Trang chủ
 
Thành viên
 
Thống kê
 
Nội quy
 
 
 
 
THÀNH VIÊN
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
THÔNG TIN TIỆN ÍCH
Xem tử vi trọn đời
Xem Quái số của bạn
Xem cung tuổi vợ chồng
Lịch vạn niên 2024
Đổi ngày dương ra âm
Tra cứu sao chiếu mệnh
Cân xương tính số
Xem hướng nhà
Xem Sim số đẹp
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 964
Tất cả: 15,447,883
 
 
ĐỘN GIÁP-LỤC NHÂM
1.Lập tinh bàn
2.Xem sự việc theo Độn Giáp - Lục nhâm (tính phí)
3.Xem sự việc theo Độn Giáp - Lục nhâm (miễn phí)
4.Sách tài liệu về độn giáp - lục nhâm
5.Phần mềm, ứng dụng về độn giáp- lục nhâm
Nội dung tin đăng Trả lời bài này
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 2)

Kỳ Môn Độn Giáp Pháp Khiếu (Phần 2)


奇門法竅【卷二】奇門法竅【卷二】 

Kì môn pháp khiếu [ quyển nhị ] kì môn pháp khiếu [ quyển nhị ] 

奇門法竅卷二目錄: 

Kì môn pháp khiếu quyển nhị mục lục : 

(1)論奇門六甲三元定例、(2)論遁甲源流、(3)遁甲齣自圖書、(4)論飛宮、(5)論陰陽侷法、(6)論寄宮、(7)論直符用法、(8)論直使、(9)論八神、(10)論奇門定嚮、(11)論中宮、(12)論超接置閏、(13)論拆侷補侷、(14)論中宮用門、(15)論十干加伏、(16)論地下奇儀、(17)論中五、(18)論直符直使、(19)論年奇法、(20)論月奇法、(21)論日奇法、(22)論時奇法、(23)論六甲齣征遠行、(24)論威德之時、(25)論三甲閤、(26)論三奇遊六儀、(27)論玉女守門、(28)論遊三避五、(29)論天網時、(30)論伏吟反吟、(31)論陰陽刑德開闔、(32)論五陽時、(33)論五陰時、(34)論三勝宮、(35)論五不擊、(36)論地氣將順逆支所屬、(37)論庚丙格、(38)論龍鳥格、(39)論星儀動靜、(40)論奇墓、(41)論孤虛、(42)論五不遇時、(43)論天輔時、(44)論六儀擊刑、(45)論硿亡、(46)論三盤入墓、(47)論日干時支、(48)論應期、(49)論暗干、(50)論年白法、(51)論月白法、(52)論日白法、(53)論時白法、(54)論納音、(55)論十二宮分野、(56)論總發天機、(57)論五行生剋制化、(58)干支星門問答、(59)八詐八屬、(60)論干支閤變。

(1) Luận kì môn lục giáp tam nguyên định lệ , (2) luận độn giáp nguyên lưu , (3) độn giáp xuất tự đồ thư , (4) luận phi cung , (5) luận âm dương cục pháp , (6) luận kí cung , (7) luận trực phù dụng pháp , (8) luận trực sử , (9) luận bát thần , (10) luận kì môn định hướng , (11) luận trung cung , (12) luận siêu tiếp trí nhuận , (13) luận sách cục bổ cục , (14) luận trung cung dụng môn , (15) luận thập can gia phục , (16) luận địa hạ kì nghi , (17) luận trung ngũ , (18) luận trực phù trực sử , (19) luận niên kì pháp , (20) luận nguyệt kì pháp , (21) luận nhật kì pháp , (22) luận thời kì pháp , (23) luận lục giáp xuất chinh viễn hành , (24) luận uy đức chi thời , (25) luận tam giáp hợp , (26) luận tam kì du lục nghi , (27) luận ngọc nữ thủ môn , (28) luận du tam tị ngũ , (29) luận thiên võng thời , (30) luận phục ngâm phản ngâm , (31) luận âm dương hình đức khai hạp , (32) luận ngũ dương thời , (33) luận ngũ âm thời , (34) luận tam thắng cung , (35) luận ngũ bất kích , (36) luận địa khí tương thuận nghịch chi sở chúc , (37) luận canh bính cách , (38) luận điểu cách , (39) luận tinh nghi động tĩnh , (40) luận kì mộ , (41) luận cô hư , (42) luận ngũ bất ngộ thời , (43) luận thiên phụ thời , (44) luận lục nghi kích hình , (45) luận không vong , (46) luận tam bàn nhập mộ , (47) luận nhật can thời chi , (48) luận ứng kỳ , (49) luận ám can , (50) luận niên bạch pháp , (51) luận nguyệt bạch pháp , (52) luận nhật bạch pháp , (53) luận thời bạch pháp , (54) luận nạp âm , (55) luận thập nhị cung phân dã , (56) luận tổng phát thiên ky , (57) luận ngũ hành sanh khắc chế hóa , (58) can chi tinh môn vấn đáp , (59) bát trá bát chúc , (60) luận can chi hợp biến .

奇門法竅卷二

Kì môn pháp khiếu quyển nhị

長白棠蔭山房孟樨氏増註

Trường bạch đường ấm san phòng mạnh tê thị tăng chú

(1)、奇門六甲三元定例:

(1) , Kì môn lục giáp tam nguyên định lệ :

一得曰:奇門地盤,定侷八卦也、氻宮也、氻星也。然地道常靜,故八卦氻宮永定輀不移,若八門更換輀為人盤,氻星飛佈輀為天盤,變化無窮,雖鬼神亦莫能測其機矣,豈可淺易得乎。然物之不能逃者,數也。數之不能離者,理也。理與術所不能違者,時也。天有四時,迭運輀成歲,一歲十二月、每一月有二氣、共二十四氣,每一月或三十日、或二十氻日,每五日為一候、每一氣十五日為三候,一歲共七十四候。氣者;節也,候者;元也。每一氣分為上中下三元也。子午卯酉為上元,寅申巳亥為中元,辰戌丑未為下元,以甲、己為符頭,掌六十時輀三元畢矣。自交絰起絰芒種十二氣止為陽遁,俱順儀逆奇。自夏絰起絰大雪十二氣止為陰遁,俱逆儀順奇。輀又有正授、超神、接氣、拆侷、補侷之法。

Nhất đắc viết : kì môn địa bàn , định cục bát quái dã , cửu cung dã , cửu tinh dã . Nhiên địa đạo thường tĩnh , cố bát quái cửu cung vĩnh định nhi bất di , nhược bát môn canh hoán nhi vi nhân bàn , cửu tinh phi bố nhi vi thiên bàn , biến hóa vô cùng , tuy quỷ thần diệc mạc năng trắc kỳ ky hĩ , khởi khả thiển dịch đắc hồ . Nhiên vật chi bất năng đào giả , sổ dã . Sổ chi bất năng ly giả , lý dã . Lý dữ thuật sở bất năng vi giả , thời dã . Thiên hữu tứ thời , điệt vận nhi thành tuế , nhất tuế thập nhị nguyệt , mỗi nhất nguyệt hữu nhị khí , cộng nhị thập tứ khí , mỗi nhất nguyệt hoặc tam thập nhật , hoặc nhị thập cửu nhật , mỗi ngũ nhật vi nhất hậu , mỗi nhất khí thập ngũ nhật vi tam hậu , nhất tuế cộng thất thập tứ hậu . Khí giả ; tiết dã , hậu giả ; nguyên dã . Mỗi nhất khí phân vi thượng trung hạ tam nguyên dã . Tử ngọ mão dậu vi thượng nguyên , dần thân tị hợi vi trung nguyên , thần tuất sửu vị vi hạ nguyên , dĩ giáp , kỷ vi phù đầu , chưởng lục thập thời nhi tam nguyên tất hĩ . Tự giao đông chí khởi chí mang chủng thập nhị khí chỉ vi dương độn , câu thuận nghi nghịch kì . Tự hạ chí khởi chí đại tuyết thập nhị khí chỉ vi âm độn , câu nghịch nghi thuận kì . Nhi hựu hữu chánh thụ , siêu thần , tiếp khí , sách cục , bổ cục chi pháp .

蓋六十花甲一日不増多,一日不減少,輀氣有或先或後,輀日有或多或少,先須講明正授奇訣,其他超神、接氣、拆侷、補侷自有次第,可以通曉。如絰、夏絰、立春、立秋、春分、秋分、立、立夏、芒種、大雪二十四節,如此日子時交節,即遇甲子、己卯、甲午、己酉是上元符頭,亦此日到乃為正授。如節氣未到,輀甲子、己卯、甲午、己酉符頭先到,謂之符先節候為超神。超神,超者;越也。當用本節之上元以補之,不可錯用下節之上元,因奇門耑重節氣,豈有節未到輀預用之者哉。如星家命理,三月內某日交立夏節,在節後生人必作四月論命,豈能仍作三月﹔又如四月某日方交立夏節,在節前四月內生人,必作三月論命,豈能即作四月論乎?人之富貴窮通壽夭,由此輀定,焉敢妄生異議耶?接氣者;迎接也。如節氣先到甲子、己卯、甲午、己酉符頭後到,為節先符後,其候尚是前節之下元,當拆本節之下元某侷以接之,謂之接氣也。其閏侷之說,考之授時,歷視其日,已交絰、夏絰節令,輀必欲仍用芒種、大雪之侷以終三元之氣,謂之置閏,是泥於古之閏法,以致陰陽錯亂,有是理乎?如遵時憲書節氣為憑,其正授、超神、接氣、置閏不辨輀自明矣。

Cái lục thập hoa giáp nhất nhật bất tăng đa , nhất nhật bất giảm thiểu , nhi khí hữu hoặc tiên hoặc hậu , nhi nhật hữu hoặc đa hoặc thiểu , tiên tu giảng minh chánh thụ kì quyết , kỳ tha siêu thần , tiếp khí , sách cục , bổ cục tự hữu thứ đệ , khả dĩ thông hiểu . Như đông chí , hạ chí , lập xuân , lập thu , xuân phân , thu phân , lập đông , lập hạ , mang chủng , đại tuyết nhị thập tứ tiết , như thử nhật tử thời giao tiết , tức ngộ giáp tử , kỷ mão , giáp ngọ , kỷ dậu thị thượng nguyên phù đầu , diệc thử nhật đáo nãi vi chánh thụ . Như tiết khí vị đáo , nhi giáp tử , kỷ mão , giáp ngọ , kỷ dậu phù đầu tiên đáo , vị chi phù tiên tiết hậu vi siêu thần . Siêu thần , siêu giả ; việt dã . Đương dụng bổn tiết chi thượng nguyên dĩ bổ chi , bất khả thác dụng hạ tiết chi thượng nguyên , nhân kì môn chuyên trọng tiết khí , khởi hữu tiết vị đáo nhi dự dụng chi giả tai . Như tinh gia mệnh lý , tam nguyệt nội mỗ nhật giao lập hạ tiết , tại tiết hậu sanh nhân tất tác tứ nguyệt luận mệnh , khởi năng nhưng tác tam nguyệt ? hựu như tứ nguyệt mỗ nhật phương giao lập hạ tiết , tại tiết tiền tứ nguyệt nội sanh nhân , tất tác tam nguyệt luận mệnh , khởi năng tức tác tứ nguyệt luận hồ ? Nhân chi phú quý cùng thông thọ yêu , do thử nhi định , yên cảm vọng sanh dị nghị da ? Tiếp khí giả ; nghênh tiếp dã . Như tiết khí tiên đáo giáp tử , kỷ mão , giáp ngọ , kỷ dậu phù đầu hậu đáo , vi tiết tiên phù hậu , kỳ hậu thượng thị tiền tiết chi hạ nguyên , đương sách bổn tiết chi hạ nguyên mỗ cục dĩ tiếp chi , vị chi tiếp khí dã . Kỳ nhuận cục chi thuyết , khảo chi thụ thời , lịch thị kỳ nhật , dĩ giao đông chí , hạ chí tiết lệnh , nhi tất dục nhưng dụng mang chủng , đại tuyết chi cục dĩ chung tam nguyên chi khí , vị chi trí nhuận , thị nê ư cổ chi nhuận pháp , dĩ trí âm dương thác loạn , hữu thị lý hồ ? Như tuân thời hiến thư tiết khí vi bằng , kỳ chánh thụ , siêu thần , tiếp khí , trí nhuận bất biện nhi tự minh hĩ .

(2)、論遁甲源流

(2) , Luận độn giáp nguyên lưu

黃帝始創奇門,計四千三百二十時侷也,法以歲按八卦分八節,一節有三氣,歲有二十四氣也,氣有三候,歲有七十二候,候有五日,歲有三百六十日也。日有十二時,故一歲有四千三百二十時,一時一侷,故奇門有四千三百二十侷也。風后制奇門為一千八十侷,陽遁統十二候,分侷共五百四十。陰遁統十二候,分侷共五百四十,閤陰陽兩遁為一千八十侷侷也。周太公諳兵法,善布奇門,分七十二候,立七十二活侷,每侷六十時,七十二侷亦四千三百二十時也。漢張子房刪定為陽氻侷、陰氻侷。此圖法更捷也,然十八侷雖簡,以奇門星儀符使之行,悉布於侷中,其為課亦得四千三百二十,惟加臨未能活變,必須正轉兩盤,其星符始能周轉成課,是風后一千八十誠萬世不易之法也。

Hoàng đế thủy sang kì môn , kế tứ thiên tam bách nhị thập thời cục dã , pháp dĩ tuế án bát quái phân bát tiết , nhất tiết hữu tam khí , tuế hữu nhị thập tứ khí dã , khí hữu tam hậu , tuế hữu thất thập nhị hậu , hậu hữu ngũ nhật , tuế hữu tam bách lục thập nhật dã . Nhật hữu thập nhị thời , cố nhất tuế hữu tứ thiên tam bách nhị thập thời , nhất thời nhất cục , cố kì môn hữu tứ thiên tam bách nhị thập cục dã . Phong hậu chế kì môn vi nhất thiên bát thập cục , dương độn thống thập nhị hậu , phân cục cộng ngũ bách tứ thập . Âm độn thống thập nhị hậu , phân cục cộng ngũ bách tứ thập , hợp âm dương lưỡng độn vi nhất thiên bát thập cục cục dã . Chu thái công am binh pháp , thiện bố kì môn , phân thất thập nhị hậu , lập thất thập nhị hoạt cục , mỗi cục lục thập thời , thất thập nhị cục diệc tứ thiên tam bách nhị thập thời dã . Hán trương tử phòng ? định vi dương cửu cục , âm cửu cục . Thử đồ pháp canh tiệp dã , nhiên thập bát cục tuy giản , dĩ kì môn tinh nghi phù sử chi hành , tất bố ư cục trung , kỳ vi khóa diệc đắc tứ thiên tam bách nhị thập , duy gia lâm vị năng hoạt biến , tất tu chánh chuyển lưỡng bàn , kỳ tinh phù thủy năng chu chuyển thành khóa , thị phong hậu nhất thiên bát thập thành vạn thế bất dịch chi pháp dã .

(3)、論遁甲齣自圖書

(3) , Luận độn giáp xuất tự đồ thư

伕河齣圖,洛齣書,輀易道著象矣。其數始於一、輀終於氻,周旋曲折,委然分之則氻,貫之則一,其中條理,精密變化,用之則齣入有門,進退有法,燦然為萬世之矩矱也。迨後運以三式,仰觀天文,俯察地理,中知人事,以籌算之。舍圖書輀譚三式,由索途冥行昏潰輀敗壞矣。其造式三層,法象三纔,上層象天,中層象人,下層象地,布列氻星,開閤八門,分列八卦,以鎮八方,立中宮以建皇極,推移直符以遁奇儀。伕水者北方之正氣,絰陰絰極,一陽始生,始於一輀終於氻,順布六儀逆布三奇,畫為氻侷故曰:陽遁。火者南方之正氣,夏絰陽絰極,一陰始生,始於氻輀終於一,逆布六儀順布三奇,畫為氻侷故曰:陰遁。總布十八侷以閤二氻之數也。知圖書者始可語此。今之啟口輒言遁甲,然不知立法之本旨,將十八侷折作一層,按侷推移以為時用,稱曰:活盤,以致氣候暗昧不明,超接無准,安能徵驗。故曰:遁甲不法圖書之理,更有他說,正所謂差之毫釐,謬以千里矣。

Phu hà xuất đồ , lạc xuất thư , nhi dịch đạo trứ tượng hĩ . Kỳ sổ thủy ư nhất , nhi chung ư cửu , chu toàn khúc chiết , ủy nhiên phân chi tắc cửu , quán chi tắc nhất , kỳ trung điều lý , tinh mật biến hóa , dụng chi tắc xuất nhập hữu môn , tiến thối hữu pháp , xán nhiên vi vạn thế chi củ hoạch dã . Đãi hậu vận dĩ tam thức , ngưỡng quan thiên văn , phủ sát địa lý , trung tri nhân sự , dĩ trù toán chi . Xá đồ thư nhi đàm tam thức , do tác đồ minh hành hôn hội nhi bại hoại hĩ . Kỳ tạo thức tam tằng , pháp tượng tam tài , thượng tằng tượng thiên , trung tằng tượng nhân , hạ tằng tượng địa , bố liệt cửu tinh , khai cáp bát môn , phân liệt bát quái , dĩ trấn bát phương , lập trung cung dĩ kiến hoàng cực , thôi di trực phù dĩ độn kì nghi . Phu thủy giả bắc phương chi chánh khí , đông chí âm chí cực , nhất dương thủy sanh , thủy ư nhất nhi chung ư cửu , thuận bố lục nghi nghịch bố tam kì , họa vi cửu cục cố viết : dương độn . Hỏa giả nam phương chi chánh khí , hạ chí dương chí cực , nhất âm thủy sanh , thủy ư cửu nhi chung ư nhất , nghịch bố lục nghi thuận bố tam kì , họa vi cửu cục cố viết : âm độn . Tổng bố thập bát cục dĩ hợp nhị cửu chi sổ dã . Tri đồ thư giả thủy khả ngữ thử . Kim chi khải khẩu triếp ngôn độn giáp , nhiên bất tri lập pháp chi bổn chỉ , tương thập bát cục chiết tác nhất tằng , án cục thôi di dĩ vi thời dụng , xưng viết : hoạt bàn , dĩ trí khí hậu ám muội bất minh , siêu tiếp vô chuẩn , an năng trưng nghiệm . Cố viết : độn giáp bất pháp đồ thư chi lý , canh hữu tha thuyết , chánh sở vị soa chi hào ly , mậu dĩ thiên lý hĩ .

(4)、論飛宮 

(4) , Luận phi cung 

遁甲十八侷之法,謂之行軍三奇,乃子房之授於圯上老人者也,後人不識作者之本旨,謂為侷式疊一層以為天盤,按圖推移,竟失飛佈之法,輀於卦氣之次序錯亂混淆。伕體用既殊,則氻星陰陽失職,八門之休咎無徵。中寄於坤一宮輀有二曜,是揹天之道,失地之理,何以行兵齣戰?蓋地盤靜也、體也,天盤動也、用也。靜則吉凶之兆未形,動則變化吉凶之機已著,然動靜之理,不外卦氣生成之數,順則始一輀終於氻,逆則始氻輀終於一,此不易之數也。若論卦則有坎、坤、震、巽、乾、兌、艮、離,若論門則有休、死、傷、杜、開、驚、生、景。輀以星論則有蓬、芮、沖、輔、禽、心、柱、任、英,輀以遁論則丁、丙、乙之三奇、戉、己、庚、辛、壬、癸之六儀,是昭然有中宮之定位,秩然有飛布之條理矣。若中五決當寄坤輀不可易,則一宮之中有二星二儀,其吉凶將何以適從乎?推到別宮亦如此混淆,焉能符閤剋應,且如八門,人但知休、生、傷、杜、景、死、驚、開說法,殊不知當從卦氣休、死、傷、杜、開、驚、生、景以飛越也。又如氻星亦知從蓬、任、沖、輔、英、芮、禽、柱、心說法,殊不知當從卦氣蓬、芮、沖、輔、禽、心、柱、任、英以飛越也。如此飛佈,始不失乎體用一本,悉閤古人之成式也。

Độn giáp thập bát cục chi pháp , vị chi hành quân tam kì , nãi tử phòng chi thụ ư di thượng lão nhân giả dã , hậu nhân bất thức tác giả chi bổn chỉ , vị vi cục thức điệp nhất tằng dĩ vi thiên bàn , án đồ thôi di , cánh thất phi bố chi pháp , nhi ư quái khí chi thứ tự thác loạn hỗn hào . Phu thể dụng ký thù , tắc cửu tinh âm dương thất chức , bát môn chi hưu cữu vô trưng . Trung kí ư khôn nhất cung nhi hữu nhị diệu , thị bối thiên chi đạo , thất địa chi lý , hà dĩ hành binh xuất chiến ? Cái địa bàn tĩnh dã , thể dã , thiên bàn động dã , dụng dã . Tĩnh tắc cát hung chi triệu vị hình , động tắc biến hóa cát hung chi ky dĩ trứ , nhiên động tĩnh chi lý , bất ngoại quái khí sanh thành chi sổ , thuận tắc thủy nhất nhi chung ư cửu , nghịch tắc thủy cửu nhi chung ư nhất , thử bất dịch chi sổ dã . Nhược luận quái tắc hữu khảm , khôn , chấn , tốn , kiền , đoái , cấn , ly , nhược luận môn tắc hữu hưu , tử , thương , đỗ , khai , kinh , sanh , cảnh . Nhi dĩ tinh luận tắc hữu bồng , nhuế , trùng , phụ , cầm , tâm , trụ , nhâm , anh , nhi dĩ độn luận tắc đinh , bính , ất chi tam kì , mậu , kỷ , canh , tân , nhâm , quý chi lục nghi , thị chiêu nhiên hữu trung cung chi định vị , trật nhiên hữu phi bố chi điều lý hĩ . Nhược trung ngũ quyết đương kí khôn nhi bất khả dịch , tắc nhất cung chi trung hữu nhị tinh nhị nghi , kỳ cát hung tương hà dĩ thích tòng hồ ? Thôi đáo biệt cung diệc như thử hỗn hào , yên năng phù hợp khắc ứng , thả như bát môn , nhân đãn tri hưu , sanh , thương , đỗ , cảnh , tử , kinh , khai thuyết pháp , thù bất tri đương tòng quái khí hưu , tử , thương , đỗ , khai , kinh , sanh , cảnh dĩ phi việt dã . Hựu như cửu tinh diệc tri tòng bồng , nhâm , trùng , phụ , anh , nhuế , cầm , trụ , tâm thuyết pháp , thù bất tri đương tòng quái khí bồng , nhuế , trùng , phụ , cầm , tâm , trụ , nhâm , anh dĩ phi việt dã . Như thử phi bố , thủy bất thất hồ thể dụng nhất bổn , tất hợp cổ nhân chi thành thức dã .

(5)、論陰陽侷法 

(5) , Luận âm dương cục pháp 

遁甲起元之法,其說不一,飛佈若無次序,星符由此紊亂。如陽遁絰十二氣,順佈六儀、逆佈三奇。陰遁夏絰十二氣,逆佈六儀、順佈三奇,兩遁均以戉、己、庚、辛、壬、癸、丁、丙、乙為次,分陽順陰逆,飛佈氻宮。以陽侷自坎一順進坤二絰離氻,陰侷自離氻逆退艮八絰坎一,由是星符依序旋轉,則節氣無差,似以此理為正宗,庶免為坊本所惑也。

Độn giáp khởi nguyên chi pháp , kỳ thuyết bất nhất , phi bố nhược vô thứ tự , tinh phù do thử vặn loạn . Như dương độn đông chí thập nhị khí , thuận bố lục nghi , nghịch bố tam kì . Âm độn hạ chí thập nhị khí , nghịch bố lục nghi , thuận bố tam kì , lưỡng độn quân dĩ mậu , kỷ , canh , tân , nhâm , quý , đinh , bính , ất vi thứ , phân dương thuận âm nghịch , phi bố cửu cung . Dĩ dương cục tự khảm nhất thuận tiến khôn nhị chí ly cửu , âm cục tự ly cửu nghịch thối cấn bát chí khảm nhất , do thị tinh phù y tự toàn chuyển , tắc tiết khí vô soa , tự dĩ thử lý vi chánh tông , thứ miễn vi phường bổn sở hoặc dã .

(6)、論寄宮

(6) , Luận kí cung

中五無耑方,故立寄宮之法也。考之諸書,論水土長生在申,故有寄宮之法,輀近時均以陰陽十八圖耑寄二宮,又變體分寄八宮者,蓋取生死之義,輀不免泥於古法矣。然禽星屬土實居中宮,遇辰戌丑未月皆為乘旺,是土旺於四季,此一定不易之氣也。是中五之陰陽以分見於四維明矣,又何必拘拘耑寄二宮乎?愚詳考不若隨乎時令,所値之節氣寄於四維,以立春寄艮用生門,立夏寄巽用杜門,立秋寄坤用死門,立寄乾用開門,既與時令相閤,可得節氣之真,輀於陰陽所用之理亦無格礙,較之耑寄於二八兩宮者,尤通玄妙矣。

Trung ngũ vô chuyên phương , cố lập kí cung chi pháp dã . Khảo chi chư thư , luận thủy thổ trường sanh tại thân , cố hữu kí cung chi pháp , nhi cận thời quân dĩ âm dương thập bát đồ chuyên kí nhị cung , hựu biến thể phân kí bát cung giả , cái thủ sanh tử chi nghĩa , nhi bất miễn nê ư cổ pháp hĩ . Nhiên cầm tinh chúc thổ thật cư trung cung , ngộ thần tuất sửu vị nguyệt giai vi thừa vượng , thị thổ vượng ư tứ quý , thử nhất định bất dịch chi khí dã . Thị trung ngũ chi âm dương dĩ phân kiến ư tứ duy minh hĩ , hựu hà tất câu câu chuyên kí nhị cung hồ ? Ngu tường khảo bất nhược tùy hồ thời lệnh , sở trị chi tiết khí kí ư tứ duy , dĩ lập xuân kí cấn dụng sanh môn , lập hạ kí tốn dụng đỗ môn , lập thu kí khôn dụng tử môn , lập đông kí kiền dụng khai môn , ký dữ thời lệnh tương hợp , khả đắc tiết khí chi chân , nhi ư âm dương sở dụng chi lý diệc vô cách ngại , giác chi chuyên kí ư nhị bát lưỡng cung giả , vưu thông huyền diệu hĩ .

(7)、論直符用法 

(7) , Luận trực phù dụng pháp 

賦云:直符前三六閤位,太陰之神在前二,後一宮兮為氻天,後二之神為氻地。此六閤、太陰、氻天、氻地,皆隨直符輀輔運八宮也,如分氻宮則直符到中宮,將何以分前後乎﹖從氣論則中五以乾為前,以巽為後。從寄位論則中五寄坤二,以兌為前,以離為後也。推詳前後二字,有導引、隨從直符之義,故其所重者在六閤、太陰、氻天、氻地,輀螣蛇、白虎、玄武雖凶,輀不論及也。信乎中五當與寄宮並行不悖。又云︰天乙之神所在宮,大將宜居擊對沖,假令直符居離氻,天英坐取擊天蓬。湯謂云︰氻天不可擊,氻地不可擊。若從卦氣論,直符居離氻行陰遁,以一為前則氻天在坎一,擊天蓬是擊氻天,以何云不可擊乎﹖故直符居離氻在陰遁,宜屯兵於氻天之坤二,在陽遁宜屯於氻天之巽四,此所以天蓬之可擊三勝宮,第一勝也。要之氻遁、五假皆從此中立論,不可妄生別議。

Phú vân : trực phù tiền tam lục hợp vị , thái âm chi thần tại tiền nhị , hậu nhất cung hề vi cửu thiên , hậu nhị chi thần vi cửu địa . Thử lục hợp , thái âm , cửu thiên , cửu địa , giai tùy trực phù nhi phụ vận bát cung dã , như phân cửu cung tắc trực phù đáo trung cung , tương hà dĩ phân tiền hậu hồ ? tòng khí luận tắc trung ngũ dĩ kiền vi tiền , dĩ tốn vi hậu . Tòng kí vị luận tắc trung ngũ kí khôn nhị , dĩ đoái vi tiền , dĩ ly vi hậu dã . Thôi tường tiền hậu nhị tự , hữu đạo dẫn , tùy tòng trực phù chi nghĩa , cố kỳ sở trọng giả tại lục hợp , thái âm , cửu thiên , cửu địa , nhi đằng xà , bạch hổ , huyền vũ tuy hung , nhi bất luận cập dã . Tín hồ trung ngũ đương dữ kí cung tịnh hành bất bội . Hựu vân ? thiên ất chi thần sở tại cung , đại tương nghi cư kích đối trùng , giả lệnh trực phù cư ly cửu , thiên anh tọa thủ kích thiên bồng . Thang vị vân ? cửu thiên bất khả kích , cửu địa bất khả kích . Nhược tòng quái khí luận , trực phù cư ly cửu hành âm độn , dĩ nhất vi tiền tắc cửu thiên tại khảm nhất , kích thiên bồng thị kích cửu thiên , dĩ hà vân bất khả kích hồ ? cố trực phù cư ly cửu tại âm độn , nghi truân binh ư cửu thiên chi khôn nhị , tại dương độn nghi truân ư cửu thiên chi tốn tứ , thử sở dĩ thiên bồng chi khả kích tam thắng cung , đệ nhất thắng dã . Yếu chi cửu độn , ngũ giả giai tòng thử trung lập luận , bất khả vọng sanh biệt nghị .

(8)、論直使 

(8) , Luận trực sử 

直使者氻宮之氣,即休、死、傷、杜、開、驚、生、景也。伕六甲不遁於氻宮,則氻宮不得直其使,故六甲以星為體,以奇儀為用,以八門直使巡行輀監察之,吉凶悔吝繫焉。要在行宮有法,庶幾趨避無差。愚考之諸家立論不一,立法沍異,有按八卦旋轉者,如張公十八侷,陰陽兩遁人盤,均以休、生、傷、杜、景、死、驚、開一律順行,不尋宮數,其中實有拘滯之處。輀捷徑一書,陽以休、死、傷、杜順佈氻宮,陰以景、休、死、傷逆佈氻宮,較舊法稍有變通,又復有失陰遁直使之氣。輀真授秘集一本,陽遁休、死、傷、杜、開、驚、生、景順飛八宮,不入中五,陰遁依景、生、驚、開、杜、傷、死、休逆飛八宮,不入中五,似覺陰陽兩遁直使之門得以周備,法良意精,洵以此法為正宗,可以永為規範矣。

Trực sử giả cửu cung chi khí , tức hưu , tử , thương , đỗ , khai , kinh , sanh , cảnh dã . Phu lục giáp bất độn ư cửu cung , tắc cửu cung bất đắc trực kỳ sử , cố lục giáp dĩ tinh vi thể , dĩ kì nghi vi dụng , dĩ bát môn trực sử tuần hành nhi giam sát chi , cát hung hối lận hệ yên . Yếu tại hành cung hữu pháp , thứ ki xu tị vô soa . Ngu khảo chi chư gia lập luận bất nhất , lập pháp hỗ dị , hữu án bát quái toàn chuyển giả , như trương công thập bát cục , âm dương lưỡng độn nhân bàn , quân dĩ hưu , sanh , thương , đỗ , cảnh , tử , kinh , khai nhất luật thuận hành , bất tầm cung sổ , kỳ trung thật hữu câu trệ chi xử . Nhi tiệp kính nhất thư , dương dĩ hưu , tử , thương , đỗ thuận bố cửu cung , âm dĩ cảnh , hưu , tử , thương nghịch bố cửu cung , giác cựu pháp sảo hữu biến thông , hựu phục hữu thất âm độn trực sử chi khí . Nhi chân thụ bí tập nhất bổn , dương độn hưu , tử , thương , đỗ , khai , kinh , sanh , cảnh thuận phi bát cung , bất nhập trung ngũ , âm độn y cảnh , sanh , kinh , khai , đỗ , thương , tử , hưu nghịch phi bát cung , bất nhập trung ngũ , tự giác âm dương lưỡng độn trực sử chi môn đắc dĩ chu bị , pháp lương ý tinh , tuân dĩ thử pháp vi chánh tông , khả dĩ vĩnh vi quy phạm hĩ .

(9)、論八神 

(9) , Luận bát thần 

八神者;直符、螣蛇、太陰、六閤、硃雀、玄武、氻地、氻天也。吉凶取用,關係匪輕。凡兵法以天乙所在之方,坐擊其沖,揚兵於氻天,安營於氻地,伏兵於太陰,暱形於六閤,必須行宮有法,取用可以無差,輀近世坊本欲以加太常飛氻宮,欲以陰陽貴神法推佈,欲以起於直使宮,欲以直符加時干之宮,立論紛紜,均失正氣。愚考竅諸書,以天乙常隨遁甲陰陽兩遁,以硃、白、勾、玄並取,以直符加於時干之宮次,以螣蛇挨推,按八卦方位飛佈,仍遵小直符加大直符之義,折中定論,庶幾吉凶格侷立現,亦可免混淆之弊矣。

Bát thần giả ; trực phù , đằng xà , thái âm , lục hợp , chu tước , huyền vũ , cửu địa , cửu thiên dã . Cát hung thủ dụng , quan hệ phỉ khinh . Phàm binh pháp dĩ thiên ất sở tại chi phương , tọa kích kỳ trùng , dương binh ư cửu thiên , an doanh ư cửu địa , phục binh ư thái âm , nặc hình ư lục hợp , tất tu hành cung hữu pháp , thủ dụng khả dĩ vô soa , nhi cận thế phường bổn dục dĩ gia thái thường phi cửu cung , dục dĩ âm dương quý thần pháp thôi bố , dục dĩ khởi ư trực sử cung , dục dĩ trực phù gia thời can chi cung , lập luận phân vân , quân thất chánh khí . Ngu khảo khiếu chư thư , dĩ thiên ất thường tùy độn giáp âm dương lưỡng độn , dĩ chu , bạch , câu , huyền tịnh thủ , dĩ trực phù gia ư thời can chi cung thứ , dĩ đằng xà ai thôi , án bát quái phương vị phi bố , nhưng tuân tiểu trực phù gia đại trực phù chi nghĩa , chiết trung định luận , thứ ki cát hung cách cục lập hiện , diệc khả miễn hỗn hào chi tệ hĩ .

(10)、論奇門定嚮 

(10) , Luận kì môn định hướng 

伕奇門行宮不可參差,纖末必須准定。中宮以子午定嚮,南北始分列八宮,其一卦管三山,坎宮有壬癸,艮宮有丑寅,震宮有甲乙,巽宮有辰巳,離宮有丙丁,坤宮有未申,兌宮有庚辛,乾宮有戌亥。假如今日用時,其奇門吉侷在乾,從中氣輀趨嚮之,始為得地,偏右則戌,偏左則亥,如丙乙奇到乾,閤輀言之則曰:入墓,然丙乙入戌輀不墓乾,趨乾亥輀避戌,豈非權變之法乎?其丁奇到艮亦如,用門之法,有何異哉。

Phu kì môn hành cung bất khả tham soa , tiêm mạt tất tu chuẩn định . Trung cung dĩ tử ngọ định hướng , nam bắc thủy phân liệt bát cung , kỳ nhất quái quản tam san , khảm cung hữu nhâm quý , cấn cung hữu sửu dần , chấn cung hữu giáp ất , tốn cung hữu thần tị , ly cung hữu bính đinh , khôn cung hữu vị thân , đoái cung hữu canh tân , kiền cung hữu tuất hợi . Giả như kim nhật dụng thời , kỳ kì môn cát cục tại kiền , tòng trung khí nhi xu hướng chi , thủy vi đắc địa , thiên hữu tắc tuất , thiên tả tắc hợi , như bính ất kì đáo kiền , hợp nhi ngôn chi tắc viết : nhập mộ , nhiên bính ất nhập tuất nhi bất mộ kiền , xu kiền hợi nhi tị tuất , khởi phi quyền biến chi pháp hồ ? Kỳ đinh kì đáo cấn diệc như , dụng môn chi pháp , hữu hà dị tai .

(11)、論中宮 

(11) , Luận trung cung 

易有太極,以生兩儀,兩儀生四象,四象生八卦,八卦相錯,乾坤定位,山澤通氣,雷風相薄,水火不相射。由是太極即中宮也,自洛書載氻履一,左三右七,二四為肩,六八為足,縱橫十五,居中無往,輀非五也。是以八卦因之,一坎、二坤、三震、四巽、五中、六乾、七兌、八艮、氻離,此不易之定數也。其中五屬土,無卦氣之所屬,寄居於坤,若星則有氻,以天禽位居中宮。甲統六儀三奇,以布列氻宮,燦然備舉,故中五不當耑寄於坤矣。以圖書之生剋輀論,中五寄於西南,為生物之關鍵,輀遁甲重在節氣,究不若隨時令寄宮於四維,俾得節氣之真,輀趨嚮之吉凶定矣。

Dịch hữu thái cực , dĩ sanh lưỡng nghi , lưỡng nghi sanh tứ tượng , tứ tượng sanh bát quái , bát quái tương thác , kiền khôn định vị , san trạch thông khí , lôi phong tương bạc , thủy hỏa bất tương xạ . Do thị thái cực tức trung cung dã , tự lạc thư tái cửu lý nhất , tả tam hữu thất , nhị tứ vi kiên , lục bát vi túc , túng hoành thập ngũ , cư trung vô vãng , nhi phi ngũ dã . Thị dĩ bát quái nhân chi , nhất khảm , nhị khôn , tam chấn , tứ tốn , ngũ trung , lục kiền , thất đoái , bát cấn , cửu ly , thử bất dịch chi định sổ dã . Kỳ trung ngũ chúc thổ , vô quái khí chi sở chúc , kí cư ư khôn , nhược tinh tắc hữu cửu , dĩ thiên cầm vị cư trung cung . Giáp thống lục nghi tam kì , dĩ bố liệt cửu cung , xán nhiên bị cử , cố trung ngũ bất đương chuyên kí ư khôn hĩ . Dĩ đồ thư chi sanh khắc nhi luận , trung ngũ kí ư tây nam , vi sanh vật chi quan kiện , nhi độn giáp trọng tại tiết khí , cứu bất nhược tùy thời lệnh kí cung ư tứ duy , tỉ đắc tiết khí chi chân , nhi xu hướng chi cát hung định hĩ .

(12)、論超接置閏 

(12) , Luận siêu tiếp trí nhuận 

奇門用法,重在取時,故經云:年吉不如月吉,月吉不如日吉,日吉不如時吉也。要在交節換侷有法,自可得節氣之真。諸家所論超接、置閏,隱約其詞,斷難遵守,最捷之法,莫如詳查時憲書,以交節之日視何甲、己符頭,分元定侷,如係正符、正節謂之正授,即無須換侷。如係上元甲、己符頭,則以交節之日起本節之上元,餘元類推。蓋因日定元、因元定侷,終不可易,節氣既無差錯,則吉凶應驗,百不失一。遇閏之年,仍以交節符首分之,輀置閏即在其中,若無閏月,則無閏奇也。是古之置閏,因交節未得其真法,自以今之時憲書為准耳。

Kì môn dụng pháp , trọng tại thủ thời , cố kinh vân : niên cát bất như nguyệt cát , nguyệt cát bất như nhật cát , nhật cát bất như thời cát dã . Yếu tại giao tiết hoán cục hữu pháp , tự khả đắc tiết khí chi chân . Chư gia sở luận siêu tiếp , trí nhuận , ẩn ước kỳ từ , đoạn nan tuân thủ , tối tiệp chi pháp , mạc như tường tra thời hiến thư , dĩ giao tiết chi nhật thị hà giáp , kỷ phù đầu , phân nguyên định cục , như hệ chánh phù , chánh tiết vị chi chánh thụ , tức vô tu hoán cục . Như hệ thượng nguyên giáp , kỷ phù đầu , tắc dĩ giao tiết chi nhật khởi bổn tiết chi thượng nguyên , dư nguyên loại thôi . Cái nhân nhật định nguyên , nhân nguyên định cục , chung bất khả dịch , tiết khí ký vô soa thác , tắc cát hung ứng nghiệm , bách bất thất nhất . Ngộ nhuận chi niên , nhưng dĩ giao tiết phù thủ phân chi , nhi trí nhuận tức tại kỳ trung , nhược vô nhuận nguyệt , tắc vô nhuận kì dã . Thị cổ chi trí nhuận , nhân giao tiết vị đắc kỳ chân pháp , tự dĩ kim chi thời hiến thư vi chuẩn nhĩ .

(13)、論拆侷補侷 

(13) , Luận sách cục bổ cục 

拆侷、補侷之法,亦不外超接、置閏也。伕遁中佺憑符頭,次準節氣,上侷有超,下侷有接,有超有接,節有殘侷,拆補以置閏之,乃斡旋造化之功也。奇法不論陽遁、陰遁,除過月大月小,只視甲、己符頭與節氣較量,輀分先後耳。如符頭先到,節氣後到,則用超,以後到節氣為主,有超有接,則必有殘侷,拆補以佺其氣,始中正無偏。若永定五日六十時以換其侷,則不能不法古之置閏耳,是今之拆補之法,不可不遵輀用之。何謂超?超者;過越也。何謂接?接者;迎待也。何謂神?神者;充足分量也。何謂氣?氣者;節候始達也。何為拆者?五日之內,憑節氣之時刻分秒輀分拆之,以補下侷之不足也。何謂補?捕者;五內之日有拆,則不滿六十時,憑節氣時刻分秒輀分補之,以湊閤前侷不足之數也。故云:遁甲用拆補之法為最要之關鍵焉。假如歲在丙申,時憲書正月初八日丙子丑正一刻立春,其戉子時與己丑時之初刻,當是先年大寒下元,自丑時一刻起,絰戉寅日亥時止,計三十五日,係甲戌下侷之符頭統領,即用立春下侷,即為殘侷,拆之以補下元不足之數,此所謂節先符後,須用接法。

Sách cục , bổ cục chi pháp , diệc bất ngoại siêu tiếp , trí nhuận dã . Phu độn trung toàn bằng phù đầu , thứ chuẩn tiết khí , thượng cục hữu siêu , hạ cục hữu tiếp , hữu siêu hữu tiếp , tiết hữu tàn cục , sách bổ dĩ trí nhuận chi , nãi oát toàn tạo hóa chi công dã . Kì pháp bất luận dương độn , âm độn , trừ quá nguyệt đại nguyệt tiểu , chỉ thị giáp , kỷ phù đầu dữ tiết khí giác lượng , nhi phân tiên hậu nhĩ . Như phù đầu tiên đáo , tiết khí hậu đáo , tắc dụng siêu , dĩ hậu đáo tiết khí vi chủ , hữu siêu hữu tiếp , tắc tất hữu tàn cục , sách bổ dĩ toàn kỳ khí , thủy trung chánh vô thiên . Nhược vĩnh định ngũ nhật lục thập thời dĩ hoán kỳ cục , tắc bất năng bất pháp cổ chi trí nhuận nhĩ , thị kim chi sách bổ chi pháp , bất khả bất tuân nhi dụng chi . Hà vị siêu ? Siêu giả ; quá việt dã . Hà vị tiếp ? Tiếp giả ; nghênh đãi dã . Hà vị thần ? Thần giả ; sung túc phân lượng dã . Hà vị khí ? Khí giả ; tiết hậu thủy đạt dã . Hà vi sách giả ? Ngũ nhật chi nội , bằng tiết khí chi thời khắc phân miểu nhi phân sách chi , dĩ bổ hạ cục chi bất túc dã . Hà vị bổ ? Bộ giả ; ngũ nội chi nhật hữu sách , tắc bất mãn lục thập thời , bằng tiết khí thời khắc phân miểu nhi phân bổ chi , dĩ thấu hợp tiền cục bất túc chi sổ dã . Cố vân : độn giáp dụng sách bổ chi pháp vi tối yếu chi quan kiện yên . Giả như tuế tại bính thân , thời hiến thư chánh nguyệt sơ bát nhật bính tử sửu chánh nhất khắc lập xuân , kỳ mậu tử thời dữ kỷ sửu thời chi sơ khắc , đương thị tiên niên đại hàn hạ nguyên , tự sửu thời nhất khắc khởi , chí mậu dần nhật hợi thời chỉ , kế tam thập ngũ nhật , hệ giáp tuất hạ cục chi phù đầu thống lĩnh , tức dụng lập xuân hạ cục , tức vi tàn cục , sách chi dĩ bổ hạ nguyên bất túc chi sổ , thử sở vị tiết tiên phù hậu , tu dụng tiếp pháp .

十二日己卯,自子時起絰十六日癸未亥時止,計五日六十時,作立春上元。十七日甲申,自子時起絰於二十一日戉子亥時止,計五日六十時,作立春中元。二十二日己丑,自子時起絰二十四日辛卯辰初一刻止,計二十八時零一刻,作立春下侷,並前侷所拆三十五時,共計六十三時零一刻,其餘三時零一刻疊作立春下侷,此即置閏之義,拆補之法也。又如七月二十氻日甲午,自子時起絰八月初三日戉戌亥時止,計五日六十時,作處暑上侷。初四日己亥,自子時起絰初八日癸卯亥時止,計五日六十時,作處暑中侷。初氻日甲辰,自子時起絰時三日戉申亥時止,計五日六十時,已滿足一侷之數,十四日己酉寅初三刻白露,符先節後,法當用超,雖處屬下侷之數既足,輀子丑二時與寅初之三刻,卻是己酉上元符頭統領,法當疊作處暑上侷補之,此亦置閏、拆補之法。自己酉日寅初三刻起絰十八日癸丑亥時止,共計四日五十八時零四刻,作白露上侷,雖少二時零三刻,在後刻卻補足之矣。十氻日甲寅,自子時起絰二十三日戉午亥時止,共計五日六十時,作白露中侷。二十四日己未日子時起絰二十八日癸亥亥時止,共計五日六十時,作白露上侷。二十氻日甲子巳初二刻秋分,是符先節後,法當用超,以白露下侷之數既足,輀甲子日之子丑寅卯辰五時,卻是上侷符頭統領,法當疊作白露上侷補足,此置閏、超神、接氣、拆侷、補侷之秘訣也。蓋以時憲書節氣,時刻分秒纖毫無差,準憑符頭超接輀拆補之。是侷侷有閏餘之氣,用之響應如神,以取驗於人事哉。

Thập nhị nhật kỷ mão , tự tử thời khởi chí thập lục nhật quý vị hợi thời chỉ , kế ngũ nhật lục thập thời , tác lập xuân thượng nguyên . Thập thất nhật giáp thân , tự tử thời khởi chí ư nhị thập nhất nhật mậu tử hợi thời chỉ , kế ngũ nhật lục thập thời , tác lập xuân trung nguyên . Nhị thập nhị nhật kỷ sửu , tự tử thời khởi chí nhị thập tứ nhật tân mão thần sơ nhất khắc chỉ , kế nhị thập bát thời linh nhất khắc , tác lập xuân hạ cục , tịnh tiền cục sở sách tam thập ngũ thời , cộng kế lục thập tam thời linh nhất khắc , kỳ dư tam thời linh nhất khắc điệp tác lập xuân hạ cục , thử tức trí nhuận chi nghĩa , sách bổ chi pháp dã . Hựu như thất nguyệt nhị thập cửu nhật giáp ngọ , tự tử thời khởi chí bát nguyệt sơ tam nhật mậu tuất hợi thời chỉ , kế ngũ nhật lục thập thời , tác xử thử thượng cục . Sơ tứ nhật kỷ hợi , tự tử thời khởi chí sơ bát nhật quý mão hợi thời chỉ , kế ngũ nhật lục thập thời , tác xử thử trung cục . Sơ cửu nhật giáp thần , tự tử thời khởi chí thời tam nhật mậu thân hợi thời chỉ , kế ngũ nhật lục thập thời , dĩ mãn túc nhất cục chi sổ , thập tứ nhật kỷ dậu dần sơ tam khắc bạch lộ , phù tiên tiết hậu , pháp đương dụng siêu , tuy xử chúc hạ cục chi sổ ký túc , nhi tử sửu nhị thời dữ dần sơ chi tam khắc , khước thị kỷ dậu thượng nguyên phù đầu thống lĩnh , pháp đương điệp tác xử thử thượng cục bổ chi , thử diệc trí nhuận , sách bổ chi pháp . Tự kỷ dậu nhật dần sơ tam khắc khởi chí thập bát nhật quý sửu hợi thời chỉ , cộng kế tứ nhật ngũ thập bát thời linh tứ khắc , tác bạch lộ thượng cục , tuy thiểu nhị thời linh tam khắc , tại hậu khắc khước bổ túc chi hĩ . Thập cửu nhật giáp dần , tự tử thời khởi chí nhị thập tam nhật mậu ngọ hợi thời chỉ , cộng kế ngũ nhật lục thập thời , tác bạch lộ trung cục . Nhị thập tứ nhật kỷ vị nhật tử thời khởi chí nhị thập bát nhật quý hợi hợi thời chỉ , cộng kế ngũ nhật lục thập thời , tác bạch lộ thượng cục . Nhị thập cửu nhật giáp tử tị sơ nhị khắc thu phân , thị phù tiên tiết hậu , pháp đương dụng siêu , dĩ bạch lộ hạ cục chi sổ ký túc , nhi giáp tử nhật chi tử sửu dần mão thần ngũ thời , khước thị thượng cục phù đầu thống lĩnh , pháp đương điệp tác bạch lộ thượng cục bổ túc , thử trí nhuận , siêu thần , tiếp khí , sách cục , bổ cục chi bí quyết dã . Cái dĩ thời hiến thư tiết khí , thời khắc phân miểu tiêm hào vô soa , chuẩn bằng phù đầu siêu tiếp nhi sách bổ chi . Thị cục cục hữu nhuận dư chi khí , dụng chi hưởng ứng như thần , dĩ thủ nghiệm ư nhân sự tai .

(14)、論中宮用門 

(14) , Luận trung cung dụng môn 

遁甲之佈侷,確乎當從卦氣,自一絰氻、自氻絰一矣。然輀宮既有氻,門止有八何?虛一門以待用耶。世之膠固不通者,以中宮無門耳。中五無門,則直使將何以加時到處乎?將何以逐氻星行乎?若曰:門踰五輀就六,則直使不必加時矣。八門亦不必逐氻星行矣。故八門分列有四,有四則有五,以休、死、傷、杜之中分布立一寄門,然後以開、驚、生、景分布,則中五有逐宮時到之處,皆有直使之可加八門,又逐氻星行矣。若以所寄無門,則此宮何以定吉凶?是取中宮之義,以定吉凶也。蓋此方無門,則杜塞不通,不當趨嚮矣。五在八之中,則後有杜、傷、死、休,前有開、驚、生、景,可不當趨嚮耶。經所云:避五之義也,若取中五宮之門,以定吉凶,是交増齣一門,吉凶於何所適從矣?按遁甲奇門,擇其奇不入墓、門不犯迫,大將居中,帷幄左右,前後自有齣入之門戶,若布陣統兵,應以趨三避五之門齣輀交戰,或屯兵於開休生之地,待敵兵陷入奮輀擊之,此用門之妙也。

Độn giáp chi bố cục , xác hồ đương tòng quái khí , tự nhất chí cửu , tự cửu chí nhất hĩ . Nhiên nhi cung ký hữu cửu , môn chỉ hữu bát hà ? Hư nhất môn dĩ đãi dụng da . Thế chi giao cố bất thông giả , dĩ trung cung vô môn nhĩ . Trung ngũ vô môn , tắc trực sử tương hà dĩ gia thời đáo xử hồ ? Tương hà dĩ trục cửu tinh hành hồ ? Nhược viết : môn du ngũ nhi tựu lục , tắc trực sử bất tất gia thời hĩ . Bát môn diệc bất tất trục cửu tinh hành hĩ . Cố bát môn phân liệt hữu tứ , hữu tứ tắc hữu ngũ , dĩ hưu , tử , thương , đỗ chi trung phân bố lập nhất kí môn , nhiên hậu dĩ khai , kinh , sanh , cảnh phân bố , tắc trung ngũ hữu trục cung thời đáo chi xử , giai hữu trực sử chi khả gia bát môn , hựu trục cửu tinh hành hĩ . Nhược dĩ sở kí vô môn , tắc thử cung hà dĩ định cát hung ? Thị thủ trung cung chi nghĩa , dĩ định cát hung dã . Cái thử phương vô môn , tắc đỗ tắc bất thông , bất đương xu hướng hĩ . Ngũ tại bát chi trung , tắc hậu hữu đỗ , thương , tử , hưu , tiền hữu khai , kinh , sanh , cảnh , khả bất đương xu hướng da . Kinh sở vân : tị ngũ chi nghĩa dã , nhược thủ trung ngũ cung chi môn , dĩ định cát hung , thị giao tăng xuất nhất môn , cát hung ư hà sở thích tòng hĩ ? Án độn giáp kì môn , trạch kỳ kì bất nhập mộ , môn bất phạm bách , đại tương cư trung , duy ác tả hữu , tiền hậu tự hữu xuất nhập chi môn hộ , nhược bố trận thống binh , ứng dĩ xu tam tị ngũ chi môn xuất nhi giao chiến , hoặc truân binh ư khai hưu sanh chi địa , đãi địch binh hãm nhập phấn nhi kích chi , thử dụng môn chi diệu dã .

(15)、論十干加伏 

(15) , Luận thập can gia phục 

加字之義,自有輀増入也。伏者本有輀待入也。其十二支辰分布八宮各有統屬,生墓休囚無容紊越,輀遁甲則從直符起遁,故三奇六儀加諸宮分,以視其所遁之干加於何宮之支辰,論生墓休囚,則無加錯之謬矣。如陽遁三侷用丁卯時,甲子直符在三宮起遁,順儀逆奇三宮甲、二宮乙、一宮丙、氻宮丁、三宮還戉、四宮己、五宮庚、六宮辛、七宮壬、八宮癸。乙干到坤得休氣也,丙干到坎得囚氣也,丁干到離得臨官之氣,甲午到震得帝旺之氣,戉干到震得囚死之氣,己干到巽得休囚之氣,庚干到中宮得廢氣也,辛干到乾得敗氣也,壬干到兌得敗氣也,癸干到艮得囚敗之氣也,此十干加符之法。陰遁逆儀順奇倣此。此十干加辰,辰之定位得生旺衰墓休囚之法如廝例推,則十干無加錯之誤矣。

Gia tự chi nghĩa , tự hữu nhi tăng nhập dã . Phục giả bổn hữu nhi đãi nhập dã . Kỳ thập nhị chi thần phân bố bát cung các hữu thống chúc , sanh mộ hưu tù vô dong vặn việt , nhi độn giáp tắc tòng trực phù khởi độn , cố tam kì lục nghi gia chư cung phân , dĩ thị kỳ sở độn chi can gia ư hà cung chi chi thần , luận sanh mộ hưu tù , tắc vô gia thác chi mậu hĩ . Như dương độn tam cục dụng đinh mão thời , giáp tử trực phù tại tam cung khởi độn , thuận nghi nghịch kì tam cung giáp , nhị cung ất , nhất cung bính , cửu cung đinh , tam cung hoàn mậu , tứ cung kỷ , ngũ cung canh , lục cung tân , thất cung nhâm , bát cung quý . Ất can đáo khôn đắc hưu khí dã , bính can đáo khảm đắc tù khí dã , đinh can đáo ly đắc lâm quan chi khí , giáp ngọ đáo chấn đắc đế vượng chi khí , mậu can đáo chấn đắc tù tử chi khí , kỷ can đáo tốn đắc hưu tù chi khí , canh can đáo trung cung đắc phế khí dã , tân can đáo kiền đắc bại khí dã , nhâm can đáo đoái đắc bại khí dã , quý can đáo cấn đắc tù bại chi khí dã , thử thập can gia phù chi pháp . Âm độn nghịch nghi thuận kì phảng thử . Thử thập can gia thần , thần chi định vị đắc sanh vượng suy mộ hưu tù chi pháp như tư lệ thôi , tắc thập can vô gia thác chi ngộ hĩ .

(16)、論地下奇儀 

(16) , Luận địa hạ kì nghi 

地下六儀分布十八侷,從卦氣節候以定三元,始知起宮何所,其所用時之直符十時一易,統領奇儀各有宮分之次序,此之謂地下三奇六儀,以天上直符加諸十干所到之處,則天上有三奇六儀。如得十干相加之法,如此行遁天地無悖戾之衍運,用有神化之機。若膠於十八侷之奇儀,則十干加錯甚非遁甲之本旨,故曰:十干加伏若加錯,吉事凶囚凶事危。

Địa hạ lục nghi phân bố thập bát cục , tòng quái khí tiết hậu dĩ định tam nguyên , thủy tri khởi cung hà sở , kỳ sở dụng thời chi trực phù thập thời nhất dịch , thống lĩnh kì nghi các hữu cung phân chi thứ tự , thử chi vị địa hạ tam kì lục nghi , dĩ thiên thượng trực phù gia chư thập can sở đáo chi xử , tắc thiên thượng hữu tam kì lục nghi . Như đắc thập can tương gia chi pháp , như thử hành độn thiên địa vô bội lệ chi diễn vận , dụng hữu thần hóa chi ky . Nhược giao ư thập bát cục chi kì nghi , tắc thập can gia thác thậm phi độn giáp chi bổn chỉ , cố viết : thập can gia phục nhược gia thác , cát sự hung tù hung sự nguy .

(17)、論中五 

(17) , Luận trung ngũ 

伕中五寄門者,天禽雖寄二宮,重借死門以配之,實則隨侷更使,絰絰三氣則寄休門,立春三氣則寄生門,春分三氣則寄傷門,立夏三氣則寄杜門,夏絰三氣則寄景門,立秋三氣則寄死門,秋分三氣則寄驚門,立三氣則寄開門,此所謂隨侷更使也。且此星獨名天禽,蓋禽鳥得生氣之先,即舉月令所載,如每月俱有禽鳥之應,如正月雁候北、二月倉庚鳴之類,不足以徵時侷更使哉,故中五隨令寄宮其理明顯,何必拘拘耑寄二宮乎?

Phu trung ngũ kí môn giả , thiên cầm tuy kí nhị cung , trọng tá tử môn dĩ phối chi , thật tắc tùy cục canh sử , chí đông chí tam khí tắc kí hưu môn , lập xuân tam khí tắc kí sanh môn , xuân phân tam khí tắc kí thương môn , lập hạ tam khí tắc kí đỗ môn , hạ chí tam khí tắc kí cảnh môn , lập thu tam khí tắc kí tử môn , thu phân tam khí tắc kí kinh môn , lập đông tam khí tắc kí khai môn , thử sở vị tùy cục canh sử dã . Thả thử tinh độc danh thiên cầm , cái cầm điểu đắc sanh khí chi tiên , tức cử nguyệt lệnh sở tái , như mỗi nguyệt câu hữu cầm điểu chi ứng , như chánh nguyệt nhạn hậu bắc , nhị nguyệt thương canh minh chi loại , bất túc dĩ trưng thời cục canh sử tai , cố trung ngũ tùy lệnh kí cung kỳ lý minh hiển , hà tất câu câu chuyên kí nhị cung hồ ?

(18)、論直符直使 

(18) , Luận trực phù trực sử 

符使者星門用時之異名也。直者代甲輀直其用也。甲以星門為體,以奇儀為用,故奇儀無定位,輀星門有定宮也。星為符者即憑執之符也。門為使者即甲巡行之使也,故凡甲在之宮即以直宮之星為符,以宮之門為使也。干本十也以配十二支輀變六十故稱六,輀儀亦稱六也。奇儀者氻干之體,六十干者奇儀之用,故奇儀隨元分職氻宮,輀六十干亦隨元分職氻宮也。六十干分遁氻宮則六甲干首亦在其中,故曰遁於儀,輀不能遁於奇也。何以定為其儀之用也?蓋以靜為體,以動為用。奇儀之於卦無定位,於侷有定宮也,有定宮即謂之靜,故曰︰奇儀為氻干之體也。六甲隨元遁六儀,故奇閤六儀之干亦隨甲遁於宮,遁則非靜矣,故曰︰六干為奇儀之用也。伕六甲不遁於六儀,則氻星不能直其符﹔干不能遁於氻宮,則八門不得直其使,歌曰︰直符常以加時干,直使順逆隨宮去。謂每甲用時,以當直之星符臨本侷之定位,以當直之門使巡奇儀本元之遁宮也。譬之用人,其體在此,輀以符監之。其用在彼,輀以使察之,故云︰善藏其用以儆無虞也。

Phù sử giả tinh môn dụng thời chi dị danh dã . Trực giả đại giáp nhi trực kỳ dụng dã . Giáp dĩ tinh môn vi thể , dĩ kì nghi vi dụng , cố kì nghi vô định vị , nhi tinh môn hữu định cung dã . Tinh vi phù giả tức bằng chấp chi phù dã . Môn vi sử giả tức giáp tuần hành chi sử dã , cố phàm giáp tại chi cung tức dĩ trực cung chi tinh vi phù , dĩ cung chi môn vi sử dã . Can bổn thập dã dĩ phối thập nhị chi nhi biến lục thập cố xưng lục , nhi nghi diệc xưng lục dã . Kì nghi giả cửu can chi thể , lục thập can giả kì nghi chi dụng , cố kì nghi tùy nguyên phân chức cửu cung , nhi lục thập can diệc tùy nguyên phân chức cửu cung dã . Lục thập can phân độn cửu cung tắc lục giáp can thủ diệc tại kỳ trung , cố viết độn ư nghi , nhi bất năng độn ư kì dã . Hà dĩ định vi kỳ nghi chi dụng dã ? Cái dĩ tĩnh vi thể , dĩ động vi dụng . Kì nghi chi ư quái vô định vị , ư cục hữu định cung dã , hữu định cung tức vị chi tĩnh , cố viết ? kì nghi vi cửu can chi thể dã . Lục giáp tùy nguyên độn lục nghi , cố kì hợp lục nghi chi can diệc tùy giáp độn ư cung , độn tắc phi tĩnh hĩ , cố viết ? lục can vi kì nghi chi dụng dã . Phu lục giáp bất độn ư lục nghi , tắc cửu tinh bất năng trực kỳ phù ? can bất năng độn ư cửu cung , tắc bát môn bất đắc trực kỳ sử , ca viết ? trực phù thường dĩ gia thời can , trực sử thuận nghịch tùy cung khứ . Vị mỗi giáp dụng thời , dĩ đương trực chi tinh phù lâm bổn cục chi định vị , dĩ đương trực chi môn sử tuần kì nghi bổn nguyên chi độn cung dã . Thí chi dụng nhân , kỳ thể tại thử , nhi dĩ phù giam chi . Kỳ dụng tại bỉ , nhi dĩ sử sát chi , cố vân ? thiện tàng kỳ dụng dĩ cảnh vô ngu dã .

(19)、論年奇法 

(19) , Luận niên kì pháp 

今人用奇門但知有時,輀不知有年月日何也?其法傳習差偽,失遁甲之本旨。揆之理氣無所適從,按之縱橫失序,所以無徵不信,不信民弗從矣!年奇以甲子分上、中、下三元故為確當,其佈侷逆儀順奇從天遁也。上元甲子起坎一,一為數之始、陽之初,從坎輀逆佈甲子一周輀終於五。故中元甲子起巽四宮輀終於艮。下元甲子起兌七輀終於坤。得其氣之均,所取用者謂之行年,視直符以行遁、得地之行年,以直符加行年,始知天上三奇,以直使加行年,始知有開、休、生三吉門,法誠蔑以加矣。按嘉靖四十三年甲子起杜門十年一移,絰萬曆甲午年移休,依杜傷死休景生驚開為次序以行之,餘可類推。考三元年遁法,上中下三侷即陰遁一四七三侷飛佈法也。

Kim nhân dụng kì môn đãn tri hữu thời , nhi bất tri hữu niên nguyệt nhật hà dã ? Kỳ pháp truyện tập soa ? , thất độn giáp chi bổn chỉ . Quỹ chi lý khí vô sở thích tòng , án chi túng hoành thất tự , sở dĩ vô trưng bất tín , bất tín dân phất tòng hĩ ! Niên kì dĩ giáp tử phân thượng , trung , hạ tam nguyên cố vi xác đương , kỳ bố cục nghịch nghi thuận kì tòng thiên độn dã . Thượng nguyên giáp tử khởi khảm nhất , nhất vi sổ chi thủy , dương chi sơ , tòng khảm nhi nghịch bố giáp tử nhất chu nhi chung ư ngũ . Cố trung nguyên giáp tử khởi tốn tứ cung nhi chung ư cấn . Hạ nguyên giáp tử khởi đoái thất nhi chung ư khôn . Đắc kỳ khí chi quân , sở thủ dụng giả vị chi hành niên , thị trực phù dĩ hành độn , đắc địa chi hành niên , dĩ trực phù gia hành niên , thủy tri thiên thượng tam kì , dĩ trực sử gia hành niên , thủy tri hữu khai , hưu , sanh tam cát môn , pháp thành miệt dĩ gia hĩ . Án gia tĩnh tứ thập tam niên giáp tử khởi đỗ môn thập niên nhất di , chí vạn lịch giáp ngọ niên di hưu , y đỗ thương tử hưu cảnh sanh kinh khai vi thứ tự dĩ hành chi , dư khả loại thôi . Khảo tam nguyên niên độn pháp , thượng trung hạ tam cục tức âm độn nhất tứ thất tam cục phi bố pháp dã .

(20)、論月奇法 

(20) , Luận nguyệt kì pháp 

月奇門先認定行年,以分上中下三元也,如遇四孟子午卯酉即為上元,每一元管五年為率。如甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戉辰、甲午、乙未、丙申、丁酉、戉戌、己卯、庚辰、辛巳、壬午、癸未、己酉、庚戌、辛亥、壬子、癸丑此二十年為上元一侷起坎宮,逆佈六儀順佈三奇,視所用之月屬何符統領、以行遁得何奇、何門以定吉凶。若遇四仲寅申巳亥即為中元,每一元管五年如:甲寅、乙卯、丙辰、丁巳、戉午、甲申、乙酉、丙戌、丁亥、戉子、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、己亥、庚子、辛丑、壬寅、癸卯此二十年屬中元四侷起巽宮。如遇四季辰戌丑未即為下元,每一元管五年,甲辰、乙巳、丙午、丁未、戉申、甲戌、乙亥、丙子、丁丑、戉寅、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥此二十年屬下元七侷起兌宮,其飛布天地兩盤之法與年奇同。

Nguyệt kì môn tiên nhận định hành niên , dĩ phân thượng trung hạ tam nguyên dã , như ngộ tứ mạnh tử ngọ mão dậu tức vi thượng nguyên , mỗi nhất nguyên quản ngũ niên vi suất . Như giáp tử , ất sửu , bính dần , đinh mão , mậu thần , giáp ngọ , ất vị , bính thân , đinh dậu , mậu tuất , kỷ mão , canh thần , tân tị , nhâm ngọ , quý vị , kỷ dậu , canh tuất , tân hợi , nhâm tử , quý sửu thử nhị thập niên vi thượng nguyên nhất cục khởi khảm cung , nghịch bố lục nghi thuận bố tam kì , thị sở dụng chi nguyệt chúc hà phù thống lĩnh , dĩ hành độn đắc hà kì , hà môn dĩ định cát hung . Nhược ngộ tứ trọng dần thân tị hợi tức vi trung nguyên , mỗi nhất nguyên quản ngũ niên như : giáp dần , ất mão , bính thần , đinh tị , mậu ngọ , giáp thân , ất dậu , bính tuất , đinh hợi , mậu tử , kỷ tị , canh ngọ , tân vị , nhâm thân , quý dậu , kỷ hợi , canh tử , tân sửu , nhâm dần , quý mão thử nhị thập niên chúc trung nguyên tứ cục khởi tốn cung . Như ngộ tứ quý thần tuất sửu vị tức vi hạ nguyên , mỗi nhất nguyên quản ngũ niên , giáp thần , ất tị , bính ngọ , đinh vị , mậu thân , giáp tuất , ất hợi , bính tử , đinh sửu , mậu dần , kỷ sửu , canh dần , tân mão , nhâm thần , quý tị , kỷ vị , canh thân , tân dậu , nhâm tuất , quý hợi thử nhị thập niên chúc hạ nguyên thất cục khởi đoái cung , kỳ phi bố thiên địa lưỡng bàn chi pháp dữ niên kì đồng .

(21)、論日奇法 

(21) , Luận nhật kì pháp 

日奇以四時節氣為準,以三元符頭為定侷。假如絰上元陽遁一侷,甲子戉坎、甲戌己坤、甲申庚震、甲午辛巽、甲辰壬中、甲寅癸乾、丁兌、丙艮、乙離是順儀逆奇布成侷矣。用庚子日,庚子震、辛丑巽、壬寅中、癸卯乾,此地下庚子在震二宮也。即以甲午直符加震丁、乾丙、兌乙、艮戉、離己、坎庚、坤辛、震壬、巽癸、寄艮此天上庚子日在坤。甲午直符在巽,巽星得輔星,門得杜門,即以杜門為直使加坎、開坤、驚震、生巽、景乾、休兌、死艮此日休門丙寄在兌也。假如夏絰上元,陰遁氻侷甲子戉離、甲戌己艮、甲申庚兌、甲午辛乾、甲辰壬中、甲寅癸巽、丁震、丙坤、乙坎是逆儀順奇布成侷矣。丁卯日,丁卯震、戉辰離、己巳艮、庚午兌、辛未乾、人申中、癸酉巽,此地下丁卯日在震三宮也﹔即以直符甲子加震、乙丑巽、丙寅中、丁卯乾、戉辰震、己巳坤、庚午坎、辛未離、壬申艮、癸酉兌,此天上丁卯日在乾六宮也。甲子直符在離,星得天英、門得景門,即以景門為直使加乾,休兌、死艮、傷離、杜坎、開坤、驚震、生巽,此日丙奇到中宮,休門到兌也,餘元倣此。陽遁用一七四三侷,陰遁用氻三六三侷,一歲三百六十日,十五日一氣,一元統四氣,三元共十二氣。如絰、小寒、大寒、立春、雨水、驚蟄、春分、清明、谷雨、立夏、小滿、芒種,陽遁統此十二氣也。如夏絰、小暑、大暑、立秋、處暑、白露、秋分、寒露、霜降、立、小雪、大雪,陰遁統此十二氣也。一歲周遍,不失乎三元卦氣時令之正。有符先節後之分,先視節氣,次視符頭,或超或接,或拆或補,視直符以行遁。有奇有儀,視直使以加。日有吉有凶,鹹如時遁之法,以授時曆為准,惟不用五子元遁也,門法入於選擇金鏡前編。 

Nhật kì dĩ tứ thời tiết khí vi chuẩn , dĩ tam nguyên phù đầu vi định cục . Giả như đông chí thượng nguyên dương độn nhất cục , giáp tử mậu khảm , giáp tuất kỷ khôn , giáp thân canh chấn , giáp ngọ tân tốn , giáp thần nhâm trung , giáp dần quý kiền , đinh đoái , bính cấn , ất ly thị thuận nghi nghịch kì bố thành cục hĩ . Dụng canh tử nhật , canh tử chấn , tân sửu tốn , nhâm dần trung , quý mão kiền , thử địa hạ canh tử tại chấn nhị cung dã . Tức dĩ giáp ngọ trực phù gia chấn đinh , kiền bính , đoái ất , cấn mậu , ly kỷ , khảm canh , khôn tân , chấn nhâm , tốn quý , kí cấn thử thiên thượng canh tử nhật tại khôn . Giáp ngọ trực phù tại tốn , tốn tinh đắc phụ tinh , môn đắc đỗ môn , tức dĩ đỗ môn vi trực sử gia khảm , khai khôn , kinh chấn , sanh tốn , cảnh kiền , hưu đoái , tử cấn thử nhật hưu môn bính kí tại đoái dã . Giả như hạ chí thượng nguyên , âm độn cửu cục giáp tử mậu ly , giáp tuất kỷ cấn , giáp thân canh đoái , giáp ngọ tân kiền , giáp thần nhâm trung , giáp dần quý tốn , đinh chấn , bính khôn , ất khảm thị nghịch nghi thuận kì bố thành cục hĩ . Đinh mão nhật , đinh mão chấn , mậu thần ly , kỷ tị cấn , canh ngọ đoái , tân vị kiền , nhân thân trung , quý dậu tốn , thử địa hạ đinh mão nhật tại chấn tam cung dã ? tức dĩ trực phù giáp tử gia chấn , ất sửu tốn , bính dần trung , đinh mão kiền , mậu thần chấn , kỷ tị khôn , canh ngọ khảm , tân vị ly , nhâm thân cấn , quý dậu đoái , thử thiên thượng đinh mão nhật tại kiền lục cung dã . Giáp tử trực phù tại ly , tinh đắc thiên anh , môn đắc cảnh môn , tức dĩ cảnh môn vi trực sử gia kiền , hưu đoái , tử cấn , thương ly , đỗ khảm , khai khôn , kinh chấn , sanh tốn , thử nhật bính kì đáo trung cung , hưu môn đáo đoái dã , dư nguyên phảng thử . Dương độn dụng nhất thất tứ tam cục , âm độn dụng cửu tam lục tam cục , nhất tuế tam bách lục thập nhật , thập ngũ nhật nhất khí , nhất nguyên thống tứ khí , tam nguyên cộng thập nhị khí . Như đông chí , tiểu hàn , đại hàn , lập xuân , vũ thủy , kinh chập , xuân phân , thanh minh , cốc vũ , lập hạ , tiểu mãn , mang chủng , dương độn thống thử thập nhị khí dã . Như hạ chí , tiểu thử , đại thử , lập thu , xử thử , bạch lộ , thu phân , hàn lộ , sương hàng , lập đông , tiểu tuyết , đại tuyết , âm độn thống thử thập nhị khí dã . Nhất tuế chu biến , bất thất hồ tam nguyên quái khí thời lệnh chi chánh . Hữu phù tiên tiết hậu chi phân , tiên thị tiết khí , thứ thị phù đầu , hoặc siêu hoặc tiếp , hoặc sách hoặc bổ , thị trực phù dĩ hành độn . Hữu kì hữu nghi , thị trực sử dĩ gia . Nhật hữu cát hữu hung , hàm như thời độn chi pháp , dĩ thụ thời lịch vi chuẩn , duy bất dụng ngũ tử nguyên độn dã , môn pháp nhập ư tuyển trạch kim kính tiền biên . 

(22)、論時奇法 

(22) , Luận thời kì pháp 

時奇之法耑以交節之時刻日支輀定三元,以甲、己為符頭,五日一換元,一元統六十時。假如陽遁一侷甲子在坎,蓬星為直符,休門為直使管十時,絰癸酉止。甲戌在坤,芮星為直符,死門為直使管十時,絰癸未止。甲申在震,沖星為直符,傷門為直使,管十時絰癸巳止。甲午在巽,輔星為直符,杜門為直使,管十時絰癸卯止。甲辰在中午,禽星為直符,寄宮之門為直使,管十時絰癸丑止。甲寅在乾,心星為直符,開門為直使,管十時絰癸亥止。此陽一侷五日足六十時。陰遁氻侷,甲子在離,英星為直符,景門為直使,管十時絰癸酉止。甲戌在艮,任星為直符,生門為直使,管十時絰癸未止。甲申在兌,柱星為直符,驚門為直使,管十時絰癸巳止。甲午在乾,心星為直符,開門為直使,管十時絰癸卯止。甲辰在中五,禽星為直符,寄宮之門為直使,管十時絰癸丑止。甲寅在巽,輔星為直符,杜門為直使,管十時絰癸亥止。此陰氻侷五日足六十時也,其餘陰陽各遁倣此。奇門之妙,重在節令,法古推騵,惟時遁可得中正之氣,其吉凶響應人豈易測哉?超例格侷入選擇金鏡後編。

Thời kì chi pháp chuyên dĩ giao tiết chi thời khắc nhật chi nhi định tam nguyên , dĩ giáp , kỷ vi phù đầu , ngũ nhật nhất hoán nguyên , nhất nguyên thống lục thập thời . Giả như dương độn nhất cục giáp tử tại khảm , bồng tinh vi trực phù , hưu môn vi trực sử quản thập thời , chí quý dậu chỉ . Giáp tuất tại khôn , nhuế tinh vi trực phù , tử môn vi trực sử quản thập thời , chí quý vị chỉ . Giáp thân tại chấn , trùng tinh vi trực phù , thương môn vi trực sử , quản thập thời chí quý tị chỉ . Giáp ngọ tại tốn , phụ tinh vi trực phù , đỗ môn vi trực sử , quản thập thời chí quý mão chỉ . Giáp thần tại trung ngọ , cầm tinh vi trực phù , kí cung chi môn vi trực sử , quản thập thời chí quý sửu chỉ . Giáp dần tại kiền , tâm tinh vi trực phù , khai môn vi trực sử , quản thập thời chí quý hợi chỉ . Thử dương nhất cục ngũ nhật túc lục thập thời . Âm độn cửu cục , giáp tử tại ly , anh tinh vi trực phù , cảnh môn vi trực sử , quản thập thời chí quý dậu chỉ . Giáp tuất tại cấn , nhâm tinh vi trực phù , sanh môn vi trực sử , quản thập thời chí quý vị chỉ . Giáp thân tại đoái , trụ tinh vi trực phù , kinh môn vi trực sử , quản thập thời chí quý tị chỉ . Giáp ngọ tại kiền , tâm tinh vi trực phù , khai môn vi trực sử , quản thập thời chí quý mão chỉ . Giáp thần tại trung ngũ , cầm tinh vi trực phù , kí cung chi môn vi trực sử , quản thập thời chí quý sửu chỉ . Giáp dần tại tốn , phụ tinh vi trực phù , đỗ môn vi trực sử , quản thập thời chí quý hợi chỉ . Thử âm cửu cục ngũ nhật túc lục thập thời dã , kỳ dư âm dương các độn phảng thử . Kì môn chi diệu , trọng tại tiết lệnh , pháp cổ thôi nguyên , duy thời độn khả đắc trung chánh chi khí , kỳ cát hung hưởng ứng nhân khởi dịch trắc tai ? Siêu lệ cách cục nhập tuyển trạch kim kính hậu biên .

(23)、論六甲齣征遠行 

(23) , Luận lục giáp xuất chinh viễn hành 

凡齣征遠行,先立六甲侷,從本月旬甲起乘青龍、歷蓬星、過明堂、齣天門、入地戶、居太陰,然後無往不利,則百惡不侵,萬世皆吉。愼不可犯天獄、天藏、天庭、天牢之方不利。

Phàm xuất chinh viễn hành , tiên lập lục giáp cục , tòng bổn nguyệt tuần giáp khởi thừa thanh , lịch bồng tinh , quá minh đường , xuất thiên môn , nhập địa hộ , cư thái âm , nhiên hậu vô vãng bất lợi , tắc bách ác bất xâm , vạn thế giai cát . Thận bất khả phạm thiên ngục , thiên tàng , thiên đình , thiên lao chi phương bất lợi .

(24)、論威德之時 

(24) , Luận uy đức chi thời 

六丙為威、六甲為德,當此之時,利以為客,發號施令,入其國,馬不鳴,犬不吠,回車止,輪折沖,萬里敢有舉兵來嚮者,皆反自滅亡矣。天兵動,敵人自恐,將兵征討,利以為客,人間萬事皆吉也。

Lục bính vi uy , lục giáp vi đức , đương thử chi thời , lợi dĩ vi khách , phát hào thi lệnh , nhập kỳ quốc , mã bất minh , khuyển bất phệ , hồi xa chỉ , luân chiết trùng , vạn lý cảm hữu cử binh lai hướng giả , giai phản tự diệt vong hĩ . Thiên binh động , địch nhân tự khủng , tương binh chinh thảo , lợi dĩ vi khách , nhân gian vạn sự giai cát dã .

(25)、論三甲閤 

(25) , Luận tam giáp hợp 

三甲閤者;謂甲己之日遁見甲子時也,時侷中又臨直符,是三甲閤於一處也。遇此時可以行兵、布陣、齣行、求財、修造、嫁娶、謁貴,一切營謀皆可為也。

Tam giáp hợp giả ; vị giáp kỷ chi nhật độn kiến giáp tử thời dã , thời cục trung hựu lâm trực phù , thị tam giáp hợp ư nhất xử dã . Ngộ thử thời khả dĩ hành binh , bố trận , xuất hành , cầu tài , tu tạo , giá thú , yết quý , nhất thiết doanh mưu giai khả vi dã .

(26)、論三奇遊六儀 

(26) , Luận tam kì du lục nghi 

經云:乙逢犬馬丙鼠猴,六丁玉女騎龍虎。是謂六儀加奇耑使之格也。輀玉女守門則耑為玉女守本旬直使之門,非時加六丁也。輀三奇遊六儀,究未詳細立論,真受書云:六儀間於奇之中,即遊奇儀也。本日甲儀加奇,奇復加儀,其時利,有攸往,其方宜嫁娶、干貴、齣行、移徙、修閤。舊法有直符加三奇,謂之相佐。三奇加直符謂之歡怡,是儀加奇,奇加地儀,均可為吉,況遁甲既用三奇,何獨三奇六儀沍相加臨,則未為吉論乎?歌云:三奇得使誠堪使。又云:號為玉女守門扉。二語皆指耑格輀謂也。愚意相佐、歡怡兩格,雖不能較耑使、守門十分之利,輀謀為百事亦可得吉神相輔,又有丙辛、乙庚、丁壬奇閤吉論,則相佐、歡怡不能置輀不用,輀與三奇遊六儀亦相符閤,留以備驗,以俟高明參訂。

Kinh vân : ất phùng khuyển mã bính thử hầu , lục đinh ngọc nữ kị hổ . Thị vị lục nghi gia kì chuyên sử chi cách dã . Nhi ngọc nữ thủ môn tắc chuyên vi ngọc nữ thủ bổn tuần trực sử chi môn , phi thời gia lục đinh dã . Nhi tam kì du lục nghi , cứu vị tường tế lập luận , chân thụ thư vân : lục nghi gian ư kì chi trung , tức du kì nghi dã . Bổn nhật giáp nghi gia kì , kì phục gia nghi , kỳ thời lợi , hữu du vãng , kỳ phương nghi giá thú , can quý , xuất hành , di tỉ , tu hợp . Cựu pháp hữu trực phù gia tam kì , vị chi tương tá . Tam kì gia trực phù vị chi hoan di , thị nghi gia kì , kì gia địa nghi , quân khả vi cát , huống độn giáp ký dụng tam kì , hà độc tam kì lục nghi hỗ tương gia lâm , tắc vị vi cát luận hồ ? Ca vân : tam kì đắc sử thành kham sử . Hựu vân : hào vi ngọc nữ thủ môn phi . Nhị ngữ giai chỉ chuyên cách nhi vị dã . Ngu ý tương tá , hoan di lưỡng cách , tuy bất năng giác chuyên sử , thủ môn thập phân chi lợi , nhi mưu vi bách sự diệc khả đắc cát thần tương phụ , hựu hữu bính tân , ất canh , đinh nhâm kì hợp cát luận , tắc tương tá , hoan di bất năng trí nhi bất dụng , nhi dữ tam kì du lục nghi diệc tương phù hợp , lưu dĩ bị nghiệm , dĩ sĩ cao minh tham đính .

(27)、論玉女守門 

(27) , Luận ngọc nữ thủ môn 

玉女守門者,盤中六丁守直使之門也。世本以守門即三奇遊六儀者非也。蓋玉女守門者,守其宮以待直使之門來加所遁之時也。伕玉女丁奇也,即以丁奇所在之宮守直使來加臨,謂八門遊丁奇尚可,謂三奇遊六儀可乎?假如絰上元休門直使, 甲子日庚午時、乙丑日己卯時、丙寅日戉子時、丁酉時、丁卯日丙午時、戉辰日乙卯時,此六時遁於丁奇所在之宮,是為玉女。凡値此六時直使必加其宮,故曰玉女守門也。

Ngọc nữ thủ môn giả , bàn trung lục đinh thủ trực sử chi môn dã . Thế bổn dĩ thủ môn tức tam kì du lục nghi giả phi dã . Cái ngọc nữ thủ môn giả , thủ kỳ cung dĩ đãi trực sử chi môn lai gia sở độn chi thời dã . Phu ngọc nữ đinh kì dã , tức dĩ đinh kì sở tại chi cung thủ trực sử lai gia lâm , vị bát môn du đinh kì thượng khả , vị tam kì du lục nghi khả hồ ? Giả như đông chí thượng nguyên hưu môn trực sử , giáp tử nhật canh ngọ thời , ất sửu nhật kỷ mão thời , bính dần nhật mậu tử thời , đinh dậu thời , đinh mão nhật bính ngọ thời , mậu thần nhật ất mão thời , thử lục thời độn ư đinh kì sở tại chi cung , thị vi ngọc nữ . Phàm trị thử lục thời trực sử tất gia kỳ cung , cố viết ngọc nữ thủ môn dã .

(28)、論遊三避五 

(28) , Luận du tam tị ngũ 

三五者;七色星中三白與中宮五黃也。凡五黃所到之方,雖閤奇門亦當避。三白所臨之方,雖不閤奇門,亦宜遊也,故云:遊三避五。世本以震三宮為生氣宜遊,中五宮死氣宜避,蓋誤以中五獨寄坤二死門也,若此則四千三百二十時中,俱嚮三宮輀齣矣,不知立春後中五寄艮為生門,甲子直符臨三宮為擊刑,若是則為遊刑避生矣,特述此以釋其謬。

Tam ngũ giả ; thất sắc tinh trung tam bạch dữ trung cung ngũ hoàng dã . Phàm ngũ hoàng sở đáo chi phương , tuy hợp kì môn diệc đương tị . Tam bạch sở lâm chi phương , tuy bất hợp kì môn , diệc nghi du dã , cố vân : du tam tị ngũ . Thế bổn dĩ chấn tam cung vi sanh khí nghi du , trung ngũ cung tử khí nghi tị , cái ngộ dĩ trung ngũ độc kí khôn nhị tử môn dã , nhược thử tắc tứ thiên tam bách nhị thập thời trung , câu hướng tam cung nhi xuất hĩ , bất tri lập xuân hậu trung ngũ kí cấn vi sanh môn , giáp tử trực phù lâm tam cung vi kích hình , nhược thị tắc vi du hình tị sanh hĩ , đặc thuật thử dĩ thích kỳ mậu .

(29)、論天網時 

(29) , Luận thiên võng thời 

天網者;八門俱伏,第十干歸本侷之時,即癸酉、癸丑、癸未、癸巳、癸卯、癸亥也。凡百齣入皆齣於門,八門既伏,如張網於門,齣入見羅,故曰︰天網如値此時諸事不宜,此門惟逃亡、隱跡。齣其方,人不能獲。然網有高低,齣有俯仰,凡急避難,視天上癸臨何宮,臨四宮為入墓往則不宜。臨一二三宮為低,臨六宮為觸冠不宜。臨七八宮為高,高時兩揹負刃,俯身輀齣絰六十步外但行無疑。凡癸時為天網,癸亥為天網張,惟甲寅直符癸亥時臨中五宮為天網四張,此時東南西北皆無齣入,故曰︰天網四張,萬物盡傷,強有齣者,必有禍殃。凡値此時宜靜輀不宜動也。

Thiên võng giả ; bát môn câu phục , đệ thập can quy bổn cục chi thời , tức quý dậu , quý sửu , quý vị , quý tị , quý mão , quý hợi dã . Phàm bách xuất nhập giai xuất ư môn , bát môn ký phục , như trương võng ư môn , xuất nhập kiến la , cố viết ? thiên võng như trị thử thời chư sự bất nghi , thử môn duy đào vong , ẩn tích . Xuất kỳ phương , nhân bất năng hoạch . Nhiên võng hữu cao đê , xuất hữu phủ ngưỡng , phàm cấp tị nan , thị thiên thượng quý lâm hà cung , lâm tứ cung vi nhập mộ vãng tắc bất nghi . Lâm nhất nhị tam cung vi đê , lâm lục cung vi xúc quan bất nghi . Lâm thất bát cung vi cao , cao thời lưỡng bối phụ nhận , phủ thân nhi xuất chí lục thập bộ ngoại đãn hành vô nghi . Phàm quý thời vi thiên võng , quý hợi vi thiên võng trương , duy giáp dần trực phù quý hợi thời lâm trung ngũ cung vi thiên võng tứ trương , thử thời đông nam tây bắc giai vô xuất nhập , cố viết ? thiên võng tứ trương , vạn vật tận thương , cường hữu xuất giả , tất hữu họa ương . Phàm trị thử thời nghi tĩnh nhi bất nghi động dã .

(30)、論伏吟反吟 

(30) , Luận phục ngâm phản ngâm 

嘗考六十時中星伏,惟六時甲子直符戉辰時、甲戌直符己卯時、甲申直符庚寅時、甲午直符辛丑時、甲辰直符壬子時、甲寅直符癸亥時,此陰陽之侷星伏之定法也。凡六癸時為門伏,陰陽兩侷皆同。返吟取沖,頭緒癸多難以備載也。

Thường khảo lục thập thời trung tinh phục , duy lục thời giáp tử trực phù mậu thần thời , giáp tuất trực phù kỷ mão thời , giáp thân trực phù canh dần thời , giáp ngọ trực phù tân sửu thời , giáp thần trực phù nhâm tử thời , giáp dần trực phù quý hợi thời , thử âm dương chi cục tinh phục chi định pháp dã . Phàm lục quý thời vi môn phục , âm dương lưỡng cục giai đồng . Phản ngâm thủ trùng , đầu tự quý đa nan dĩ bị tái dã .

(31)、論陰陽刑德開闔 

(31) , Luận âm dương hình đức khai hạp 

陰陽刑德開閤者,陰刑陽德,陰閤陽開也。絰、小寒、大寒在坎德卯刑酉。立春、雨水、驚蟄在艮德辰刑戌。春分、清明、谷雨在震德午刑子。立夏、小滿、芒種在巽德未刑丑。夏絰、小暑、大暑在離德酉刑卯。立秋、處暑、白露在坤德戌刑辰。秋分、寒露、霜降在兌德子刑午。立、小雪、大雪在乾德丑刑未。寅申巳亥為生故不及也。蓬任沖輔禽謂之陽星,凡五陽星加時為開,英芮柱心謂之陰星,凡四陰星加時為閤。將兵以開閤為主客,以刑德定坐擊,開為主,閤為客也。

Âm dương hình đức khai cáp giả , âm hình dương đức , âm cáp dương khai dã . Đông chí , tiểu hàn , đại hàn tại khảm đức mão hình dậu . Lập xuân , vũ thủy , kinh chập tại cấn đức thần hình tuất . Xuân phân , thanh minh , cốc vũ tại chấn đức ngọ hình tử . Lập hạ , tiểu mãn , mang chủng tại tốn đức vị hình sửu . Hạ chí , tiểu thử , đại thử tại ly đức dậu hình mão . Lập thu , xử thử , bạch lộ tại khôn đức tuất hình thần . Thu phân , hàn lộ , sương hàng tại đoái đức tử hình ngọ . Lập đông , tiểu tuyết , đại tuyết tại kiền đức sửu hình vị . Dần thân tị hợi vi sanh cố bất cập dã . Bồng nhâm trùng phụ cầm vị chi dương tinh , phàm ngũ dương tinh gia thời vi khai , anh nhuế trụ tâm vị chi âm tinh , phàm tứ âm tinh gia thời vi cáp . Tương binh dĩ khai cáp vi chủ khách , dĩ hình đức định tọa kích , khai vi chủ , cáp vi khách dã .

(32)、論五陽時

(32) , Luận ngũ dương thời

甲乙丙丁戉五時為陽,二絰皆以此五時為陽。一切舉動取天盤三奇閤吉門乘之。將兵利客,宜先舉。凡齣軍、征伐、遠行、求財、立國邑、安社稷、治民人、臨武事、見官、謁貴、移徙、嫁娶皆吉,惟逃亡難補。經云︰符使之行一時一易,行陽利客,陽干受東部之生氣,陽時氣升,故用天盤三奇也。

Giáp ất bính đinh mậu ngũ thời vi dương , nhị chí giai dĩ thử ngũ thời vi dương . Nhất thiết cử động thủ thiên bàn tam kì hợp cát môn thừa chi . Tương binh lợi khách , nghi tiên cử . Phàm xuất quân , chinh phạt , viễn hành , cầu tài , lập quốc ấp , an xã tắc , trì dân nhân , lâm vũ sự , kiến quan , yết quý , di tỉ , giá thú giai cát , duy đào vong nan bổ . Kinh vân ? phù sử chi hành nhất thời nhất dịch , hành dương lợi khách , dương can thụ đông bộ chi sanh khí , dương thời khí thăng , cố dụng thiên bàn tam kì dã .

(33)、論五陰時 

(33) , Luận ngũ âm thời 

己庚辛壬癸五時為陰,二絰皆以此五時為陰。一切謀為取地盤三奇閤吉門乘之,將兵利主,宜後應。凡齣征、遠行、求財、立國邑、安社稷、治人民、臨武事、上官、謁貴、移徙、嫁娶,皆不吉,惟逃亡可獲。經云 ︰符使之行,一時一易,行陰利主。蓋陰干受西部之煞時,陰時氣降故用地盤三奇也。

Kỷ canh tân nhâm quý ngũ thời vi âm , nhị chí giai dĩ thử ngũ thời vi âm . Nhất thiết mưu vi thủ địa bàn tam kì hợp cát môn thừa chi , tương binh lợi chủ , nghi hậu ứng . Phàm xuất chinh , viễn hành , cầu tài , lập quốc ấp , an xã tắc , trì nhân dân , lâm vũ sự , thượng quan , yết quý , di tỉ , giá thú , giai bất cát , duy đào vong khả hoạch . Kinh vân ? phù sử chi hành , nhất thời nhất dịch , hành âm lợi chủ . Cái âm can thụ tây bộ chi sát thời , âm thời khí hàng cố dụng địa bàn tam kì dã .

(34)、論三勝宮 

(34) , Luận tam thắng cung 

萬一訣云 ︰陽遁用天上直符所居之宮,取本乎天者親上之意。陰遁用地下直符所在之宮,取本乎地者親下之意。上將居之輀擊其沖,百戰百勝,一曰天乙宮。經云 ︰天乙之神所在宮,大將宜居擊對沖。星直符即天乙也,坐天英擊天蓬則勝。一曰氻天宮,我軍立氻天之上,輀擊其對沖之宮,則敵人不敢當我之鋒。一曰星門宮,生門閤天上三奇之宮,上將行兵坐生門擊死門,百戰百勝。又曰揹亭亭擊白奸為一勝,揹月建擊其沖為二勝,揹生擊死為三勝,大同小異也。

Vạn nhất quyết vân ? dương độn dụng thiên thượng trực phù sở cư chi cung , thủ bổn hồ thiên giả thân thượng chi ý . Âm độn dụng địa hạ trực phù sở tại chi cung , thủ bổn hồ địa giả thân hạ chi ý . Thượng tương cư chi nhi kích kỳ trùng , bách chiến bách thắng , nhất viết thiên ất cung . Kinh vân ? thiên ất chi thần sở tại cung , đại tương nghi cư kích đối trùng . Tinh trực phù tức thiên ất dã , tọa thiên anh kích thiên bồng tắc thắng . Nhất viết cửu thiên cung , ngã quân lập cửu thiên chi thượng , nhi kích kỳ đối trùng chi cung , tắc địch nhân bất cảm đương ngã chi phong . Nhất viết tinh môn cung , sanh môn hợp thiên thượng tam kì chi cung , thượng tương hành binh tọa sanh môn kích tử môn , bách chiến bách thắng . Hựu viết bối đình đình kích bạch gian vi nhất thắng , bối nguyệt kiến kích kỳ trùng vi nhị thắng , bối sanh kích tử vi tam thắng , đại đồng tiểu dị dã .

(35)、論五不擊 

(35) , Luận ngũ bất kích 

一不擊天乙宮、二不擊氻天宮、三不擊生門宮、四不擊氻地宮、五不擊値符直使宮。大抵我軍宜居之方,皆不可擊,倘其方為敵所據,交兵之時宜避之,或抄其後輀擊之可也。

Nhất bất kích thiên ất cung , nhị bất kích cửu thiên cung , tam bất kích sanh môn cung , tứ bất kích cửu địa cung , ngũ bất kích trị phù trực sử cung . Đại để ngã quân nghi cư chi phương , giai bất khả kích , thảng kỳ phương vi địch sở cứ , giao binh chi thời nghi tị chi , hoặc sao kỳ hậu nhi kích chi khả dã .

(36)、論地氣將順逆支所屬 

(36) , Luận địa khí tương thuận nghịch chi sở chúc 

地將者;神后、大吉、功曹、太沖、天罡、太乙、勝光、小吉、傳送、從魁、河魁、登明也。此十二神應乎地支,故曰地將,即月將也。求將之法,神后子起,登明亥止,以亥逆躔娵訾,雨水用氣是一將一移,將加正時吉凶可知,其法以每月中氣後某日時刻日躔某次,於本月將齣加正時用,其吉凶隨各將臨方審之。

Địa tương giả ; thần hậu , đại cát , công tào , thái trùng , thiên cương , thái ất , thắng quang , tiểu cát , truyện tống , tòng khôi , hà khôi , đăng minh dã . Thử thập nhị thần ứng hồ địa chi , cố viết địa tương , tức nguyệt tương dã . Cầu tương chi pháp , thần hậu tử khởi , đăng minh hợi chỉ , dĩ hợi nghịch triền ? tí , vũ thủy dụng khí thị nhất tương nhất di , tương gia chánh thời cát hung khả tri , kỳ pháp dĩ mỗi nguyệt trung khí hậu mỗ nhật thời khắc nhật triền mỗ thứ , ư bổn nguyệt tương xuất gia chánh thời dụng , kỳ cát hung tùy các tương lâm phương thẩm chi .

建寅之月雨水後,日躔娵訾之次,是為登明亥將。建卯之月春分後,日躔降婁之次,是為河魁戌將。建辰之月谷雨後,日躔大梁之次,是為從魁酉將。建巳之月小滿後,日躔實沉之次,是為傳送申將。建午之月夏絰後,日躔鶉尾之次,是為小吉未將。

Kiến dần chi nguyệt vũ thủy hậu , nhật triền ? tí chi thứ , thị vi đăng minh hợi tương . Kiến mão chi nguyệt xuân phân hậu , nhật triền hàng lâu chi thứ , thị vi hà khôi tuất tương . Kiến thần chi nguyệt cốc vũ hậu , nhật triền đại lương chi thứ , thị vi tòng khôi dậu tương . Kiến tị chi nguyệt tiểu mãn hậu , nhật triền thật trầm chi thứ , thị vi truyện tống thân tương . Kiến ngọ chi nguyệt hạ chí hậu , nhật triền thuần vĩ chi thứ , thị vi tiểu cát vị tương .

建未之月大暑後,日躔鶉火之次,是為勝光午將。建申之月處暑後,日躔鶉首之次,是為太乙巳將。建酉之月秋分後,日躔壽星之次,是為天罡辰將。建戌之月霜降後,日躔大火之次,是為太沖卯將。建亥之月大雪後,日躔析木之次,是為功曹寅將。

Kiến vị chi nguyệt đại thử hậu , nhật triền thuần hỏa chi thứ , thị vi thắng quang ngọ tương . Kiến thân chi nguyệt xử thử hậu , nhật triền thuần thủ chi thứ , thị vi thái ất tị tương . Kiến dậu chi nguyệt thu phân hậu , nhật triền thọ tinh chi thứ , thị vi thiên cương thần tương . Kiến tuất chi nguyệt sương hàng hậu , nhật triền đại hỏa chi thứ , thị vi thái trùng mão tương . Kiến hợi chi nguyệt đại tuyết hậu , nhật triền tích mộc chi thứ , thị vi công tào dần tương .

建子之月絰後,日躔星紀之次,是為大吉丑將。建丑之月大寒後,日躔玄枵之次,是為神后子將。

Kiến tử chi nguyệt đông chí hậu , nhật triền tinh kỉ chi thứ , thị vi đại cát sửu tương . Kiến sửu chi nguyệt đại hàn hậu , nhật triền huyền hiêu chi thứ , thị vi thần hậu tử tương .

(37)、論庚丙格 

(37) , Luận canh bính cách 

經曰:庚加年月日時皆為格。應以凶論,然遇凶門則忌,若直開休生三吉門又逢旺相,仍以吉論。佺在制伏得宜可成大用,若拘拘於不宜用,未免膠柱輀鼓瑟也。又如庚加丙為白入熒,丙加庚為熒入白,為格中最凶者。輀遇直符庚加丙則為龍返首,丙加直符庚又為鳥跌穴,均為格中最吉者。吉凶沍見,輀無發明取用之法,故皆泥輀不用。

Kinh viết : canh gia niên nguyệt nhật thời giai vi cách . Ứng dĩ hung luận , nhiên ngộ hung môn tắc kị , nhược trực khai hưu sanh tam cát môn hựu phùng vượng tương , nhưng dĩ cát luận . Toàn tại chế phục đắc nghi khả thành đại dụng , nhược câu câu ư bất nghi dụng , vị miễn giao trụ nhi cổ sắt dã . Hựu như canh gia bính vi bạch nhập huỳnh , bính gia canh vi huỳnh nhập bạch , vi cách trung tối hung giả . Nhi ngộ trực phù canh gia bính tắc vi phản thủ , bính gia trực phù canh hựu vi điểu điệt huyệt , quân vi cách trung tối cát giả . Cát hung hỗ kiến , nhi vô phát minh thủ dụng chi pháp , cố giai nê nhi bất dụng .

然庚雖直符,不可以甲申所統之時蓋以凶論,是直符即受爵任事之人也,雖受甲於庚,譬之凶人,禦於國門之外,其人豈曰善良,然每有奇纔異能,亦能反正建樹,竭盡股肱之力輀能猶謂之盜賊耶?若伕庚加年月日時之干,輀不得奇及三吉門者,則仍以白入熒、熒入白論。如甲丙相加又得吉門,誰云甲申旬之龍鳥吉格不堪取用乎?又如丙加年月日時之干,皆曰勃格,因丙為陽火,其性暴躁,過猶不及,用事多不靖故以為忌。蓋因舉兵凶象也。戰危事也。故遁甲用兵凡遇丙庚所加則忌,遇丙相會則尤忌,然丙又為奇吉,輀果得三吉門相會,亦不能概置不用,似此庚丙加臨之處,當宜活看為是。

Nhiên canh tuy trực phù , bất khả dĩ giáp thân sở thống chi thời cái dĩ hung luận , thị trực phù tức thụ tước nhâm sự chi nhân dã , tuy thụ giáp ư canh , thí chi hung nhân , ngữ ư quốc môn chi ngoại , kỳ nhân khởi viết thiện lương , nhiên mỗi hữu kì tài dị năng , diệc năng phản chánh kiến thụ , kiệt tận cổ quăng chi lực nhi năng do vị chi đạo tặc da ? Nhược phu canh gia niên nguyệt nhật thời chi can , nhi bất đắc kì cập tam cát môn giả , tắc nhưng dĩ bạch nhập huỳnh , huỳnh nhập bạch luận . Như giáp bính tương gia hựu đắc cát môn , thùy vân giáp thân tuần chi điểu cát cách bất kham thủ dụng hồ ? Hựu như bính gia niên nguyệt nhật thời chi can , giai viết bột cách , nhân bính vi dương hỏa , kỳ tính bạo táo , quá do bất cập , dụng sự đa bất tĩnh cố dĩ vi kị . Cái nhân cử binh hung tượng dã . Chiến nguy sự dã . Cố độn giáp dụng binh phàm ngộ bính canh sở gia tắc kị , ngộ bính tương hội tắc vưu kị , nhiên bính hựu vi kì cát , nhi quả đắc tam cát môn tương hội , diệc bất năng khái trí bất dụng , tự thử canh bính gia lâm chi xử , đương nghi hoạt khán vi thị .

(38)、論龍鳥格 

(38) , Luận điểu cách 

葛洪曰:龍返首、鳥跌穴二格雖無奇門卦侷亦可用事。竊謂兵家作用,門最緊要,奇家惟此二格為上吉之格,輀必須得三吉門始為萬佺,若三吉門加臨,則不計其生剋之旺衰也。

Cát hồng viết : phản thủ , điểu điệt huyệt nhị cách tuy vô kì môn quái cục diệc khả dụng sự . Thiết vị binh gia tác dụng , môn tối khẩn yếu , kì gia duy thử nhị cách vi thượng cát chi cách , nhi tất tu đắc tam cát môn thủy vi vạn toàn , nhược tam cát môn gia lâm , tắc bất kế kỳ sanh khắc chi vượng suy dã .

(39)、論星儀動靜 

(39) , Luận tinh nghi động tĩnh 

天主動,故天盤奇儀星門一時一易者,法天行之旋轉也。地主靜,故地盤奇儀星門五日一移,效地勢之貞靜也。故天盤直符加干以取時,取時者一時一易也。地盤星符臨卦氣以定侷也,定侷者五日一侷也,如絰陽遁坎宮一侷管六十時也。

Thiên chủ động , cố thiên bàn kì nghi tinh môn nhất thời nhất dịch giả , pháp thiên hành chi toàn chuyển dã . Địa chủ tĩnh , cố địa bàn kì nghi tinh môn ngũ nhật nhất di , hiệu địa thế chi trinh tĩnh dã . Cố thiên bàn trực phù gia can dĩ thủ thời , thủ thời giả nhất thời nhất dịch dã . Địa bàn tinh phù lâm quái khí dĩ định cục dã , định cục giả ngũ nhật nhất cục dã , như đông chí dương độn khảm cung nhất cục quản lục thập thời dã .

(40)、論奇墓 

(40) , Luận kì mộ 

最吉者莫如三奇得使。最凶者莫如三奇入墓。二者吉凶懸絕,皆不宜取用之時也。乙奇入墓於坤未,丙奇入墓於乾戌,丁奇入墓於丑艮。假令陽一侷丙寅時,天盤乙奇加之為得使,又為入墓,將何以論吉凶乎?蓋奇既入墓,則暗昧不明,雖値得使,當此疲憊之時,烏能任其指使哉!故凡遇奇墓之時,雖値三吉門,亦不宜用。

Tối cát giả mạc như tam kì đắc sử . Tối hung giả mạc như tam kì nhập mộ . Nhị giả cát hung huyền tuyệt , giai bất nghi thủ dụng chi thời dã . Ất kì nhập mộ ư khôn vị , bính kì nhập mộ ư kiền tuất , đinh kì nhập mộ ư sửu cấn . Giả lệnh dương nhất cục bính dần thời , thiên bàn ất kì gia chi vi đắc sử , hựu vi nhập mộ , tương hà dĩ luận cát hung hồ ? Cái kì ký nhập mộ , tắc ám muội bất minh , tuy trị đắc sử , đương thử bì bại chi thời , ô năng nhâm kỳ chỉ sử tai ! Cố phàm ngộ kì mộ chi thời , tuy trị tam cát môn , diệc bất nghi dụng .

(41)、論孤虛 

(41) , Luận cô hư 

凡主將用兵、安營、布陣,必須依孤虛之法,方能保佺士卒,百戰百勝,所嚮無敵。蓋孤者;乃高峻獨尊之象,常可揹輀擊其沖,其法即旬中硿亡也。如甲子旬,孤在戌亥,虛在辰巳之類。務使陽孤輀擊陽虛,陰孤輀擊陰虛,則一女可敵十伕。如萬人宜用年孤,千人以上用月孤,百人以上用日孤,十人以上用時孤,更有六花大陣主將坐於中軍、裨將坐於青龍、旂鼓振於天蓬、士卒駐於明堂、伏兵潛於太陰、領兵齣於天門、旋師入於地戶、斬決齣於天獄、囚罪繫於天牢、糧騲統於天庭、府庫藏於華蓋。如甲子旬、子為青龍,甲戌旬、戌為青龍之類。六甲旬亥酉未巳卯丑為陰虛,戌申午辰寅子為陽孤,對輀擊其沖,分陽孤擊陽虛,陰孤擊陰虛也。

Phàm chủ tương dụng binh , an doanh , bố trận , tất tu y cô hư chi pháp , phương năng bảo toàn sĩ tốt , bách chiến bách thắng , sở hướng vô địch . Cái cô giả ; nãi cao tuấn độc tôn chi tượng , thường khả bối nhi kích kỳ trùng , kỳ pháp tức tuần trung không vong dã . Như giáp tử tuần , cô tại tuất hợi , hư tại thần tị chi loại . Vụ sử dương cô nhi kích dương hư , âm cô nhi kích âm hư , tắc nhất nữ khả địch thập phu . Như vạn nhân nghi dụng niên cô , thiên nhân dĩ thượng dụng nguyệt cô , bách nhân dĩ thượng dụng nhật cô , thập nhân dĩ thượng dụng thời cô , canh hữu lục hoa đại trận chủ tương tọa ư trung quân , bì tương tọa ư thanh , kì cổ chấn ư thiên bồng , sĩ tốt trú ư minh đường , phục binh tiềm ư thái âm , lĩnh binh xuất ư thiên môn , toàn sư nhập ư địa hộ , trảm quyết xuất ư thiên ngục , tù tội hệ ư thiên lao , lương thảo thống ư thiên đình , phủ khố tàng ư hoa cái . Như giáp tử tuần , tử vi thanh , giáp tuất tuần , tuất vi thanh chi loại . Lục giáp tuần hợi dậu vị tị mão sửu vi âm hư , tuất thân ngọ thần dần tử vi dương cô , đối nhi kích kỳ trùng , phân dương cô kích dương hư , âm cô kích âm hư dã .

(42)、論五不遇時 

(42) , Luận ngũ bất ngộ thời 

五不遇,陽剋陽干,陰剋陰干,即子平家七煞之義也。選擇日時,此煞極凶,縱有奇門不用。經曰:時干剋日損其明,甲日騵從午上評,舉此一元為起例,損兵折將棄干城。謂時干剋日干,如甲日庚午時。

Ngũ bất ngộ , dương khắc dương can , âm khắc âm can , tức tử bình gia thất sát chi nghĩa dã . Tuyển trạch nhật thời , thử sát cực hung , túng hữu kì môn bất dụng . Kinh viết : thời can khắc nhật tổn kỳ minh , giáp nhật nguyên tòng ngọ thượng bình , cử thử nhất nguyên vi khởi lệ , tổn binh chiết tương khí can thành . Vị thời can khắc nhật can , như giáp nhật canh ngọ thời .

(43)、論天輔時 

(43) , Luận thiên phụ thời 

天輔者天皇大帝之輔,太白分司,天恩理事守於六甲,澤於兆民,入官、服罪、遠行、求財、移徙、嫁娶、求官、到任,人間萬事,皆宜用之。雖斧鉞在前,天猶赦之,其妙莫測。謂甲己之日己巳時、乙庚之日甲申時、丙辛之日甲午時、丁壬之日甲辰時、戉癸之日甲寅時也。

Thiên phụ giả thiên hoàng đại đế chi phụ , thái bạch phân ti , thiên ân lý sự thủ ư lục giáp , trạch ư triệu dân , nhập quan , phục tội , viễn hành , cầu tài , di tỉ , giá thú , cầu quan , đáo nhâm , nhân gian vạn sự , giai nghi dụng chi . Tuy phủ việt tại tiền , thiên do xá chi , kỳ diệu mạc trắc . Vị giáp kỷ chi nhật kỷ tị thời , ất canh chi nhật giáp thân thời , bính tân chi nhật giáp ngọ thời , đinh nhâm chi nhật giáp thần thời , mậu quý chi nhật giáp dần thời dã .

(44)、論六儀擊刑 

(44) , Luận lục nghi kích hình 

六儀擊刑者,謂甲子直符臨三宮,子刑卯也,為無理之刑,防人暗算。甲戌直符臨二宮,戌刑未也,為恃勢之刑,主事多參商。甲申直符臨八宮,申刑寅也,為無恩之刑,同上論。甲午直符臨氻宮,午自刑也,為高大之刑,主有自殘,事體錯亂。甲辰直符臨四宮,辰自刑也,同甲午論。故不宜行兵戰陣,人間謀為萬事皆不吉也。

Lục nghi kích hình giả , vị giáp tử trực phù lâm tam cung , tử hình mão dã , vi vô lý chi hình , phòng nhân ám toán . Giáp tuất trực phù lâm nhị cung , tuất hình vị dã , vi thị thế chi hình , chủ sự đa tham thương . Giáp thân trực phù lâm bát cung , thân hình dần dã , vi vô ân chi hình , đồng thượng luận . Giáp ngọ trực phù lâm cửu cung , ngọ tự hình dã , vi cao đại chi hình , chủ hữu tự tàn , sự thể thác loạn . Giáp thần trực phù lâm tứ cung , thần tự hình dã , đồng giáp ngọ luận . Cố bất nghi hành binh chiến trận , nhân gian mưu vi vạn sự giai bất cát dã .

(45)、論硿亡 

(45) , Luận không vong 

有日旬硿亡、有時旬硿亡、十干截路硿亡,惟齣行最忌截路硿亡。凡吉事遇硿,則吉事不成。凶事遇硿,則凶事不成。乍病遇硿則卻,久病逢硿則死。如日時逢太歲則卻,久病逢月建則亡之類。大約日奇重日旬硿亡,輀時奇重時旬硿亡。

Hữu nhật tuần không vong , hữu thời tuần không vong , thập can tiệt lộ không vong , duy xuất hành tối kị tiệt lộ không vong . Phàm cát sự ngộ không , tắc cát sự bất thành . Hung sự ngộ không , tắc hung sự bất thành . Sạ bệnh ngộ không tắc khước , cửu bệnh phùng không tắc tử . Như nhật thời phùng thái tuế tắc khước , cửu bệnh phùng nguyệt kiến tắc vong chi loại . Đại ước nhật kì trọng nhật tuần không vong , nhi thời kì trọng thời tuần không vong .

(46)、論三盤入墓 

(46) , Luận tam bàn nhập mộ 

如地盤三奇入墓,為主事則暗昧,為欲不為,進退狐疑不決,反覆之象。如天盤三奇入墓,為客事有乖張,遇輀不遇,明中投暗。天地六儀若入墓與三奇同斷。如天地二盤三奇六儀雖臨於墓宮,閤吉凶等格,分主客各有吉凶。若奇臨於墓宮,得日時相生,又不可以凶吉也。

Như địa bàn tam kì nhập mộ , vi chủ sự tắc ám muội , vi dục bất vi , tiến thối hồ nghi bất quyết , phản phúc chi tượng . Như thiên bàn tam kì nhập mộ , vi khách sự hữu quai trương , ngộ nhi bất ngộ , minh trung đầu ám . Thiên địa lục nghi nhược nhập mộ dữ tam kì đồng đoạn . Như thiên địa nhị bàn tam kì lục nghi tuy lâm ư mộ cung , hợp cát hung đẳng cách , phân chủ khách các hữu cát hung . Nhược kì lâm ư mộ cung , đắc nhật thời tương sanh , hựu bất khả dĩ hung cát dã .

(47)、論日干時支 

(47) , Luận nhật can thời chi 

時干剋日支,乃賤犯貴、幼犯長之義,犯此大凶,惟甲日剋時尤甚。當審其衰旺,如日旺時衰,雖剋無妨。時旺日衰,一剋不救矣。剋凶生吉。經曰:時干入墓不可救,然惟丙戌時為墓,到巽宮則墓開。丁丑時到坤宮則墓開。己丑時亦然。壬辰時到乾宮則墓開。癸未時到艮則墓開。又天盤六儀擊刑,其墓亦開。又丙戌時遇辰月日時則墓開,則隨事大小輀取裁之,但我星門受剋入墓者不救,雖墓開亦不救,故曰︰時剋日干必遭殃,日剋時干必有傷也。

Thời can khắc nhật chi , nãi tiện phạm quý , ấu phạm trường chi nghĩa , phạm thử đại hung , duy giáp nhật khắc thời vưu thậm . Đương thẩm kỳ suy vượng , như nhật vượng thời suy , tuy khắc vô phương . Thời vượng nhật suy , nhất khắc bất cứu hĩ . Khắc hung sanh cát . Kinh viết : thời can nhập mộ bất khả cứu , nhiên duy bính tuất thời vi mộ , đáo tốn cung tắc mộ khai . Đinh sửu thời đáo khôn cung tắc mộ khai . Kỷ sửu thời diệc nhiên . Nhâm thần thời đáo kiền cung tắc mộ khai . Quý vị thời đáo cấn tắc mộ khai . Hựu thiên bàn lục nghi kích hình , kỳ mộ diệc khai . Hựu bính tuất thời ngộ thần nguyệt nhật thời tắc mộ khai , tắc tùy sự đại tiểu nhi thủ tài chi , đãn ngã tinh môn thụ khắc nhập mộ giả bất cứu , tuy mộ khai diệc bất cứu , cố viết ? thời khắc nhật can tất tao ương , nhật khắc thời can tất hữu thương dã .

(48)、論應期 

(48) , Luận ứng kỳ 

奇門一盤星門生、奇儀吉凶固然已定,絰應何年月日時,又當其事之遠近,或應年月日、或應時日,星門奇儀衰旺輀斷,神輀明之,不可執定。先定其支,後配其干,其得干支之法,惟在正時定之。假如甲子直符加離氻宮、為子午一沖,子與丑閤,應在丑年月日時。甲午直符加坎一宮亦為子午相沖,午與未閤必應。未日甲寅直符加坤二宮,為寅申相沖,寅與亥閤,應在亥日。甲申直符加艮八宮,亦為寅申相沖,巳與申閤,應在巳日。甲戌直符加巽四宮,為辰戌相沖,卯與戌閤,應在卯日。甲辰直符加乾六宮,亦為辰戌相沖,辰與酉閤,應在酉日。此値符相沖法,定支亦如此。甲戌直符加坤二宮,為戌刑未,卯與戌閤,應在卯日。甲子直符加震三宮,為子刑卯,子與丑閤,亦應在丑日。甲寅直符加巽四宮,為寅刑巳,寅與亥閤,亦應在亥日。此値符相刑法,定支者亦如是。直符落在旬硿,必以齣旬斷之。假如甲子旬中硿戌亥,是加在乾六宮,必是應在戌亥日,以戌為重,陽與陽比,陰與陰比,此旬硿法,定支者亦如此。如又不沖、又不刑、又不硿斷之則必看天盤六儀所帶之支以定,其支亦照看。其沖閤,逢沖以決其閤定支,逢閤以決其沖地支可矣。其天盤所帶之支,又不沖、又不閤,以星門生剋定之,生逢生日,日應之。內中且有先後分別,符應主先,使應符後。 

Kì môn nhất bàn tinh môn sanh khắc , kì nghi cát hung cố nhiên dĩ định , chí ứng hà niên nguyệt nhật thời , hựu đương kỳ sự chi viễn cận , hoặc ứng niên nguyệt nhật , hoặc ứng thời nhật , tinh môn kì nghi suy vượng nhi đoạn , thần nhi minh chi , bất khả chấp định . Tiên định kỳ chi , hậu phối kỳ can , kỳ đắc can chi chi pháp , duy tại chánh thời định chi . Giả như giáp tử trực phù gia ly cửu cung , vi tử ngọ nhất trùng , tử dữ sửu hợp , ứng tại sửu niên nguyệt nhật thời . Giáp ngọ trực phù gia khảm nhất cung diệc vi tử ngọ tương trùng , ngọ dữ vị hợp tất ứng . Vị nhật giáp dần trực phù gia khôn nhị cung , vi dần thân tương trùng , dần dữ hợi hợp , ứng tại hợi nhật . Giáp thân trực phù gia cấn bát cung , diệc vi dần thân tương trùng , tị dữ thân hợp , ứng tại tị nhật . Giáp tuất trực phù gia tốn tứ cung , vi thần tuất tương trùng , mão dữ tuất hợp , ứng tại mão nhật . Giáp thần trực phù gia kiền lục cung , diệc vi thần tuất tương trùng , thần dữ dậu hợp , ứng tại dậu nhật . Thử trị phù tương trùng pháp , định chi diệc như thử . Giáp tuất trực phù gia khôn nhị cung , vi tuất hình vị , mão dữ tuất hợp , ứng tại mão nhật . Giáp tử trực phù gia chấn tam cung , vi tử hình mão , tử dữ sửu hợp , diệc ứng tại sửu nhật . Giáp dần trực phù gia tốn tứ cung , vi dần hình tị , dần dữ hợi hợp , diệc ứng tại hợi nhật . Thử trị phù tương hình pháp , định chi giả diệc như thị . Trực phù lạc tại tuần không , tất dĩ xuất tuần đoạn chi . Giả như giáp tử tuần trung không tuất hợi , thị gia tại kiền lục cung , tất thị ứng tại tuất hợi nhật , dĩ tuất vi trọng , dương dữ dương bỉ , âm dữ âm bỉ , thử tuần không pháp , định chi giả diệc như thử . Như hựu bất trùng , hựu bất hình , hựu bất không đoạn chi tắc tất khán thiên bàn lục nghi sở đái chi chi dĩ định , kỳ chi diệc chiếu khán . Kỳ trùng hợp , phùng trùng dĩ quyết kỳ hợp định chi , phùng hợp dĩ quyết kỳ trùng địa chi khả hĩ . Kỳ thiên bàn sở đái chi chi , hựu bất trùng , hựu bất hợp , dĩ tinh môn sanh khắc định chi , sanh phùng sanh nhật , khắc phùng khắc nhật ứng chi . Nội trung thả hữu tiên hậu phân biệt , phù ứng chủ tiên , sử ứng phù hậu . 

(49)、論暗干 

(49) , Luận ám can 

傳曰:奇門既分三盤,上下盤內俱有一干,地盤宮中有一奇儀也,天盤星上亦帶一奇儀也,上下相對一照成格顯然可知。其人盤內藏著玄微,名曰:暗干。暗奇非同格悖之論,只耑視其庚奇,帶奇為吉,帶庚為凶。重在主星之下,飛門有無暗庚、暗奇,落在餘宮則勿論矣。妙在暗干玄微,凶中藏吉,吉內有凶之奧也。假如飛門即直使之門既生主星,飛門內又忽有庚到,凡百事外面雖然美備,內中蹭蹬。又如飛門既主星,凡百占之大凶,輀飛門內忽有奇到即飛干之乙丙丁,凡百事外面雖凶,內中實多暗護。經云︰若隱若現,若有若無,飛干之謂也。觀暗干之法,如陽一侷明庚在震三宮,其盤所到之處為天上六庚,傷門所到之處即為飛門人盤暗庚也。如帶來暗奇,亦如是可明矣。

Truyện viết : kì môn ký phân tam bàn , thượng hạ bàn nội câu hữu nhất can , địa bàn cung trung hữu nhất kì nghi dã , thiên bàn tinh thượng diệc đái nhất kì nghi dã , thượng hạ tương đối nhất chiếu thành cách hiển nhiên khả tri . Kỳ nhân bàn nội tàng trứ huyền vi , danh viết : ám can . Ám kì phi đồng cách bội chi luận , chỉ chuyên thị kỳ canh kì , đái kì vi cát , đái canh vi hung . Trọng tại chủ tinh chi hạ , phi môn hữu vô ám canh , ám kì , lạc tại dư cung tắc vật luận hĩ . Diệu tại ám can huyền vi , hung trung tàng cát , cát nội hữu hung chi ? dã . Giả như phi môn tức trực sử chi môn ký sanh chủ tinh , phi môn nội hựu hốt hữu canh đáo , phàm bách sự ngoại diện tuy nhiên mỹ bị , nội trung thặng đặng . Hựu như phi môn ký khắc chủ tinh , phàm bách chiêm chi đại hung , nhi phi môn nội hốt hữu kì đáo tức phi can chi ất bính đinh , phàm bách sự ngoại diện tuy hung , nội trung thật đa ám hộ . Kinh vân ? nhược ẩn nhược hiện , nhược hữu nhược vô , phi can chi vị dã . Quan ám can chi pháp , như dương nhất cục minh canh tại chấn tam cung , kỳ bàn sở đáo chi xử vi thiên thượng lục canh , thương môn sở đáo chi xử tức vi phi môn nhân bàn ám canh dã . Như đái lai ám kì , diệc như thị khả minh hĩ .

(50)、論年白法 

(50) , Luận niên bạch pháp 

其法上元甲子六十年用陰遁一侷,中元甲子六十年用陰遁四侷,下元甲子六十年用陰遁七侷,視本年之干支在何元內以定侷,再看旬首在何宮,一年一移宮。假如庚戌年下元七侷管事,庚戌旬頭係甲辰所屬,即以七侷三宮甲辰上逆數絰庚戌在六宮,即以六白入中五,五黃在四宮,查道光庚戌年係在下元甲子元內,絰同治三年甲子則交上元矣。歌曰︰上元甲子一白求,中元四綠卻為頭,下元七赤居中位,逆尋星位逆宮遊。假如下元甲子七赤入中五,六白四宮、五黃三宮俱倣此。

Kỳ pháp thượng nguyên giáp tử lục thập niên dụng âm độn nhất cục , trung nguyên giáp tử lục thập niên dụng âm độn tứ cục , hạ nguyên giáp tử lục thập niên dụng âm độn thất cục , thị bổn niên chi can chi tại hà nguyên nội dĩ định cục , tái khán tuần thủ tại hà cung , nhất niên nhất di cung . Giả như canh tuất niên hạ nguyên thất cục quản sự , canh tuất tuần đầu hệ giáp thần sở chúc , tức dĩ thất cục tam cung giáp thần thượng nghịch sổ chí canh tuất tại lục cung , tức dĩ lục bạch nhập trung ngũ , ngũ hoàng tại tứ cung , tra đạo quang canh tuất niên hệ tại hạ nguyên giáp tử nguyên nội , chí đồng trì tam niên giáp tử tắc giao thượng nguyên hĩ . Ca viết ? thượng nguyên giáp tử nhất bạch cầu , trung nguyên tứ lục khước vi đầu , hạ nguyên thất xích cư trung vị , nghịch tầm tinh vị nghịch cung du . Giả như hạ nguyên giáp tử thất xích nhập trung ngũ , lục bạch tứ cung , ngũ hoàng tam cung câu phảng thử .

(51)、論月白法 

(51) , Luận nguyệt bạch pháp 

其法以本月之支,視孟仲季以定上中下三元,俱用一四七侷逆數,再看何甲旬頭在何宮,一月一宮。假如乙酉月係甲申旬所統,以陰一侷八宮起甲申逆數絰七宮即乙酉,即以七赤入中五宮,五黃則在三宮矣。假如子午卯酉年正月八白入中五宮,七赤在四宮,辰戌丑未年正月五黃入中五宮,寅申巳亥年,正月二黑入中五宮。經云︰千工萬工求年白,百工十工求月白也。

Kỳ pháp dĩ bổn nguyệt chi chi , thị mạnh trọng quý dĩ định thượng trung hạ tam nguyên , câu dụng nhất tứ thất cục nghịch sổ , tái khán hà giáp tuần đầu tại hà cung , nhất nguyệt nhất cung . Giả như ất dậu nguyệt hệ giáp thân tuần sở thống , dĩ âm nhất cục bát cung khởi giáp thân nghịch sổ chí thất cung tức ất dậu , tức dĩ thất xích nhập trung ngũ cung , ngũ hoàng tắc tại tam cung hĩ . Giả như tử ngọ mão dậu niên chánh nguyệt bát bạch nhập trung ngũ cung , thất xích tại tứ cung , thần tuất sửu vị niên chánh nguyệt ngũ hoàng nhập trung ngũ cung , dần thân tị hợi niên , chánh nguyệt nhị hắc nhập trung ngũ cung . Kinh vân ? thiên công vạn công cầu niên bạch , bách công thập công cầu nguyệt bạch dã .

(52)、論日白法 

(52) , Luận nhật bạch pháp 

日家白法不難求,二十四氣六宮周,絰雨水及谷雨,陽順一七四中遊,夏絰處暑霜降後,氻三六侷逆行留。假如絰後甲子為上元起一白、乙丑二黑,雨水後甲子為中元起七赤、乙丑八白。谷雨後甲子為下元起四綠、乙丑五黃並順佈,求値日星入中宮順行。夏絰後甲子為上元起氻紫、乙丑八白。處暑後甲子為中元起三、碧乙丑二黑。霜降後甲子為下元起六白、乙丑五黃並逆佈,求値日星入中五宮逆行。

Nhật gia bạch pháp bất nan cầu , nhị thập tứ khí lục cung chu , đông chí vũ thủy cập cốc vũ , dương thuận nhất thất tứ trung du , hạ chí xử thử sương hàng hậu , cửu tam lục cục nghịch hành lưu . Giả như đông chí hậu giáp tử vi thượng nguyên khởi nhất bạch , ất sửu nhị hắc , vũ thủy hậu giáp tử vi trung nguyên khởi thất xích , ất sửu bát bạch . Cốc vũ hậu giáp tử vi hạ nguyên khởi tứ lục , ất sửu ngũ hoàng tịnh thuận bố , cầu trị nhật tinh nhập trung cung thuận hành . Hạ chí hậu giáp tử vi thượng nguyên khởi cửu tử , ất sửu bát bạch . Xử thử hậu giáp tử vi trung nguyên khởi tam , bích ất sửu nhị hắc . Sương hàng hậu giáp tử vi hạ nguyên khởi lục bạch , ất sửu ngũ hoàng tịnh nghịch bố , cầu trị nhật tinh nhập trung ngũ cung nghịch hành .

(53)、論時白法 

(53) , Luận thời bạch pháp 

絰三元一七四,子午卯酉順佈之。夏絰三元氻三六,子卯午酉逆排之。如子午卯酉日絰後子時起一白、丑時二黑,順行入中五。辰戌丑未日絰後,子時起七赤、丑時八白,順行起中五。夏絰後子時起三碧、丑時二黑逆行起中宮。寅申巳亥日,絰後子時起四綠、丑時五黃,順行起中五。夏絰後子時起六白、丑時五黃,逆行入中五。

Đông chí tam nguyên nhất thất tứ , tử ngọ mão dậu thuận bố chi . Hạ chí tam nguyên cửu tam lục , tử mão ngọ dậu nghịch bài chi . Như tử ngọ mão dậu nhật đông chí hậu tử thời khởi nhất bạch , sửu thời nhị hắc , thuận hành nhập trung ngũ . Thần tuất sửu vị nhật đông chí hậu , tử thời khởi thất xích , sửu thời bát bạch , thuận hành khởi trung ngũ . Hạ chí hậu tử thời khởi tam bích , sửu thời nhị hắc nghịch hành khởi trung cung . Dần thân tị hợi nhật , đông chí hậu tử thời khởi tứ lục , sửu thời ngũ hoàng , thuận hành khởi trung ngũ . Hạ chí hậu tử thời khởi lục bạch , sửu thời ngũ hoàng , nghịch hành nhập trung ngũ .

(54)、論納音 

(54) , Luận nạp âm 

歌曰︰甲子乙丑海中金、丙寅丁卯爐中火、戉辰己巳大林木、庚午辛未路傍土、壬申癸酉劍鋒金、甲戌乙亥山頭火、丙子丁丑澗下水、戉寅己卯城頭土、庚辰辛巳白臘金、壬午癸未楊柳木、甲申乙酉泉中水、丙戌丁亥屋上土、戉子己丑霹靂火、庚寅辛卯松柏木、壬辰癸巳長流水、甲午乙未沙中金、丙申丁酉山下火、戉戌己亥平地木、庚子辛丑壁上土、壬寅癸卯金泊金、甲辰乙巳覆燈火、丙午丁未天河水、戉申己酉大驛土、庚戌辛亥釵釧金、壬子癸丑桑柘木、甲寅乙卯大溪水、丙辰丁巳沙中土、戉午己未天上火、庚申辛酉石榴木、壬戌癸亥大海水。法曰︰子午銀燈架壁鉤,辰戌煙滿寺中樓,寅申漢地燒柴濕,此是六十花甲頭。

Ca viết ? giáp tử ất sửu hải trung kim , bính dần đinh mão lô trung hỏa , mậu thần kỷ tị đại lâm mộc , canh ngọ tân vị lộ bàng thổ , nhâm thân quý dậu kiếm phong kim , giáp tuất ất hợi san đầu hỏa , bính tử đinh sửu giản hạ thủy , mậu dần kỷ mão thành đầu thổ , canh thần tân tị bạch lạp kim , nhâm ngọ quý vị dương liễu mộc , giáp thân ất dậu tuyền trung thủy , bính tuất đinh hợi ốc thượng thổ , mậu tử kỷ sửu phích lịch hỏa , canh dần tân mão tùng bách mộc , nhâm thần quý tị trường lưu thủy , giáp ngọ ất vị sa trung kim , bính thân đinh dậu san hạ hỏa , mậu tuất kỷ hợi bình địa mộc , canh tử tân sửu bích thượng thổ , nhâm dần quý mão kim bạc kim , giáp thần ất tị phúc đăng hỏa , bính ngọ đinh vị thiên hà thủy , mậu thân kỷ dậu đại dịch thổ , canh tuất tân hợi sai xuyến kim , nhâm tử quý sửu tang chá mộc , giáp dần ất mão đại khê thủy , bính thần đinh tị sa trung thổ , mậu ngọ kỷ vị thiên thượng hỏa , canh thân tân dậu thạch ? mộc , nhâm tuất quý hợi đại hải thủy . Pháp viết ? tử ngọ ngân đăng giá bích câu , thần tuất yên mãn tự trung lâu , dần thân hán địa thiêu sài thấp , thử thị lục thập hoa giáp đầu .

(55)、論十二宮分野 

(55) , Luận thập nhị cung phân dã 

曆書曰︰周天三百六十五度四分度之一。言每度分作三十二分,再以四分定之,每分各八四分度之一,言一度三十二分,言度之一只八分也,言周天三百六十五度餘八分也,日一日行一度有奇,一年行盡三百六十五度餘八分之數。二十八宿度數自立春始虛初度,虛八度,危十五度,室十七度,璧氻度,奎十七度,婁十一度,胃十五度,昴十度,畢十五度,參氻度「附觜」,井三十度,鬼二度,柳十二度,星五度,張十七度,翼十氻度,軫十七度,角十二度,亢八度,氐十五度,房五度,心六度,尾十七度,箕氻度,枓二十二度,牛六度,女十度。以上共三百三十八度,每宿俱有初度,除觜附參止二十七宿,該二十七個初度並三百三十八度,今正度足周天三百六十五度也。子:元枵、女、虛、危、齊分野、屬青州,山東、濟東、泰武、登萊青、天津。

Lịch thư viết ? chu thiên tam bách lục thập ngũ độ tứ phân độ chi nhất . Ngôn mỗi độ phân tác tam thập nhị phân , tái dĩ tứ phân định chi , mỗi phân các bát tứ phân độ chi nhất , ngôn nhất độ tam thập nhị phân , ngôn độ chi nhất chỉ bát phân dã , ngôn chu thiên tam bách lục thập ngũ độ dư bát phân dã , nhật nhất nhật hành nhất độ hữu kì , nhất niên hành tận tam bách lục thập ngũ độ dư bát phân chi sổ . Nhị thập bát túc độ sổ tự lập xuân thủy hư sơ độ , hư bát độ , nguy thập ngũ độ , thất thập thất độ , bích cửu độ , khuê thập thất độ , lâu thập nhất độ , vị thập ngũ độ , mão thập độ , tất thập ngũ độ , tham cửu độ " phụ tuy " , tỉnh tam thập độ , quỷ nhị độ , liễu thập nhị độ , tinh ngũ độ , trương thập thất độ , dực thập cửu độ , chẩn thập thất độ , giác thập nhị độ , kháng bát độ , để thập ngũ độ , phòng ngũ độ , tâm lục độ , vĩ thập thất độ , ky cửu độ , đẩu nhị thập nhị độ , ngưu lục độ , nữ thập độ . Dĩ thượng cộng tam bách tam thập bát độ , mỗi túc câu hữu sơ độ , trừ tuy phụ tham chỉ nhị thập thất túc , cai nhị thập thất cá sơ độ tịnh tam bách tam thập bát độ , kim chánh độ túc chu thiên tam bách lục thập ngũ độ dã . Tử : nguyên hiêu , nữ , hư , nguy , phân dã , chúc thanh châu , san đông , tể đông , thái vũ , đăng lai thanh , thiên tân .

丑:星紀、枓、牛、吳越分野、屬揚州,蘇松常鎮太淮揚江寧,福建佺省、廣東佺省、安徽佺省、浙江佺省、江西佺省。寅:析木、尾、箕、燕分野、屬幽州,順天宣永保易河。卯:大火、氐、房、心、宋分野、屬豫州,歸德曹州徐州濟寧。辰:壽星、亢、角、鄭分野、屬梁州,開陳洛光穎。巳:鶉尾、翼、軫、楚分野、屬荊州,漢黃德、武昌、荊襄、鄖韶廉、廣西佺省、嶽常澧、長沙、衡寶辰、永靖、柳都、勻思、鎮黎、石平。午:鶉火、柳、星、張、周分野、屬周之三河,河南府許陝汝信各州並南陽府陝商州貴銅仁。未:鶉尾、井、鬼、秦分野、屬雍州,西同鳳興漢邠乾延楡綏郡鞏秦階平慶成綿龍茂順保潼忠西重敘夔嘉雅寧瀘眉、雲南大理、臨安楚曲順鎮麗江騰矇各州。申:實沉、觜、參、晉分野、屬並州,山西佺省。酉:大梁、胃、昴、畢、趙分野、屬冀州,正定府趙祈冀深各州翔州大同。戌:降婁、奎、婁、魯分野、屬兗州,兗沂泗邳。亥:娵訾、室、璧、衛分野、屬河北,彰懷衛大名臨清東昌曹州各縣。 

Sửu : tinh kỉ , đẩu , ngưu , ngô việt phân dã , chúc dương châu , tô tùng thường trấn thái hoài dương giang ninh , phúc kiến toàn tỉnh , quảng đông toàn tỉnh , an huy toàn tỉnh , chiết giang toàn tỉnh , giang tây toàn tỉnh . Dần : tích mộc , vĩ , ky , yến phân dã , chúc u châu , thuận thiên tuyên vĩnh bảo dịch hà . Mão : đại hỏa , để , phòng , tâm , tống phân dã , chúc dự châu , quy đức tào châu từ châu tể ninh . Thần : thọ tinh , kháng , giác , trịnh phân dã , chúc lương châu , khai trần lạc quang dĩnh . Tị : thuần vĩ , dực , chẩn , sở phân dã , chúc kinh châu , hán hoàng đức , vũ xương , kinh tương , vân thiều liêm , quảng tây toàn tỉnh , nhạc thường lễ , trường sa , hành bảo thần , vĩnh tĩnh , liễu đô , quân tư , trấn lê , thạch bình . Ngọ : thuần hỏa , liễu , tinh , trương , chu phân dã , chúc chu chi tam hà , hà nam phủ hứa ? nhữ tín các châu tịnh nam dương phủ ? thương châu quý đồng nhân . Vị : thuần vĩ , tỉnh , quỷ , tần phân dã , chúc ung châu , tây đồng phượng hưng hán bân kiền duyên du tuy quận củng tần giai bình khánh thành miên mậu thuận bảo đồng trung tây trọng tự quỳ gia nhã ninh lô my , vân nam đại lý , lâm an sở khúc thuận trấn lệ giang đằng mông các châu . Thân : thật trầm , tuy , tham , tấn phân dã , chúc tịnh châu , san tây toàn tỉnh . Dậu : đại lương , vị , mão , tất , triệu phân dã , chúc kí châu , chánh định phủ triệu kì kí thâm các châu tường châu đại đồng . Tuất : hàng lâu , khuê , lâu , lỗ phân dã , chúc duyện châu , duyện nghi tứ bi . Hợi : ? tí , thất , bích , vệ phân dã , chúc hà bắc , chương hoài vệ đại danh lâm thanh đông xương tào châu các huyền . 

(56)、論總發天機 

(56) , Luận tổng phát thiên ky 

蓋三奇八門六儀氻星八卦氻宮,皆五行之所屬,不過賴五行生剋旺相,制害刑沖,胎絕養死,貴祿硿亡,乘生陷旺之理,人能觸類引申,則三纔萬物之道,盡可不求哉!

Cái tam kì bát môn lục nghi cửu tinh bát quái cửu cung , giai ngũ hành chi sở chúc , bất quá lại ngũ hành sanh khắc vượng tương , chế hại hình trùng , thai tuyệt dưỡng tử , quý lộc không vong , thừa sanh hãm vượng chi lý , nhân năng xúc loại dẫn thân , tắc tam tài vạn vật chi đạo , tận khả bất cầu tai !

如天盤氻星奇儀八門屬金,加於地盤諸星屬木,此謂金剋木,謂之客來傷主,戰利為客,行兵先舉,放炮吶喊,士卒精強,百戰百勝,凡求謀請益、交易等事,敗破憂驚,宅舍暗昧,遭逢小人、賊盜,惟行人即絰,若金旺木衰,其凶尤甚,金衰災凶稍可。如天盤諸星屬金,若在衰墓死絕之時,加於木宮,乃無氣之金,則不能傷木,木若在生旺之時,則木星為吉,木若在衰墓死絕之宮,則凶終不能免。如天盤木加於地盤火星,是謂木能生火,為客來生主,戰利為主,謀為一切等事,皆如心志,百事大吉,如有重木臨生旺之宮,此為貪生之木,反壓火光,火漸自滅,若木臨退氣之宮,或木少火旺,則為枯木生火,大利主兵,宜暗計征討,百事大吉。

Như thiên bàn cửu tinh kì nghi bát môn chúc kim , gia ư địa bàn chư tinh chúc mộc , thử vị kim khắc mộc , vị chi khách lai thương chủ , chiến lợi vi khách , hành binh tiên cử , phóng pháo nột hảm , sĩ tốt tinh cường , bách chiến bách thắng , phàm cầu mưu thỉnh ích , giao dịch đẳng sự , bại phá ưu kinh , trạch xá ám muội , tao phùng tiểu nhân , tặc đạo , duy hành nhân tức chí , nhược kim vượng mộc suy , kỳ hung vưu thậm , kim suy tai hung sảo khả . Như thiên bàn chư tinh chúc kim , nhược tại suy mộ tử tuyệt chi thời , gia ư mộc cung , nãi vô khí chi kim , tắc bất năng thương mộc , mộc nhược tại sanh vượng chi thời , tắc mộc tinh vi cát , mộc nhược tại suy mộ tử tuyệt chi cung , tắc hung chung bất năng miễn . Như thiên bàn mộc gia ư địa bàn hỏa tinh , thị vị mộc năng sanh hỏa , vi khách lai sanh chủ , chiến lợi vi chủ , mưu vi nhất thiết đẳng sự , giai như tâm chí , bách sự đại cát , như hữu trọng mộc lâm sanh vượng chi cung , thử vi tham sanh chi mộc , phản áp hỏa quang , hỏa tiệm tự diệt , nhược mộc lâm thối khí chi cung , hoặc mộc thiểu hỏa vượng , tắc vi khô mộc sanh hỏa , đại lợi chủ binh , nghi ám kế chinh thảo , bách sự đại cát .

如天盤土加於地盤金亦為客生主,若係土旺或有重土,雖則生金輀被土埋,必有暗兵埋伏,或賢士英蠔失志,或忠烈受屈無伸。如天盤水加地盤金乃主傷客,宜偃旂息鼓、禁聲攻敵大勝,凡謀多破耗,有始無終,為宜求名顯達,官事得理,齣行吉。如天盤金加地盤土乃主生客,宜耀武揚威,客兵大勝,凡謀為始終勞碌,耗散費力,方得安妥。如天盤與地盤氻星奇儀門宮五行一樣謂之比和,如金臨金、火臨火之類,若逢生旺之時,由我為主客諸事吉,軍兵奏凱。若臨衰墓之時,諸事宜遲,宜埋伏、暗剿,利為主客。若在衰墓死絕之時遇日干相生,謂之絕處逢生,遲為後吉。若在死墓之時,又被本日時沖剋謂之無氣,受傷絕滅,生意終不利也。若諸星逢旺祿之時,或被沖剋制害,終不為凶,如諸星在旺相又逢生者為喜上加喜,在墓絕受剋者憂上加憂。

Như thiên bàn thổ gia ư địa bàn kim diệc vi khách sanh chủ , nhược hệ thổ vượng hoặc hữu trọng thổ , tuy tắc sanh kim nhi bị thổ mai , tất hữu ám binh mai phục , hoặc hiền sĩ anh hào thất chí , hoặc trung liệt thụ khuất vô thân . Như thiên bàn thủy gia địa bàn kim nãi chủ thương khách , nghi yển kì tức cổ , cấm thanh công địch đại thắng , phàm mưu đa phá háo , hữu thủy vô chung , vi nghi cầu danh hiển đạt , quan sự đắc lý , xuất hành cát . Như thiên bàn kim gia địa bàn thổ nãi chủ sanh khách , nghi diệu vũ dương uy , khách binh đại thắng , phàm mưu vi thủy chung lao lục , háo tán phí lực , phương đắc an thỏa . Như thiên bàn dữ địa bàn cửu tinh kì nghi môn cung ngũ hành nhất dạng vị chi bỉ hòa , như kim lâm kim , hỏa lâm hỏa chi loại , nhược phùng sanh vượng chi thời , do ngã vi chủ khách chư sự cát , quân binh tấu khải . Nhược lâm suy mộ chi thời , chư sự nghi trì , nghi mai phục , ám tiễu , lợi vi chủ khách . Nhược tại suy mộ tử tuyệt chi thời ngộ nhật can tương sanh , vị chi tuyệt xử phùng sanh , trì vi hậu cát . Nhược tại tử mộ chi thời , hựu bị bổn nhật thời trùng khắc vị chi vô khí , thụ thương tuyệt diệt , sanh ý chung bất lợi dã . Nhược chư tinh phùng vượng lộc chi thời , hoặc bị trùng khắc chế hại , chung bất vi hung , như chư tinh tại vượng tương hựu phùng sanh giả vi hỉ thượng gia hỉ , tại mộ tuyệt thụ khắc giả ưu thượng gia ưu .

衰墓逢生旺輀好漸來。若旺受剋,美景將退。如地盤生天盤,乃我生者子孫,凡事先難,如父母養育子女,常懷憂惜之心,待子成人輀後有望,好事日新,永遠吉慶,為主者,宜施恩布德,選將求賢,凡事謀為己破費,若閤吉格,主好事破財,如遇蓬休壬癸,主酒筵、湖海、水面、交易,或虛驚、水災之厄﹔逢任生芮死主田土、山崗、墳塋死,女、少男喜慶災厄之費,餘倣此各有條款在前已詳言之。如天剋地是剋我者為官鬼,大利為客,凡事只宜守舊,不可強謀,反破財、有始無終,謂之剋我者囚也。如地剋天乃我剋者為財,行兵利主,若求官、求名、官訟、捕獵吉,以下之事不利於後,成之反傷,終不久遠,謂之我剋者休也。如天盤生地盤,是生我者為父母,戰利主大勝,凡求謀、干謁、婚姻、商賈、營宅等事大吉,不可妄為,敬謹輀行,永遠吉慶,謂之生我者旺也。

Suy mộ phùng sanh vượng nhi hảo tiệm lai . Nhược vượng thụ khắc , mỹ cảnh tương thối . Như địa bàn sanh thiên bàn , nãi ngã sanh giả tử tôn , phàm sự tiên nan , như phụ mẫu dưỡng dục tử nữ , thường hoài ưu tích chi tâm , đãi tử thành nhân nhi hậu hữu vọng , hảo sự nhật tân , vĩnh viễn cát khánh , vi chủ giả , nghi thi ân bố đức , tuyển tương cầu hiền , phàm sự mưu vi khắc kỷ phá phí , nhược hợp cát cách , chủ hảo sự phá tài , như ngộ bồng hưu nhâm quý , chủ tửu diên , hồ hải , thủy diện , giao dịch , hoặc hư kinh , thủy tai chi ách ? phùng nhâm sanh nhuế tử chủ điền thổ , san cương , phần doanh tử , nữ , thiểu nam hỉ khánh tai ách chi phí , dư phỏng thử các hữu điều khoản tại tiền dĩ tường ngôn chi . Như thiên khắc địa thị khắc ngã giả vi quan quỷ , đại lợi vi khách , phàm sự chỉ nghi thủ cựu , bất khả cường mưu , phản phá tài , hữu thủy vô chung , vị chi khắc ngã giả tù dã . Như địa khắc thiên nãi ngã khắc giả vi tài , hành binh lợi chủ , nhược cầu quan , cầu danh , quan tụng , bộ liệp cát , dĩ hạ chi sự bất lợi ư hậu , thành chi phản thương , chung bất cửu viễn , vị chi ngã khắc giả hưu dã . Như thiên bàn sanh địa bàn , thị sanh ngã giả vi phụ mẫu , chiến lợi chủ đại thắng , phàm cầu mưu , can yết , hôn nhân , thương cổ , doanh trạch đẳng sự đại cát , bất khả vọng vi , kính cẩn nhi hành , vĩnh viễn cát khánh , vị chi sanh ngã giả vượng dã .

(57)、論五行生剋制化 

(57) , Luận ngũ hành sanh khắc chế hóa 

五行有生中剋,如金生水,水盛則金沉。水生木,木盛則水阻。木生火,火盛則木燼。土生金,金盛則土衰。火生土,土盛則火蔽。有五行有剋中生,如木剋土,土厚喜剋,是為秀聳山林。土剋水,水盛喜剋,是為撙節隄防。水剋火,火盛喜剋,是為既濟成功。火剋金,金盛喜剋,是為煆煉成器。金剋木,木盛喜剋,是為斲削成器。水下、火上、木左、金右、土中,以位言也。水黑、火赤、木青、金白、土黃,以色言也。水曲、火炎、木直、金元、土方,以形言也。水潤、火燥、木敷、金斂、土溽,以性言也。水鹹、火苦、木酸、金辛、土甘,以味言也。 故在天則為火、為日,為水、為雨,木為風土、為雲金、為雷。在地則火為火,水為河,木為林,土為山,金為石。在人則火為心,水為腎,木為肝,金為肺,土為脾,又火為血水、為骨,木為筋,土為肉,金為皮。入第知火能剋金,不知金遇旺閤,則金中有水,火遇剋金輀反受其剋,此生中剋,剋中生,變化無窮,不可不審也。如土生金,土遇旺閤,則生之不竭,如土相時未離父母之胎,則土中尚存火氣,不特不能生金,金且受其制。如金生水,金逢旺閤則生水無疑,如金相時,金中尚存土氣,不但不能生水,反受其制,木火水皆然,此中秘訣不可不知。

Ngũ hành hữu sanh trung khắc , như kim sanh thủy , thủy thịnh tắc kim trầm . Thủy sanh mộc , mộc thịnh tắc thủy trở . Mộc sanh hỏa , hỏa thịnh tắc mộc tẫn . Thổ sanh kim , kim thịnh tắc thổ suy . Hỏa sanh thổ , thổ thịnh tắc hỏa tế . Hữu ngũ hành hữu khắc trung sanh , như mộc khắc thổ , thổ hậu hỉ khắc , thị vi tú tủng san lâm . Thổ khắc thủy , thủy thịnh hỉ khắc , thị vi tỗn tiết đê phòng . Thủy khắc hỏa , hỏa thịnh hỉ khắc , thị vi ký tể thành công . Hỏa khắc kim , kim thịnh hỉ khắc , thị vi ? luyện thành khí . Kim khắc mộc , mộc thịnh hỉ khắc , thị vi trác tước thành khí . Thủy hạ , hỏa thượng , mộc tả , kim hữu , thổ trung , dĩ vị ngôn dã . Thủy hắc , hỏa xích , mộc thanh , kim bạch , thổ hoàng , dĩ sắc ngôn dã . Thủy khúc , hỏa viêm , mộc trực , kim nguyên , thổ phương , dĩ hình ngôn dã . Thủy nhuận , hỏa táo , mộc phu , kim liễm , thổ nhục , dĩ tính ngôn dã . Thủy hàm , hỏa khổ , mộc toan , kim tân , thổ cam , dĩ vị ngôn dã . Cố tại thiên tắc vi hỏa , vi nhật , vi thủy , vi vũ , mộc vi phong thổ , vi vân kim , vi lôi . Tại địa tắc hỏa vi hỏa , thủy vi hà , mộc vi lâm , thổ vi san , kim vi thạch . Tại nhân tắc hỏa vi tâm , thủy vi thận , mộc vi can , kim vi phế , thổ vi tì , hựu hỏa vi huyết thủy , vi cốt , mộc vi cân , thổ vi nhục , kim vi bì . Nhập đệ tri hỏa năng khắc kim , bất tri kim ngộ vượng hợp , tắc kim trung hữu thủy , hỏa ngộ khắc kim nhi phản thụ kỳ khắc , thử sanh trung khắc , khắc trung sanh , biến hóa vô cùng , bất khả bất thẩm dã . Như thổ sanh kim , thổ ngộ vượng hợp , tắc sanh chi bất kiệt , như thổ tương thời vị ly phụ mẫu chi thai , tắc thổ trung thượng tồn hỏa khí , bất đặc bất năng sanh kim , kim thả thụ kỳ chế . Như kim sanh thủy , kim phùng vượng hợp tắc sanh thủy vô nghi , như kim tương thời , kim trung thượng tồn thổ khí , bất đãn bất năng sanh thủy , phản thụ kỳ chế , mộc hỏa thủy giai nhiên , thử trung bí quyết bất khả bất tri .

(58)、干支星門問答 

(58) , Can chi tinh môn vấn đáp 

問︰本數星門受剋,輀干居旺地,是有始無終,凶中有救乎?曰︰然哉,君可語數指齣元機來,北有池,南有台,陰陽元理貴心裁,煉得三盤真氣候,風雲呼吸取諸懷。語畢無辭,君莫厭我將永別上天台。又問︰本干宜居旺地,倘庚臨時干數所最忌,宜衰不宜旺,日干總是本身宜旺不宜衰?假如有人問病於符使上,既斷其大概之吉凶,復於本正時上看本干陰陽,或起長生輪去,病到何宮,宮上有奇否?有庚否?得門否?宮下受迫否?不落旬硿,一一看之,如前斷之自驗。

Vấn ? bổn sổ tinh môn thụ khắc , nhi can cư vượng địa , thị hữu thủy vô chung , hung trung hữu cứu hồ ? Viết ? nhiên tai , quân khả ngữ sổ chỉ xuất nguyên ky lai , bắc hữu trì , nam hữu đài , âm dương nguyên lý quý tâm tài , luyện đắc tam bàn chân khí hậu , phong vân hô hấp thủ chư hoài . Ngữ tất vô từ , quân mạc yếm ngã tương vĩnh biệt thượng thiên đài . Hựu vấn ? bổn can nghi cư vượng địa , thảng canh lâm thời can sổ sở tối kị , nghi suy bất nghi vượng , nhật can tổng thị bổn thân nghi vượng bất nghi suy ? Giả như hữu nhân vấn bệnh ư phù sử thượng , ký đoạn kỳ đại khái chi cát hung , phục ư bổn chánh thời thượng khán bổn can âm dương , hoặc khởi trường sanh luân khứ , bệnh đáo hà cung , cung thượng hữu kì phủ ? Hữu canh phủ ? Đắc môn phủ ? Cung hạ thụ bách phủ ? Bất lạc tuần không , nhất nhất khán chi , như tiền đoạn chi tự nghiệm .

又有人問婚姻,宜看冠帶宮,冠帶具成人之禮也,占婚姻必看此宮。問初進之功名,宜看臨官。問遷職之功名,宜看帝旺。謀生、求祿、補廩、覓食,宜看養宮。產育、壽考,宜看長生宮,若配以十二天將,更得其精微。又曰︰四干之下各帶一支,看其沖閤,地盤兩干之下各坐一宮,看其墓旺。墓旺所以驗吉凶,沖閤所以驗動靜。凡事未發輀遇沖則動,既發輀沖則散。事未起輀遇閤則靜,既起輀遇閤則成,然又當以星門閤看,不可執定。假如正時是乙卯時,坐耑祿乙祿在卯,乃為大美,若坐到坎宮,乃乙木之病鄉,其體必強旺,比如壯人,尚可支撐。若正時是乙亥,乃乙木之死地,又坐坎宮,則本身久已無氣,病必死,戰必敗,謀事不成。或正時是乙酉,酉本乙木之絕地,若坐到離宮為絕處逢生,病藥輀後痊,戰陣輀後勝,謀事久輀後成。若正時是乙卯,又坐到寅卯辰巳午未申諸宮,方為得地最吉。

Hựu hữu nhân vấn hôn nhân , nghi khán quan đái cung , quan đái cụ thành nhân chi lễ dã , chiêm hôn nhân tất khán thử cung . Vấn sơ tiến chi công danh , nghi khán lâm quan . Vấn thiên chức chi công danh , nghi khán đế vượng . Mưu sanh , cầu lộc , bổ lẫm , mịch thực , nghi khán dưỡng cung . Sản dục , thọ khảo , nghi khán trường sanh cung , nhược phối dĩ thập nhị thiên tương , canh đắc kỳ tinh vi . Hựu viết ? tứ can chi hạ các đái nhất chi , khán kỳ trùng hợp , địa bàn lưỡng can chi hạ các tọa nhất cung , khán kỳ mộ vượng . Mộ vượng sở dĩ nghiệm cát hung , trùng hợp sở dĩ nghiệm động tĩnh . Phàm sự vị phát nhi ngộ trùng tắc động , ký phát nhi trùng tắc tán . Sự vị khởi nhi ngộ hợp tắc tĩnh , ký khởi nhi ngộ hợp tắc thành , nhiên hựu đương dĩ tinh môn hợp khán , bất khả chấp định . Giả như chánh thời thị ất mão thời , tọa chuyên lộc ất lộc tại mão , nãi vi đại mỹ , nhược tọa đáo khảm cung , nãi ất mộc chi bệnh hương , kỳ thể tất cường vượng , bỉ như tráng nhân , thượng khả chi xanh . Nhược chánh thời thị ất hợi , nãi ất mộc chi tử địa , hựu tọa khảm cung , tắc bổn thân cửu dĩ vô khí , bệnh tất tử , chiến tất bại , mưu sự bất thành . Hoặc chánh thời thị ất dậu , dậu bổn ất mộc chi tuyệt địa , nhược tọa đáo ly cung vi tuyệt xử phùng sanh , bệnh dược nhi hậu thuyên , chiến trận nhi hậu thắng , mưu sự cửu nhi hậu thành . Nhược chánh thời thị ất mão , hựu tọa đáo dần mão thần tị ngọ vị thân chư cung , phương vi đắc địa tối cát .

假如正時是丙戌時丙墓於戌,時干入墓,若坐到巽宮,其下地支乃壬辰,辰戌一沖,墓庫已開,又為冠帶之鄉,作事先難後易,日久乃成,然又當以主飛流看閤,方毫釐不差,以上指丙言也,餘干可以類推。問︰乙遇辛、丁遇癸,沖壞即成凶格,獨壬見丙為何不成凶格?曰︰此皆諸書之誤也。蓋丁見癸即使門也,癸見丁即符宮也,直使門也。若宮吉門吉,稍見相沖,不為大害。宮凶門凶,見之大凶,更丁見癸在値門,則我吉,蓋奇在我也,癸見丁在使門,彼吉,蓋奇在人也,秘之。又問︰玉女守門,此奇在人何,又為吉格?曰︰守扉不過是陰私和閤事,當因時輀斷。問︰詐吉門奇到,如時加六庚、六辛、六壬,可以齣門否?傳曰︰六辛、六壬有奇可齣,時加六庚,雖有奇,不可齣。又問︰逃難藏身,使門既吉,符宮或有庚到,可以齣門否?曰︰逃難本身已有難,故可齣。平居無事,斷不可齣。又問︰使門不可齣,可以齣符宮否?傳曰︰臨陣可揹,齣門則不可也。倘本星受剋,即揹亦不揹,當秘記之。又曰︰齣三奇三吉,以發兵時言也。

Giả như chánh thời thị bính tuất thời bính mộ ư tuất , thời can nhập mộ , nhược tọa đáo tốn cung , kỳ hạ địa chi nãi nhâm thần , thần tuất nhất trùng , mộ khố dĩ khai , hựu vi quan đái chi hương , tác sự tiên nan hậu dịch , nhật cửu nãi thành , nhiên hựu đương dĩ chủ phi lưu khán hợp , phương hào ly bất soa , dĩ thượng chỉ bính ngôn dã , dư can khả dĩ loại thôi . Vấn ? ất ngộ tân , đinh ngộ quý , trùng hoại tức thành hung cách , độc nhâm kiến bính vi hà bất thành hung cách ? Viết ? thử giai chư thư chi ngộ dã . Cái đinh kiến quý tức sử môn dã , quý kiến đinh tức phù cung dã , trực sử môn dã . Nhược cung cát môn cát , sảo kiến tương trùng , bất vi đại hại . Cung hung môn hung , kiến chi đại hung , canh đinh kiến quý tại trị môn , tắc ngã cát , cái kì tại ngã dã , quý kiến đinh tại sử môn , bỉ cát , cái kì tại nhân dã , bí chi . Hựu vấn ? ngọc nữ thủ môn , thử kì tại nhân hà , hựu vi cát cách ? Viết ? thủ phi bất quá thị âm tư hòa hợp sự , đương nhân thời nhi đoạn . Vấn ? trá cát môn kì đáo , như thời gia lục canh , lục tân , lục nhâm , khả dĩ xuất môn phủ ? Truyện viết ? lục tân , lục nhâm hữu kì khả xuất , thời gia lục canh , tuy hữu kì , bất khả xuất . Hựu vấn ? đào nan tàng thân , sử môn ký cát , phù cung hoặc hữu canh đáo , khả dĩ xuất môn phủ ? Viết ? đào nan bổn thân dĩ hữu nan , cố khả xuất . Bình cư vô sự , đoạn bất khả xuất . Hựu vấn ? sử môn bất khả xuất , khả dĩ xuất phù cung phủ ? Truyện viết ? lâm trận khả bối , xuất môn tắc bất khả dã . Thảng bổn tinh thụ khắc , tức bối diệc bất bối , đương bí kí chi . Hựu viết ? xuất tam kì tam cát , dĩ phát binh thời ngôn dã .

揹天罡、亭亭、月建、遊都、雷公等法,以臨陣言也,各用有準。門數既占矣,三奇不到,使門奈何?曰︰奇到齣奇,不然嚮天上輀去,如庭中六步,郊外六丈是也。又問︰與眾兵齣乎?抑獨自齣乎?曰︰庭中自齣,郊外同齣也。經曰︰凡動作營為,得三奇到方吉,到宮不拘,年月禁忌惡煞皆退避,化凶為吉。傳曰︰地下三奇避八卦,即庚丁墓丑,乙丙墓戌之類是也。傳曰︰支煞看使門,干煞看符宮,干為天煞,支為地煞,凶多吉少。倘所到之煞甚凶,得三奇可解,遇天罡亦可解。倘三奇在地下與諸煞同處,諸煞遠避,應無災害。如三奇在天上,忽然加臨,諸煞起輀復退。問︰四隅每一宮有兩支落位,如使門落在艮宮,還看丑宮地煞,還看寅宮地煞,抑兩宮俱看否?傳曰︰本時支屬陽,則看陽宮。本時支屬陰,則看陰宮。

Bối thiên cương , đình đình , nguyệt kiến , du đô , lôi công đẳng pháp , dĩ lâm trận ngôn dã , các dụng hữu chuẩn . Môn sổ ký chiêm hĩ , tam kì bất đáo , sử môn nại hà ? Viết ? kì đáo xuất kì , bất nhiên hướng thiên thượng nhi khứ , như đình trung lục bộ , giao ngoại lục trượng thị dã . Hựu vấn ? dữ chúng binh xuất hồ ? Ức độc tự xuất hồ ? Viết ? đình trung tự xuất , giao ngoại đồng xuất dã . Kinh viết ? phàm động tác doanh vi , đắc tam kì đáo phương cát , đáo cung bất câu , niên nguyệt cấm kị ác sát giai thối tị , hóa hung vi cát . Truyện viết ? địa hạ tam kì tị bát quái , tức canh đinh mộ sửu , ất bính mộ tuất chi loại thị dã . Truyện viết ? chi sát khán sử môn , can sát khán phù cung , can vi thiên sát , chi vi địa sát , hung đa cát thiểu . Thảng sở đáo chi sát thậm hung , đắc tam kì khả giải , ngộ thiên cương diệc khả giải . Thảng tam kì tại địa hạ dữ chư sát đồng xử , chư sát viễn tị , ứng vô tai hại . Như tam kì tại thiên thượng , hốt nhiên gia lâm , chư sát khởi nhi phục thối . Vấn ? tứ ngung mỗi nhất cung hữu lưỡng chi lạc vị , như sử môn lạc tại cấn cung , hoàn khán sửu cung địa sát , hoàn khán dần cung địa sát , ức lưỡng cung câu khán phủ ? Truyện viết ? bổn thời chi chúc dương , tắc khán dương cung . Bổn thời chi chúc âm , tắc khán âm cung .

故曰︰陽與陽比,陰與陰比是也。如杜門到兌宮,是主門被流宮所剋瞭,問行人似乎不來,然杜門逢剋則開,欲金旺必到,秘之,八門可以意推。傳曰︰生門土也,死門亦土也,土雖同輀異用,一生氣,一死氣所以異也,如杜門、傷門皆木也,輀用亦異,杜則重輀輕、有缺反輕,杜則閉輀不齣,傷則受輀可救。如兌金剋傷門,問病主刀箭、瘡刃、或嗽、或膿血、或肝病之類是也。乾金主剋傷門,或跌打、或石壓、或登高輀墬、或肝病、或嗽症於傷寒之類是也。遇木旺金衰不妨,金旺木衰必死,金衰木旺亦死。如兌金剋杜門,或腹脹、或骨硬、或膈噎、或便閉,逢木衰金,旺則痢疾、嘔血之症必死。木旺金衰雖重不妨,八門由是類推無失也。

Cố viết ? dương dữ dương bỉ , âm dữ âm bỉ thị dã . Như đỗ môn đáo đoái cung , thị chủ môn bị lưu cung sở khắc liễu , vấn hành nhân tự hồ bất lai , nhiên đỗ môn phùng khắc tắc khai , dục kim vượng tất đáo , bí chi , bát môn khả dĩ ý thôi . Truyện viết ? sanh môn thổ dã , tử môn diệc thổ dã , thổ tuy đồng nhi dị dụng , nhất sanh khí , nhất tử khí sở dĩ dị dã , như đỗ môn , thương môn giai mộc dã , nhi dụng diệc dị , đỗ tắc trọng nhi khinh , hữu khuyết phản khinh , đỗ tắc bế nhi bất xuất , thương tắc thụ nhi khả cứu . Như đoái kim khắc thương môn , vấn bệnh chủ đao tiến , sang nhận , hoặc thấu , hoặc nùng huyết , hoặc can bệnh chi loại thị dã . Kiền kim chủ khắc thương môn , hoặc điệt đả , hoặc thạch áp , hoặc đăng cao nhi ? , hoặc can bệnh , hoặc thấu chứng ư thương hàn chi loại thị dã . Ngộ mộc vượng kim suy bất phương , kim vượng mộc suy tất tử , kim suy mộc vượng diệc tử . Như đoái kim khắc đỗ môn , hoặc phúc trướng , hoặc cốt ngạnh , hoặc cách ế , hoặc tiện bế , phùng mộc suy kim , vượng tắc lị tật , ẩu huyết chi chứng tất tử . Mộc vượng kim suy tuy trọng bất phương , bát môn do thị loại thôi vô thất dã .

問︰五行首重衰旺。三月建辰應土旺,又三月乃清明節,係卯木司令應木旺,果否?

Vấn ? ngũ hành thủ trọng suy vượng . Tam nguyệt kiến thần ứng thổ vượng , hựu tam nguyệt nãi thanh minh tiết , hệ mão mộc ti lệnh ứng mộc vượng , quả phủ ?

傳曰︰依奇門則木旺,依節氣則土旺,兩者宜兼用。如生門直符,則木不能剋土。傷門直符,則木又能剋土,蓋兩旺因乎直符,萬不可易。又曰︰若遇杜門如何?曰︰微有所別。又曰︰死門、生門均一土也,衰旺還同否?曰︰生旺春夏,死旺秋

Truyện viết ? y kì môn tắc mộc vượng , y tiết khí tắc thổ vượng , lưỡng giả nghi kiêm dụng . Như sanh môn trực phù , tắc mộc bất năng khắc thổ . Thương môn trực phù , tắc mộc hựu năng khắc thổ , cái lưỡng vượng nhân hồ trực phù , vạn bất khả dịch . Hựu viết ? nhược ngộ đỗ môn như hà ? Viết ? vi hữu sở biệt . Hựu viết ? tử môn , sanh môn quân nhất thổ dã , suy vượng hoàn đồng phủ ? Viết ? sanh vượng xuân hạ , tử vượng thu đông .

又問︰天禽寄天芮,衰旺同否?曰︰天禽雖寄西南,實居中宮,無分陰陽,遇辰戌丑未月,則皆旺矣。問︰人有病,生死未判,還看生宮,看死宮?曰︰少年看生宮,老年看死宮,有奇到宮者,不迫乃吉。問︰沐浴何謂也?曰︰沐浴者,欲發未發,機將露之意也。問︰何為絕?曰︰絕看甚多。絕者生氣盡無訂交,遇絕則財盡輀疏,婚姻遇絕則情反輀逆,觸類輀通,何求不可?且此中更有妙處,符宮之干為主,使門之支為客,胎旺同推。

Hựu vấn ? thiên cầm kí thiên nhuế , suy vượng đồng phủ ? Viết ? thiên cầm tuy kí tây nam , thật cư trung cung , vô phân âm dương , ngộ thần tuất sửu vị nguyệt , tắc giai vượng hĩ . Vấn ? nhân hữu bệnh , sanh tử vị phán , hoàn khán sanh cung , khán tử cung ? Viết ? thiểu niên khán sanh cung , lão niên khán tử cung , hữu kì đáo cung giả , bất bách nãi cát . Vấn ? mộc dục hà vị dã ? Viết ? mộc dục giả , dục phát vị phát , ky tương lộ chi ý dã . Vấn ? hà vi tuyệt ? Viết ? tuyệt khán thậm đa . Tuyệt giả sanh khí tận vô đính giao , ngộ tuyệt tắc tài tận nhi sơ , hôn nhân ngộ tuyệt tắc tình phản nhi nghịch , xúc loại nhi thông , hà cầu bất khả ? Thả thử trung canh hữu diệu xử , phù cung chi can vi chủ , sử môn chi chi vi khách , thai vượng đồng thôi .

問︰帝旺何義?曰︰假如婚姻遇帝旺,在男得休輀成吉,女亦強良輀助家。陰干得之應女,陽干得之應男。落硿亡,則為假婚,遇硿亡輀成守扉,斷然是野閤。問︰養字其意何?曰︰養包得多,求謀活計,皆可類推,不能盡述。問︰假如本干坐落之宮既得旺相,輀本干所帶之支乃是衰絕,吉凶取用何如?曰︰干支十二有棄取,符使加臨如聯珠,逢帝旺絕雖難用,只看坐宮不看支。須知來意應其方,不因符使因其餘,舉將齣兵逢帝旺,指揮妙算亂能除,若還逢絕又逢衰,片甲不回居墓衰,星奇既得干逢絕,有始無終真奇哉。問︰天蓬星利於亥子月,春夏將兵不利,倘春夏月直蓬是水,輀飛門是景,乃水剋火也,可以用兵乎?曰︰蓬雖能剋景,總是無力耳。

Vấn ? đế vượng hà nghĩa ? Viết ? giả như hôn nhân ngộ đế vượng , tại nam đắc hưu nhi thành cát , nữ diệc cường lương nhi trợ gia . Âm can đắc chi ứng nữ , dương can đắc chi ứng nam . Lạc không vong , tắc vi giả hôn , ngộ không vong nhi thành thủ phi , đoạn nhiên thị dã hợp . Vấn ? dưỡng tự kỳ ý hà ? Viết ? dưỡng bao đắc đa , cầu mưu hoạt kế , giai khả loại thôi , bất năng tận thuật . Vấn ? giả như bổn can tọa lạc chi cung ký đắc vượng tương , nhi bổn can sở đái chi chi nãi thị suy tuyệt , cát hung thủ dụng hà như ? Viết ? can chi thập nhị hữu khí thủ , phù sử gia lâm như liên châu , phùng đế vượng tuyệt tuy nan dụng , chỉ khán tọa cung bất khán chi . Tu tri lai ý ứng kỳ phương , bất nhân phù sử nhân kỳ dư , cử tương xuất binh phùng đế vượng , chỉ huy diệu toán loạn năng trừ , nhược hoàn phùng tuyệt hựu phùng suy , phiến giáp bất hồi cư mộ suy , tinh kì ký đắc can phùng tuyệt , hữu thủy vô chung chân kì tai . Vấn ? thiên bồng tinh lợi ư hợi tử nguyệt , xuân hạ tương binh bất lợi , thảng xuân hạ nguyệt trực bồng thị thủy , nhi phi môn thị cảnh , nãi thủy khắc hỏa dã , khả dĩ dụng binh hồ ? Viết ? bồng tuy năng khắc cảnh , tổng thị vô lực nhĩ .

又問︰遇子日子時,何如?曰︰稍差勝,符使雖分先後輀斷,符吉主應先凶輀後不利,符重門輕以數言也。門重符輕,以齣兵時言也。若星門並吉輀格未吉,吉中有凶。星門最凶輀格最吉,凶中有吉。符為父,使為母,符受剋則父亡,使受剋則母亡。又符為本身,使為妻子,生剋亦同推﹔輀符為天,使為地。符為君,使為臣同推。流宮生主門屬土,主増田土,屬金主増財帛。屬木,主増房宅。屬火,主増文章。屬水,主増秀士。問︰八詐一盤緣何把十二天將折去幾位,又把氻天氻地貴人直符插入內中,是何主見乎?傳曰︰十二天將所以配十二支也,八詐所以配八宮也。問曰︰假如星門直符詐得白虎,可無妨否?曰︰有害。其中吉凶當隨八詐配以六壬所落宮位斷之。又曰︰傷門直符詐得氻天可有害否?

Hựu vấn ? ngộ tử nhật tử thời , hà như ? Viết ? sảo soa thắng , phù sử tuy phân tiên hậu nhi đoạn , phù cát chủ ứng tiên hung nhi hậu bất lợi , phù trọng môn khinh dĩ sổ ngôn dã . Môn trọng phù khinh , dĩ xuất binh thời ngôn dã . Nhược tinh môn tịnh cát nhi cách vị cát , cát trung hữu hung . Tinh môn tối hung nhi cách tối cát , hung trung hữu cát . Phù vi phụ , sử vi mẫu , phù thụ khắc tắc phụ vong , sử thụ khắc tắc mẫu vong . Hựu phù vi bổn thân , sử vi thê tử , sanh khắc diệc đồng thôi ? nhi phù vi thiên , sử vi địa . Phù vi quân , sử vi thần đồng thôi . Lưu cung sanh chủ môn chúc thổ , chủ tăng điền thổ , chúc kim chủ tăng tài bạch . Chúc mộc , chủ tăng phòng trạch . Chúc hỏa , chủ tăng văn chương . Chúc thủy , chủ tăng tú sĩ . Vấn ? bát trá nhất bàn duyến hà bả thập nhị thiên tương chiết khứ ki vị , hựu bả cửu thiên cửu địa quý nhân trực phù sáp nhập nội trung , thị hà chủ kiến hồ ? Truyện viết ? thập nhị thiên tương sở dĩ phối thập nhị chi dã , bát trá sở dĩ phối bát cung dã . Vấn viết ? giả như tinh môn trực phù trá đắc bạch hổ , khả vô phương phủ ? Viết ? hữu hại . Kỳ trung cát hung đương tùy bát trá phối dĩ lục nhâm sở lạc cung vị đoạn chi . Hựu viết ? thương môn trực phù trá đắc cửu thiên khả hữu hại phủ ?

曰︰最吉氻天、氻地前賢未曾分剖。總之所到皆吉,大抵氻天、氻地則天地於我不大,其覆載有何不吉?又曰︰倏為吉,倏為凶,倏為我用,倏為彼用,人不知,神不測,天地莫能窺,其微乃謂之詐。蓋八詐之中,惟氻天、氻地、太陰、六閤為吉餘皆凶,然詐凶輀星吉奇到者不妨。又一等詐雖凶,輀我星門剋彼者亦不妨,彼不居旺令者亦不妨,如不得星門,又逢凶詐剋星門者,乃為大凶。假如我坐天任生門,詐得玄武,宜防小人盜賊,然土能剋水,雖有小人,不足為害,彼居旺令者,若我居囚死,稍畏之。星門剋主門得地者吉。又八詐之生剋,須以我星門同敵之門宮閤看。 

Viết ? tối cát cửu thiên , cửu địa tiền hiền vị tằng phân phẩu . Tổng chi sở đáo giai cát , đại để cửu thiên , cửu địa tắc thiên địa ư ngã bất đại , kỳ phúc tái hữu hà bất cát ? Hựu viết ? thúc vi cát , thúc vi hung , thúc vi ngã dụng , thúc vi bỉ dụng , nhân bất tri , thần bất trắc , thiên địa mạc năng khuy , kỳ vi nãi vị chi trá . Cái bát trá chi trung , duy cửu thiên , cửu địa , thái âm , lục hợp vi cát dư giai hung , nhiên trá hung nhi tinh cát kì đáo giả bất phương . Hựu nhất đẳng trá tuy hung , nhi ngã tinh môn khắc bỉ giả diệc bất phương , bỉ bất cư vượng lệnh giả diệc bất phương , như bất đắc tinh môn , hựu phùng hung trá khắc tinh môn giả , nãi vi đại hung . Giả như ngã tọa thiên nhâm sanh môn , trá đắc huyền vũ , nghi phòng tiểu nhân đạo tặc , nhiên thổ năng khắc thủy , tuy hữu tiểu nhân , bất túc vi hại , bỉ cư vượng lệnh giả , nhược ngã cư tù tử , sảo úy chi . Tinh môn khắc chủ môn đắc địa giả cát . Hựu bát trá chi sanh khắc , tu dĩ ngã tinh môn đồng địch chi môn cung hợp khán . 

(59)、八詐八屬 

(59) , Bát trá bát chúc 

直符。白虎屬金。氻天屬金。氻地屬土。六閤屬木。太陰屬金。元武屬水。螣蛇屬火。硃雀屬火。勾陳屬土。

Trực phù . Bạch hổ chúc kim . Cửu thiên chúc kim . Cửu địa chúc thổ . Lục hợp chúc mộc . Thái âm chúc kim . Nguyên vũ chúc thủy . Đằng xà chúc hỏa . Chu tước chúc hỏa . Câu trần chúc thổ .

(60)、論干支閤變 

(60) , Luận can chi hợp biến 

甲己化土,田園之土,情同伕婦,中正之義。乙庚化金,嵌飾之金,情同將士,有恩威之用。丙辛化水,漿膽之水,情同君臣,為勢利之交。丁壬化木,藤羅之木,情同朋友,為淫訛之侷。戉癸化火,焰燥之火,情同僧道,為妒忌之嫌。子閤丑實,丑閤子虛,二閤化土,為蘭房之閤,伕婦之義也。寅閤亥破,亥閤寅就,二閤化木,為生洩之閤,父子之義也。卯閤戌親,戌閤卯就,二閤化火,為規矩之閤,兄弟之義也。辰閤酉親,酉閤辰離,二閤化金,為投扥之閤,朋友之義也。巳閤申信,申閤巳疑,二閤化水,為閤夥之閤,僧道之義也。

Giáp kỷ hóa thổ , điền viên chi thổ , tình đồng phu phụ , trung chánh chi nghĩa . Ất canh hóa kim , khảm sức chi kim , tình đồng tương sĩ , hữu ân uy chi dụng . Bính tân hóa thủy , tương đảm chi thủy , tình đồng quân thần , vi thế lợi chi giao . Đinh nhâm hóa mộc , đằng la chi mộc , tình đồng bằng hữu , vi dâm ngoa chi cục . Mậu quý hóa hỏa , diễm táo chi hỏa , tình đồng tăng đạo , vi đố kị chi hiềm . Tử hợp sửu thật , sửu hợp tử hư , nhị hợp hóa thổ , vi lan phòng chi hợp , phu phụ chi nghĩa dã . Dần hợp hợi phá , hợi hợp dần tựu , nhị hợp hóa mộc , vi sanh duệ chi hợp , phụ tử chi nghĩa dã . Mão hợp tuất thân , tuất hợp mão tựu , nhị hợp hóa hỏa , vi quy củ chi hợp , huynh đệ chi nghĩa dã . Thần hợp dậu thân , dậu hợp thần ly , nhị hợp hóa kim , vi đầu thác chi hợp , bằng hữu chi nghĩa dã . Tị hợp thân tín , thân hợp tị nghi , nhị hợp hóa thủy , vi hợp khỏa chi hợp , tăng đạo chi nghĩa dã .

Đăng ngày: 1/13/2021 9:53:44 AM
Lần xem: 957 lần - Phản hồi: 0
Người đăng: buiquangchinh77 - Mã số ID: 22
Email: [email protected]

Chưa có bài phản hồi nào!

Các tin cùng Danh mục
Ngày đăng
Link download SÁCH TAM THỨC (Thái Ất-Kỳ Môn-Lục Nhâm). Cập nhật 30.9.2022
10/2/2022
SAO THIÊN BỒNG GIẢI THÍCH BỞI BÙI QUANG CHÍNH
2/15/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 4)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 3)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 2)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 1)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 8)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 7)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 6)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 5)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 4)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 3)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 2)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (phần 1)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 3)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 2)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 1)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 10)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 9)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 8)
1/12/2021


Bạn chưa đăng nhập


ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Gmail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/buiquangchinh77

Fanpage: https://www.facebook.com/Tutruthienmenh.com.BuiQuangChinh/          

Blog: https://giaimabiansomenh.blogspot.com/

Địa chỉ: 87 - Lý Tự Trọng - TP Vinh - Nghệ An. Hotline: 0812.373.789 hoặc 09.68.68.29.28 (Thầy Bùi Quang Chính)

Facebook chat