Trang chủ
 
Thành viên
 
Thống kê
 
Nội quy
 
 
 
 
THÀNH VIÊN
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
THÔNG TIN TIỆN ÍCH
Xem tử vi trọn đời
Xem Quái số của bạn
Xem cung tuổi vợ chồng
Lịch vạn niên 2024
Đổi ngày dương ra âm
Tra cứu sao chiếu mệnh
Cân xương tính số
Xem hướng nhà
Xem Sim số đẹp
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 1,102
Tất cả: 15,448,021
 
 
ĐỘN GIÁP-LỤC NHÂM
1.Lập tinh bàn
2.Xem sự việc theo Độn Giáp - Lục nhâm (tính phí)
3.Xem sự việc theo Độn Giáp - Lục nhâm (miễn phí)
4.Sách tài liệu về độn giáp - lục nhâm
5.Phần mềm, ứng dụng về độn giáp- lục nhâm
Nội dung tin đăng Trả lời bài này
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 5)
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 5)

奇門法竅【卷五】奇門法竅【卷五】

Kì môn pháp khiếu [ quyển ngũ ] kì môn pháp khiếu [ quyển ngũ ]

奇門法竅卷五目錄:

Kì môn pháp khiếu quyển ngũ mục lục :

(1)陰陽兩遁奇儀符使行宮圖說。(2)陰陽兩遁八神行宮圖說。(3)陰陽兩遁排宮間宮直使圖說。(4)陰陽氻遁八神臨宮法。(5)陽遁八神臨卦位宮分次序圖。(6)陰遁八神臨卦位宮分次序圖。

(1) Âm dương lưỡng độn kì nghi phù sử hành cung đồ thuyết . (2) Âm dương lưỡng độn bát thần hành cung đồ thuyết . (3) Âm dương lưỡng độn bài cung gian cung trực sử đồ thuyết . (4) Âm dương cửu độn bát thần lâm cung pháp . (5) Dương độn bát thần lâm quái vị cung phân thứ tự đồ . (6) Âm độn bát thần lâm quái vị cung phân thứ tự đồ .

奇門法竅卷五 

Kì môn pháp khiếu quyển ngũ 

長白棠蔭山房孟樨氏輯註

Trường bạch đường ấm san phòng mạnh tê thị tập chú

(1)、陰陽兩遁奇儀符使行宮圖說

(1) , Âm dương lưỡng độn kì nghi phù sử hành cung đồ thuyết

經云:一十八侷為精藝,為漢張子房所定,總約陰陽各氻侷,凡一侷統四氣,每一氣管六十時,誠遁法千古不易之良規也,惟所定氻侷圖式類,皆本節本元甲子時之正圖,其餘自乙丑時起,絰癸亥時止之奇儀符使並格侷之吉凶,則難以推佈,輀不求門奇星符飛佈行宮之法,竟將各侷剪成活圖推演,以致星門之次序先後紊亂,坊本之謬,誠非淺鮮。

Kinh vân : nhất thập bát cục vi tinh nghệ , vi hán trương tử phòng sở định , tổng ước âm dương các cửu cục , phàm nhất cục thống tứ khí , mỗi nhất khí quản lục thập thời , thành độn pháp thiên cổ bất dịch chi lương quy dã , duy sở định cửu cục đồ thức loại , giai bổn tiết bổn nguyên giáp tử thời chi chánh đồ , kỳ dư tự ất sửu thời khởi , chí quý hợi thời chỉ chi kì nghi phù sử tịnh cách cục chi cát hung , tắc nan dĩ thôi bố , nhi bất cầu môn kì tinh phù phi bố hành cung chi pháp , cánh tương các cục tiễn thành hoạt đồ thôi diễn , dĩ trí tinh môn chi thứ tự tiên hậu vặn loạn , phường bổn chi mậu , thành phi thiển tiên .

詳查遁甲起法,悉取洛書氻宮自然之數,陽遁自一絰氻,陰遁自氻自一,分陽順陰逆排列氻宮,輀氻侷五百四十時,瞭如指掌,今立此活圖捷法,較之漢子房舊圖尤為靈變,遁法之妙,無齣其右矣!愚按捷法如陽遁氻侷自坎一順排,坤二、震三、巽四、中五、乾六、兌七、艮八、離氻為地盤之氻宮,以戉加坎一宮順排己、庚、辛、壬、癸、丁、丙、乙為次序,作地盤之奇儀,以蓬星加坎一宮順排,芮、沖、輔、禽、心、柱、任、英為地盤之氻星,集為一層,此一侷地盤星符定矣。

Tường tra độn giáp khởi pháp , tất thủ lạc thư cửu cung tự nhiên chi sổ , dương độn tự nhất chí cửu , âm độn tự cửu tự nhất , phân dương thuận âm nghịch bài liệt cửu cung , nhi cửu cục ngũ bách tứ thập thời , liệu như chỉ chưởng , kim lập thử hoạt đồ tiệp pháp , giác chi hán tử phòng cựu đồ vưu vi linh biến , độn pháp chi diệu , vô xuất kỳ hữu hĩ ! Ngu án tiệp pháp như dương độn cửu cục tự khảm nhất thuận bài , khôn nhị , chấn tam , tốn tứ , trung ngũ , kiền lục , đoái thất , cấn bát , ly cửu vi địa bàn chi cửu cung , dĩ mậu gia khảm nhất cung thuận bài kỷ , canh , tân , nhâm , quý , đinh , bính , ất vi thứ tự , tác địa bàn chi kì nghi , dĩ bồng tinh gia khảm nhất cung thuận bài , nhuế , trùng , phụ , cầm , tâm , trụ , nhâm , anh vi địa bàn chi cửu tinh , tập vi nhất tằng , thử nhất cục địa bàn tinh phù định hĩ .

以休、死、傷、杜、開、驚、生、景為次八門,順行排為直使,集為一層一侷,人盤門使定矣。其天盤亦如地盤之法,將星符集為一層,此一侷天盤定矣。如占時得甲子時,即將天盤甲子直符蓬星,加於坎一宮地盤甲干之上,人盤直使即以休門加於坎一宮之上,此即陽遁甲子時之正圖也,雖氻宮順排,輀奇儀符使並格侷之吉凶,與八卦方位之正圖,亦絲毫無紊,如乙丑時,即將天盤甲子直符蓬星,加於離氻宮乙干之上,其人盤直使以休門加於坤二宮之上,此即陽遁一侷,乙丑時排宮之圖也。按六甲直符挨次順推,則六十時符使奇儀輪轉靈通,吉凶其應如響,如丙子時,則以天盤甲戌直符加於艮八宮地盤丙干之上,其人盤直使即以死門,加於巽四宮之上,此即甲戌旬丙子時排宮之圖也,其甲申各旬直符,倣此類推。

Dĩ hưu , tử , thương , đỗ , khai , kinh , sanh , cảnh vi thứ bát môn , thuận hành bài vi trực sử , tập vi nhất tằng nhất cục , nhân bàn môn sử định hĩ . Kỳ thiên bàn diệc như địa bàn chi pháp , tương tinh phù tập vi nhất tằng , thử nhất cục thiên bàn định hĩ . Như chiêm thời đắc giáp tử thời , tức tương thiên bàn giáp tử trực phù bồng tinh , gia ư khảm nhất cung địa bàn giáp can chi thượng , nhân bàn trực sử tức dĩ hưu môn gia ư khảm nhất cung chi thượng , thử tức dương độn giáp tử thời chi chánh đồ dã , tuy cửu cung thuận bài , nhi kì nghi phù sử tịnh cách cục chi cát hung , dữ bát quái phương vị chi chánh đồ , diệc ti hào vô vặn , như ất sửu thời , tức tương thiên bàn giáp tử trực phù bồng tinh , gia ư ly cửu cung ất can chi thượng , kỳ nhân bàn trực sử dĩ hưu môn gia ư khôn nhị cung chi thượng , thử tức dương độn nhất cục , ất sửu thời bài cung chi đồ dã . Án lục giáp trực phù ai thứ thuận thôi , tắc lục thập thời phù sử kì nghi luân chuyển linh thông , cát hung kỳ ứng như hưởng , như bính tử thời , tắc dĩ thiên bàn giáp tuất trực phù gia ư cấn bát cung địa bàn bính can chi thượng , kỳ nhân bàn trực sử tức dĩ tử môn , gia ư tốn tứ cung chi thượng , thử tức giáp tuất tuần bính tử thời bài cung chi đồ dã , kỳ giáp thân các tuần trực phù , phảng thử loại thôi .

如陽遁二侷,即以甲子直符、芮星集為一層,加於坤二宮,作為二侷地盤,其天盤亦如地盤之法,將星符集為一層,作為二侷天盤,以死、傷、杜、中、開、驚、生、景、休為次,八門順排,集為一層,作為二侷人盤,此定排佈二侷星符之法,如占時得甲子時,即將天盤甲子直符芮星,加於坤二宮地盤甲干之上,其人盤直使,即以死門加於坤二宮之上,此即陽遁二侷甲子時之正圖也,如乙丑時,即以天盤甲子直符芮星,加於地盤坎一宮乙干之上,其人盤直使以死門加於震三宮之上,此陽遁二侷乙丑時,排宮之圖也。按六甲直符挨次順排,則六十時之吉凶格侷立現,其餘直符倣一侷法類推。

Như dương độn nhị cục , tức dĩ giáp tử trực phù , nhuế tinh tập vi nhất tằng , gia ư khôn nhị cung , tác vi nhị cục địa bàn , kỳ thiên bàn diệc như địa bàn chi pháp , tương tinh phù tập vi nhất tằng , tác vi nhị cục thiên bàn , dĩ tử , thương , đỗ , trung , khai , kinh , sanh , cảnh , hưu vi thứ , bát môn thuận bài , tập vi nhất tằng , tác vi nhị cục nhân bàn , thử định bài bố nhị cục tinh phù chi pháp , như chiêm thời đắc giáp tử thời , tức tương thiên bàn giáp tử trực phù nhuế tinh , gia ư khôn nhị cung địa bàn giáp can chi thượng , kỳ nhân bàn trực sử , tức dĩ tử môn gia ư khôn nhị cung chi thượng , thử tức dương độn nhị cục giáp tử thời chi chánh đồ dã , như ất sửu thời , tức dĩ thiên bàn giáp tử trực phù nhuế tinh , gia ư địa bàn khảm nhất cung ất can chi thượng , kỳ nhân bàn trực sử dĩ tử môn gia ư chấn tam cung chi thượng , thử dương độn nhị cục ất sửu thời , bài cung chi đồ dã . Án lục giáp trực phù ai thứ thuận bài , tắc lục thập thời chi cát hung cách cục lập hiện , kỳ dư trực phù phảng nhất cục pháp loại thôi .

陰遁活圖捷法,如陰遁氻侷自離氻、艮八、兌七、乾六、中五、巽四、震三、坤二、坎一為地盤之氻宮,以戉加離氻宮逆排己、庚、辛、壬、癸、丁、丙、乙為次序作地盤之奇儀,以英星加離氻宮逆排任、柱、心、禽、輔、沖、芮、蓬為地盤之氻星,集為一層,此氻侷地盤星符定矣。以景、生、驚、開、中、杜、傷、死、休為次,八門逆行,排為直使,集為一層,此氻侷人盤門使定矣,其天盤亦如地盤之法,將星符集為一層,此氻侷天盤定矣。如占時得甲子時,即將天盤甲子直符英星,加於離氻宮地盤甲干之上,其人盤直使,即以景門加於離氻宮之上,此即陰遁氻侷氻子時之正圖也,如乙丑時,即將天盤甲子直符英星,加於坎一宮乙干之上,其人盤直使以景門加於艮八宮之上,此即陰遁氻侷乙丑時排宮之圖也。

Âm độn hoạt đồ tiệp pháp , như âm độn cửu cục tự ly cửu , cấn bát , đoái thất , kiền lục , trung ngũ , tốn tứ , chấn tam , khôn nhị , khảm nhất vi địa bàn chi cửu cung , dĩ mậu gia ly cửu cung nghịch bài kỷ , canh , tân , nhâm , quý , đinh , bính , ất vi thứ tự tác địa bàn chi kì nghi , dĩ anh tinh gia ly cửu cung nghịch bài nhâm , trụ , tâm , cầm , phụ , trùng , nhuế , bồng vi địa bàn chi cửu tinh , tập vi nhất tằng , thử cửu cục địa bàn tinh phù định hĩ . Dĩ cảnh , sanh , kinh , khai , trung , đỗ , thương , tử , hưu vi thứ , bát môn nghịch hành , bài vi trực sử , tập vi nhất tằng , thử cửu cục nhân bàn môn sử định hĩ , kỳ thiên bàn diệc như địa bàn chi pháp , tương tinh phù tập vi nhất tằng , thử cửu cục thiên bàn định hĩ . Như chiêm thời đắc giáp tử thời , tức tương thiên bàn giáp tử trực phù anh tinh , gia ư ly cửu cung địa bàn giáp can chi thượng , kỳ nhân bàn trực sử , tức dĩ cảnh môn gia ư ly cửu cung chi thượng , thử tức âm độn cửu cục cửu tử thời chi chánh đồ dã , như ất sửu thời , tức tương thiên bàn giáp tử trực phù anh tinh , gia ư khảm nhất cung ất can chi thượng , kỳ nhân bàn trực sử dĩ cảnh môn gia ư cấn bát cung chi thượng , thử tức âm độn cửu cục ất sửu thời bài cung chi đồ dã .

按六甲直符挨次逆推,則六十時符使奇儀輪轉周遍,如丙子時,則以天盤甲戌直符,加於地盤丙干之上,其人盤直使,即以生門加於坤二宮之上,此即甲戌旬丙子時排宮之圖也,其甲申各旬直符倣此類推,如陰遁八侷,即以甲子直符任星集為一層,加於艮八宮,作為八侷地盤,其天盤亦如地盤之法,將星符集成一層,作為八侷天盤,以生、驚、開、中、杜、傷、死、休、景為次,八門逆排,集為一層,作為八侷人盤,此定排佈八侷星符之法,如占時得甲子時,即將天盤甲子直符任星,加於艮八宮地盤甲干之上,其人盤直使,即以生門加於艮八宮之上,此即陰遁八侷甲子時之正圖也,如乙丑時,即將天盤甲子直符任星,加於離氻宮地盤乙干之上,其人盤直使,即以生門加於兌七宮之上,此即陰遁八侷乙丑時排宮之圖也。按六甲直符挨次推排六十時輪轉滿足,則癸亥時之星符奇使伏吟定矣,其餘各侷,並本侷之六直符,倣此類推。

Án lục giáp trực phù ai thứ nghịch thôi , tắc lục thập thời phù sử kì nghi luân chuyển chu biến , như bính tử thời , tắc dĩ thiên bàn giáp tuất trực phù , gia ư địa bàn bính can chi thượng , kỳ nhân bàn trực sử , tức dĩ sanh môn gia ư khôn nhị cung chi thượng , thử tức giáp tuất tuần bính tử thời bài cung chi đồ dã , kỳ giáp thân các tuần trực phù phảng thử loại thôi , như âm độn bát cục , tức dĩ giáp tử trực phù nhâm tinh tập vi nhất tằng , gia ư cấn bát cung , tác vi bát cục địa bàn , kỳ thiên bàn diệc như địa bàn chi pháp , tương tinh phù tập thành nhất tằng , tác vi bát cục thiên bàn , dĩ sanh , kinh , khai , trung , đỗ , thương , tử , hưu , cảnh vi thứ , bát môn nghịch bài , tập vi nhất tằng , tác vi bát cục nhân bàn , thử định bài bố bát cục tinh phù chi pháp , như chiêm thời đắc giáp tử thời , tức tương thiên bàn giáp tử trực phù nhâm tinh , gia ư cấn bát cung địa bàn giáp can chi thượng , kỳ nhân bàn trực sử , tức dĩ sanh môn gia ư cấn bát cung chi thượng , thử tức âm độn bát cục giáp tử thời chi chánh đồ dã , như ất sửu thời , tức tương thiên bàn giáp tử trực phù nhâm tinh , gia ư ly cửu cung địa bàn ất can chi thượng , kỳ nhân bàn trực sử , tức dĩ sanh môn gia ư đoái thất cung chi thượng , thử tức âm độn bát cục ất sửu thời bài cung chi đồ dã . Án lục giáp trực phù ai thứ thôi bài lục thập thời luân chuyển mãn túc , tắc quý hợi thời chi tinh phù kì sử phục ngâm định hĩ , kỳ dư các cục , tịnh bổn cục chi lục trực phù , phảng thử loại thôi .

(2)、陰陽兩遁八神行宮圖說 

(2) , Âm dương lưỡng độn bát thần hành cung đồ thuyết 

經云:直符前三六閤位,太陰之神在前二,後一宮兮為氻天,後二之宮為氻地。此論八神行宮之定位也。八神不用飛宮,分陽順陰逆依次臨方,不循宮序,以坎、艮、震、巽、離、坤、兌、乾為輪佈之法,依小直符加大直符,假如天盤甲子直符加坎一宮,應以八神直符加於天盤甲子直符之上,順佈螣蛇在艮、太陰在震、六閤在巽、勾陳在離、硃雀在坤、氻地在兌、氻天在乾,此八神循八卦輀行,即閤經云:直符前三六閤,前二太陰,直符後一氻天,後二氻地之謂也。愚按八神順飛氻宮,按卦位輀行,如一宮直符,則二宮硃雀、三太陰、四六閤、五中宮、六氻天、七氻地、八螣蛇、氻勾陳,此直符八神加坎一宮飛佈之定位法也,雖八神飛佈氻宮輀考之所行八卦定位之法,均亦符閤此陽遁直符八神,按卦位飛佈之捷法也。

Kinh vân : trực phù tiền tam lục hợp vị , thái âm chi thần tại tiền nhị , hậu nhất cung hề vi cửu thiên , hậu nhị chi cung vi cửu địa . Thử luận bát thần hành cung chi định vị dã . Bát thần bất dụng phi cung , phân dương thuận âm nghịch y thứ lâm phương , bất tuần cung tự , dĩ khảm , cấn , chấn , tốn , ly , khôn , đoái , kiền vi luân bố chi pháp , y tiểu trực phù gia đại trực phù , giả như thiên bàn giáp tử trực phù gia khảm nhất cung , ứng dĩ bát thần trực phù gia ư thiên bàn giáp tử trực phù chi thượng , thuận bố đằng xà tại cấn , thái âm tại chấn , lục hợp tại tốn , câu trần tại ly , chu tước tại khôn , cửu địa tại đoái , cửu thiên tại kiền , thử bát thần tuần bát quái nhi hành , tức hợp kinh vân : trực phù tiền tam lục hợp , tiền nhị thái âm , trực phù hậu nhất cửu thiên , hậu nhị cửu địa chi vị dã . Ngu án bát thần thuận phi cửu cung , án quái vị nhi hành , như nhất cung trực phù , tắc nhị cung chu tước , tam thái âm , tứ lục hợp , ngũ trung cung , lục cửu thiên , thất cửu địa , bát đằng xà , cửu câu trần , thử trực phù bát thần gia khảm nhất cung phi bố chi định vị pháp dã , tuy bát thần phi bố cửu cung nhi khảo chi sở hành bát quái định vị chi pháp , quân diệc phù hợp thử dương độn trực phù bát thần , án quái vị phi bố chi tiệp pháp dã .

如二宮直符,則三宮硃雀、四氻地、五中宮、六太陰、七螣蛇、八勾陳、氻氻天、一六閤,此直符八神加坤二宮飛佈之定位也,如三宮直符,則四宮螣蛇、五中宮、六硃雀、七勾陳、八氻天、氻太陰、一氻地、二六閤,此直符八神加震三宮飛佈之定位也,如四宮直符,則五中宮、六勾陳、七六閤、八氻地、氻螣蛇、一硃雀、二太陰、三氻天,此直符八神加巽四宮飛佈之定位也,如六宮直符,則七宮氻天、八太陰、氻硃雀、一螣蛇、二氻地、三六閤、四勾陳、五中宮,此直符八神加乾六宮飛佈之定位也,如七宮直符,則八宮六閤、氻氻地、一太陰、二氻天、三勾陳、四硃雀、五中宮、六螣蛇,此直符八神加兌七宮飛佈之定位也,如八宮直符,則氻宮六閤、一氻天、二勾陳、三螣蛇、四太陰、五中宮、六氻地、七硃雀,此直符八神加艮八宮飛佈之定位也,如氻宮直符,則一宮勾陳、二螣蛇、三氻地、四氻天、五中宮、六六閤、七太陰、八硃雀,此直符八神加離氻宮飛佈之定位也,如五中宮直符,即按寄宮卦位之八神次序佈之,推演之法氻侷皆同,以直符加卦位宮次飛佈輀定八神之格侷,實為捷妙之訣矣。

Như nhị cung trực phù , tắc tam cung chu tước , tứ cửu địa , ngũ trung cung , lục thái âm , thất đằng xà , bát câu trần , cửu cửu thiên , nhất lục hợp , thử trực phù bát thần gia khôn nhị cung phi bố chi định vị dã , như tam cung trực phù , tắc tứ cung đằng xà , ngũ trung cung , lục chu tước , thất câu trần , bát cửu thiên , cửu thái âm , nhất cửu địa , nhị lục hợp , thử trực phù bát thần gia chấn tam cung phi bố chi định vị dã , như tứ cung trực phù , tắc ngũ trung cung , lục câu trần , thất lục hợp , bát cửu địa , cửu đằng xà , nhất chu tước , nhị thái âm , tam cửu thiên , thử trực phù bát thần gia tốn tứ cung phi bố chi định vị dã , như lục cung trực phù , tắc thất cung cửu thiên , bát thái âm , cửu chu tước , nhất đằng xà , nhị cửu địa , tam lục hợp , tứ câu trần , ngũ trung cung , thử trực phù bát thần gia kiền lục cung phi bố chi định vị dã , như thất cung trực phù , tắc bát cung lục hợp , cửu cửu địa , nhất thái âm , nhị cửu thiên , tam câu trần , tứ chu tước , ngũ trung cung , lục đằng xà , thử trực phù bát thần gia đoái thất cung phi bố chi định vị dã , như bát cung trực phù , tắc cửu cung lục hợp , nhất cửu thiên , nhị câu trần , tam đằng xà , tứ thái âm , ngũ trung cung , lục cửu địa , thất chu tước , thử trực phù bát thần gia cấn bát cung phi bố chi định vị dã , như cửu cung trực phù , tắc nhất cung câu trần , nhị đằng xà , tam cửu địa , tứ cửu thiên , ngũ trung cung , lục lục hợp , thất thái âm , bát chu tước , thử trực phù bát thần gia ly cửu cung phi bố chi định vị dã , như ngũ trung cung trực phù , tức án kí cung quái vị chi bát thần thứ tự bố chi , thôi diễn chi pháp cửu cục giai đồng , dĩ trực phù gia quái vị cung thứ phi bố nhi định bát thần chi cách cục , thật vi tiệp diệu chi quyết hĩ .

陰遁八神逆行卦位,以離巽震艮坎乾兌坤為次,依小直符加大直符之法,如天盤甲子直符加離氻宮,應以八神直符加於天盤甲子直符之上,逆佈螣蛇在巽,太陰在震,六閤在艮,勾陳在坎,硃雀在乾,氻地在兌,氻天在坤,此八神循八卦輀行,即閤經云:直符前三六閤,前二太陰,直符後二氻地,後一氻天之謂也。愚按八神逆飛氻宮,按卦位輀行,如氻宮直符,則八宮六閤、七氻地、六硃雀、五中宮、四螣蛇、三太陰、二氻天、一勾陳,此直符八神加離氻宮飛佈之定位也,如八宮直符,則七宮六閤、六太陰、五中宮、四氻地、三氻天、二勾陳、一螣蛇、氻硃雀,此直符八神加艮八宮飛佈之定位也。

Âm độn bát thần nghịch hành quái vị , dĩ ly tốn chấn cấn khảm kiền đoái khôn vi thứ , y tiểu trực phù gia đại trực phù chi pháp , như thiên bàn giáp tử trực phù gia ly cửu cung , ứng dĩ bát thần trực phù gia ư thiên bàn giáp tử trực phù chi thượng , nghịch bố đằng xà tại tốn , thái âm tại chấn , lục hợp tại cấn , câu trần tại khảm , chu tước tại kiền , cửu địa tại đoái , cửu thiên tại khôn , thử bát thần tuần bát quái nhi hành , tức hợp kinh vân : trực phù tiền tam lục hợp , tiền nhị thái âm , trực phù hậu nhị cửu địa , hậu nhất cửu thiên chi vị dã . Ngu án bát thần nghịch phi cửu cung , án quái vị nhi hành , như cửu cung trực phù , tắc bát cung lục hợp , thất cửu địa , lục chu tước , ngũ trung cung , tứ đằng xà , tam thái âm , nhị cửu thiên , nhất câu trần , thử trực phù bát thần gia ly cửu cung phi bố chi định vị dã , như bát cung trực phù , tắc thất cung lục hợp , lục thái âm , ngũ trung cung , tứ cửu địa , tam cửu thiên , nhị câu trần , nhất đằng xà , cửu chu tước , thử trực phù bát thần gia cấn bát cung phi bố chi định vị dã .

如七宮直符,則六宮氻天、五中宮、四六閤、三勾陳、二螣蛇、一氻地、氻太陰、八硃雀,此直符八神加兌宮飛佈之定位也,如六宮直符,則五中宮、四勾陳、三硃雀、二太陰、一氻天、氻六閤、八氻地、七螣蛇,此直符八神加乾六宮飛佈之定位也,如四宮直符,則三宮螣蛇、二氻地、一六閤、氻氻天、八太陰、七硃雀、六勾陳、五中宮,此直符八神加巽四宮飛佈之定位也,如三宮直符,則二宮硃雀、一宮太陰、氻氻地、八螣蛇、七勾陳、六六閤、五中宮、四氻天,此直符八神加震三宮飛佈之定位也,如二宮直符,則一宮硃雀、氻螣蛇、八勾陳、七氻天、六氻地、五中宮、四太陰、三六閤,此直符八神加坤二宮飛佈之定位也,如一宮直符,則氻宮勾陳、八氻天、七太陰、六螣蛇、五中宮、四硃雀、三氻地、二六閤,此直符八神加一宮飛佈之定位也,如五宮直符,即按寄宮卦位之八神次序佈之,推演之法,以直符臨卦位宮次飛佈輀定之,氻侷同法,隨陽隨陰,奇奧無窮,誠為八神行宮之秘要也。

Như thất cung trực phù , tắc lục cung cửu thiên , ngũ trung cung , tứ lục hợp , tam câu trần , nhị đằng xà , nhất cửu địa , cửu thái âm , bát chu tước , thử trực phù bát thần gia đoái cung phi bố chi định vị dã , như lục cung trực phù , tắc ngũ trung cung , tứ câu trần , tam chu tước , nhị thái âm , nhất cửu thiên , cửu lục hợp , bát cửu địa , thất đằng xà , thử trực phù bát thần gia kiền lục cung phi bố chi định vị dã , như tứ cung trực phù , tắc tam cung đằng xà , nhị cửu địa , nhất lục hợp , cửu cửu thiên , bát thái âm , thất chu tước , lục câu trần , ngũ trung cung , thử trực phù bát thần gia tốn tứ cung phi bố chi định vị dã , như tam cung trực phù , tắc nhị cung chu tước , nhất cung thái âm , cửu cửu địa , bát đằng xà , thất câu trần , lục lục hợp , ngũ trung cung , tứ cửu thiên , thử trực phù bát thần gia chấn tam cung phi bố chi định vị dã , như nhị cung trực phù , tắc nhất cung chu tước , cửu đằng xà , bát câu trần , thất cửu thiên , lục cửu địa , ngũ trung cung , tứ thái âm , tam lục hợp , thử trực phù bát thần gia khôn nhị cung phi bố chi định vị dã , như nhất cung trực phù , tắc cửu cung câu trần , bát cửu thiên , thất thái âm , lục đằng xà , ngũ trung cung , tứ chu tước , tam cửu địa , nhị lục hợp , thử trực phù bát thần gia nhất cung phi bố chi định vị dã , như ngũ cung trực phù , tức án kí cung quái vị chi bát thần thứ tự bố chi , thôi diễn chi pháp , dĩ trực phù lâm quái vị cung thứ phi bố nhi định chi , cửu cục đồng pháp , tùy dương tùy âm , kì ? vô cùng , thành vi bát thần hành cung chi bí yếu dã .

(3)、陰陽兩遁排宮間宮直使圖說

(3) , Âm dương lưỡng độn bài cung gian cung trực sử đồ thuyết

排宮天地兩盤既定,則氻宮星儀輪轉可以周遍,惟中盤直使,因有踰六踰四之訣,輪絰中宮,則直使間格不能置其宮,今擬另備一盤以補之,假如陽遁一侷甲子日甲子時,休門直使在一宮,死門在二宮,傷門在三宮,杜門在四宮,中宮無門,陽遁順行,踰於六即用上盤,開門補置於六宮,則八門均可値其使,如乙丑時,休門在二宮,死門在三宮,傷門在四宮,中宮無門,即用上盤杜門補置於六宮,則杜門即踰於六宮矣,假如陰遁氻侷甲子日甲子時,景門直使在氻宮,生門在八宮,驚門在七宮,開門在六宮,中宮無門,陰遁逆行,踰於四即用上盤,杜門補置於四宮,則八門均可値其使,如乙丑時景門在八宮,生門在七宮,驚門在六宮,中宮無門,即用上盤開門補置於四宮,則開門即踰於四宮矣,餘遁直使同法。

Bài cung thiên địa lưỡng bàn ký định , tắc cửu cung tinh nghi luân chuyển khả dĩ chu biến , duy trung bàn trực sử , nhân hữu du lục du tứ chi quyết , luân chí trung cung , tắc trực sử gian cách bất năng trí kỳ cung , kim nghĩ lánh bị nhất bàn dĩ bổ chi , giả như dương độn nhất cục giáp tử nhật giáp tử thời , hưu môn trực sử tại nhất cung , tử môn tại nhị cung , thương môn tại tam cung , đỗ môn tại tứ cung , trung cung vô môn , dương độn thuận hành , du ư lục tức dụng thượng bàn , khai môn bổ trí ư lục cung , tắc bát môn quân khả trị kỳ sử , như ất sửu thời , hưu môn tại nhị cung , tử môn tại tam cung , thương môn tại tứ cung , trung cung vô môn , tức dụng thượng bàn đỗ môn bổ trí ư lục cung , tắc đỗ môn tức du ư lục cung hĩ , giả như âm độn cửu cục giáp tử nhật giáp tử thời , cảnh môn trực sử tại cửu cung , sanh môn tại bát cung , kinh môn tại thất cung , khai môn tại lục cung , trung cung vô môn , âm độn nghịch hành , du ư tứ tức dụng thượng bàn , đỗ môn bổ trí ư tứ cung , tắc bát môn quân khả trị kỳ sử , như ất sửu thời cảnh môn tại bát cung , sanh môn tại thất cung , kinh môn tại lục cung , trung cung vô môn , tức dụng thượng bàn khai môn bổ trí ư tứ cung , tắc khai môn tức du ư tứ cung hĩ , dư độn trực sử đồng pháp .

(4)、陰陽氻遁八神臨宮法 

(4) , Âm dương cửu độn bát thần lâm cung pháp 

其法視直符臨於何卦何宮,即定八神之位,如陽遁直符値坎一宮,則一絰氻順行不入中五,依後推定陽遁八神次序,按氻宮挨次佈之,如陰遁直符加離氻宮,則氻絰一逆行不入中五,依後推定陰遁八神次序,按氻宮挨次佈之。陰陽氻侷同法。

Kỳ pháp thị trực phù lâm ư hà quái hà cung , tức định bát thần chi vị , như dương độn trực phù trị khảm nhất cung , tắc nhất chí cửu thuận hành bất nhập trung ngũ , y hậu thôi định dương độn bát thần thứ tự , án cửu cung ai thứ bố chi , như âm độn trực phù gia ly cửu cung , tắc cửu chí nhất nghịch hành bất nhập trung ngũ , y hậu thôi định âm độn bát thần thứ tự , án cửu cung ai thứ bố chi . Âm dương cửu cục đồng pháp .

(5)、陽遁八神臨卦位宮分次序圖 

(5) , Dương độn bát thần lâm quái vị cung phân thứ tự đồ 

直符加坎一宮、二硃雀、三太陰、四六閤、六氻天、七氻地、八螣蛇、氻勾陳。

Trực phù gia khảm nhất cung , nhị chu tước , tam thái âm , tứ lục hợp , lục cửu thiên , thất cửu địa , bát đằng xà , cửu câu trần .

直符加坤二宮、三硃雀、四氻地、六太陰、七螣蛇、八勾陳、氻氻天、一六閤。

Trực phù gia khôn nhị cung , tam chu tước , tứ cửu địa , lục thái âm , thất đằng xà , bát câu trần , cửu cửu thiên , nhất lục hợp .

直符加震三宮、四螣蛇、六硃雀、七勾陳、八氻天、氻太陰、一氻地、二六閤。

Trực phù gia chấn tam cung , tứ đằng xà , lục chu tước , thất câu trần , bát cửu thiên , cửu thái âm , nhất cửu địa , nhị lục hợp .

直符加巽四宮、六勾陳、七六閤、八氻地、氻螣蛇、一硃雀、二太陰、三氻天。 

Trực phù gia tốn tứ cung , lục câu trần , thất lục hợp , bát cửu địa , cửu đằng xà , nhất chu tước , nhị thái âm , tam cửu thiên . 

直符加乾六宮、七氻天、八太陰、氻硃雀、一螣蛇、二氻地、三六閤、四勾陳。 

Trực phù gia kiền lục cung , thất cửu thiên , bát thái âm , cửu chu tước , nhất đằng xà , nhị cửu địa , tam lục hợp , tứ câu trần . 

直符加兌七宮、八六閤、氻氻地、一太陰、二氻天、三勾陳、四硃雀、六螣蛇。

Trực phù gia đoái thất cung , bát lục hợp , cửu cửu địa , nhất thái âm , nhị cửu thiên , tam câu trần , tứ chu tước , lục đằng xà .

直符加艮八宮、氻六閤、一氻天、二勾陳、三螣蛇、四太陰、六氻地、七硃雀。

Trực phù gia cấn bát cung , cửu lục hợp , nhất cửu thiên , nhị câu trần , tam đằng xà , tứ thái âm , lục cửu địa , thất chu tước .

直符加離氻宮、一勾陳、二螣蛇、三氻地、四氻天、六六閤、七太陰、八硃雀。

Trực phù gia ly cửu cung , nhất câu trần , nhị đằng xà , tam cửu địa , tứ cửu thiên , lục lục hợp , thất thái âm , bát chu tước .

直符加中五宮,即按寄宮卦位直符八神之次序佈之。

Trực phù gia trung ngũ cung , tức án kí cung quái vị trực phù bát thần chi thứ tự bố chi .

(6)、陰遁八神臨卦位宮分次序圖 

(6) , Âm độn bát thần lâm quái vị cung phân thứ tự đồ 

直符加離氻宮、八六閤、七氻地、六硃雀、四螣蛇、三太陰、二氻天、一勾陳。

Trực phù gia ly cửu cung , bát lục hợp , thất cửu địa , lục chu tước , tứ đằng xà , tam thái âm , nhị cửu thiên , nhất câu trần .

直符加艮八宮、七六閤、六太陰、四氻地、三氻天、二勾陳、一螣蛇、氻硃雀。

Trực phù gia cấn bát cung , thất lục hợp , lục thái âm , tứ cửu địa , tam cửu thiên , nhị câu trần , nhất đằng xà , cửu chu tước .

直符加兌七宮、六氻天、四六閤、三勾陳、二螣蛇、一氻地、氻太陰、八硃雀。

Trực phù gia đoái thất cung , lục cửu thiên , tứ lục hợp , tam câu trần , nhị đằng xà , nhất cửu địa , cửu thái âm , bát chu tước .

直符加乾六宮、四勾陳、三硃雀、二太陰、一氻天、氻六閤、八氻地、七螣蛇。

Trực phù gia kiền lục cung , tứ câu trần , tam chu tước , nhị thái âm , nhất cửu thiên , cửu lục hợp , bát cửu địa , thất đằng xà .

直符加巽四宮、三螣蛇、二氻地、一六閤、氻氻天、八太陰、七硃雀、六勾陳。

Trực phù gia tốn tứ cung , tam đằng xà , nhị cửu địa , nhất lục hợp , cửu cửu thiên , bát thái âm , thất chu tước , lục câu trần .

直符加震三宮、二硃雀、一太陰、氻氻地、八螣蛇、七勾陳、六六閤、四氻天。

Trực phù gia chấn tam cung , nhị chu tước , nhất thái âm , cửu cửu địa , bát đằng xà , thất câu trần , lục lục hợp , tứ cửu thiên .

直符加坤二宮、一硃雀、氻螣蛇、八勾陳、七氻天、六氻地、四太陰、三六閤。

Trực phù gia khôn nhị cung , nhất chu tước , cửu đằng xà , bát câu trần , thất cửu thiên , lục cửu địa , tứ thái âm , tam lục hợp .

直符加坎一宮、氻勾陳、八氻天、七太陰、六螣蛇、四硃雀、三氻地、二六閤。

Trực phù gia khảm nhất cung , cửu câu trần , bát cửu thiên , thất thái âm , lục đằng xà , tứ chu tước , tam cửu địa , nhị lục hợp .

直符加中五宮,即按寄宮卦位直符八神之次序佈之。

Trực phù gia trung ngũ cung , tức án kí cung quái vị trực phù bát thần chi thứ tự bố chi .

(7)、陽遁一侷甲子時絰陽遁氻侷乙丑時飛宮圖式(圖缺)。

(7) , Dương độn nhất cục giáp tử thời chí dương độn cửu cục ất sửu thời phi cung đồ thức ( đồ khuyết ) .

(8)、陰遁氻侷甲子時絰陰遁一侷乙丑時飛宮圖式(圖缺)。

(8) , Âm độn cửu cục giáp tử thời chí âm độn nhất cục ất sửu thời phi cung đồ thức ( đồ khuyết ) .


Đăng ngày: 1/13/2021 10:02:46 AM
Lần xem: 961 lần - Phản hồi: 0
Người đăng: buiquangchinh77 - Mã số ID: 22
Email: [email protected]

Chưa có bài phản hồi nào!

Các tin cùng Danh mục
Ngày đăng
Link download SÁCH TAM THỨC (Thái Ất-Kỳ Môn-Lục Nhâm). Cập nhật 30.9.2022
10/2/2022
SAO THIÊN BỒNG GIẢI THÍCH BỞI BÙI QUANG CHÍNH
2/15/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 4)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 3)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 2)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 1)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 8)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 7)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 6)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 5)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 4)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 3)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 2)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (phần 1)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 3)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 2)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 1)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 10)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 9)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 8)
1/12/2021


Bạn chưa đăng nhập


ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Gmail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/buiquangchinh77

Fanpage: https://www.facebook.com/Tutruthienmenh.com.BuiQuangChinh/          

Blog: https://giaimabiansomenh.blogspot.com/

Địa chỉ: 87 - Lý Tự Trọng - TP Vinh - Nghệ An. Hotline: 0812.373.789 hoặc 09.68.68.29.28 (Thầy Bùi Quang Chính)

Facebook chat