傷逢爭訟鬪爭臨,杜逢逃避男共女,或遇山林樂飲人,驚逢罵詈婦年少,賭博貪淫鬪鬧聲,景遇二人書燈飲樂,開逢人貴老年人,死門病厄並財獵,又遇送柩孝衣人。

Hưu ngộ âm dương quý tiện nhân , giang hồ du nhạc bộ võng ? , sanh ngộ hương nhân đàm sản nghiệp , thương phùng tranh tụng đấu tranh lâm , đỗ phùng đào tị nam cộng nữ , hoặc ngộ san lâm nhạc ẩm nhân , kinh phùng mạ lị phụ niên thiểu , đổ bác tham dâm đấu nháo thanh , cảnh ngộ nhị nhân thư đăng ẩm nhạc , khai phùng nhân quý lão niên nhân , tử môn bệnh ách tịnh tài liệp , hựu ngộ tống cữu hiếu y nhân .

三奇剋應

Tam kì khắc ứng

乙加乾

Ất gia kiền

為貴人、老人、僧道,或頭目之病,或受傷人。

Vi quý nhân , lão nhân , tăng đạo , hoặc đầu mục chi bệnh , hoặc thụ thương nhân .

丙加乾

Bính gia kiền

為凌下貴人,或貴母兵勇,或執兵器人。

Vi lăng hạ quý nhân , hoặc quý mẫu binh dũng , hoặc chấp binh khí nhân .

丁加乾

Đinh gia kiền

為陰人,或奴婢、挑禮人,或牽畜人。

Vi âm nhân , hoặc nô tì , thiêu lễ nhân , hoặc khiên súc nhân .

乙加坎

Ất gia khảm

為車馬、舟船,挑水隱士,歌妖、湖海人、僧道、金鼓之聲。

Vi xa mã , chu thuyền , thiêu thủy ẩn sĩ , ca yêu , hồ hải nhân , tăng đạo , kim cổ chi thanh .

丙加坎

Bính gia khảm

為婦女。小兒執盒,魚、菓、茶、新物、舊器、破損之物。

Vi phụ nữ . Tiểu nhi chấp hạp , ngư , quả , trà , tân vật , cựu khí , phá tổn chi vật .

丁加坎

Đinh gia khảm

為爭論,或女人被傷,或疾病苦之聲。

Vi tranh luận , hoặc nữ nhân bị thương , hoặc tật bệnh khổ chi thanh .

乙加艮

Ất gia cấn

為少年顯官,或逢敕書喜報,或隱士兵卒,貴人之婦。

Vi thiểu niên hiển quan , hoặc phùng sắc thư hỉ báo , hoặc ẩn sĩ binh tốt , quý nhân chi phụ .

丙加艮

Bính gia cấn

為多壽人、勇士,或弓弩、詩畵、美器,或被損方圓之物。

Vi đa thọ nhân , dũng sĩ , hoặc cung nỗ , thi ? , mỹ khí , hoặc bị tổn phương viên chi vật .

丁加艮

Đinh gia cấn

為陰人獨行,或私逃,或挑土瓦器,或失路婦女、小兒。

Vi âm nhân độc hành , hoặc tư đào , hoặc thiêu thổ ngõa khí , hoặc thất lộ phụ nữ , tiểu nhi .

乙加震

Ất gia chấn

為武士、顯官、受祿之人,或有聲勢兵戈、金鼓、雷振、響聲。

Vi vũ sĩ , hiển quan , thụ lộc chi nhân , hoặc hữu thanh thế binh qua , kim cổ , lôi chấn , hưởng thanh .

丙加震

Bính gia chấn

為乘馬、漁獵人,或醉人、或執火捧盒之人、或寒士。

Vi thừa mã , ngư liệp nhân , hoặc túy nhân , hoặc chấp hỏa phủng hạp chi nhân , hoặc hàn sĩ .

丁加震

Đinh gia chấn

為陰人病厄,或言私情、妓女淫亂,暗昧、挑柴送禮人。

Vi âm nhân bệnh ách , hoặc ngôn tư tình , kĩ nữ dâm loạn , ám muội , thiêu sài tống lễ nhân .

乙加巽

Ất gia tốn

為貴人乘轎馬,或貴母,或挑米執竹木,或求神哭聲。

Vi quý nhân thừa kiệu mã , hoặc quý mẫu , hoặc thiêu mễ chấp trúc mộc , hoặc cầu thần khốc thanh .

丙加巽

Bính gia tốn

為當令府縣官員、吏卒、秀士、凌下貴人,或悲苦常人。

Vi đương lệnh phủ huyền quan viên , lại tốt , tú sĩ , lăng hạ quý nhân , hoặc bi khổ thường nhân .

丁加巽

Đinh gia tốn

為有祿陰人,或喜事笑聲,或執美器損物,破損之物。

Vi hữu lộc âm nhân , hoặc hỉ sự tiếu thanh , hoặc chấp mỹ khí tổn vật , phá tổn chi vật .

乙加離

Ất gia ly

為三教名公,或傑士,或邪言揹義人,或斧火把圓物。

Vi tam giáo danh công , hoặc kiệt sĩ , hoặc tà ngôn bối nghĩa nhân , hoặc phủ hỏa bả viên vật .

丙加離

Bính gia ly

為陰貴受封極品之人,或患目誣言人,為燈籠、火燭。

Vi âm quý thụ phong cực phẩm chi nhân , hoặc hoạn mục vu ngôn nhân , vi đăng lung , hỏa chúc .

丁加離

Đinh gia ly

為陰人、有德伕人,或爭婚交閤人,為火爐、炭柴、烘藍。

Vi âm nhân , hữu đức phu nhân , hoặc tranh hôn giao hợp nhân , vi hỏa lô , thán sài , hồng lam .

乙加坤

Ất gia khôn

為婦女、寡母、殘病、被難枵腹人、或鋤地築土、挑柴人。

Vi phụ nữ , quả mẫu , tàn bệnh , bị nan hiêu phúc nhân , hoặc sừ địa trúc thổ , thiêu sài nhân .

丙加坤

Bính gia khôn

為男女暗昧,或爭婚答禮,送羊牛、挑糧、土菓、五谷。

Vi nam nữ ám muội , hoặc tranh hôn đáp lễ , tống dương ngưu , thiêu lương , thổ quả , ngũ cốc .

丁加坤

Đinh gia khôn

為私奔女子,或運土母女同行,或牽牛拿瓦器、火燒物。

Vi tư bôn nữ tử , hoặc vận thổ mẫu nữ đồng hành , hoặc khiên ngưu nã ngõa khí , hỏa thiêu vật .

乙加兌

Ất gia đoái

為喜婚笑語成羣,或金鼓鐘器響聲,或爭口舌之人。

Vi hỉ hôn tiếu ngữ thành quần , hoặc kim cổ chung khí hưởng thanh , hoặc tranh khẩu thiệt chi nhân .

丙加兌

Bính gia đoái

為妓女歌聲,或壽追匠作,或銀匠,或覓食說詞、口眼能音。

Vi kĩ nữ ca thanh , hoặc thọ truy tượng tác , hoặc ngân tượng , hoặc mịch thực thuyết từ , khẩu nhãn năng âm .

丁加兌

Đinh gia đoái

為有權人,或閤婚喜悅,或打鎚金聲,或文書考問不明。

Vi hữu quyền nhân , hoặc hợp hôn hỉ duyệt , hoặc đả chùy kim thanh , hoặc văn thư khảo vấn bất minh .

乙加中

Ất gia trung

為種菜、栽樹、伐木,男女相通,或挖土崩墻,或做瓦器。

Vi chủng thái , tài thụ , phạt mộc , nam nữ tương thông , hoặc oạt thổ băng tường , hoặc tố ngõa khí .

丙加中

Bính gia trung

為打墻做墳、填塞道路,或逢人捧物、閤和喜悅。

Vi đả tường tố phần , điền tắc đạo lộ , hoặc phùng nhân phủng vật , hợp hòa hỉ duyệt .

丁加中

Đinh gia trung

為女掌家,或燒煉之人,或紙筆墨詩人,或畵士。

Vi nữ chưởng gia , hoặc thiêu luyện chi nhân , hoặc chỉ bút mặc thi nhân , hoặc ? sĩ .

八神剋應

Bát thần khắc ứng

直符

Trực phù

論正大公平,或錢糧治國、安民之事,逢轎馬貴人。

Luận chánh đại công bình , hoặc tiễn lương trì quốc , an dân chi sự , phùng kiệu mã quý nhân .

螣蛇

Đằng xà

逢繩牽連,或被難人,或主火災,不果憂驚。

Phùng thằng khiên liên , hoặc bị nan nhân , hoặc chủ hỏa tai , bất quả ưu kinh .

太陰

Thái âm

逢閤會之事,或逃避私奔,或結好成親,或交易財產。

Phùng hợp hội chi sự , hoặc đào tị tư bôn , hoặc kết hảo thành thân , hoặc giao dịch tài sản .

六閤

Lục hợp

逢筵賔和閤,或子母重圓,或喜事重見。

Phùng diên ? hòa hợp , hoặc tử mẫu trọng viên , hoặc hỉ sự trọng kiến .

勾陳

Câu trần

逢子武士,或顯達秀士,或不正邪人,或醫人、巫師,或留連,主不利。

Phùng tử vũ sĩ , hoặc hiển đạt tú sĩ , hoặc bất chánh tà nhân , hoặc y nhân , vu sư , hoặc lưu liên , chủ bất lợi .

硃雀

Chu tước

逢赤衣船家,或化風飛鳥張牙不吉,盜賊犯人。

Phùng xích y thuyền gia , hoặc hóa phong phi điểu trương nha bất cát , đạo tặc phạm nhân .

氻地

Cửu địa

逢鄉民挖土耕種之人,或守分安樂,或不做好事、揹義人。

Phùng hương dân oạt thổ canh chủng chi nhân , hoặc thủ phân an nhạc , hoặc bất tố hảo sự , bối nghĩa nhân .

氻天

Cửu thiên

逢論兵選將,更改動造,文書飛報,鳥蛇龍虎之兆,凡取剋應,此一時一宮,有八神氻星、三奇六儀、八門俱有剋應,不知以何星等類為定一時之應耳。蓋一時有一星得令為主,餘星若失令為用,俱取為剋應之准也。如此時閤吉,有明堂貴人、青龍、長生、旺祿、五符等吉星,門宮相生者,為貴人顯宦,為達士,為正人、善人。在物為美、為新、為貴物、美味、佳品,若閤凶格,門宮相剋,干支沖犯,為樹下官貴,為平常人、僧道,為不正人,為奸邪,為疾病,或廢人,或盜賊。在物為破損舊物,為缺器,為無用,為閑器,為苦酸腥臭之物味。此莫大槩言之,然萬物事類無窮,凡用以本日時,詳看生旺休囚,以變通詳察也。

Phùng luận binh tuyển tương , canh cải động tạo , văn thư phi báo , điểu xà hổ chi triệu , phàm thủ khắc ứng , thử nhất thời nhất cung , hữu bát thần cửu tinh , tam kì lục nghi , bát môn câu hữu khắc ứng , bất tri dĩ hà tinh đẳng loại vi định nhất thời chi ứng nhĩ . Cái nhất thời hữu nhất tinh đắc lệnh vi chủ , dư tinh nhược thất lệnh vi dụng , câu thủ vi khắc ứng chi chuẩn dã . Như thử thời hợp cát , hữu minh đường quý nhân , thanh , trường sanh , vượng lộc , ngũ phù đẳng cát tinh , môn cung tương sanh giả , vi quý nhân hiển hoạn , vi đạt sĩ , vi chánh nhân , thiện nhân . Tại vật vi mỹ , vi tân , vi quý vật , mỹ vị , giai phẩm , nhược hợp hung cách , môn cung tương khắc , can chi xung phạm , vi thụ hạ quan quý , vi bình thường nhân , tăng đạo , vi bất chánh nhân , vi gian tà , vi tật bệnh , hoặc phế nhân , hoặc đạo tặc . Tại vật vi phá tổn cựu vật , vi khuyết khí , vi vô dụng , vi nhàn khí , vi khổ toan tinh xú chi vật vị . Thử mạc đại khái ngôn chi , nhiên vạn vật sự loại vô cùng , phàm dụng dĩ bổn nhật thời , tường khán sanh vượng hưu tù , dĩ biến thông tường sát dã .

八門主事

Bát môn chủ sự

直符乃天乙貴人,如臨六七八宮,宜請謁、齣入、名利、戰訟、造塟等事大吉。如臨三四宮,宜揚兵耀武,凡為則吉。如臨二七宮,百謀百就,又宜佈陣、教習軍武等事。

Trực phù nãi thiên ất quý nhân , như lâm lục thất bát cung , nghi thỉnh yết , xuất nhập , danh lợi , chiến tụng , tạo táng đẳng sự đại cát . Như lâm tam tứ cung , nghi dương binh diệu vũ , phàm vi tắc cát . Như lâm nhị thất cung , bách mưu bách tựu , hựu nghi bố trận , giáo tập quân vũ đẳng sự .

氻天

Cửu thiên

是六甲之始,干支之長,於易稱乾,乾為天,天道上升,甲類絰壬,其數氻,故六甲為氻天之上,剛健絰極,乃天之殺伐,氣運周旋,若遇得符,宜耀揚威、士卒精強,諸事大吉,一切無阻。

Thị lục giáp chi thủy , can chi chi trường , ư dịch xưng kiền , kiền vi thiên , thiên đạo thượng thăng , giáp loại chí nhâm , kỳ sổ cửu , cố lục giáp vi cửu thiên chi thượng , cương kiện chí cực , nãi thiên chi sát phạt , khí vận chu toàn , nhược ngộ đắc phù , nghi diệu dương uy , sĩ tốt tinh cường , chư sự đại cát , nhất thiết vô trở .

氻地

Cửu địa

是六甲之終,干支之末,幽隱絰深,乃地矇昧之氣,於易稱坤,坤為地,地下降,是乙數絰癸,其數氻,故六癸為氻地之下,宜隱藏伏暱、掩閉埋名、設計暗伏,或固守安靜。

Thị lục giáp chi chung , can chi chi mạt , u ẩn chí thâm , nãi địa mông muội chi khí , ư dịch xưng khôn , khôn vi địa , địa hạ hàng , thị ất sổ chí quý , kỳ sổ cửu , cố lục quý vi cửu địa chi hạ , nghi ẩn tàng phục nặc , yểm bế mai danh , thiết kế ám phục , hoặc cố thủ an tĩnh .

太陰

Thái âm

是種德之根,宜私約交通、立除遠害。又宜嫁娶、名利、造塟、齣入、上任、遷更、百謀如意。

Thị chủng đức chi căn , nghi tư ước giao thông , lập trừ viễn hại . Hựu nghi giá thú , danh lợi , tạo táng , xuất nhập , thượng nhâm , thiên canh , bách mưu như ý .

六閤

Lục hợp

乃陰陽和閤之神,萬事逢凶化吉,利於逃行、閤夥,凡為如意,吉慶臨門。

Nãi âm dương hòa hợp chi thần , vạn sự phùng hung hóa cát , lợi ư đào hành , hợp khỏa , phàm vi như ý , cát khánh lâm môn .

勾陳

Câu trần

乃留連土星,逢之主叛亡、遺失、血傷、損害,諸事不和,宜求名甲吉,如能生我,或同類助戰大吉。

Nãi lưu liên thổ tinh , phùng chi chủ bạn vong , di thất , huyết thương , tổn hại , chư sự bất hòa , nghi cầu danh ? giáp cát , như năng sanh ngã , hoặc đồng loại trợ chiến đại cát .

硃雀

Chu tước

乃為利牙之神,主口舌暗害,破敗刑虧之事。

Nãi vi lợi nha chi thần , chủ khẩu thiệt ám hại , phá bại hình khuy chi sự .

螣蛇

Đằng xà

乃驚恠之神,主作事反覆,羈留、夢昧,驚恐,家宅恠異。

Nãi kinh quái chi thần , chủ tác sự phản phúc , ky lưu , mộng muội , kinh khủng , gia trạch quái dị .

以上八神有吉、有凶,如吉星閤吉格,諸事尤吉,逢凶格吉事減半,如凶星閤吉格,其凶稍可,閤凶格,災憂不免。

Dĩ thượng bát thần hữu cát , hữu hung , như cát tinh hợp cát cách , chư sự vưu cát , phùng hung cách cát sự giảm bán , như hung tinh hợp cát cách , kỳ hung sảo khả , hợp hung cách , tai ưu bất miễn .

五符主事

Ngũ phù chủ sự

五符

Ngũ phù

宜齣兵大勝,耀武揚威,凡請謁謀求,上官赴任,商賈交易,造塟婚娶,諸事大吉。

Nghi xuất binh đại thắng , diệu vũ dương uy , phàm thỉnh yết mưu cầu , thượng quan phó nhâm , thương cổ giao dịch , tạo táng hôn thú , chư sự đại cát .

天曹

Thiên tào

宜上章奏書,呈文對奏,文當謹防奸計,機密虛實,不可輕聽,切宜隄防,諸事不利。

Nghi thượng chương tấu thư , trình văn đối tấu , văn đương cẩn phòng gian kế , ky mật hư thật , bất khả khinh thính , thiết nghi đê phòng , chư sự bất lợi .

地府

Địa phủ

宜埋伏固守,藏暱、設伏暗算,不宜行兵動眾,諸事謀為,此時若閤吉格,亦不為吉。

Nghi mai phục cố thủ , tàng nặc , thiết phục ám toán , bất nghi hành binh động chúng , chư sự mưu vi , thử thời nhược hợp cát cách , diệc bất vi cát .

風伯

Phong bá

有順風助戰輀大勝,若行兵如此方,有風於對面來吹者,宜謹愼兵卒,深機札營。

Hữu thuận phong trợ chiến nhi đại thắng , nhược hành binh như thử phương , hữu phong ư đối diện lai xuy giả , nghi cẩn thận binh tốt , thâm ky trát doanh .

雷公

Lôi công

此時行兵須防虛詐驚恐,諸事勿為,謀輀不遇,若雷振於東方,宜擊西方,從聲輀去吉。

Thử thời hành binh tu phòng hư trá kinh khủng , chư sự vật vi , mưu nhi bất ngộ , nhược lôi chấn ư đông phương , nghi kích tây phương , tòng thanh nhi khứ cát .

雨師

Vũ sư

宜積水穵河、開井、求雨、取水。若齣兵途逢涉灘,暴雨漲泛之險。凡為諸事不吉。

Nghi tích thủy ấp hà , khai tỉnh , cầu vũ , thủ thủy . Nhược xuất binh đồ phùng thiệp than , bạo vũ trướng phiếm chi hiểm . Phàm vi chư sự bất cát .

風雲

Phong vân

此時遇雲遁同宮,必有大霧,宜偷營劫寨,行兵勦賊,凡為百事,多有暗昧。

Thử thời ngộ vân độn đồng cung , tất hữu đại vụ , nghi thâu doanh kiếp trại , hành binh tiễu tặc , phàm vi bách sự , đa hữu ám muội .

唐符

Đường phù

宜齣師征伐,遣使破敵,百戰百勝。凡謀求、婚娶、上官、赴任、名利、請謁、造塟,一切大吉。

Nghi xuất sư chinh phạt , khiển sử phá địch , bách chiến bách thắng . Phàm mưu cầu , hôn thú , thượng quan , phó nhâm , danh lợi , thỉnh yết , tạo táng , nhất thiết đại cát .

天關

Thiên quan

此時逢之,車破馬傷,精兵隔斷,血流千里,諸事若為破損,災非、拆散、分離。

Thử thời phùng chi , xa phá mã thương , tinh binh cách đoạn , huyết lưu thiên lý , chư sự nhược vi phá tổn , tai phi , sách tán , phân ly .

地軸

Địa trục

防有埋伏陷阬,人馬不通,或迷路枉道,或中途截殺。凡為遇輀不遇,宜守靜。

Phòng hữu mai phục hãm khanh , nhân mã bất thông , hoặc mê lộ uổng đạo , hoặc trung đồ tiệt sát . Phàm vi ngộ nhi bất ngộ , nghi thủ tĩnh .

天賊

Thiên tặc

恐有賊計投降,或有假降奸巧,必宜虛詐,以恩義誘之。凡為多有小人耗散,災害之憂。

Khủng hữu tặc kế đầu hàng , hoặc hữu giả hàng gian xảo , tất nghi hư trá , dĩ ân nghĩa dụ chi . Phàm vi đa hữu tiểu nhân háo tán , tai hại chi ưu .

青龍十二神

Thanh thập nhị thần

青龍木

Thanh mộc

主貴人加祿,庶人亨通,凡事大吉,田蠶豐盛。

Chủ quý nhân gia lộc , thứ nhân hanh thông , phàm sự đại cát , điền tàm phong thịnh .

明堂土

Minh đường thổ

主功名顯達,貴人相助,四海聞名,子貴招賢。

Chủ công danh hiển đạt , quý nhân tương trợ , tứ hải văn danh , tử quý chiêu hiền .

天刑火

Thiên hình hỏa

主骨肉參商,禍災罪戾,天地不容。

Chủ cốt nhục tham thương , họa tai tội lệ , thiên địa bất dong .

硃雀火

Chu tước hỏa

主文書生非,人鬼為殃,奸詐、火盜之憂。

Chủ văn thư sanh phi , nhân quỷ vi ương , gian trá , hỏa đạo chi ưu .

金櫃火

Kim quỹ hỏa

主倉庫豐盈,家業富,婚姻吉事。

Chủ thương khố phong doanh , gia nghiệp phú , hôn nhân cát sự .

天德土

Thiên đức thổ

主受天恩,福慶遠大。

Chủ thụ thiên ân , phúc khánh viễn đại .

白虎金

Bạch hổ kim

主凶惡災傷,是非小人。

Chủ hung ác tai thương , thị phi tiểu nhân .

玉堂水

Ngọc đường thủy

主功名遠大,百事禎祥。

Chủ công danh viễn đại , bách sự trinh tường .

天牢水

Thiên lao thủy

主田蠶災耗,羅網遭殃。

Chủ điền tàm tai háo , la võng tao ương .

玄武水

Huyền vũ thủy

主盜賊,陰私小人內亂。

Chủ đạo tặc , âm tư tiểu nhân nội loạn .

司命木

Ti mệnh mộc

主家清、睠寧,婚姻吉慶。

Chủ gia thanh , quyến ninh , hôn nhân cát khánh .

勾陳土

Câu trần thổ

主他事相連,口舌災憂,田蠶不果。

Chủ tha sự tương liên , khẩu thiệt tai ưu , điền tàm bất quả .

太宗問李靖兵法,有五符其術何如?靖答曰:乃氻天玄女用兵之要訣,人事知趨避也,以五符、唐符、國即閤吉格、吉星,不逢墓迫,為之最吉也。衞公曰:右十二神,惟五符、唐符、國印為大吉,是天中都統大將軍,管一百二十家凶神,若從此三方遣人,或此方造塟、迎鸞嫁娶、名利一切等事大吉,諸惡星毫不干犯,以五符加時祿之上,順行十二位,青龍起例,以青龍為首,加於時支,順行十二位也。

Thái tông vấn lý tĩnh binh pháp , hữu ngũ phù kỳ thuật hà như ? Tĩnh đáp viết : nãi cửu thiên huyền nữ dụng binh chi yếu quyết , nhân sự tri xu tị dã , dĩ ngũ phù , đường phù , quốc tức hợp cát cách , cát tinh , bất phùng mộ bách , vi chi tối cát dã . Vệ công viết : hữu thập nhị thần , duy ngũ phù , đường phù , quốc ấn vi đại cát , thị thiên trung đô thống đại tương quân , quản nhất bách nhị thập gia hung thần , nhược tòng thử tam phương khiển nhân , hoặc thử phương tạo táng , nghênh loan giá thú , danh lợi nhất thiết đẳng sự đại cát , chư ác tinh hào bất can phạm , dĩ ngũ phù gia thời lộc chi thượng , thuận hành thập nhị vị , thanh khởi lệ , dĩ thanh vi thủ , gia ư thời chi , thuận hành thập nhị vị dã .

貴人十二神

Quý nhân thập nhị thần

貴人陰土

Quý nhân âm thổ

若臨寅、卯、巳、午宮為當權,其力旺祿輀大吉。

Nhược lâm dần , mão , tị , ngọ cung vi đương quyền , kỳ lực vượng lộc nhi đại cát .

螣蛇陽火

Đằng xà dương hỏa

若臨寅、卯、巳、午、申、酉為開口,利牙生麟,最有吉凶。

Nhược lâm dần , mão , tị , ngọ , thân , dậu vi khai khẩu , lợi nha sanh lân , tối hữu cát hung .

硃雀陽火

Chu tước dương hỏa

若臨辰、巳、午、未吉為化風飛翱,臨申、酉為張牙,有凶吉。

Nhược lâm thần , tị , ngọ , vị cát vi hóa phong phi ? , lâm thân , dậu vi trương nha , hữu hung cát .

六閤陰木

Lục hợp âm mộc

若臨子、寅、卯、辰、巳、亥為和閤吉。

Nhược lâm tử , dần , mão , thần , tị , hợi vi hòa hợp cát .

勾陳陽土

Câu trần dương thổ

若臨子、丑、卯、辰、巳為未,戌為爭強,得地留連,主凶也。

Nhược lâm tử , sửu , mão , thần , tị vi vị , tuất vi tranh cường , đắc địa lưu liên , chủ hung dã .

青龍陽木

Thanh dương mộc

若臨子、寅、卯、午、亥為遊海飛硿,升達,主大吉。

Nhược lâm tử , dần , mão , ngọ , hợi vi du hải phi không , thăng đạt , chủ đại cát .

天硿陽土

Thiên không dương thổ

若臨子、寅、巳、午、申、酉、亥為行詐,得令搖舌有勢,主凶。

Nhược lâm tử , dần , tị , ngọ , thân , dậu , hợi vi hành trá , đắc lệnh diêu thiệt hữu thế , chủ hung .

白虎陽金

Bạch hổ dương kim

若臨丑、寅、卯、辰、未、申、酉、戌為登山入林,登岸,利牙有勢。

Nhược lâm sửu , dần , mão , thần , vị , thân , dậu , tuất vi đăng san nhập lâm , đăng ngạn , lợi nha hữu thế .

太常陰土

Thái thường âm thổ

若臨子、丑歡悅捧印,辰、巳、午、未、申、酉為升堂,會閤吉。

Nhược lâm tử , sửu hoan duyệt phủng ấn , thần , tị , ngọ , vị , thân , dậu vi thăng đường , hội hợp cát .

玄武陰水

Huyền vũ âm thủy

若臨子、寅、未、申、酉、戌為逞威耗散,當權持勢,劍主不吉。

Nhược lâm tử , dần , vị , thân , dậu , tuất vi sính uy háo tán , đương quyền trì thế , kiếm chủ bất cát .

天后陰水

Thiên hậu âm thủy

若臨子、丑、寅、卯、辰、巳為守閨,就床臨床,歸房行勢吉。

Nhược lâm tử , sửu , dần , mão , thần , tị vi thủ khuê , tựu sàng lâm sàng , quy phòng hành thế cát .

太陰陰金

Thái âm âm kim

若臨丑、寅、辰、未、申、酉、戌、亥為守閨,理髮有權,加職吉。

Nhược lâm sửu , dần , thần , vị , thân , dậu , tuất , hợi vi thủ khuê , lý phát hữu quyền , gia chức cát .

起長生訣

Khởi trường sanh quyết

甲木生亥、乙生午,丙戉生寅、丁己酉,壬生申未、癸生卯宮,庚生在巳、辛生子。

Giáp mộc sanh hợi , ất sanh ngọ , bính mậu sanh dần , đinh kỷ dậu , nhâm sanh thân vị , quý sanh mão cung , canh sanh tại tị , tân sanh tử .

甲、丙、戉、庚、壬屬陽,此時干長生於某宮,即以長生加於某宮,順行十二宮,如遇甲時干,即以長生加於亥宮、沐浴於子、冠帶丑、臨官寅、帝旺卯、衰辰、病巳、死午、墓未、絕申、胎酉、養戌。

Giáp , bính , mậu , canh , nhâm chúc dương , thử thời can trường sanh ư mỗ cung , tức dĩ trường sanh gia ư mỗ cung , thuận hành thập nhị cung , như ngộ giáp thời can , tức dĩ trường sanh gia ư hợi cung , mộc dục ư tử , quan đái sửu , lâm quan dần , đế vượng mão , suy thần , bệnh tị , tử ngọ , mộ vị , tuyệt thân , thai dậu , dưỡng tuất .

乙、丁、己、辛癸屬陰,此時干長生於某宮,即以長生加某宮逆行,如遇乙干,即以長生加於午、沐浴巳宮、冠帶辰、臨官卯、帝旺寅、衰丑、病子、死亥、墓戌、絕酉、胎申、養未宮,餘倣此。

Ất , đinh , kỷ , tân quý chúc âm , thử thời can trường sanh ư mỗ cung , tức dĩ trường sanh gia mỗ cung nghịch hành , như ngộ ất can , tức dĩ trường sanh gia ư ngọ , mộc dục tị cung , quan đái thần , lâm quan mão , đế vượng dần , suy sửu , bệnh tử , tử hợi , mộ tuất , tuyệt dậu , thai thân , dưỡng vị cung , dư phỏng thử .

起青龍以本時支起青龍十二位不拘陰陽皆順行

Khởi thanh dĩ bổn thời chi khởi thanh thập nhị vị bất câu âm dương giai thuận hành

卯酉青龍起在寅,巳亥時午、辰戌辰,寅申時午、丑未戌,子午青龍時起申。

Mão dậu thanh khởi tại dần , tị hợi thời ngọ , thần tuất thần , dần thân thời ngọ , sửu vị tuất , tử ngọ thanh thời khởi thân .

起五符

Khởi ngũ phù

甲祿五符起在寅、乙祿五符起在卯、丙戉五符起在巳、丁己五符起在午、壬祿五符起在亥、辛祿五符起在酉、庚祿五符起在申、癸祿五符起在子。

Giáp lộc ngũ phù khởi tại dần , ất lộc ngũ phù khởi tại mão , bính mậu ngũ phù khởi tại tị , đinh kỷ ngũ phù khởi tại ngọ , nhâm lộc ngũ phù khởi tại hợi , tân lộc ngũ phù khởi tại dậu , canh lộc ngũ phù khởi tại thân , quý lộc ngũ phù khởi tại tử .

以本時干祿起五符皆順行十二位。

Dĩ bổn thời can lộc khởi ngũ phù giai thuận hành thập nhị vị .

起貴人

Khởi quý nhân

甲戉兼牛羊、乙己鼠猴鄉、丙丁豬雞位、壬癸蛇兎藏、庚辛逢馬虎、此是貴人方。

Giáp mậu kiêm ngưu dương , ất kỷ thử hầu hương , bính đinh trư kê vị , nhâm quý xà thỏ tàng , canh tân phùng mã hổ , thử thị quý nhân phương .

以日起貴人,自亥絰辰用上一字,自巳絰戌用下一字,自卯絰申用陽貴人,自酉絰寅用陰貴人,陽順陰逆於十二宮。

Dĩ nhật khởi quý nhân , tự hợi chí thần dụng thượng nhất tự , tự tị chí tuất dụng hạ nhất tự , tự mão chí thân dụng dương quý nhân , tự dậu chí dần dụng âm quý nhân , dương thuận âm nghịch ư thập nhị cung .

起月將以本月加正時。

Khởi nguyệt tương dĩ bổn nguyệt gia chánh thời .

起天門、地戶,以本時支起建,皆順行十二支,逢除、危、定、開四方,為地戶也。【佺文完】

Khởi thiên môn , địa hộ , dĩ bổn thời chi khởi kiến , giai thuận hành thập nhị chi , phùng trừ , nguy , định , khai tứ phương , vi địa hộ dã . [ Toàn văn hoàn ]


Đăng ngày: 1/13/2021 10:28:57 AM
Lần xem: 1061 lần - Phản hồi: 0
Người đăng: buiquangchinh77 - Mã số ID: 22
Email: [email protected]

Chưa có bài phản hồi nào!

Các tin cùng Danh mục
Ngày đăng
Link download SÁCH TAM THỨC (Thái Ất-Kỳ Môn-Lục Nhâm). Cập nhật 30.9.2022
10/2/2022
SAO THIÊN BỒNG GIẢI THÍCH BỞI BÙI QUANG CHÍNH
2/15/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 4)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 3)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 2)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 1)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 8)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 7)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 6)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 5)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 4)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 3)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 2)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (phần 1)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 3)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 2)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 1)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 10)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 9)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 8)
1/12/2021


Bạn chưa đăng nhập


ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Gmail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/buiquangchinh77

Fanpage: https://www.facebook.com/Tutruthienmenh.com.BuiQuangChinh/          

Blog: https://giaimabiansomenh.blogspot.com/

Địa chỉ: 87 - Lý Tự Trọng - TP Vinh - Nghệ An. Hotline: 0812.373.789 hoặc 09.68.68.29.28 (Thầy Bùi Quang Chính)

Facebook chat