Trang chủ
 
Thành viên
 
Thống kê
 
Nội quy
 
 
 
 
THÀNH VIÊN
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
THÔNG TIN TIỆN ÍCH
Xem tử vi trọn đời
Xem Quái số của bạn
Xem cung tuổi vợ chồng
Lịch vạn niên 2024
Đổi ngày dương ra âm
Tra cứu sao chiếu mệnh
Cân xương tính số
Xem hướng nhà
Xem Sim số đẹp
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 1,263
Tất cả: 15,448,182
 
 
ĐỘN GIÁP-LỤC NHÂM
1.Lập tinh bàn
2.Xem sự việc theo Độn Giáp - Lục nhâm (tính phí)
3.Xem sự việc theo Độn Giáp - Lục nhâm (miễn phí)
4.Sách tài liệu về độn giáp - lục nhâm
5.Phần mềm, ứng dụng về độn giáp- lục nhâm
Nội dung tin đăng Trả lời bài này
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 3)
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 3)

奇門遁甲祕要【三】奇門遁甲祕要【三】【陳石連居士】

Kì môn độn giáp bí yếu [ tam ] kì môn độn giáp bí yếu [ tam ] [ trần thạch liên cư sĩ ]

奇門遁甲秘要下卷

Kì môn độn giáp bí yếu hạ quyển

六儀總訣

Lục nghi tổng quyết

六甲乃青龍、天福、氻天神,為天子之首、人君之象。宜登壇拜將、欽受兵符、運籌佈侷、賞賜招安、揚兵動眾、遠行。經曰:時加六甲,乘龍萬里,莫敢啊止,不知六甲,齣必遭凶,主頭風目疾,肝氣之症。

Lục giáp nãi thanh , thiên phúc , cửu thiên thần , vi thiên tử chi thủ , nhân quân chi tượng . Nghi đăng đàn bái tương , khâm thụ binh phù , vận trù bố cục , thưởng tứ chiêu an , dương binh động chúng , viễn hành . Kinh viết : thời gia lục giáp , thừa vạn lý , mạc cảm a chỉ , bất tri lục giáp , xuất tất tao hung , chủ đầu phong mục tật , can khí chi chứng .

戉加戉

Mậu gia mậu

青龍入地格

Thanh nhập địa cách

如臨生旺得令之時,宜行諸事、大吉,戰利主客。如逢失令之時,宜養威蓄銳,百事遲疑,再詳門宮迫制用法。

Như lâm sanh vượng đắc lệnh chi thời , nghi hành chư sự , đại cát , chiến lợi chủ khách . Như phùng thất lệnh chi thời , nghi dưỡng uy súc ? , bách sự trì nghi , tái tường môn cung bách chế dụng pháp .

戉加乙

Mậu gia ất

青龍入雲格

Thanh nhập vân cách

戰利主客,諸事大吉。若逢門宮迫制,再分主客之用。

Chiến lợi chủ khách , chư sự đại cát . Nhược phùng môn cung bách chế , tái phân chủ khách chi dụng .

戉加丙

Mậu gia bính

青龍得明格

Thanh đắc minh cách

戰利主客,諸事禎吉,若門剋宮、戰利客,凡事不吉,宮剋門、戰利為主,諸事雖吉,必當費用輀吉。

Chiến lợi chủ khách , chư sự trinh cát , nhược môn khắc cung , chiến lợi khách , phàm sự bất cát , cung khắc môn , chiến lợi vi chủ , chư sự tuy cát , tất đương phí dụng nhi cát .

又戉加丙

Hựu mậu gia bính

青龍迴首格

Thanh hồi thủ cách

門剋宮、不利為主,宮剋門,主兵大勝,諸事進益,舊事不謀自就。凡門宮相剋,再詳生旺墓衰之理輀用也。

Môn khắc cung , bất lợi vi chủ , cung khắc môn , chủ binh đại thắng , chư sự tiến ích , cựu sự bất mưu tự tựu . Phàm môn cung tương khắc , tái tường sanh vượng mộ suy chi lý nhi dụng dã .

戉加丁

Mậu gia đinh

青龍耀明格

Thanh diệu minh cách

主客雖利,各有生旺之時。又察門宮主客取勝,凡大勝諸事亨通,若煆藥煉丹學道長生。

Chủ khách tuy lợi , các hữu sanh vượng chi thời . Hựu sát môn cung chủ khách thủ thắng , phàm đại thắng chư sự hanh thông , nhược ? dược luyện đan học đạo trường sanh .

乙加坤宮

Ất gia khôn cung

日奇玉女臨於未申宮、為胎養之宮,漸入於地,其光將暗,戰利收兵固守,防細諸事,約為則多阻隔,輀且時暗不明,下不上達,為屈不伸,宜後則重見光輝。

Nhật kì ngọc nữ lâm ư vị thân cung , vi thai dưỡng chi cung , tiệm nhập ư địa , kỳ quang tương ám , chiến lợi thu binh cố thủ , phòng tế chư sự , ước vi tắc đa trở cách , nhi thả thời ám bất minh , hạ bất thượng đạt , vi khuất bất thân , nghi hậu tắc trọng kiến quang huy .

乙加兌宮

Ất gia đoái cung

日奇玉女入於酉宮,謂之威德收藏,宜防守、諸事不利。若閤吉格,以後禎祥。若閤凶格,永為災凶。

Nhật kì ngọc nữ nhập ư dậu cung , vị chi uy đức thu tàng , nghi phòng thủ , chư sự bất lợi . Nhược hợp cát cách , dĩ hậu trinh tường . Nhược hợp hung cách , vĩnh vi tai hung .

戉加辛

Mậu gia tân

青龍相侵格

Thanh tương xâm cách

門宮迫制、戉辛各有旺祿之鄉,分利主客,若門生宮、及比和,辛生祿之宮,利為主勝,諸事平常。

Môn cung bách chế , mậu tân các hữu vượng lộc chi hương , phân lợi chủ khách , nhược môn sanh cung , cập bỉ hòa , tân sanh lộc chi cung , lợi vi chủ thắng , chư sự bình thường .

戉加壬

Mậu gia nhâm

青龍破獄格

Thanh phá ngục cách

若門剋宮、為客吉、諸事難啚。若宮剋門、壬臨得令之時,戰反利主,諸事耗散無後。

Nhược môn khắc cung , vi khách cát , chư sự nan bỉ . Nhược cung khắc môn , nhâm lâm đắc lệnh chi thời , chiến phản lợi chủ , chư sự háo tán vô hậu .

戉加癸

Mậu gia quý

為諸事逢門生宮方吉,門剋宮、事主反復。

Vi chư sự phùng môn sanh cung phương cát , môn khắc cung , sự chủ phản phục .

戉加己

Mậu gia kỷ

青龍相閤格

Thanh tương hợp cách

門宮剋制,或逢相生,主客大勝。若遇門生宮、或比和,諸事大吉,百謀無阻。若門剋宮,諸事有始無終。

Môn cung khắc chế , hoặc phùng tương sanh , chủ khách đại thắng . Nhược ngộ môn sanh cung , hoặc bỉ hòa , chư sự đại cát , bách mưu vô trở . Nhược môn khắc cung , chư sự hữu thủy vô chung .

戉加庚

Mậu gia canh

青龍持勢格

Thanh trì thế cách

門剋宮利客,宮剋門利主,諸事皆吉,若門生宮、比和尤吉。各有得令之時,再分主客。

Môn khắc cung lợi khách , cung khắc môn lợi chủ , chư sự giai cát , nhược môn sanh cung , bỉ hòa vưu cát . Các hữu đắc lệnh chi thời , tái phân chủ khách .

乙加震宮

Ất gia chấn cung

日奇乃臨有祿之鄉,升於乙卯之殿,又曰升天。凡事漸漸興發,凡上官請謁,迎鸞婚聘,豎造安葬,商賈齣行,求名覓利,行兵征伐,百事大吉。

Nhật kì nãi lâm hữu lộc chi hương , thăng ư ất mão chi điện , hựu viết thăng thiên . Phàm sự tiệm tiệm hưng phát , phàm thượng quan thỉnh yết , nghênh loan hôn sính , thụ tạo an táng , thương cổ xuất hành , cầu danh mịch lợi , hành binh chinh phạt , bách sự đại cát .

乙加巽宮

Ất gia tốn cung

日奇玉女臨神風之地,乃升於中天,照映四方,秋毫之察,凡為顯揚,諸事大吉,戰征大勝。

Nhật kì ngọc nữ lâm thần phong chi địa , nãi thăng ư trung thiên , chiếu ánh tứ phương , thu hào chi sát , phàm vi hiển dương , chư sự đại cát , chiến chinh đại thắng .

乙加離宮

Ất gia ly cung

日奇玉女臨生旺之宮,又曰當陽。宜為顯揚戰兵。

Nhật kì ngọc nữ lâm sanh vượng chi cung , hựu viết đương dương . Nghi vi hiển dương chiến binh .

青龍相和格

Thanh tương hòa cách

若門宮迫制,戉癸逢生旺之時,分主客用法,若門生宮、或比和,諸事大吉,求謀皆吉。

Nhược môn cung bách chế , mậu quý phùng sanh vượng chi thời , phân chủ khách dụng pháp , nhược môn sanh cung , hoặc bỉ hòa , chư sự đại cát , cầu mưu giai cát .

六乙逢時

Lục ất phùng thời

六乙乃天德日奇神,乙乃木之華、陽之精,其神正大光明。宜施恩佈德,招賢選士。經曰:時加六乙、與神俱齣,不知六乙、齣被恍惚。宜安軍鼓於六乙方上,乙即太陽,若逢生旺之時,宜顯揚號令。如衰墓之時,宜收歛埋伏。

Lục ất nãi thiên đức nhật kì thần , ất nãi mộc chi hoa , dương chi tinh , kỳ thần chánh đại quang minh . Nghi thi ân bố đức , chiêu hiền tuyển sĩ . Kinh viết : thời gia lục ất , dữ thần câu xuất , bất tri lục ất , xuất bị hoảng hốt . Nghi an quân cổ ư lục ất phương thượng , ất tức thái dương , nhược phùng sanh vượng chi thời , nghi hiển dương hào lệnh . Như suy mộ chi thời , nghi thu ? mai phục .

倘若行兵主客大敗,一切啚謀,必遭刑厄非災。

Thảng nhược hành binh chủ khách đại bại , nhất thiết bỉ mưu , tất tao hình ách phi tai .

乙加乾宮

Ất gia kiền cung

乃玉女朝天門,百事大吉。

Nãi ngọc nữ triều thiên môn , bách sự đại cát .

乙加坎宮

Ất gia khảm cung

乃入生鄉,又曰父母相逢,不能自立,百事遲緩。

Nãi nhập sanh hương , hựu viết phụ mẫu tương phùng , bất năng tự lập , bách sự trì hoãn .

乙加艮宮

Ất gia cấn cung

乃玉女升堂,又曰旺方,百事大吉,戰威佺勝。

Nãi ngọc nữ thăng đường , hựu viết vượng phương , bách sự đại cát , chiến uy toàn thắng .

乙加乙

Ất gia ất

奇中伏奇格

Kì trung phục kì cách

若入門騵於本宮為伏吟格,宜積糧藏寶,栽花種果。若遇別門臨宮迫制,再分主客用之。

Nhược nhập môn nguyên ư bổn cung vi phục ngâm cách , nghi tích lương tàng bảo , tài hoa chủng quả . Nhược ngộ biệt môn lâm cung bách chế , tái phân chủ khách dụng chi .

乙加戉

Ất gia mậu

奇入天門格

Kì nhập thiên môn cách

詳門宮生剋,分主客旺墓用法,諸事大吉。

Tường môn cung sanh khắc , phân chủ khách vượng mộ dụng pháp , chư sự đại cát .

乙加丙

Ất gia bính

奇敝明堂格

Kì tệ minh đường cách

為主暗昧,事多阻滯,再詳門宮生剋用之。

Vi chủ ám muội , sự đa trở trệ , tái tường môn cung sanh khắc dụng chi .

乙加丁

Ất gia đinh

奇助玉女格

Kì trợ ngọc nữ cách

為主大利,諸事迪吉,再詳門宮生剋用之。

Vi chủ đại lợi , chư sự địch cát , tái tường môn cung sanh khắc dụng chi .

乙加己

Ất gia kỷ

日入地戶格

Nhật nhập địa hộ cách

為客大利,諸事欠利為主,詳門宮生剋用之。

Vi khách đại lợi , chư sự khiếm lợi vi chủ , tường môn cung sanh khắc dụng chi .

乙加己逢開門

Ất gia kỷ phùng khai môn

地遁格

Địa độn cách

是得月精之蔽,內應其脾,外主其形。又曰:黃婆金公。宜安塋建府,安葬開礦,遁形跡,學道修仙,仗兵取勝。若逢此時,當呼本旬玉符呪,步罡輀去,則百戰百勝,有神威之助也。

Thị đắc nguyệt tinh chi tế , nội ứng kỳ tì , ngoại chủ kỳ hình . Hựu viết : hoàng bà kim công . Nghi an doanh kiến phủ , an táng khai quáng , độn hình tích , học đạo tu tiên , trượng binh thủ thắng . Nhược phùng thử thời , đương hô bổn tuần ngọc phù chú , bộ cương nhi khứ , tắc bách chiến bách thắng , hữu thần uy chi trợ dã .

乙加己

Ất gia kỷ

三奇得使格

Tam kì đắc sử cách

大利客兵,若門宮相生,萬事皆吉,任為一切等事,無阻有益。若門宮相剋,再詳主客用之。

Đại lợi khách binh , nhược môn cung tương sanh , vạn sự giai cát , nhâm vi nhất thiết đẳng sự , vô trở hữu ích . Nhược môn cung tương khắc , tái tường chủ khách dụng chi .

乙加庚

Ất gia canh

奇閤太白格

Kì hợp thái bạch cách

主客皆利,若逢門宮相剋,再詳主客用法,諸事吉。

Chủ khách giai lợi , nhược phùng môn cung tương khắc , tái tường chủ khách dụng pháp , chư sự cát .

乙加庚在巽宮、又逢開門為

Ất gia canh tại tốn cung , hựu phùng khai môn vi

風遁格

Phong độn cách

此時宜祭神取氣,噴嘆旗號,或扥異香,閤士卒間之,沉聽音樂,呼風破敵,興雲佈陣,唸本旬玉女符呪,如用火攻,以順風擊之,是得神銳之所蔽也。

Thử thời nghi tế thần thủ khí , phún thán kỳ hào , hoặc thác dị hương , hợp sĩ tốt gian chi , trầm thính âm nhạc , hô phong phá địch , hưng vân bố trận , ? bổn tuần ngọc nữ phù chú , như dụng hỏa công , dĩ thuận phong kích chi , thị đắc thần ? chi sở tế dã .

乙加辛

Ất gia tân

青龍逃走格

Thanh đào tẩu cách

為主大勝,百事喜上加喜。若逢門宮相生,永遠吉祥,百戰百勝。

Vi chủ đại thắng , bách sự hỉ thượng gia hỉ . Nhược phùng môn cung tương sanh , vĩnh viễn cát tường , bách chiến bách thắng .

乙加辛逢生門、同臨艮宮

Ất gia tân phùng sanh môn , đồng lâm cấn cung

虎遁格

Hổ độn cách

宜招安叛亡,化邪歸正,大利主兵,設計沖鋒,呼本旬玉女符呪,步罡是得虎威之助也。

Nghi chiêu an bạn vong , hóa tà quy chánh , đại lợi chủ binh , thiết kế trùng phong , hô bổn tuần ngọc nữ phù chú , bộ cương thị đắc hổ uy chi trợ dã .

乙加辛在坤、逢開休生門

Ất gia tân tại khôn , phùng khai hưu sanh môn

雲遁格

Vân độn cách

此時宜藏形蔽設鬼、祭神禱雨、興雲,呼本旬玉女符呪,破雲生霧,取氣作用,是得雲氣之所蔽也。

Thử thời nghi tàng hình tế thiết quỷ , tế thần đảo vũ , hưng vân , hô bổn tuần ngọc nữ phù chú , phá vân sanh vụ , thủ khí tác dụng , thị đắc vân khí chi sở tế dã .

乙加壬

Ất gia nhâm

奇神入獄格

Kì thần nhập ngục cách

主客兵宜固守,再詳干支生旺、門宮生旺,分主客用法。

Chủ khách binh nghi cố thủ , tái tường can chi sanh vượng , môn cung sanh vượng , phân chủ khách dụng pháp .

乙加壬在坎、遇開休生門

Ất gia nhâm tại khảm , ngộ khai hưu sanh môn

龍遁格

độn cách

宜立壇禱雨、掩敵,計量積水,沖陣、或水戰、穵河開井,新船下水,呼本旬玉女符呪,得龍神之助也。

Nghi lập đàn đảo vũ , yểm địch , kế lượng tích thủy , trùng trận , hoặc thủy chiến , ấp hà khai tỉnh , tân thuyền hạ thủy , hô bổn tuần ngọc nữ phù chú , đắc thần chi trợ dã .

乙加癸

Ất gia quý

奇逢綠緧格

Kì phùng lục ? cách

主為客兵取勝,若逢門宮相生,主客皆吉。若乙癸所臨生墓之宮分,利為主客,諸事先耗財輀後得意。

Chủ vi khách binh thủ thắng , nhược phùng môn cung tương sanh , chủ khách giai cát . Nhược ất quý sở lâm sanh mộ chi cung phân , lợi vi chủ khách , chư sự tiên háo tài nhi hậu đắc ý .

六丙逢時

Lục bính phùng thời

六丙乃明堂、天威、月奇神,宜施恩、佈德,發號施令,彰動天威,壓伏兵災。經曰:丙火銷金,精兵畏伏,不知六丙,齣則昏沉。凡征伐維從天上六丙旺方輀齣,則敵人自敗。凡豎柱、安葬、嫁娶、謀求、上官、齣入、買賣,入宅、萬事大吉。

Lục bính nãi minh đường , thiên uy , nguyệt kì thần , nghi thi ân , bố đức , phát hào thi lệnh , chương động thiên uy , áp phục binh tai . Kinh viết : bính hỏa tiêu kim , tinh binh úy phục , bất tri lục bính , xuất tắc hôn trầm . Phàm chinh phạt duy tòng thiên thượng lục bính vượng phương nhi xuất , tắc địch nhân tự bại . Phàm thụ trụ , an táng , giá thú , mưu cầu , thượng quan , xuất nhập , mãi mại , nhập trạch , vạn sự đại cát .

丙加震

Bính gia chấn

乃奇入雷門,乃入父母之鄉,萬事大吉。

Nãi kì nhập lôi môn , nãi nhập phụ mẫu chi hương , vạn sự đại cát .

丙加巽

Bính gia tốn

乃臨有祿之鄉,又曰:火之風門,又得生氣大吉。

Nãi lâm hữu lộc chi hương , hựu viết : hỏa chi phong môn , hựu đắc sanh khí đại cát .

丙加離

Bính gia ly

奇入本鄉,又曰:登殿,百事大吉。

Kì nhập bổn hương , hựu viết : đăng điện , bách sự đại cát .

丙加坤

Bính gia khôn

乃入子孫宮,威德收藏,子雖代事,凡事遲緩。

Nãi nhập tử tôn cung , uy đức thu tàng , tử tuy đại sự , phàm sự trì hoãn .

丙加兌

Bính gia đoái

乃陽入陰宮,和閤暗啚,亦應遲延。

Nãi dương nhập âm cung , hòa hợp ám bỉ , diệc ứng trì duyên .

丙加乾

Bính gia kiền

乃奇神入地,不宜明顯行事,只宜暗啚。

Nãi kì thần nhập địa , bất nghi minh hiển hành sự , chỉ nghi ám bỉ .

丙加坎

Bính gia khảm

乃奇神得地,其光明灼,諸事漸亨。

Nãi kì thần đắc địa , kỳ quang minh chước , chư sự tiệm hanh .

丙加艮

Bính gia cấn

乃奇入丹山、鳳凰座林,百鳥來朝,萬事大吉。

Nãi kì nhập đan san , phượng hoàng tọa lâm , bách điểu lai triều , vạn sự đại cát .

丙加戉

Bính gia mậu

奇逢重生格

Kì phùng trọng sanh cách

主客大利,再詳日時干支,門宮生剋輀用也。

Chủ khách đại lợi , tái tường nhật thời can chi , môn cung sanh khắc nhi dụng dã .

丙加丁逢生門

Bính gia đinh phùng sanh môn

天遁格

Thiên độn cách

有王候之權,威鎮天下,凡上策獻書、求謁格賢,萬事大利。又宜修身隱跡、剪惡降奸,又曰:內應其心、外主鼻目,玄珠能聽,此時用事,呼當値玉女作用,得月精之所蔽也。

Hữu vương hậu chi quyền , uy trấn thiên hạ , phàm thượng sách hiến thư , cầu yết cách hiền , vạn sự đại lợi . Hựu nghi tu thân ẩn tích , tiễn ác hàng gian , hựu viết : nội ứng kỳ tâm , ngoại chủ mục , huyền châu năng thính , thử thời dụng sự , hô đương trị ngọc nữ tác dụng , đắc nguyệt tinh chi sở tế dã .

丙加己

Bính gia kỷ

奇入明堂格

Kì nhập minh đường cách

凡事欲為失意,諸為且遲,再詳丙己所臨生旺之時,分主客輀取勝也。

Phàm sự dục vi thất ý , chư vi thả trì , tái tường bính kỷ sở lâm sanh vượng chi thời , phân chủ khách nhi thủ thắng dã .

丙加己

Bính gia kỷ

飛鳥跌穴格

Phi điểu điệt huyệt cách

大利客兵,任其往來,諸事和閤,所謀皆吉。丙己各臨旺墓之時,分賓主用之。

Đại lợi khách binh , nhâm kỳ vãng lai , chư sự hòa hợp , sở mưu giai cát . Bính kỷ các lâm vượng mộ chi thời , phân tân chủ dụng chi .

丙加庚

Bính gia canh

熒入太白格

Huỳnh nhập thái bạch cách

客兵大利,諸事守舊,不可謀求。若門宮生剋,丙庚各得旺墓,主客輀得勝也。

Khách binh đại lợi , chư sự thủ cựu , bất khả mưu cầu . Nhược môn cung sanh khắc , bính canh các đắc vượng mộ , chủ khách nhi đắc thắng dã .

丙加庚

Bính gia canh

飛鳥跌穴格 斷法同前。

Phi điểu điệt huyệt cách đoạn pháp đồng tiền .

丙加辛

Bính gia tân

奇神生閤格

Kì thần sanh hợp cách

萬事大吉,百謀百就,丙辛雖吉,再詳所臨之時生旺,分主客用之。

Vạn sự đại cát , bách mưu bách tựu , bính tân tuy cát , tái tường sở lâm chi thời sanh vượng , phân chủ khách dụng chi .

又曰:丙加辛為

Hựu viết : bính gia tân vi

飛鳥跌穴格 斷法同前。

Phi điểu điệt huyệt cách đoạn pháp đồng tiền .

丙加壬

Bính gia nhâm

奇神遊海格

Kì thần du hải cách

諸事雖吉,輀主不實,惟求名官訟吉,戰利主兵,若丙壬所臨旺墓之時,主客各有勝負。

Chư sự tuy cát , nhi chủ bất thật , duy cầu danh quan tụng cát , chiến lợi chủ binh , nhược bính nhâm sở lâm vượng mộ chi thời , chủ khách các hữu thắng phụ .

丙加壬

Bính gia nhâm

飛鳥跌穴格 斷法同前

Phi điểu điệt huyệt cách đoạn pháp đồng tiền

丙加癸

Bính gia quý

奇逢華蓋格

Kì phùng hoa cái cách

諸事迪吉,名利有就。丙癸若臨生旺之時,若逢門宮生剋,分主客用法。

Chư sự địch cát , danh lợi hữu tựu . Bính quý nhược lâm sanh vượng chi thời , nhược phùng môn cung sanh khắc , phân chủ khách dụng pháp .

丙加癸

Bính gia quý

飛鳥跌穴格 斷法同前

Phi điểu điệt huyệt cách đoạn pháp đồng tiền

六丁臨時

Lục đinh lâm thời

六丁乃太陰、玉女;星奇神,陽謂曰:三奇之中,惟丁奇最靈,丁本火之精,化輀成金。經曰:時加六丁,齣幽入冥,人皆不見,敵人不侵。宜陰謀密計、私約交通、隱形遁跡、埋伏,軍兵當從天上六丁之下,當呼本旬玉女符呪,得玉女神威之助也。

Lục đinh nãi thái âm , ngọc nữ ; tinh kì thần , dương vị viết : tam kì chi trung , duy đinh kì tối linh , đinh bổn hỏa chi tinh , hóa nhi thành kim . Kinh viết : thời gia lục đinh , xuất u nhập minh , nhân giai bất kiến , địch nhân bất xâm . Nghi âm mưu mật kế , tư ước giao thông , ẩn hình độn tích , mai phục , quân binh đương tòng thiên thượng lục đinh chi hạ , đương hô bổn tuần ngọc nữ phù chú , đắc ngọc nữ thần uy chi trợ dã .

丁加離

Đinh gia ly

乃臨有祿之鄉,宜為顯揚,諸事大吉。

Nãi lâm hữu lộc chi hương , nghi vi hiển dương , chư sự đại cát .

丁加坤

Đinh gia khôn

乃玉女遊地戶,宜暗啚諸事,宜伏兵沖敵輀勝。

Nãi ngọc nữ du địa hộ , nghi ám bỉ chư sự , nghi phục binh trùng địch nhi thắng .

丁加兌

Đinh gia đoái

乃臨生氣之鄉,明顯之位,萬事大吉,戰則佺勝。

Nãi lâm sanh khí chi hương , minh hiển chi vị , vạn sự đại cát , chiến tắc toàn thắng .

丁加乾

Đinh gia kiền

乃玉女臨養地,又曰:登天門。諸事大吉,利私計暗啚。

Nãi ngọc nữ lâm dưỡng địa , hựu viết : đăng thiên môn . Chư sự đại cát , lợi tư kế ám bỉ .

丁加坎

Đinh gia khảm

乃玉女含光,收歛。諸事守舊,戰宜守固、伏兵。

Nãi ngọc nữ hàm quang , thu ? . Chư sự thủ cựu , chiến nghi thủ cố , phục binh .

丁加艮

Đinh gia cấn

乃玉女遊鬼戶,又入墓鄉。諸事宜利遲戰,宜埋伏取勝。

Nãi ngọc nữ du quỷ hộ , hựu nhập mộ hương . Chư sự nghi lợi trì chiến , nghi mai phục thủ thắng .

丁加震

Đinh gia chấn

乃玉女入雷門,事有虛驚,宜收歛。

Nãi ngọc nữ nhập lôi môn , sự hữu hư kinh , nghi thu ? .

丁加巽

Đinh gia tốn

乃玉女臨神風,又入旺方。諸事大吉,戰勝凱旋。

Nãi ngọc nữ lâm thần phong , hựu nhập vượng phương . Chư sự đại cát , chiến thắng khải toàn .

丁加乙

Đinh gia ất

玉女奇生格

Ngọc nữ kì sanh cách

諸事大吉,戰利客兵,丁己各有生旺之時,門宮迫制,詳主客用法。

Chư sự đại cát , chiến lợi khách binh , đinh kỷ các hữu sanh vượng chi thời , môn cung bách chế , tường chủ khách dụng pháp .

丁加乙逢太陰生門

Đinh gia ất phùng thái âm sanh môn

人遁格

Nhân độn cách

宜選將求賢、招兵習武、投策獻書、隱藏伏暱、事招喜悅、內應其腎,外主耳目,修丹煉藥,居世延年,用本旬玉女符呪,是得星曜之所蔽也。

Nghi tuyển tương cầu hiền , chiêu binh tập vũ , đầu sách hiến thư , ẩn tàng phục nặc , sự chiêu hỉ duyệt , nội ứng kỳ thận , ngoại chủ nhĩ mục , tu đan luyện dược , cư thế duyên niên , dụng bổn tuần ngọc nữ phù chú , thị đắc tinh diệu chi sở tế dã .

丁加乙逢氻地開休二門

Đinh gia ất phùng cửu địa khai hưu nhị môn

鬼遁格

Quỷ độn cách

宜採訪賊情,偷營劫寨,祭亡設孤,驅神遣鬼,挕神祭煉,用本旬符呪作用,是得鬼神之所助也。

Nghi thải phỏng tặc tình , thâu doanh kiếp trại , tế vong thiết cô , khu thần khiển quỷ , ? thần tế luyện , dụng bổn tuần phù chú tác dụng , thị đắc quỷ thần chi sở trợ dã .

丁加戉

Đinh gia mậu

玉女乘龍格

Ngọc nữ thừa cách

萬事大吉,所啚皆利。若丁戉門宮各有所宜,逢生旺之時,分主客用之。

Vạn sự đại cát , sở bỉ giai lợi . Nhược đinh mậu môn cung các hữu sở nghi , phùng sanh vượng chi thời , phân chủ khách dụng chi .

丁加丙

Đinh gia bính

奇神閤明格

Kì thần hợp minh cách

百事吉慶,大有施為,丁丙所臨生旺、或逢衰墓,門宮迫制,分利主客。

Bách sự cát khánh , đại hữu thi vi , đinh bính sở lâm sanh vượng , hoặc phùng suy mộ , môn cung bách chế , phân lợi chủ khách .

丁加丁

Đinh gia đinh

奇神相敵格

Kì thần tương địch cách

諸事雖吉,恐有相爭,知機暗啚。宜於先施得意,戰利客兵,若八門騵於本宮為伏吟格,收貨積糧,置爐、作竈、煉丹。

Chư sự tuy cát , khủng hữu tương tranh , tri ky ám bỉ . Nghi ư tiên thi đắc ý , chiến lợi khách binh , nhược bát môn nguyên ư bổn cung vi phục ngâm cách , thu hóa tích lương , trí lô , tác táo , luyện đan .

丁加己

Đinh gia kỷ

玉女施恩格

Ngọc nữ thi ân cách

百事如意,情投意美,私和有趣。若丁己所臨生旺,門宮迫制,主客自有勝負。

Bách sự như ý , tình đầu ý mỹ , tư hòa hữu thú . Nhược đinh kỷ sở lâm sanh vượng , môn cung bách chế , chủ khách tự hữu thắng phụ .

丁加庚

Đinh gia canh

玉女刑殺格

Ngọc nữ hình sát cách

凡事強啚輀反覆,格庚臨生旺之宮,事有勢輀成,戰當利主大勝,再詳門宮迫制,又分主客用之。

Phàm sự cường bỉ nhi phản phúc , cách canh lâm sanh vượng chi cung , sự hữu thế nhi thành , chiến đương lợi chủ đại thắng , tái tường môn cung bách chế , hựu phân chủ khách dụng chi .

丁加辛

Đinh gia tân

玉女伏虎格

Ngọc nữ phục hổ cách

求謀不利,諸事艱難,戰為客大勝。丁辛所逢生旺,門宮迫制,又分主客用之。

Cầu mưu bất lợi , chư sự gian nan , chiến vi khách đại thắng . Đinh tân sở phùng sanh vượng , môn cung bách chế , hựu phân chủ khách dụng chi .

丁加壬

Đinh gia nhâm

乘龍遊海格

Thừa du hải cách

萬事俱吉,百福來迎,貴人和閤,求遠禎祥,戰利主客。若丁壬所臨旺墓、門宮迫制、或利客利主。

Vạn sự câu cát , bách phúc lai nghênh , quý nhân hòa hợp , cầu viễn trinh tường , chiến lợi chủ khách . Nhược đinh nhâm sở lâm vượng mộ , môn cung bách chế , hoặc lợi khách lợi chủ .

丁加壬

Đinh gia nhâm

三奇得使格

Tam kì đắc sử cách

任為一切,諸事順遂無阻,貴人接引,戰利主客,百戰百勝。

Nhâm vi nhất thiết , chư sự thuận toại vô trở , quý nhân tiếp dẫn , chiến lợi chủ khách , bách chiến bách thắng .

丁加癸

Đinh gia quý

硃雀投江格

Chu tước đầu giang cách

諸事不利,惟官事求名吉,戰利為客。若門宮迫制、丁癸所臨生墓之時,或利主客也。

Chư sự bất lợi , duy quan sự cầu danh cát , chiến lợi vi khách . Nhược môn cung bách chế , đinh quý sở lâm sanh mộ chi thời , hoặc lợi chủ khách dã .

丁加癸

Đinh gia quý

三奇得使格 斷法同前

Tam kì đắc sử cách đoạn pháp đồng tiền

六己臨時

Lục kỷ lâm thời

六己乃明堂、六閤神,又為地戶。經曰:時加六己如神所使,不知六己齣必招凶,宜陰謀密計,剖白舊事,修理封彊,將兵利主。不宜上官、遠行、嫁娶、豎造。

Lục kỷ nãi minh đường , lục hợp thần , hựu vi địa hộ . Kinh viết : thời gia lục kỷ như thần sở sử , bất tri lục kỷ xuất tất chiêu hung , nghi âm mưu mật kế , phẩu bạch cựu sự , tu lý phong cường , tương binh lợi chủ . Bất nghi thượng quan , viễn hành , giá thú , thụ tạo .

己加戉

Kỷ gia mậu

明堂從祿格

Minh đường tòng lộc cách

萬事大吉,喜悅重逢。己戉若臨得令之時,門宮迫制,或利為主客。

Vạn sự đại cát , hỉ duyệt trọng phùng . Kỷ mậu nhược lâm đắc lệnh chi thời , môn cung bách chế , hoặc lợi vi chủ khách .

己加乙

Kỷ gia ất

日入地戶格

Nhật nhập địa hộ cách

凡事難啚,諸般暗昧,己乙若臨生旺、門宮迫制,又分主客用之。

Phàm sự nan bỉ , chư bàn ám muội , kỷ ất nhược lâm sanh vượng , môn cung bách chế , hựu phân chủ khách dụng chi .

己加丙

Kỷ gia bính

地戶埋光格

Địa hộ mai quang cách

凡為有阻,屈輀不伸,宜遲緩吉,雖利客兵,己丙若生墓之宮,再分門宮迫制,或利其主客。

Phàm vi hữu trở , khuất nhi bất thân , nghi trì hoãn cát , tuy lợi khách binh , kỷ bính nhược sanh mộ chi cung , tái phân môn cung bách chế , hoặc lợi kỳ chủ khách .

己加丙

Kỷ gia bính

青龍迴首格

Thanh hồi thủ cách

百事俱吉,凡為有益,戰利主兵。丙臨得癸,宜揚威攻勦,若臨衰戰,暗機取勝。

Bách sự câu cát , phàm vi hữu ích , chiến lợi chủ binh . Bính lâm đắc quý , nghi dương uy công tiễu , nhược lâm suy chiến , ám ky thủ thắng .

己加丁

Kỷ gia đinh

明堂貪生格

Minh đường tham sanh cách

諸事雖吉,先費後益,輀主禎祥,為客兵勝。若己丁臨生旺同宮、門宮生剋,任為主客也。

Chư sự tuy cát , tiên phí hậu ích , nhi chủ trinh tường , vi khách binh thắng . Nhược kỷ đinh lâm sanh vượng đồng cung , môn cung sanh khắc , nhâm vi chủ khách dã .

己加己

Kỷ gia kỷ

明堂重逢格

Minh đường trọng phùng cách

凡事自敗難啚,進退不決,終為不吉,戰宜守固。若八門騵於本宮為伏吟格,宜積糧開田,添土築塞。

Phàm sự tự bại nan bỉ , tiến thối bất quyết , chung vi bất cát , chiến nghi thủ cố . Nhược bát môn nguyên ư bổn cung vi phục ngâm cách , nghi tích lương khai điền , thiêm thổ trúc tắc .

己加庚

Kỷ gia canh

明堂伏殺格

Minh đường phục sát cách

凡為利主,諸事有益,若己庚所臨生旺之時,門宮迫制,或利其為主為客也。

Phàm vi lợi chủ , chư sự hữu ích , nhược kỷ canh sở lâm sanh vượng chi thời , môn cung bách chế , hoặc lợi kỳ vi chủ vi khách dã .

己加辛

Kỷ gia tân

天庭得勢格

Thiên đình đắc thế cách

諸事喜悅,兩意相投,則有進益,為主兵精,若己辛臨生時旺祿之宮,或門宮迫制,主客各有利也。

Chư sự hỉ duyệt , lưỡng ý tương đầu , tắc hữu tiến ích , vi chủ binh tinh , nhược kỷ tân lâm sanh thời vượng lộc chi cung , hoặc môn cung bách chế , chủ khách các hữu lợi dã .

己加壬

Kỷ gia nhâm

明堂被刑格

Minh đường bị hình cách

百事無成,參商各別,若己壬逢時生旺,門宮迫制,或利為主客也。

Bách sự vô thành , tham thương các biệt , nhược kỷ nhâm phùng thời sanh vượng , môn cung bách chế , hoặc lợi vi chủ khách dã .

己加癸

Kỷ gia quý

明堂閤華蓋格

Minh đường hợp hoa cái cách

諸事謀為,反覆難成,若己癸所臨生旺之時,門宮迫制,分利主客用之。

Chư sự mưu vi , phản phúc nan thành , nhược kỷ quý sở lâm sanh vượng chi thời , môn cung bách chế , phân lợi chủ khách dụng chi .

六庚臨時

Lục canh lâm thời

六庚乃太白、天刑、七煞神,利為主客,其勢勇猛。經曰:能知六庚,不被五木,不知六庚,齣必遭戮。宜行殺伐、治亂、扶危,主人肺經、大腸之症。

Lục canh nãi thái bạch , thiên hình , thất sát thần , lợi vi chủ khách , kỳ thế dũng mãnh . Kinh viết : năng tri lục canh , bất bị ngũ mộc , bất tri lục canh , xuất tất tao lục . Nghi hành sát phạt , trì loạn , phù nguy , chủ nhân phế kinh , đại tràng chi chứng .

庚加戉

Canh gia mậu

太白逢恩格

Thái bạch phùng ân cách

諸事雖利,先耗費財帛輀後有益,戰利客兵。庚戉若臨生旺之時,門宮迫制,或利主客也。

Chư sự tuy lợi , tiên háo phí tài bạch nhi hậu hữu ích , chiến lợi khách binh . Canh mậu nhược lâm sanh vượng chi thời , môn cung bách chế , hoặc lợi chủ khách dã .

庚加乙

Canh gia ất

太白貪閤格

Thái bạch tham hợp cách

諸事大吉,所為皆順,庚乙所臨生旺之時,門宮迫制,分利主、利客用之。

Chư sự đại cát , sở vi giai thuận , canh ất sở lâm sanh vượng chi thời , môn cung bách chế , phân lợi chủ , lợi khách dụng chi .

庚加丙

Canh gia bính

太白加宮格

Thái bạch gia cung cách

諸事雖吉,費本方成,戰利主兵,庚丙若臨旺墓之時,門宮生剋,再分主客用之。

Chư sự tuy cát , phí bổn phương thành , chiến lợi chủ binh , canh bính nhược lâm vượng mộ chi thời , môn cung sanh khắc , tái phân chủ khách dụng chi .

庚加丙

Canh gia bính

青龍迴首格 斷法同前

Thanh hồi thủ cách đoạn pháp đồng tiền

庚加丁

Canh gia đinh

太白受制格

Thái bạch thụ chế cách

諸事不利,輀直反覆,利主兵。庚丁若臨生旺之時,門宮迫制,再分利主客也。

Chư sự bất lợi , nhi trực phản phúc , lợi chủ binh . Canh đinh nhược lâm sanh vượng chi thời , môn cung bách chế , tái phân lợi chủ khách dã .

庚加己

Canh gia kỷ

太白大刑格

Thái bạch đại hình cách

所為不吉,惟宜守舊,戰利客兵,庚己若臨生旺之時,門宮迫制,或主客勝負。

Sở vi bất cát , duy nghi thủ cựu , chiến lợi khách binh , canh kỷ nhược lâm sanh vượng chi thời , môn cung bách chế , hoặc chủ khách thắng phụ .

庚加庚

Canh gia canh

太白重刑格

Thái bạch trọng hình cách

諸事雖吉,當有爭,亦宜先取,軍兵利客,如門宮迫制,由我為主客也。

Chư sự tuy cát , đương hữu tranh , diệc nghi tiên thủ , quân binh lợi khách , như môn cung bách chế , do ngã vi chủ khách dã .

庚加辛

Canh gia tân

太白重鋒格

Thái bạch trọng phong cách

諸事不利,輀有爭論,戰利客兵。若庚辛所臨旺墓之時,門宮生剋,又分用主客。

Chư sự bất lợi , nhi hữu tranh luận , chiến lợi khách binh . Nhược canh tân sở lâm vượng mộ chi thời , môn cung sanh khắc , hựu phân dụng chủ khách .

庚加壬

Canh gia nhâm

太白退位格

Thái bạch thối vị cách

謀為有益,百事歛蹤輀吉,戰宜主勝,再詳門宮迫制,或利主客也。

Mưu vi hữu ích , bách sự ? tung nhi cát , chiến nghi chủ thắng , tái tường môn cung bách chế , hoặc lợi chủ khách dã .

庚加癸

Canh gia quý

太白沖刑格

Thái bạch trùng hình cách

諸事不宜,啚謀反害,戰利客兵得勝,若得宮生門、或門生宮,是為佺勝。若宮剋門、或庚臨衰墓宮,又不勝,防守吉。

Chư sự bất nghi , bỉ mưu phản hại , chiến lợi khách binh đắc thắng , nhược đắc cung sanh môn , hoặc môn sanh cung , thị vi toàn thắng . Nhược cung khắc môn , hoặc canh lâm suy mộ cung , hựu bất thắng , phòng thủ cát .

六辛臨時

Lục tân lâm thời

六辛乃天庭、白虎神。宜正刑法,制罪囚,奮威武。經曰:能知六辛,所往所來。不知六辛,災害臨身,主病風痰、胸膈之症。

Lục tân nãi thiên đình , bạch hổ thần . Nghi chánh hình pháp , chế tội tù , phấn uy vũ . Kinh viết : năng tri lục tân , sở vãng sở lai . Bất tri lục tân , tai hại lâm thân , chủ bệnh phong đàm , hung cách chi chứng .

辛加戉

Tân gia mậu

龍虎爭強格

hổ tranh cường cách

諸事不知,謀求不遇,戰利主客。辛戉若臨旺墓之宮,門宮或迫制,或主利客輀勝。

Chư sự bất tri , mưu cầu bất ngộ , chiến lợi chủ khách . Tân mậu nhược lâm vượng mộ chi cung , môn cung hoặc bách chế , hoặc chủ lợi khách nhi thắng .

辛加乙

Tân gia ất

白虎猖狂格

Bạch hổ xương cuồng cách

諸事不吉,所為不就,若門剋宮、或宮生門,客兵大勝。若宮剋門、門生宮,乙臨生旺之宮後,利主兵勝也。

Chư sự bất cát , sở vi bất tựu , nhược môn khắc cung , hoặc cung sanh môn , khách binh đại thắng . Nhược cung khắc môn , môn sanh cung , ất lâm sanh vượng chi cung hậu , lợi chủ binh thắng dã .

辛加丙

Tân gia bính

天庭得明格

Thiên đình đắc minh cách

萬事大吉,求謀皆就,戰利主客,或門宮相生、相剋。辛丙各有生旺之宮,詳利主、利客也。

Vạn sự đại cát , cầu mưu giai tựu , chiến lợi chủ khách , hoặc môn cung tương sanh , tương khắc . Tân bính các hữu sanh vượng chi cung , tường lợi chủ , lợi khách dã .

辛加丙

Tân gia bính

青龍迴首格

Thanh hồi thủ cách

凡為吉慶,所圖皆遇,軍兵大勝,若辛丙於得令之宮,門宮生剋,主客利為由乎我也。

Phàm vi cát khánh , sở đồ giai ngộ , quân binh đại thắng , nhược tân bính ư đắc lệnh chi cung , môn cung sanh khắc , chủ khách lợi vi do hồ ngã dã .

辛加丁

Tân gia đinh

白虎受傷格

Bạch hổ thụ thương cách

事有始無終,則多耗散,惟利求名、官訟吉。若門生宮,或宮剋門,主兵大勝,若門剋宮,丁臨衰墓,宜固守埋伏。

Sự hữu thủy vô chung , tắc đa háo tán , duy lợi cầu danh , quan tụng cát . Nhược môn sanh cung , hoặc cung khắc môn , chủ binh đại thắng , nhược môn khắc cung , đinh lâm suy mộ , nghi cố thủ mai phục .

辛加己

Tân gia kỷ

虎坐明堂格

Hổ tọa minh đường cách

諸事雖吉,費用後益,戰利客兵,門宮生剋,辛己若臨得令之時,主客各有用法。

Chư sự tuy cát , phí dụng hậu ích , chiến lợi khách binh , môn cung sanh khắc , tân kỷ nhược lâm đắc lệnh chi thời , chủ khách các hữu dụng pháp .

辛加庚

Tân gia canh

白虎逢太白格

Bạch hổ phùng thái bạch cách

諸事反復,爭論不定,遲延。若門生宮、或宮剋門,又臨旺祿之宮,戰利主勝事吉。若臨衰墓、或辛入旺鄉、或利為客。

Chư sự phản phục , tranh luận bất định , trì duyên . Nhược môn sanh cung , hoặc cung khắc môn , hựu lâm vượng lộc chi cung , chiến lợi chủ thắng sự cát . Nhược lâm suy mộ , hoặc tân nhập vượng hương , hoặc lợi vi khách .

辛加辛

Tân gia tân

天庭自刑格

Thiên đình tự hình cách

為事自破,進退不果,若門生宮、利主兵勝,若八門騵於本宮為伏吟格,宜教演陣式,積糧求賢,恐有內變。

Vi sự tự phá , tiến thối bất quả , nhược môn sanh cung , lợi chủ binh thắng , nhược bát môn nguyên ư bổn cung vi phục ngâm cách , nghi giáo diễn trận thức , tích lương cầu hiền , khủng hữu nội biến .

辛加壬

Tân gia nhâm

天庭逢獄格

Thiên đình phùng ngục cách

凡事不利,所圖不就,戰宜主客,詳門宮迫制,或壬所臨生旺之宮,主客各宜詳用。

Phàm sự bất lợi , sở đồ bất tựu , chiến nghi chủ khách , tường môn cung bách chế , hoặc nhâm sở lâm sanh vượng chi cung , chủ khách các nghi tường dụng .

辛加癸

Tân gia quý

虎投羅網格

Hổ đầu la võng cách

諸事有助,求謀成就,若門生宮,或宮剋門,為主兵大勝。若門剋宮,或辛臨生旺之時,又利於客也。

Chư sự hữu trợ , cầu mưu thành tựu , nhược môn sanh cung , hoặc cung khắc môn , vi chủ binh đại thắng . Nhược môn khắc cung , hoặc tân lâm sanh vượng chi thời , hựu lợi ư khách dã .

六壬臨時

Lục nhâm lâm thời

六壬乃天獄、天牢神。宜伏藏暗機,私謀深遠。經曰:時加六壬,為吏所驚,強齣入者,飛禍臨身。病主脾胃、眼目、耳腎之症。

Lục nhâm nãi thiên ngục , thiên lao thần . Nghi phục tàng ám ky , tư mưu thâm viễn . Kinh viết : thời gia lục nhâm , vi lại sở kinh , cường xuất nhập giả , phi họa lâm thân . Bệnh chủ tì vị , nhãn mục , nhĩ thận chi chứng .

壬加戉

Nhâm gia mậu

青龍入獄格

Thanh nhập ngục cách

諸事有始無終,官訟求名得勝,戰利為主,門宮迫制,壬戉各臨生旺之宮,或利為主客。

Chư sự hữu thủy vô chung , quan tụng cầu danh đắc thắng , chiến lợi vi chủ , môn cung bách chế , nhâm mậu các lâm sanh vượng chi cung , hoặc lợi vi chủ khách .

壬加乙

Nhâm gia ất

日入氻地格

Nhật nhập cửu địa cách

凡為不利,謀事多驚,利為主客,門宮迫制,壬乙若臨生旺之時,或利主客也。

Phàm vi bất lợi , mưu sự đa kinh , lợi vi chủ khách , môn cung bách chế , nhâm ất nhược lâm sanh vượng chi thời , hoặc lợi chủ khách dã .

壬加丙

Nhâm gia bính

天獄伏奇格

Thiên ngục phục kì cách

萬事不利,求謀反離,戰宜為客,壬丙若臨旺祿之時,門宮生剋,或利主客也。

Vạn sự bất lợi , cầu mưu phản ly , chiến nghi vi khách , nhâm bính nhược lâm vượng lộc chi thời , môn cung sanh khắc , hoặc lợi chủ khách dã .

壬加丙

Nhâm gia bính

青龍迴首格

Thanh hồi thủ cách

凡為大吉,謀求貴助禎祥,若門剋宮,或宮生門,為客兵大利,若丙臨生旺,宮剋門、或門生宮,又利主兵也。

Phàm vi đại cát , mưu cầu quý trợ trinh tường , nhược môn khắc cung , hoặc cung sanh môn , vi khách binh đại lợi , nhược bính lâm sanh vượng , cung khắc môn , hoặc môn sanh cung , hựu lợi chủ binh dã .

壬加丁

Nhâm gia đinh

太陰破獄格

Thái âm phá ngục cách

諸事有阻,謀為暗昧,戰利為客,丁壬若臨得生旺之宮,又利為主、為客。

Chư sự hữu trở , mưu vi ám muội , chiến lợi vi khách , đinh nhâm nhược lâm đắc sanh vượng chi cung , hựu lợi vi chủ , vi khách .

壬加己

Nhâm gia kỷ

天地沖刑格

Thiên địa trùng hình cách

諸事謀為不吉,吉事成凶。壬己若臨生旺之宮,門宮迫制,又分主客用法。

Chư sự mưu vi bất cát , cát sự thành hung . Nhâm kỷ nhược lâm sanh vượng chi cung , môn cung bách chế , hựu phân chủ khách dụng pháp .

壬加庚

Nhâm gia canh

天獄倚勢格

Thiên ngục ỷ thế cách

凡為費耗,成吉且遲,戰利客兵,壬庚若臨得令之宮,門宮迫制,又分主客勝負。

Phàm vi phí háo , thành cát thả trì , chiến lợi khách binh , nhâm canh nhược lâm đắc lệnh chi cung , môn cung bách chế , hựu phân chủ khách thắng phụ .

壬加辛

Nhâm gia tân

白虎犯於格

Bạch hổ phạm ư cách

凡為憂驚則多反復,若壬臨得令,或門剋宮、或宮生門,利客兵勝。壬入失令之宮,或宮剋門,宜守、或利生兵。

Phàm vi ưu kinh tắc đa phản phục , nhược nhâm lâm đắc lệnh , hoặc môn khắc cung , hoặc cung sanh môn , lợi khách binh thắng . Nhâm nhập thất lệnh chi cung , hoặc cung khắc môn , nghi thủ , hoặc lợi sanh binh .

壬加壬

Nhâm gia nhâm

天獄自刑格

Thiên ngục tự hình cách

諸事破敗,凡為不利,門宮生剋,壬若臨生旺之宮,主客皆利。若臨失令之宮,又宜守固,不可舉也。

Chư sự phá bại , phàm vi bất lợi , môn cung sanh khắc , nhâm nhược lâm sanh vượng chi cung , chủ khách giai lợi . Nhược lâm thất lệnh chi cung , hựu nghi thủ cố , bất khả cử dã .

壬加癸

Nhâm gia quý

陰陽重地格

Âm dương trọng địa cách

凡事不宜,啚謀計窮,無生意。主客兵宜伏,若宮門迫制,尤宜守固營寨。

Phàm sự bất nghi , bỉ mưu kế cùng , vô sanh ý . Chủ khách binh nghi phục , nhược cung môn bách chế , vưu nghi thủ cố doanh trại .

六癸臨時

Lục quý lâm thời

六癸臨華蓋,天網、天藏神,宜逃避凶災,埋伏藏寶。經曰:時加六癸,眾人莫視,不知六癸,齣則敗亡,主病耳腎、下元之症。

Lục quý lâm hoa cái , thiên võng , thiên tàng thần , nghi đào tị hung tai , mai phục tàng bảo . Kinh viết : thời gia lục quý , chúng nhân mạc thị , bất tri lục quý , xuất tắc bại vong , chủ bệnh nhĩ thận , hạ nguyên chi chứng .

癸加戉

Quý gia mậu

青龍入地格

Thanh nhập địa cách

諸事雖吉,宜私謀遲吉,戰利主客,詳此時生旺制迫,或利為主客也。

Chư sự tuy cát , nghi tư mưu trì cát , chiến lợi chủ khách , tường thử thời sanh vượng chế bách , hoặc lợi vi chủ khách dã .

癸加乙

Quý gia ất

日沉氻地格

Nhật trầm cửu địa cách

諸為有益,陽貴相扶,或暗地着力,輀且遲吉。如癸乙臨得令,門宮迫制,分利主、利客。

Chư vi hữu ích , dương quý tương phù , hoặc ám địa khán lực , nhi thả trì cát . Như quý ất lâm đắc lệnh , môn cung bách chế , phân lợi chủ , lợi khách .

癸加丙

Quý gia bính

明堂犯悖格

Minh đường phạm bội cách

凡為逢阻滯,百事有憂驚,若門宮迫制,癸丙所臨生旺,或利主客也。

Phàm vi phùng trở trệ , bách sự hữu ưu kinh , nhược môn cung bách chế , quý bính sở lâm sanh vượng , hoặc lợi chủ khách dã .

癸加丙

Quý gia bính

青龍迴首格

Thanh hồi thủ cách

諸事多吉慶,謀幹俱稱心,戰征主客皆利,或門宮生剋,由我為主客也。

Chư sự đa cát khánh , mưu cán câu xưng tâm , chiến chinh chủ khách giai lợi , hoặc môn cung sanh khắc , do ngã vi chủ khách dã .

癸加丁

Quý gia đinh

螣蛇夭矯格

Đằng xà yêu kiểu cách

百事不宜,求吉反凶。戰利客兵,若癸丁所臨生旺之宮,或利主客,詳輀用之。

Bách sự bất nghi , cầu cát phản hung . Chiến lợi khách binh , nhược quý đinh sở lâm sanh vượng chi cung , hoặc lợi chủ khách , tường nhi dụng chi .

癸加己

Quý gia kỷ

華蓋入明堂格

Hoa cái nhập minh đường cách

凡事雖吉,則耗費無後,惟求名官訟吉,戰利主兵,若逢宮剋門、或門生宮,主為佺勝。

Phàm sự tuy cát , tắc háo phí vô hậu , duy cầu danh quan tụng cát , chiến lợi chủ binh , nhược phùng cung khắc môn , hoặc môn sanh cung , chủ vi toàn thắng .

癸加庚

Quý gia canh

天網犯沖格

Thiên võng phạm trùng cách

謀事刑害,求謀無益,戰利為主,癸庚若逢生旺,門宮迫制,或利為主、為客也。

Mưu sự hình hại , cầu mưu vô ích , chiến lợi vi chủ , quý canh nhược phùng sanh vượng , môn cung bách chế , hoặc lợi vi chủ , vi khách dã .

癸加辛

Quý gia tân

華蓋受恩格

Hoa cái thụ ân cách

凡為雖吉,先費用輀後有益,若門剋宮、或宮生門,癸臨得令之宮,大利客兵也。

Phàm vi tuy cát , tiên phí dụng nhi hậu hữu ích , nhược môn khắc cung , hoặc cung sanh môn , quý lâm đắc lệnh chi cung , đại lợi khách binh dã .

癸加壬

Quý gia nhâm

天網終獄格

Thiên võng chung ngục cách

凡事不利,輀無定見,亦且難啚,若癸壬臨生旺,門宮迫制,或利為主客也。

Phàm sự bất lợi , nhi vô định kiến , diệc thả nan bỉ , nhược quý nhâm lâm sanh vượng , môn cung bách chế , hoặc lợi vi chủ khách dã .

癸加癸

Quý gia quý

天網重張格

Thiên võng trọng trương cách

凡事自敗,愼宜守舊,癸臨旺地,宜暗機取勝,或固守。若八門騵在本宮為伏吟格,宜收糧積水、穵溝、開井水戰。

Phàm sự tự bại , thận nghi thủ cựu , quý lâm vượng địa , nghi ám ky thủ thắng , hoặc cố thủ . Nhược bát môn nguyên tại bổn cung vi phục ngâm cách , nghi thu lương tích thủy , ấp câu , khai tỉnh thủy chiến .

Đăng ngày: 1/13/2021 10:25:49 AM
Lần xem: 994 lần - Phản hồi: 0
Người đăng: buiquangchinh77 - Mã số ID: 22
Email: [email protected]

Chưa có bài phản hồi nào!

Các tin cùng Danh mục
Ngày đăng
Link download SÁCH TAM THỨC (Thái Ất-Kỳ Môn-Lục Nhâm). Cập nhật 30.9.2022
10/2/2022
SAO THIÊN BỒNG GIẢI THÍCH BỞI BÙI QUANG CHÍNH
2/15/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 4)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 3)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 2)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 1)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 8)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 7)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 6)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 5)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 4)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 3)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 2)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (phần 1)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 3)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 2)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 1)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 10)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 9)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 8)
1/12/2021


Bạn chưa đăng nhập


ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Gmail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/buiquangchinh77

Fanpage: https://www.facebook.com/Tutruthienmenh.com.BuiQuangChinh/          

Blog: https://giaimabiansomenh.blogspot.com/

Địa chỉ: 87 - Lý Tự Trọng - TP Vinh - Nghệ An. Hotline: 0812.373.789 hoặc 09.68.68.29.28 (Thầy Bùi Quang Chính)

Facebook chat