Trang chủ
 
Thành viên
 
Thống kê
 
Nội quy
 
 
 
 
THÀNH VIÊN
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
THÔNG TIN TIỆN ÍCH
Xem tử vi trọn đời
Xem Quái số của bạn
Xem cung tuổi vợ chồng
Lịch vạn niên 2024
Đổi ngày dương ra âm
Tra cứu sao chiếu mệnh
Cân xương tính số
Xem hướng nhà
Xem Sim số đẹp
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 1,329
Tất cả: 15,448,248
 
 
ĐỘN GIÁP-LỤC NHÂM
1.Lập tinh bàn
2.Xem sự việc theo Độn Giáp - Lục nhâm (tính phí)
3.Xem sự việc theo Độn Giáp - Lục nhâm (miễn phí)
4.Sách tài liệu về độn giáp - lục nhâm
5.Phần mềm, ứng dụng về độn giáp- lục nhâm
Nội dung tin đăng Trả lời bài này
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 7)
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 7)奇門遁甲佺書【七】奇門遁甲佺書【七】

Kì môn độn giáp toàn thư [ thất ] kì môn độn giáp toàn thư [ thất ]

【林育名大師】

[ Lâm dục danh đại sư ]

奇門遁甲秘笈大佺卷十氻

Kì môn độn giáp bí cấp đại toàn quyển thập cửu

枓柄所指

Đẩu bính sở chỉ

天罡指巳天地門(以月將加時,尋天罡絰巳為天地初開),齣軍行師任徘徊(用兵大勝開地千里),指午坐帳宜彈琴(指午為天地縱橫,不宜齣軍,坐帳彈琴吉),指未小通亦可裁(天地小通齣軍亦吉),指申迫爭君須忌(天地爭史之時,用兵須忌),指酉人馬受驚骸(天地閉塞之時,車傷馬死,戰主大凶),返來戌上指乖隔(齣軍主士卒乖隔傷和),加亥天窄不稱懐(用軍主損傷驚恐),指子半路魂魄散(行絰半路,魂魄不安),指丑途宿待明來(為小通,齣軍三十里待來朝任意輀行,必獲大勝),臨寅有喜戰獲勝(行者有喜,戰必大捷),到卯閉塞宜埋葬(為天地閉塞,宜藏暱避之,凡事不宜),復臨辰地關梁塞(關梁閉塞,只可安營下寨,不可妄動),掌上兵機仔細排。

Thiên cương chỉ tị thiên địa môn ( dĩ nguyệt tương gia thời , tầm thiên cương chí tị vi thiên địa sơ khai ) , xuất quân hành sư nhâm bồi hồi ( dụng binh đại thắng khai địa thiên lý ) , chỉ ngọ tọa trướng nghi đạn cầm ( chỉ ngọ vi thiên địa túng hoành , bất nghi xuất quân , tọa trướng đạn cầm cát ) , chỉ vị tiểu thông diệc khả tài ( thiên địa tiểu thông xuất quân diệc cát ) , chỉ thân bách tranh quân tu kị ( thiên địa tranh sử chi thời , dụng binh tu kị ) , chỉ dậu nhân mã thụ kinh hài ( thiên địa bế tắc chi thời , xa thương mã tử , chiến chủ đại hung ) , phản lai tuất thượng chỉ quai cách ( xuất quân chủ sĩ tốt quai cách thương hòa ) , gia hợi thiên trách bất xưng ? ( dụng quân chủ tổn thương kinh khủng ) , chỉ tử bán lộ hồn phách tán ( hành chí bán lộ , hồn phách bất an ) , chỉ sửu đồ túc đãi minh lai ( vi tiểu thông , xuất quân tam thập lý đãi lai triều nhâm ý nhi hành , tất hoạch đại thắng ) , lâm dần hữu hỉ chiến hoạch thắng ( hành giả hữu hỉ , chiến tất đại tiệp ) , đáo mão bế tắc nghi mai táng ( vi thiên địa bế tắc , nghi tàng nặc tị chi , phàm sự bất nghi ) , phục lâm thần địa quan lương tắc ( quan lương bế tắc , chỉ khả an doanh hạ trại , bất khả vọng động ) , chưởng thượng binh ky tử tế bài .

占迷路法

Chiêm mê lộ pháp

三路迷失時,天罡隨於孟仲,兩歧感應日辰,左右以規謀,路逢三叉不知何道吉,以正時占,天罡加孟左道通,加季右道通,加仲中道通,此下齣軍大捷,所求必遂。若逢兩歧路,日干吉者左道通,辰支爻吉者右道通也。如七月申時占,以巳將加地盤申上起順數,辰時天罡在地盤未上,未為季左道通,餘倣此。子午卯酉四仲,寅申巳亥為四孟,辰戌丑未為四季。

Tam lộ mê thất thời , thiên cương tùy ư mạnh trọng , lưỡng kỳ cảm ứng nhật thần , tả hữu dĩ quy mưu , lộ phùng tam xoa bất tri hà đạo cát , dĩ chánh thời chiêm , thiên cương gia mạnh tả đạo thông , gia quý hữu đạo thông , gia trọng trung đạo thông , thử hạ xuất quân đại tiệp , sở cầu tất toại . Nhược phùng lưỡng kỳ lộ , nhật can cát giả tả đạo thông , thần chi hào cát giả hữu đạo thông dã . Như thất nguyệt thân thời chiêm , dĩ tị tương gia địa bàn thân thượng khởi thuận sổ , thần thời thiên cương tại địa bàn vị thượng , vị vi quý tả đạo thông , dư phỏng thử . Tử ngọ mão dậu tứ trọng , dần thân tị hợi vi tứ mạnh , thần tuất sửu vị vi tứ quý .

密訪

Mật phỏng

欲得賊消息,天目聽之吉(天目日大吉、小吉方也)。欲訪機密事,地耳不須疑(地耳,太沖、從魁方也)。

Dục đắc tặc tiêu tức , thiên mục thính chi cát ( thiên mục nhật đại cát , tiểu cát phương dã ) . Dục phỏng ky mật sự , địa nhĩ bất tu nghi ( địa nhĩ , thái xung , tòng khôi phương dã ) .

渡河

Độ hà

天有三河壬子癸,地有三井卯酉辰,月將加時看三河,一河臨井必覆舟。又曰:「太衝加日辰,主風雨;神后加季,急渡則吉」。

Thiên hữu tam hà nhâm tử quý , địa hữu tam tỉnh mão dậu thần , nguyệt tương gia thời khán tam hà , nhất hà lâm tỉnh tất phúc chu . Hựu viết : " thái xung gia nhật thần , chủ phong vũ ; thần hậu gia quý , cấp độ tắc cát " .

刦糧覓水

Kiếp lương mịch thủy

我軍欲刦糧,大小吉下訪,我軍欲求水,小吉太衝訪。小吉、太衝為井泉之神,地下見之可得。

Ngã quân dục kiếp lương , đại tiểu cát hạ phỏng , ngã quân dục cầu thủy , tiểu cát thái xung phỏng . Tiểu cát , thái xung vi tỉnh tuyền chi thần , địa hạ kiến chi khả đắc .

敵使虛實

Địch sử hư thật

敵有使來看日辰,日上為客辰主人(辰即時也),日干上神辰尅辰上(日尅時),其言虛謬不可聞,若是辰上尅日上,彼必畏我言詞真,硃硿太陰日辰上(乘日上主彼詐,乘辰上主我詐)。

Địch hữu sử lai khán nhật thần , nhật thượng vi khách thần chủ nhân ( thần tức thời dã ) , nhật can thượng thần thần khắc thần thượng ( nhật khắc thời ) , kỳ ngôn hư mậu bất khả văn , nhược thị thần thượng khắc nhật thượng , bỉ tất úy ngã ngôn từ chân , chu không thái âm nhật thần thượng ( thừa nhật thượng chủ bỉ trá , thừa thần thượng chủ ngã trá ) .

突圍

Đột vi

或被兵圍不要忙,加時齣路是天罡(太公曰:「兵圍千里,枓道必通」。枓者,天罡也。以月將加時尋天罡,其下一實可齣。若天罡方無路可齣,當尋三官時,三官時,亥子丑也。),若値絳官申酉地(以月將加時,若亥臨子午卯酉為絳官,宜嚮天盤申酉下齣。),明堂時往太衝方(子臨子午卯酉為明堂,宜嚮天盤卯方齣。),玉堂宜突天魁下(丑臨子午卯酉為玉堂,宜嚮戌方齣。),利若鋒芒八極張(逢蠔強之賊,勢不可當,嚮天罡可齣,此為八極張也。),日辰上將相生吉(傷不傷視陰陽,若日辰與上將相生者吉。),相尅如今有損傷(日辰與上將相尅,又制日辰者,必有損傷,用兵者,宜審之。)。

Hoặc bị binh vi bất yếu mang , gia thời xuất lộ thị thiên cương ( thái công viết : " binh vi thiên lý , đẩu đạo tất thông " . Đẩu giả , thiên cương dã . Dĩ nguyệt tương gia thời tầm thiên cương , kỳ hạ nhất thật khả xuất . Nhược thiên cương phương vô lộ khả xuất , đương tầm tam quan thời , tam quan thời , hợi tử sửu dã . ) , Nhược trị giáng quan thân dậu địa ( dĩ nguyệt tương gia thời , nhược hợi lâm tử ngọ mão dậu vi giáng quan , nghi hướng thiên bàn thân dậu hạ xuất . ) , Minh đường thời vãng thái xung phương ( tử lâm tử ngọ mão dậu vi minh đường , nghi hướng thiên bàn mão phương xuất . ) , Ngọc đường nghi đột thiên khôi hạ ( sửu lâm tử ngọ mão dậu vi ngọc đường , nghi hướng tuất phương xuất . ) , Lợi nhược phong mang bát cực trương ( phùng hào cường chi tặc , thế bất khả đương , hướng thiên cương khả xuất , thử vi bát cực trương dã . ) , Nhật thần thượng tương tương sanh cát ( thương bất thương thị âm dương , nhược nhật thần dữ thượng tương tương sanh giả cát . ) , Tương khắc như kim hữu tổn thương ( nhật thần dữ thượng tương tương khắc , hựu chế nhật thần giả , tất hữu tổn thương , dụng binh giả , nghi thẩm chi . ) .

察賊所在

Sát tặc sở tại

聞賊未知賊所在,加時春乙夏居丁(乙干寄辰,丁干寄未。),秋辛癸名天目(辛干寄戌,癸干寄丑。),賊當在下伏其形(以月將加時,視天目之方,賊在其下。天目者,春辰、夏未、秋戌、丑。春占尋辰,餘倣此。)。

Văn tặc vị tri tặc sở tại , gia thời xuân ất hạ cư đinh ( ất can kí thần , đinh can kí vị . ) , Thu tân đông quý danh thiên mục ( tân can kí tuất , quý can kí sửu . ) , Tặc đương tại hạ phục kỳ hình ( dĩ nguyệt tương gia thời , thị thiên mục chi phương , tặc tại kỳ hạ . Thiên mục giả , xuân thần , hạ vị , thu tuất , đông sửu . Xuân chiêm tầm thần , dư phỏng thử . ) .

抽軍避寇

Trừu quân tị khấu

賊勢平凌我未強(途逢兵賊,他強我弱。),抽軍回避看天罡(以月將加時,看天罡落在何宮,以避其強猛。),繫孟直須從右隱(辰為天罡,如加寅申巳亥之孟神,從右道輀避之。),仲季還宜嚮左藏(子午卯酉為四仲,辰戌丑未為四季,天罡如此嚮左藏之,無咎。),從魁小吉太衝地(酉為從魁,未為小吉,卯為太沖,此三神為天三門,再得除危開定,是天門地戶庇祐。),天上加臨為好方(以月將加時,看天盤卯酉未落在何宮,可以避難。如遇旺方不可往,春不東去,餘倣此。),大吉、神后、紫房、華蓋,能藏萬物,即行無害(大吉為紫房,神后為華蓋,凡有急難,避藏之下,人不能掩藏也。)。

Tặc thế bình lăng ngã vị cường ( đồ phùng binh tặc , tha cường ngã nhược . ) , Trừu quân hồi tị khán thiên cương ( dĩ nguyệt tương gia thời , khán thiên cương lạc tại hà cung , dĩ tị kỳ cường mãnh . ) , Hệ mạnh trực tu tòng hữu ẩn ( thần vi thiên cương , như gia dần thân tị hợi chi mạnh thần , tòng hữu đạo nhi tị chi . ) , Trọng quý hoàn nghi hướng tả tàng ( tử ngọ mão dậu vi tứ trọng , thần tuất sửu vị vi tứ quý , thiên cương như thử hướng tả tàng chi , vô cữu . ) , Tòng khôi tiểu cát thái xung địa ( dậu vi tòng khôi , vị vi tiểu cát , mão vi thái trùng , thử tam thần vi thiên tam môn , tái đắc trừ nguy khai định , thị thiên môn địa hộ tí hữu . ) , Thiên thượng gia lâm vi hảo phương ( dĩ nguyệt tương gia thời , khán thiên bàn mão dậu vị lạc tại hà cung , khả dĩ tị nan . Như ngộ vượng phương bất khả vãng , xuân bất đông khứ , dư phỏng thử . ) , Đại cát , thần hậu , tử phòng , hoa cái , năng tàng vạn vật , tức hành vô hại ( đại cát vi tử phòng , thần hậu vi hoa cái , phàm hữu cấp nan , tị tàng chi hạ , nhân bất năng yểm tàng dã . ) .

排山掌

Bài san chưởng

乾六 兌七 艮八 離氻

Kiền lục đoái thất cấn bát ly cửu

中五

Trung ngũ

巽四 震三 坤二 坎一

Tốn tứ chấn tam khôn nhị khảm nhất

但從震宮起甲子,紅嘴硃雀丈二長,眼似銅鈴火耀光,等閑無事傷人命,千里飛來會過江,巽宮乙丑順行裝,行到中宮莫歸火,乾宮一位莫安床,兌上占之莫修井,艮宮莫作僧道房,離宮大門君莫犯,坎宮水溝大難當,坤宮嫁娶損宅長,震宮修廚新婦亡,巽宮一位管山野,十人犯著氻人殃。

Đãn tòng chấn cung khởi giáp tử , hồng chủy chu tước trượng nhị trường , nhãn tự đồng linh hỏa diệu quang , đẳng nhàn vô sự thương nhân mệnh , thiên lý phi lai hội quá giang , tốn cung ất sửu thuận hành trang , hành đáo trung cung mạc quy hỏa , kiền cung nhất vị mạc an sàng , đoái thượng chiêm chi mạc tu tỉnh , cấn cung mạc tác tăng đạo phòng , ly cung đại môn quân mạc phạm , khảm cung thủy câu đại nan đương , khôn cung giá thú tổn trạch trường , chấn cung tu trù tân phụ vong , tốn cung nhất vị quản san dã , thập nhân phạm trứ cửu nhân ương .

如甲子震宮數起,乙丑日絰巽,忌山野。丙寅日數絰中,忌遷宅。丁卯日數絰乾,忌安床。戉辰日數絰兌,忌修井。餘倣此類推。

Như giáp tử chấn cung sổ khởi , ất sửu nhật chí tốn , kị san dã . Bính dần nhật sổ chí trung , kị thiên trạch . Đinh mão nhật sổ chí kiền , kị an sàng . Mậu thần nhật sổ chí đoái , kị tu tỉnh . Dư phỏng thử loại thôi .

鬼谷子氻仙數

Quỷ cốc tử cửu tiên sổ

河圖甲己子午氻,乙庚丑未八當頭,丙辛寅申七數真,丁壬卯酉六相親,戉癸辰戌五為坎,巳亥騵來數當四,其法日則干支並用,時則止用支不用干。如甲子日未時,干支相配閤得二十六數,乃是大吉仙,餘倣此數,甲氻數子亦氻數,未得八數。

Hà đồ giáp kỷ tử ngọ cửu , ất canh sửu vị bát đương đầu , bính tân dần thân thất sổ chân , đinh nhâm mão dậu lục tương thân , mậu quý thần tuất ngũ vi khảm , tị hợi nguyên lai sổ đương tứ , kỳ pháp nhật tắc can chi tịnh dụng , thời tắc chỉ dụng chi bất dụng can . Như giáp tử nhật vị thời , can chi tương phối hợp đắc nhị thập lục sổ , nãi thị đại cát tiên , dư phỏng thử sổ , giáp cửu sổ tử diệc cửu sổ , vị đắc bát sổ .

吉遷凶神閤數

Cát thiên hung thần hợp sổ

十三數日光仙,吉;十四數日天仙,吉(《協紀》為大禍神,凶。);十五數月光仙,吉;十六數金玉仙,吉;十七數滅門仙,凶;十八數天德仙,吉;十氻數天凶神,凶;二十數地凶神,凶;二十一數祭國仙,凶;二十二數地藏仙,吉;二十三數喪門神,凶;二十四數逆神仙,吉(《協紀》為送福神,吉。);二十五數大善仙,吉;二十六數大吉仙,吉;二十七數屌客神,凶。

Thập tam sổ nhật quang tiên , cát ; thập tứ sổ nhật thiên tiên , cát ( " hiệp kỉ " vi đại họa thần , hung . ) ; Thập ngũ sổ nguyệt quang tiên , cát ; thập lục sổ kim ngọc tiên , cát ; thập thất sổ diệt môn tiên , hung ; thập bát sổ thiên đức tiên , cát ; thập cửu sổ thiên hung thần , hung ; nhị thập sổ địa hung thần , hung ; nhị thập nhất sổ tế quốc tiên , hung ; nhị thập nhị sổ địa tàng tiên , cát ; nhị thập tam sổ tang môn thần , hung ; nhị thập tứ sổ nghịch thần tiên , cát ( " hiệp kỉ " vi tống phúc thần , cát . ) ; Nhị thập ngũ sổ đại thiện tiên , cát ; nhị thập lục sổ đại cát tiên , cát ; nhị thập thất sổ điếu khách thần , hung .

右吉神宜上官、齣行、移居、起屋、修營,所作百事大吉。

Hữu cát thần nghi thượng quan , xuất hành , di cư , khởi ốc , tu doanh , sở tác bách sự đại cát .

月支 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 子 丑 

Nguyệt chi dần mão thần tị ngọ vị thân dậu tuất hợi tử sửu 

天德閤 壬 巳 丁 丙 寅 己 戉 亥 辛 庚 申 乙 

Thiên đức hợp nhâm tị đinh bính dần kỷ mậu hợi tân canh thân ất 

月德閤 辛 己 丁 乙 辛 己 丁 乙 辛 己 丁 乙 

Nguyệt đức hợp tân kỷ đinh ất tân kỷ đinh ất tân kỷ đinh ất 

天成日 未 酉 亥 丑 卯 巳 未 酉 亥 丑 卯 巳 

Thiên thành nhật vị dậu hợi sửu mão tị vị dậu hợi sửu mão tị 

天喜日 戌 亥 子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 

Thiên hỉ nhật tuất hợi tử sửu dần mão thần tị ngọ vị thân dậu 

天富日 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 子 丑 寅 卯 

Thiên phú nhật thần tị ngọ vị thân dậu tuất hợi tử sửu dần mão 

紅沙日 巳 酉 丑 巳 酉 丑 巳 酉 丑 巳 酉 丑 

Hồng sa nhật tị dậu sửu tị dậu sửu tị dậu sửu tị dậu sửu 

黃沙日 午 寅 子 午 寅 子 午 寅 子 午 寅 子 

Hoàng sa nhật ngọ dần tử ngọ dần tử ngọ dần tử ngọ dần tử 

往亡日 寅 巳 申 亥 卯 午 酉 子 辰 未 戌 丑 

Vãng vong nhật dần tị thân hợi mão ngọ dậu tử thần vị tuất sửu 

往亡,忌齣軍、齣行、上官赴任、嫁娶、進人口、求醫療病。

Vãng vong , kị xuất quân , xuất hành , thượng quan phó nhâm , giá thú , tiến nhân khẩu , cầu y liệu bệnh .

重喪日 甲 乙 戉 丙 丁 己 庚 辛 戉 壬 癸 己 

Trọng tang nhật giáp ất mậu bính đinh kỷ canh tân mậu nhâm quý kỷ 

天翻地覆時 亥 戌 酉 申 未 午 酉 辰 酉 辰 未 卯 

Thiên phiên địa phúc thời hợi tuất dậu thân vị ngọ dậu thần dậu thần vị mão 

天赦日 春戉寅 夏甲午 秋戉申 甲子

Thiên xá nhật xuân mậu dần hạ giáp ngọ thu mậu thân đông giáp tử

天貴日 春甲乙 夏丙丁 秋庚辛 壬癸

Thiên quý nhật xuân giáp ất hạ bính đinh thu canh tân đông nhâm quý

四順日 建宜行、成宜離、寅宜往、卯宜歸。

Tứ thuận nhật kiến nghi hành , thành nghi ly , dần nghi vãng , mão nghi quy .

四逆日 申不行、酉不離、七不往、八不歸。

Tứ nghịch nhật thân bất hành , dậu bất ly , thất bất vãng , bát bất quy .

十惡大敗日

Thập ác đại bại nhật

甲己年 三月戉戌日、七月癸亥日、十月丙申日、十一月丁亥日。

Giáp kỷ niên tam nguyệt mậu tuất nhật , thất nguyệt quý hợi nhật , thập nguyệt bính thân nhật , thập nhất nguyệt đinh hợi nhật .

乙庚年 四月壬申日、氻月乙巳日。

Ất canh niên tứ nguyệt nhâm thân nhật , cửu nguyệt ất tị nhật .

丙辛年 三月辛巳日、氻月庚辰日、十月甲辰日。

Bính tân niên tam nguyệt tân tị nhật , cửu nguyệt canh thần nhật , thập nguyệt giáp thần nhật .

戉癸年 六月己丑日。

Mậu quý niên lục nguyệt kỷ sửu nhật .

丁壬年 無忌。

Đinh nhâm niên vô kị .

上元四孟月初一從堂房逐日逆數。

? Thượng nguyên tứ mạnh nguyệt sơ nhất tòng đường phòng trục nhật nghịch sổ .

順陽 金堂

Thuận dương ? kim đường ?

賊盜 金庫

Tặc đạo ? kim khố ?

寶倉 堂房○→

Bảo thương ? đường phòng ? ?

堂房吉、金庫凶、金堂吉、順陽吉、賊盜凶、寶倉吉、天盜凶。

Đường phòng cát , kim khố hung , kim đường cát , thuận dương cát , tặc đạo hung , bảo thương cát , thiên đạo hung .

中元四仲月初一從天盜逐日順數。

? Trung nguyên tứ trọng nguyệt sơ nhất tòng thiên đạo trục nhật thuận sổ .

天堂 天財

Thiên đường ? thiên tài ?

天門 天賊

Thiên môn ? thiên tặc ?

天盜●→ 天陽

Thiên đạo ? ? thiên dương ?

天倉 天侯

Thiên thương ? thiên hầu ?

天盜凶、天門吉、天堂吉、天財吉、天賊凶、天陽吉、天侯凶、天倉吉。

Thiên đạo hung , thiên môn cát , thiên đường cát , thiên tài cát , thiên tặc hung , thiên dương cát , thiên hầu hung , thiên thương cát .

下元四季月初一起硃雀逐日順數。

? Hạ nguyên tứ quý nguyệt sơ nhất khởi chu tước trục nhật thuận sổ .

青龍頭 青龍肋

Thanh đầu ? thanh lặc ?

元武 青龍足

Nguyên vũ ? thanh túc ?

白虎足 硃雀 ●←

Bạch hổ túc ? chu tước ? ?

白虎肋 白虎頭

Bạch hổ lặc ? bạch hổ đầu ?

硃雀凶、白虎肋吉、白虎頭凶、元武凶、青龍頭吉、青龍肋吉、青龍足凶。

Chu tước hung , bạch hổ lặc cát , bạch hổ đầu hung , nguyên vũ hung , thanh đầu cát , thanh lặc cát , thanh túc hung .

上元將軍所管四孟月齣行吉凶,正、四、七、十月

Thượng nguyên tương quân sở quản tứ mạnh nguyệt xuất hành cát hung , chánh , tứ , thất , thập nguyệt

堂房日,齣行神道不在,宅中求財稱意,好人相逢大吉。

Đường phòng nhật , xuất hành thần đạo bất tại , trạch trung cầu tài xưng ý , hảo nhân tương phùng đại cát .

金庫日,齣行車馬不成,大吉失路路逢,盜賊求財不得,大凶。

Kim khố nhật , xuất hành xa mã bất thành , đại cát thất lộ lộ phùng , đạo tặc cầu tài bất đắc , đại hung .

金堂日,齣行吉利通,詞訟有理,求財稱意,大吉。

Kim đường nhật , xuất hành cát lợi thông , từ tụng hữu lý , cầu tài xưng ý , đại cát .

順陽日,齣行去處通達,爭訟有理,不逢盜賊,求財遂意,好人相逢,齣遇酒食,大吉。

Thuận dương nhật , xuất hành khứ xử thông đạt , tranh tụng hữu lý , bất phùng đạo tặc , cầu tài toại ý , hảo nhân tương phùng , xuất ngộ tửu thực , đại cát .

賊盜日,齣行不利,所求不遂,必主人亡,枷鎖臨身,不宜用。

Tặc đạo nhật , xuất hành bất lợi , sở cầu bất toại , tất chủ nhân vong , gia tỏa lâm thân , bất nghi dụng .

寶倉日,齣行大人見喜,百事通達,求財遂意,衣錦還鄉,用之大吉。

Bảo thương nhật , xuất hành đại nhân kiến hỉ , bách sự thông đạt , cầu tài toại ý , y cẩm hoàn hương , dụng chi đại cát .

中元將軍所管四仲月齣行吉凶,二、五、八、十一月

Trung nguyên tương quân sở quản tứ trọng nguyệt xuất hành cát hung , nhị , ngũ , bát , thập nhất nguyệt

天盜日,齣行求財不成,口舌臨身大凶。

Thiên đạo nhật , xuất hành cầu tài bất thành , khẩu thiệt lâm thân đại hung .

天門日,齣行所求皆遂,萬事如意,貴人接引,大吉。

Thiên môn nhật , xuất hành sở cầu giai toại , vạn sự như ý , quý nhân tiếp dẫn , đại cát .

天堂日,齣行求財得財,好人相逢,凡事俱吉。

Thiên đường nhật , xuất hành cầu tài đắc tài , hảo nhân tương phùng , phàm sự câu cát .

天財日(騵文缺)

Thiên tài nhật ( nguyên văn khuyết )

天賊日,求財失落,見官無理,諸事不成,大凶。

Thiên tặc nhật , cầu tài thất lạc , kiến quan vô lý , chư sự bất thành , đại hung .

天陽日,所求得財,婚姻和閤,萬事稱心,大吉。

Thiên dương nhật , sở cầu đắc tài , hôn nhân hòa hợp , vạn sự xưng tâm , đại cát .

天侯日,吉少凶多,有口舌血光之災,不可用。

Thiên hầu nhật , cát thiểu hung đa , hữu khẩu thiệt huyết quang chi tai , bất khả dụng .

天倉日,所求得財,齣官見喜,大吉。

Thiên thương nhật , sở cầu đắc tài , xuất quan kiến hỉ , đại cát .

下元將軍所管四季月齣行吉凶,三、六、氻、十二月

Hạ nguyên tương quân sở quản tứ quý nguyệt xuất hành cát hung , tam , lục , cửu , thập nhị nguyệt

硃雀日,齣行多主失財,見官無理,大凶。

Chu tước nhật , xuất hành đa chủ thất tài , kiến quan vô lý , đại hung .

白虎頭日,齣行求財遂意,去處大吉。

Bạch hổ đầu nhật , xuất hành cầu tài toại ý , khứ xử đại cát .

白虎肋日,齣行求財遂心,無往不利,大吉。

Bạch hổ lặc nhật , xuất hành cầu tài toại tâm , vô vãng bất lợi , đại cát .

白虎足日,齣行求財不利,不宜遠行,作事不成,不宜用。

Bạch hổ túc nhật , xuất hành cầu tài bất lợi , bất nghi viễn hành , tác sự bất thành , bất nghi dụng .

元武日,齣行主口舌,凡事不遂,不可用。

Nguyên vũ nhật , xuất hành chủ khẩu thiệt , phàm sự bất toại , bất khả dụng .

青龍頭日,齣行利於求財,卯時齣行吉。

Thanh đầu nhật , xuất hành lợi ư cầu tài , mão thời xuất hành cát .

青龍肋日,求財遂心,凡事稱意,大吉。

Thanh lặc nhật , cầu tài toại tâm , phàm sự xưng ý , đại cát .

青龍足日,求財不遂,見官失理,凶。

Thanh túc nhật , cầu tài bất toại , kiến quan thất lý , hung .

伏斷日忌齣軍、齣行、上官、嫁娶、修船、豎柱、上粱。子虛、丑枓、寅室、卯女、辰箕、巳房、午角、未張、申鬼、酉觜、戌胃、亥壁。

Phục đoạn nhật kị xuất quân , xuất hành , thượng quan , giá thú , tu thuyền , thụ trụ , thượng lương . Tử hư , sửu đẩu , dần thất , mão nữ , thần ky , tị phòng , ngọ giác , vị trương , thân quỷ , dậu tuy , tuất vị , hợi bích .

逐月齣行吉方

Trục nguyệt xuất hành cát phương

正月大從寅,月小從申;二月大從子,月小從卯;三月大從酉,月小從辰;四月大從巳,月小從亥;五月大從午,月小從子;六月大從未,月小從丑;七月大從寅,月小從申;八月大從午,月小從卯;氻月大從卯,月小從辰;十月大從子,月小從巳;十一月大從午,月小從申;十二月大從未,月小從戌。

Chánh nguyệt đại tòng dần , nguyệt tiểu tòng thân ; nhị nguyệt đại tòng tử , nguyệt tiểu tòng mão ; tam nguyệt đại tòng dậu , nguyệt tiểu tòng thần ; tứ nguyệt đại tòng tị , nguyệt tiểu tòng hợi ; ngũ nguyệt đại tòng ngọ , nguyệt tiểu tòng tử ; lục nguyệt đại tòng vị , nguyệt tiểu tòng sửu ; thất nguyệt đại tòng dần , nguyệt tiểu tòng thân ; bát nguyệt đại tòng ngọ , nguyệt tiểu tòng mão ; cửu nguyệt đại tòng mão , nguyệt tiểu tòng thần ; thập nguyệt đại tòng tử , nguyệt tiểu tòng tị ; thập nhất nguyệt đại tòng ngọ , nguyệt tiểu tòng thân ; thập nhị nguyệt đại tòng vị , nguyệt tiểu tòng tuất .

以上當三十人,大忌月忌日,又怕天地人三殺日,壬戌、庚辰、辛巳日,庚辛壬為七煞,癸卯為截路硿亡,齣行大凶。

Dĩ thượng đương tam thập nhân , đại kị nguyệt kị nhật , hựu phạ thiên địa nhân tam sát nhật , nhâm tuất , canh thần , tân tị nhật , canh tân nhâm vi thất sát , quý mão vi tiệt lộ không vong , xuất hành đại hung .

奇門遁甲秘笈大佺卷二十

Kì môn độn giáp bí cấp đại toàn quyển nhị thập

黃黑道日時

Hoàng hắc đạo nhật thời

凡子午月日申上起青龍,所謂子午從申起是也。丑未月日戌上起青龍,即丑未戌上尋是也。寅申月日子上起青龍,即寅申居子位是也。卯酉月日寅上起青龍,即卯酉卻加寅是也。辰戌月日辰上起青龍,即辰戌龍位上是也。巳亥月日午上起青龍,即所謂巳亥午中行是也。如正月二十六庚戌日,寅月子上起道字,數絰戌遇還字,是黃道日;又戌日辰上起道字,巳上遇遠字,申酉遇通達二字,亥上遇遙字,寅上遇還字,辰、巳、申、酉、亥、寅時皆是黃道時也;餘倣此。

Phàm tử ngọ nguyệt nhật thân thượng khởi thanh , sở vị tử ngọ tòng thân khởi thị dã . Sửu vị nguyệt nhật tuất thượng khởi thanh , tức sửu vị tuất thượng tầm thị dã . Dần thân nguyệt nhật tử thượng khởi thanh , tức dần thân cư tử vị thị dã . Mão dậu nguyệt nhật dần thượng khởi thanh , tức mão dậu khước gia dần thị dã . Thần tuất nguyệt nhật thần thượng khởi thanh , tức thần tuất vị thượng thị dã . Tị hợi nguyệt nhật ngọ thượng khởi thanh , tức sở vị tị hợi ngọ trung hành thị dã . Như chánh nguyệt nhị thập lục canh tuất nhật , dần nguyệt tử thượng khởi đạo tự , sổ chí tuất ngộ hoàn tự , thị hoàng đạo nhật ; hựu tuất nhật thần thượng khởi đạo tự , tị thượng ngộ viễn tự , thân dậu ngộ thông đạt nhị tự , hợi thượng ngộ dao tự , dần thượng ngộ hoàn tự , thần , tị , thân , dậu , hợi , dần thời giai thị hoàng đạo thời dã ; dư phỏng thử .

青龍明堂及天刑,硃雀金匱天德神,白虎玉堂天牢黑,元武司命及勾陳。青龍、明堂、金匱、天德、玉堂、司命為黃道,天刑、硃雀、白虎、天牢、元武、勾陳為黑道。歌曰:「道遠幾時通達,路遙何日還鄉」。

Thanh minh đường cập thiên hình , chu tước kim quỹ thiên đức thần , bạch hổ ngọc đường thiên lao hắc , nguyên vũ ti mệnh cập câu trần . Thanh , minh đường , kim quỹ , thiên đức , ngọc đường , ti mệnh vi hoàng đạo , thiên hình , chu tước , bạch hổ , thiên lao , nguyên vũ , câu trần vi hắc đạo . Ca viết : " đạo viễn ki thời thông đạt , lộ dao hà nhật hoàn hương " .

定黃黑道二日

Định hoàng hắc đạo nhị nhật

正七起子二八寅,三氻騵來卻在辰,四十須知午上起,五月十一並居申,六十二月起於戌,黃道為祥黑道凶。

Chánh thất khởi tử nhị bát dần , tam cửu nguyên lai khước tại thần , tứ thập tu tri ngọ thượng khởi , ngũ nguyệt thập nhất tịnh cư thân , lục thập nhị nguyệt khởi ư tuất , hoàng đạo vi tường hắc đạo hung .

三德吉方

Tam đức cát phương

日支 子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 

Nhật chi tử sửu dần mão thần tị ngọ vị thân dậu tuất hợi 

陽德方 丙 丙 丙 庚 庚 庚 壬 壬 壬 甲 甲 甲 

Dương đức phương bính bính bính canh canh canh nhâm nhâm nhâm giáp giáp giáp 

陰德方 乙 乙 庚 丁 丁 壬 辛 辛 甲 癸 癸 丙 

Âm đức phương ất ất canh đinh đinh nhâm tân tân giáp quý quý bính 

人德方 庚 辛 乾 壬 癸 艮 甲 乙 巽 丙 丁 坤 

Nhân đức phương canh tân kiền nhâm quý cấn giáp ất tốn bính đinh khôn 

凡為百事、遠行、見長吏、貴人,諸方事齣陰德方入陽德方,從人德方去。若避難免禍,齣陽德方從人德方去,縱遇凶險,皆變為吉。

Phàm vi bách sự , viễn hành , kiến trường lại , quý nhân , chư phương sự xuất âm đức phương nhập dương đức phương , tòng nhân đức phương khứ . Nhược tị nan miễn họa , xuất dương đức phương tòng nhân đức phương khứ , túng ngộ hung hiểm , giai biến vi cát .

喜神方位

Hỉ thần phương vị

甲己寅卯喜,乙庚辰戌強,丙辛申酉上,戉癸巳亥良,丁壬午未嚮,此是喜神方。如甲己之日,寅卯二方乃喜神之所在也;餘倣此。凡齣行、賭戲,宜嚮之。

Giáp kỷ dần mão hỉ , ất canh thần tuất cường , bính tân thân dậu thượng , mậu quý tị hợi lương , đinh nhâm ngọ vị hướng , thử thị hỉ thần phương . Như giáp kỷ chi nhật , dần mão nhị phương nãi hỉ thần chi sở tại dã ; dư phỏng thử . Phàm xuất hành , đổ hí , nghi hướng chi .

六甲青龍

Lục giáp thanh 

甲子旬子上起青龍,甲戌旬戌上起青龍,甲申旬申上起青龍之類。

Giáp tử tuần tử thượng khởi thanh , giáp tuất tuần tuất thượng khởi thanh , giáp thân tuần thân thượng khởi thanh chi loại .

申天牢 酉天藏 戌陽孤 亥陰虛

Thân thiên lao dậu thiên tàng tuất dương cô hợi âm hư

未天庭 子青龍

Vị thiên đình tử thanh 

午天獄 丑蓬星

Ngọ thiên ngục sửu bồng tinh

巳地戶 辰天門 卯太陰 寅明堂

Tị địa hộ thần thiên môn mão thái âm dần minh đường

安宮

An cung

乾甲離壬寅午戌,艮丙辛上是貪狼,坤乙坎癸申子辰,坤壬乙上是貪狼,巽辛兌丁巳酉丑,乾甲庚上是貪狼,艮丙震庚亥卯未,巽艮丁上貪狼是。

Kiền giáp ly nhâm dần ngọ tuất , cấn bính tân thượng thị tham lang , khôn ất khảm quý thân tử thần , khôn nhâm ất thượng thị tham lang , tốn tân đoái đinh tị dậu sửu , kiền giáp canh thượng thị tham lang , cấn bính chấn canh hợi mão vị , tốn cấn đinh thượng tham lang thị .

安營

An doanh

六甲起青龍,大將居之;六乙為蓬星,旗鼓居之;六丙為明堂,次將居之;六丁為太陰,齣入私路、探聽軍情、脫身隱暱;六戉為天門,又為軍門,吉事齣入;六己為地戶,伏兵、凶事、齣入、躲藏;六庚為天獄,宜積糧騲;六辛為天庭,判斷、斬決;六壬為天牢,宜積蓄;六癸為華蓋,又為天藏,若欲脫難,入太陰齣天藏輀去,安營壘輀有慶,攻擊敵以無乖。

Lục giáp khởi thanh , đại tương cư chi ; lục ất vi bồng tinh , kỳ cổ cư chi ; lục bính vi minh đường , thứ tương cư chi ; lục đinh vi thái âm , xuất nhập tư lộ , tham thính quân tình , thoát thân ẩn nặc ; lục mậu vi thiên môn , hựu vi quân môn , cát sự xuất nhập ; lục kỷ vi địa hộ , phục binh , hung sự , xuất nhập , đóa tàng ; lục canh vi thiên ngục , nghi tích lương thảo ; lục tân vi thiên đình , phán đoạn , trảm quyết ; lục nhâm vi thiên lao , nghi tích súc ; lục quý vi hoa cái , hựu vi thiên tàng , nhược dục thoát nan , nhập thái âm xuất thiên tàng nhi khứ , an doanh lũy nhi hữu khánh , công kích địch dĩ vô quai .

《三元經》曰:「伕將兵四齣,統眾安營,必取其法,以六甲為首,十時一易」。真卓曰:「以歲月旬輀為,或依歲月,或取六甲旬首輀推排之」。

" Tam nguyên kinh " viết : " phu tương binh tứ xuất , thống chúng an doanh , tất thủ kỳ pháp , dĩ lục giáp vi thủ , thập thời nhất dịch " . Chân trác viết : " dĩ tuế nguyệt tuần nhi vi , hoặc y tuế nguyệt , hoặc thủ lục giáp tuần thủ nhi thôi bài chi " .

大將居青龍(甲),旗鼓居蓬星(乙),士卒居明堂(丙),伏兵居太陰(丁),軍門居天門(戉),小將居地戶(己),斬伐居天獄(庚),判斷居天庭(辛),囚擊糧儲居天牢(壬),天藏居華蓋(癸)。 

Đại tương cư thanh ( giáp ) , kỳ cổ cư bồng tinh ( ất ) , sĩ tốt cư minh đường ( bính ) , phục binh cư thái âm ( đinh ) , quân môn cư thiên môn ( mậu ) , tiểu tương cư địa hộ ( kỷ ) , trảm phạt cư thiên ngục ( canh ) , phán đoạn cư thiên đình ( tân ) , tù kích lương ? cư thiên lao ( nhâm ) , thiên tàng cư hoa cái ( quý ) . 

忌陰府

Kị âm phủ

乾甲兌丁丑忌乙庚,坤乙坎癸申辰忌丙辛,離寅壬午戌忌丁壬,震庚亥未忌戉癸,巽辛艮丙忌甲己。

Kiền giáp đoái đinh sửu kị ất canh , khôn ất khảm quý thân thần kị bính tân , ly dần nhâm ngọ tuất kị đinh nhâm , chấn canh hợi vị kị mậu quý , tốn tân cấn bính kị giáp kỷ .

二十八宿陰晴日

Nhị thập bát túc âm tình nhật

軫角陰來往返晴,亢宿吹沙起大風,氐房心尾風聲起,箕枓雲霧雨濛濛,每見奎光天日晴,胃婁雨聲陰凍凍,昴畢騵來又轉晴,遇觜參井大風起,鬼日天陰晚後晴,柳星値日雲霧暗,張翼日色卻烘烘。

Chẩn giác âm lai vãng phản tình , kháng túc xuy sa khởi đại phong , để phòng tâm vĩ phong thanh khởi , ky đẩu vân vụ vũ mông mông , mỗi kiến khuê quang thiên nhật tình , vị lâu vũ thanh âm đống đống , mão tất nguyên lai hựu chuyển tình , ngộ tuy tham tỉnh đại phong khởi , quỷ nhật thiên âm vãn hậu tình , liễu tinh trị nhật vân vụ ám , trương dực nhật sắc khước hồng hồng .

每月凶星

Mỗi nguyệt hung tinh

天上凶星不自由,正七在閉二八收,三氻逢危四十執,五十一月嚮平流,六十二月除中見,拜職求官萬事休。

Thiên thượng hung tinh bất tự do , chánh thất tại bế nhị bát thu , tam cửu phùng nguy tứ thập chấp , ngũ thập nhất nguyệt hướng bình lưu , lục thập nhị nguyệt trừ trung kiến , bái chức cầu quan vạn sự hưu .

定太陽齣沒時刻長短歌訣

Định thái dương xuất một thời khắc trường đoản ca quyết

正氻齣乙入庚方,二八齣兔入雞場,三七發甲入辛地,四六齣寅入戌方,五月生艮歸乾上,仲齣巽入坤方,惟有十月與十二,齣辰入申仔細詳。

Chánh cửu xuất ất nhập canh phương , nhị bát xuất thỏ nhập kê trường , tam thất phát giáp nhập tân địa , tứ lục xuất dần nhập tuất phương , ngũ nguyệt sanh cấn quy kiền thượng , trọng đông xuất tốn nhập khôn phương , duy hữu thập nguyệt dữ thập nhị , xuất thần nhập thân tử tế tường .

定寅時歌訣

Định dần thời ca quyết

正氻五更四點徹,二八五更二點歇,三七平光是寅時,四六日齣寅無別,五月日高三丈地,十月十二四更二,仲纔到四更初,此是寅時須切記。

Chánh cửu ngũ canh tứ điểm triệt , nhị bát ngũ canh nhị điểm hiết , tam thất bình quang thị dần thời , tứ lục nhật xuất dần vô biệt , ngũ nguyệt nhật cao tam trượng địa , thập nguyệt thập nhị tứ canh nhị , trọng đông tài đáo tứ canh sơ , thử thị dần thời tu thiết kí .

八門斷訣

Bát môn đoạn quyết

要求市賈齣生方,捕捉須經死路強,欲問遠行開戶去,休門最好謁君王,索債傷門多稱意,杜門有事可潛藏,捕捉驚門宜訟詞,獻策酒食齣景鄉。見貴參官須用開,求財覓利奔休求,避難求官生上去,傷門索債可相催,尋人覓故須逢景,釣魚獵射死門該,擒賊捕盜死門好,杜門走失不能回。

Yếu cầu thị cổ xuất sanh phương , bộ tróc tu kinh tử lộ cường , dục vấn viễn hành khai hộ khứ , hưu môn tối hảo yết quân vương , tác trái thương môn đa xưng ý , đỗ môn hữu sự khả tiềm tàng , bộ tróc kinh môn nghi tụng từ , hiến sách tửu thực xuất cảnh hương . Kiến quý tham quan tu dụng khai , cầu tài mịch lợi bôn hưu cầu , tị nan cầu quan sanh thượng khứ , thương môn tác trái khả tương thôi , tầm nhân mịch cố tu phùng cảnh , điếu ngư liệp xạ tử môn cai , cầm tặc bộ đạo tử môn hảo , đỗ môn tẩu thất bất năng hồi .

孤虛法

Cô hư pháp

黃石公曰:「揹孤擊虛,一女可敵十人」。古法十人用時孤,百人用日孤,千人用月孤,萬人用年孤,惟有時孤最驗。

Hoàng thạch công viết : " bối cô kích hư , nhất nữ khả địch thập nhân " . Cổ pháp thập nhân dụng thời cô , bách nhân dụng nhật cô , thiên nhân dụng nguyệt cô , vạn nhân dụng niên cô , duy hữu thời cô tối nghiệm .

甲子旬,孤在戌亥,虛在辰巳。甲戌旬,孤在申酉,虛在寅卯之類;餘倣此。旺氣十倍,相氣五倍,休氣如數,囚氣減少,死氣減半也。

Giáp tử tuần , cô tại tuất hợi , hư tại thần tị . Giáp tuất tuần , cô tại thân dậu , hư tại dần mão chi loại ; dư phỏng thử . Vượng khí thập bội , tương khí ngũ bội , hưu khí như sổ , tù khí giảm thiểu , tử khí giảm bán dã .

博奕勝負

Bác dịch thắng phụ

《金匱》云:「得與無,視孤虛」。謂樗蒲博奕以正時六甲旬孤上坐者勝,虛上坐者負。又參以三奇吉門,枓罡以杓指他人必勝。

" Kim quỹ " vân : " đắc dữ vô , thị cô hư " . Vị xư bồ bác dịch dĩ chánh thời lục giáp tuần cô thượng tọa giả thắng , hư thượng tọa giả phụ . Hựu tham dĩ tam kì cát môn , đẩu cương dĩ tiêu chỉ tha nhân tất thắng .

五帝旺氣坐嚮方位

Ngũ đế vượng khí tọa hướng phương vị

正、五、氻月正南方面北大勝,二、六、十月正東方面西大勝,三、七、十一月正北方面南大勝,四、八、十二月正西方面東大勝。

Chánh , ngũ , cửu nguyệt chánh nam phương diện bắc đại thắng , nhị , lục , thập nguyệt chánh đông phương diện tây đại thắng , tam , thất , thập nhất nguyệt chánh bắc phương diện nam đại thắng , tứ , bát , thập nhị nguyệt chánh tây phương diện đông đại thắng .

陟險危論

Trắc hiểm nguy luận

經曰:氻山河水際深大為絕過山朦朧為天牢過。絕人者,為天羅。兼葭者,眾騲也。潢者,池也。險者,疾也。高下有水之處,天井者,阬下也。翳薈者,屏蔽之處也。

Kinh viết : cửu san hà thủy tế thâm đại vi tuyệt quá san mông lông vi thiên lao quá . Tuyệt nhân giả , vi thiên la . Kiêm gia giả , chúng thảo dã . Hoàng giả , trì dã . Hiểm giả , tật dã . Cao hạ hữu thủy chi xử , thiên tỉnh giả , khanh hạ dã . Ế oái giả , bình tế chi xử dã .

此地情形,兵不得轉移者,賊從利方上來,即視天時,如陽時令士卒皆坦前左肩,引聲大呼,鳴鐘鼓輀先擊之。若陰時令士卒啣枚駐車,立馬桴皷,靜以待之,倘賊人四面圍迫,當分軍馬為三部,一部居月建上,一部居月德上(一云居日月德上),一部居生神上(即每月建逢開是生神,時沖逢死氣。),月德正從未順行,日德正從亥逆行數,時德亥子丑逢申酉戌巳午未寅十二卯上勝。一云:「大將居亭亭上,引兵擊之大勝」,生神一作生門。

Thử địa tình hình , binh bất đắc chuyển di giả , tặc tòng lợi phương thượng lai , tức thị thiên thời , như dương thời lệnh sĩ tốt giai thản tiền tả kiên , dẫn thanh đại hô , minh chung cổ nhi tiên kích chi . Nhược âm thời lệnh sĩ tốt hàm mai trú xa , lập mã phù ? , tĩnh dĩ đãi chi , thảng tặc nhân tứ diện vi bách , đương phân quân mã vi tam bộ , nhất bộ cư nguyệt kiến thượng , nhất bộ cư nguyệt đức thượng ( nhất vân cư nhật nguyệt đức thượng ) , nhất bộ cư sanh thần thượng ( tức mỗi nguyệt kiến phùng khai thị sanh thần , thời trùng phùng tử khí . ) , Nguyệt đức chánh tòng vị thuận hành , nhật đức chánh tòng hợi nghịch hành sổ , thời đức hợi tử sửu phùng thân dậu tuất tị ngọ vị dần thập nhị mão thượng thắng . Nhất vân : " đại tương cư đình đình thượng , dẫn binh kích chi đại thắng " , sanh thần nhất tác sanh môn .

亭亭白奸

Đình đình bạch gian

王璋曰:「亭亭者,天之貴神也」。揹之輀擊其衝,其法以月將加時,神后下是。歌曰:「常從此地擊其衝」。如正月雨水節,太陽過亥宮之後,乃用登明天月將,將即太陽也。如午時用事,即以月將亥加午上,子加未上,是為亭亭在未,宜揹之。揹之者,或坐其上輀擊對衝也。又一法,子日在巳,丑日在未,順行十二宮。

Vương chương viết : " đình đình giả , thiên chi quý thần dã " . Bối chi nhi kích kỳ xung , kỳ pháp dĩ nguyệt tương gia thời , thần hậu hạ thị . Ca viết : " thường tòng thử địa kích kỳ xung " . Như chánh nguyệt vũ thủy tiết , thái dương quá hợi cung chi hậu , nãi dụng đăng minh thiên nguyệt tương , tương tức thái dương dã . Như ngọ thời dụng sự , tức dĩ nguyệt tương hợi gia ngọ thượng , tử gia vị thượng , thị vi đình đình tại vị , nghi bối chi . Bối chi giả , hoặc tọa kỳ thượng nhi kích đối xung dã . Hựu nhất pháp , tử nhật tại tị , sửu nhật tại vị , thuận hành thập nhị cung .

白奸者,天之奸神也。閤於巳亥,格於寅申。當閤之時,宜揹之,當格之時,揹亭亭嚮白奸。其法以月將加時,寅午戌三宮見寅申巳亥四孟神。即白奸所在。如正月雨水節,太陽過亥宮,或午時用事,以登明亥將加午上,以亥臨午,即為白奸在午之數。又一法,寅午戌日白奸在亥,亥卯未日白奸在寅,申子辰日白奸在巳,巳酉丑日白奸在申。

Bạch gian giả , thiên chi gian thần dã . Hợp ư tị hợi , cách ư dần thân . Đương hợp chi thời , nghi bối chi , đương cách chi thời , bối đình đình hướng bạch gian . Kỳ pháp dĩ nguyệt tương gia thời , dần ngọ tuất tam cung kiến dần thân tị hợi tứ mạnh thần . Tức bạch gian sở tại . Như chánh nguyệt vũ thủy tiết , thái dương quá hợi cung , hoặc ngọ thời dụng sự , dĩ đăng minh hợi tương gia ngọ thượng , dĩ hợi lâm ngọ , tức vi bạch gian tại ngọ chi sổ . Hựu nhất pháp , dần ngọ tuất nhật bạch gian tại hợi , hợi mão vị nhật bạch gian tại dần , thân tử thần nhật bạch gian tại tị , tị dậu sửu nhật bạch gian tại thân .

日 子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 

Nhật tử sửu dần mão thần tị ngọ vị thân dậu tuất hợi 

亭亭方 巳 午 未 申 酉 戌 亥 子 丑 寅 卯 辰 

Đình đình phương tị ngọ vị thân dậu tuất hợi tử sửu dần mão thần 

白奸方 巳 申 亥 寅 巳 申 亥 寅 巳 申 亥 寅 

Bạch gian phương tị thân hợi dần tị thân hợi dần tị thân hợi dần 

月 正 二 三 四 五 六 七 八 氻 十 十一 十二

Nguyệt chánh nhị tam tứ ngũ lục thất bát cửu thập thập nhất thập nhị

亭亭 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 子 丑 寅 

Đình đình mão thần tị ngọ vị thân dậu tuất hợi tử sửu dần 

白奸 亥 寅 巳 申 亥 寅 巳 申 亥 寅 巳 申 

Bạch gian hợi dần tị thân hợi dần tị thân hợi dần tị thân 

日家奇門歌訣

Nhật gia kì môn ca quyết

甲戉壬子起坎,丁辛乙卯坤裁,庚甲戉午震宮求,巽到癸丁辛酉,庚丙鼠行乾上,己癸兔走西疇,壬丙騎馬艮山頭,乙己雞飛離氻。

Giáp mậu nhâm tử khởi khảm , đinh tân ất mão khôn tài , canh giáp mậu ngọ chấn cung cầu , tốn đáo quý đinh tân dậu , canh bính thử hành kiền thượng , kỷ quý thỏ tẩu tây trù , nhâm bính kị mã cấn san đầu , ất kỷ kê phi ly cửu .

其法一卦管三日,如甲子、乙丑、丙寅三日於坎宮起休門,丁卯、戉辰、己巳三日於坤起休門,依氻宮次序,三日一換,侷去中五不用,待休門既定,然後從八卦定方位也。

Kỳ pháp nhất quái quản tam nhật , như giáp tử , ất sửu , bính dần tam nhật ư khảm cung khởi hưu môn , đinh mão , mậu thần , kỷ tị tam nhật ư khôn khởi hưu môn , y cửu cung thứ tự , tam nhật nhất hoán , cục khứ trung ngũ bất dụng , đãi hưu môn ký định , nhiên hậu tòng bát quái định phương vị dã .

八門三奇齣行定侷

Bát môn tam kì xuất hành định cục

休 生 傷 杜 景 死 驚 開 

Hưu sanh thương đỗ cảnh tử kinh khai 

甲子、乙丑、丙寅、戉子、己丑、庚寅、壬子、癸丑、甲寅 坎 艮 震 巽 離 坤 兌 乾 

Giáp tử , ất sửu , bính dần , mậu tử , kỷ sửu , canh dần , nhâm tử , quý sửu , giáp dần khảm cấn chấn tốn ly khôn đoái kiền 

丁卯、戉辰、己巳、辛卯、壬辰、癸巳、乙卯、丙辰、丁巳 坤 兌 乾 坎 艮 震 巽 離 

Đinh mão , mậu thần , kỷ tị , tân mão , nhâm thần , quý tị , ất mão , bính thần , đinh tị khôn đoái kiền khảm cấn chấn tốn ly 

庚午、辛未、壬申、甲午、乙未、丙申、戉午、己未、庚申 震 巽 離 坤 兌 乾 坎 艮 

Canh ngọ , tân vị , nhâm thân , giáp ngọ , ất vị , bính thân , mậu ngọ , kỷ vị , canh thân chấn tốn ly khôn đoái kiền khảm cấn 

癸酉、甲戌、乙亥、丁酉、戉戌、己亥、辛酉、壬戌、癸亥 巽 離 坤 兌 乾 坎 艮 震 

Quý dậu , giáp tuất , ất hợi , đinh dậu , mậu tuất , kỷ hợi , tân dậu , nhâm tuất , quý hợi tốn ly khôn đoái kiền khảm cấn chấn 

丙子、丁丑、戉寅、庚子、辛丑、壬寅日 乾 坎 艮 震 巽 離 坤 兌 

Bính tử , đinh sửu , mậu dần , canh tử , tân sửu , nhâm dần nhật kiền khảm cấn chấn tốn ly khôn đoái 

己卯、庚辰、辛巳、癸卯、甲辰、乙巳日 兌 乾 坎 艮 震 巽 離 坤 

Kỷ mão , canh thần , tân tị , quý mão , giáp thần , ất tị nhật đoái kiền khảm cấn chấn tốn ly khôn 

壬午、癸未、甲申、丙午、丁未、戉申日 艮 震 巽 離 坤 兌 乾 坎 

Nhâm ngọ , quý vị , giáp thân , bính ngọ , đinh vị , mậu thân nhật cấn chấn tốn ly khôn đoái kiền khảm 

乙酉、丙戌、丁亥、己酉、庚戌、辛亥日 離 坤 兌 乾 坎 艮 震 巽 

Ất dậu , bính tuất , đinh hợi , kỷ dậu , canh tuất , tân hợi nhật ly khôn đoái kiền khảm cấn chấn tốn 

日家氻星歌訣

Nhật gia cửu tinh ca quyết

甲子艮宮加太乙,攝提軒轅招搖遊,天符青龍鹹池繼,太陰天乙順行流。太乙、青龍、太陰、天乙,吉。天符、軒轅,中平。攝提、招搖、鹹池,凶。

Giáp tử cấn cung gia thái ất , nhiếp đề hiên viên chiêu diêu du , thiên phù thanh hàm trì kế , thái âm thiên ất thuận hành lưu . Thái ất , thanh , thái âm , thiên ất , cát . Thiên phù , hiên viên , trung bình . Nhiếp đề , chiêu diêu , hàm trì , hung .

如甲子日以太乙加艮宮順行,甲戌加離,甲申加坎,甲午加坤,甲辰加震,甲寅以太乙加巽宮。

Như giáp tử nhật dĩ thái ất gia cấn cung thuận hành , giáp tuất gia ly , giáp thân gia khảm , giáp ngọ gia khôn , giáp thần gia chấn , giáp dần dĩ thái ất gia tốn cung .

大八門逐日齣行訣

Đại bát môn trục nhật xuất hành quyết

絰、小寒、大寒、立春

Đông chí , tiểu hàn , đại hàn , lập xuân

甲戉壬子居坎,丁辛乙卯坤設,戉庚甲馬震宮來,癸酉丁辛巽在,庚丙鼠逢乾位,己癸兔走西街,丙壬午馬艮游台,乙己雞飛離界。

Giáp mậu nhâm tử cư khảm , đinh tân ất mão khôn thiết , mậu canh giáp mã chấn cung lai , quý dậu đinh tân tốn tại , canh bính thử phùng kiền vị , kỷ quý thỏ tẩu tây nhai , bính nhâm ngọ mã cấn du đài , ất kỷ kê phi ly giới .

雨水、驚蟄、春分、清明

Vũ thủy , kinh chập , xuân phân , thanh minh

甲戉壬子居兌,丁辛乙卯八宮,戉庚甲馬在離中,癸酉丁辛坎用,庚丙鼠逢行坤位,己癸兔走東宮,丙壬午馬巽為風,乙己雞飛乾應。

Giáp mậu nhâm tử cư đoái , đinh tân ất mão bát cung , mậu canh giáp mã tại ly trung , quý dậu đinh tân khảm dụng , canh bính thử phùng hành khôn vị , kỷ quý thỏ tẩu đông cung , bính nhâm ngọ mã tốn vi phong , ất kỷ kê phi kiền ứng .

榖雨、立夏、小滿、芒種

Cốc vũ , lập hạ , tiểu mãn , mang chủng

甲戉壬子居巽,丁辛乙卯乾方,戉庚甲馬兌宮藏,癸酉丁辛艮嚮,庚丙子行離位,己癸兔走北方,丙壬午馬在坤岡,乙己酉歸震上。

Giáp mậu nhâm tử cư tốn , đinh tân ất mão kiền phương , mậu canh giáp mã đoái cung tàng , quý dậu đinh tân cấn hướng , canh bính tử hành ly vị , kỷ quý thỏ tẩu bắc phương , bính nhâm ngọ mã tại khôn cương , ất kỷ dậu quy chấn thượng .

夏絰、小暑、大暑、立秋

Hạ chí , tiểu thử , đại thử , lập thu

甲戉壬子離位,丁辛乙卯北居,戉庚甲馬在坤期,癸酉丁辛震在,庚丙鼠歸巽上,己癸兔走乾室,丙壬午馬兌宮吉,乙己雞飛艮地。

Giáp mậu nhâm tử ly vị , đinh tân ất mão bắc cư , mậu canh giáp mã tại khôn kỳ , quý dậu đinh tân chấn tại , canh bính thử quy tốn thượng , kỷ quý thỏ tẩu kiền thất , bính nhâm ngọ mã đoái cung cát , ất kỷ kê phi cấn địa .

處暑、白露、秋分、寒露

Xử thử , bạch lộ , thu phân , hàn lộ

甲戉壬子居震,丁辛乙卯東南,戉庚甲馬卻行乾,癸酉丁辛兌換,庚丙鼠逢艮位,己癸兔走離軒,丙壬午馬坎宮眠,乙己離飛坤轉。

Giáp mậu nhâm tử cư chấn , đinh tân ất mão đông nam , mậu canh giáp mã khước hành kiền , quý dậu đinh tân đoái hoán , canh bính thử phùng cấn vị , kỷ quý thỏ tẩu ly hiên , bính nhâm ngọ mã khảm cung miên , ất kỷ ly phi khôn chuyển .

霜降、立、小雪、大雪

Sương hàng , lập đông , tiểu tuyết , đại tuyết

甲戉壬子乾位,丁辛乙卯酉宮,戉庚甲馬艮相逢,癸酉丁辛離應,庚丙鼠行坎位,己癸兔坤宮,丙壬午馬震宮興,乙己雞逢巽用。

Giáp mậu nhâm tử kiền vị , đinh tân ất mão dậu cung , mậu canh giáp mã cấn tương phùng , quý dậu đinh tân ly ứng , canh bính thử hành khảm vị , kỷ quý thỏ khôn cung , bính nhâm ngọ mã chấn cung hưng , ất kỷ kê phùng tốn dụng .

絰四氣首云,甲戉壬子居坎,乃休門在坎也。丁辛乙卯坤設,乃休門在坤也。三日換一門,五日換一奇。

Đông chí tứ khí thủ vân , giáp mậu nhâm tử cư khảm , nãi hưu môn tại khảm dã . Đinh tân ất mão khôn thiết , nãi hưu môn tại khôn dã . Tam nhật hoán nhất môn , ngũ nhật hoán nhất kì .

夏絰四氣,甲子、乙丑、丙寅、戉子、己丑、庚寅,壬子、癸丑、甲寅,乃是休門在離,所謂甲戉壬子離位也,三日換一門,五日換一奇,餘倣此。

Hạ chí tứ khí , giáp tử , ất sửu , bính dần , mậu tử , kỷ sửu , canh dần , nhâm tử , quý sửu , giáp dần , nãi thị hưu môn tại ly , sở vị giáp mậu nhâm tử ly vị dã , tam nhật hoán nhất môn , ngũ nhật hoán nhất kì , dư phỏng thử .

每日齣行八門捷訣(嚮三吉門行大吉)

Mỗi nhật xuất hành bát môn tiệp quyết ( hướng tam cát môn hành đại cát )

甲乾丙艮戉子風,震庚壬坎起休門,乙卯東南丁卯火,兌辛乾癸卯東中,離丙兌戉西北,庚午東南壬午,坤乙酉丁山坤母,辛酉南行癸酉東,此是休門真居處,每宮三日順排輪。

Giáp kiền bính cấn mậu tử phong , chấn canh nhâm khảm khởi hưu môn , ất mão đông nam đinh mão hỏa , đoái tân kiền quý mão đông trung , ly bính đoái mậu tây bắc , canh ngọ đông nam nhâm ngọ , khôn ất dậu đinh san khôn mẫu , tân dậu nam hành quý dậu đông , thử thị hưu môn chân cư xử , mỗi cung tam nhật thuận bài luân .

日家氻星

Nhật gia cửu tinh

甲子回頭起艮,甲戌飛入離宮,猿猴來入水晶宮,甲午坤中不動,曾見龍與震地,更見虎嘯生風,氻星殿上顯能功,太乙臨之發用。

Giáp tử hồi đầu khởi cấn , giáp tuất phi nhập ly cung , viên hầu lai nhập thủy tinh cung , giáp ngọ khôn trung bất động , tằng kiến dữ chấn địa , canh kiến hổ khiếu sanh phong , cửu tinh điện thượng hiển năng công , thái ất lâm chi phát dụng .

氻星斷訣

Cửu tinh đoạn quyết

太乙求財萬事通,攝提開打鬧重重,軒轅齣入多驚恐,招搖動處血光紅,天符正宜打獵吉,青龍動處幹財豐,鹹池多怕官事起,太陰婦女結婚穠,天乙門中必遇貴,此法千金莫與窮。

Thái ất cầu tài vạn sự thông , nhiếp đề khai đả nháo trọng trọng , hiên viên xuất nhập đa kinh khủng , chiêu diêu động xử huyết quang hồng , thiên phù chánh nghi đả liệp cát , thanh động xử cán tài phong , hàm trì đa phạ quan sự khởi , thái âm phụ nữ kết hôn nùng , thiên ất môn trung tất ngộ quý , thử pháp thiên kim mạc dữ cùng .

八節三奇圖例

Bát tiết tam kì đồ lệ

坤二 兌七 乾六

Khôn nhị đoái thất kiền lục

立秋 秋分 立

Lập thu thu phân lập đông

離氻 中五 坎一

Ly cửu trung ngũ khảm nhất

夏絰

Hạ chí đông chí

巽四 震三 艮八

Tốn tứ chấn tam cấn bát

立夏 春分 立春

Lập hạ xuân phân lập xuân

詩曰:「夏二絰逆順飛,八節須尋甲子推,當年歲下五虎遁,便知方位有三奇,辰戌丑未皆為殺,可否中間事可施」。

Thi viết : " đông hạ nhị chí nghịch thuận phi , bát tiết tu tầm giáp tử thôi , đương niên tuế hạ ngũ hổ độn , tiện tri phương vị hữu tam kì , thần tuất sửu vị giai vi sát , khả phủ trung gian sự khả thi " .

假如,甲子年立春節後乙丑,奇齣侷,丙寅奇在艮,丁卯奇在離,祿在寅,馬在寅,貴人在丑未,齣侷天煞辛未,四旺丁卯、庚午、癸酉、丙子齣侷,金神庚午、辛未,壬申、癸酉獨火,乙丑齣侷。

Giả như , giáp tử niên lập xuân tiết hậu ất sửu , kì xuất cục , bính dần kì tại cấn , đinh mão kì tại ly , lộc tại dần , mã tại dần , quý nhân tại sửu vị , xuất cục thiên sát tân vị , tứ vượng đinh mão , canh ngọ , quý dậu , bính tử xuất cục , kim thần canh ngọ , tân vị , nhâm thân , quý dậu độc hỏa , ất sửu xuất cục .

起神煞例

Khởi thần sát lệ

一太歲、二獨火、三喪門、四勾陳、五官符、六死符、七小耗、八大耗、氻將軍、十黃帝、十一弔客、十二病符。

Nhất thái tuế , nhị độc hỏa , tam tang môn , tứ câu trần , ngũ quan phù , lục tử phù , thất tiểu háo , bát đại háo , cửu tương quân , thập hoàng đế , thập nhất điếu khách , thập nhị bệnh phù .

大耗七餘同

Đại háo thất dư đồng

假如,子年太歲在子,獨火在丑,官符在辰宮,次第順去八節,用五虎元遁飛氻宮,甲子年立春節官符飛在北方壬癸之位,此節若在壬癸方,造作犯官符,餘倣此。

Giả như , tử niên thái tuế tại tử , độc hỏa tại sửu , quan phù tại thần cung , thứ đệ thuận khứ bát tiết , dụng ngũ hổ nguyên độn phi cửu cung , giáp tử niên lập xuân tiết quan phù phi tại bắc phương nhâm quý chi vị , thử tiết nhược tại nhâm quý phương , tạo tác phạm quan phù , dư phỏng thử .

起月例

Khởi nguyệt lệ

假如,己未年、正月丙寅、初八日甲子、乙亥時用事,立春節後艮宮起甲子,絰離宮是己未太歲位處,就於離上用五虎遁起丙寅,便是奇絰離,月建丙寅,就離起庚寅順飛,絰中宮、乾、兌,是奇奇起庚寅折。

Giả như , kỷ vị niên , chánh nguyệt bính dần , sơ bát nhật giáp tử , ất hợi thời dụng sự , lập xuân tiết hậu cấn cung khởi giáp tử , chí ly cung thị kỷ vị thái tuế vị xử , tựu ư ly thượng dụng ngũ hổ độn khởi bính dần , tiện thị kì chí ly , nguyệt kiến bính dần , tựu ly khởi canh dần thuận phi , chí trung cung , kiền , đoái , thị kì kì khởi canh dần chiết .

日家尋時家伏斷時

Nhật gia tầm thời gia phục đoạn thời

子,太陽値日虛見鬼;丑,火星値日枓見婁;寅,太陽値日室見牛;卯,火星値日女見亢;辰,木星値日箕見鬼;巳,土星値日房見婁;午,太陰値日角見枓;未,水星値日張見亢;申,金星値日鬼見鬼;酉,太陽値日觜見婁;戌,火星値日胃見牛;亥,木星値日璧見亢。

Tử , thái dương trị nhật hư kiến quỷ ; sửu , hỏa tinh trị nhật đẩu kiến lâu ; dần , thái dương trị nhật thất kiến ngưu ; mão , hỏa tinh trị nhật nữ kiến kháng ; thần , mộc tinh trị nhật ky kiến quỷ ; tị , thổ tinh trị nhật phòng kiến lâu ; ngọ , thái âm trị nhật giác kiến đẩu ; vị , thủy tinh trị nhật trương kiến kháng ; thân , kim tinh trị nhật quỷ kiến quỷ ; dậu , thái dương trị nhật tuy kiến lâu ; tuất , hỏa tinh trị nhật vị kiến ngưu ; hợi , mộc tinh trị nhật bích kiến kháng .

太陽値日子、寅、酉時犯,太陰値日午時犯,火星値日丑、卯、戌時犯,水星値日未時犯,木星値日辰、亥時犯,金星値日申時犯,土星値日巳時犯。

Thái dương trị nhật tử , dần , dậu thời phạm , thái âm trị nhật ngọ thời phạm , hỏa tinh trị nhật sửu , mão , tuất thời phạm , thủy tinh trị nhật vị thời phạm , mộc tinh trị nhật thần , hợi thời phạm , kim tinh trị nhật thân thời phạm , thổ tinh trị nhật tị thời phạm .

奇門遁甲秘笈大佺卷二十一

Kì môn độn giáp bí cấp đại toàn quyển nhị thập nhất

論主客

Luận chủ khách

太公曰:「凡主客動靜不定,變化莫測」。故主客不定之象,或以先動為客,後動為主;或以動為客,靜為主;或以先聲為客,或以天盤為客,地盤為主。諸事總有用訣,成敗勝負皆貴乎主賓之緊要也。如齣兵動眾,以我為客,絰彼地為主;或賊巢及賊所侵之城郭為主;或以陽為客,陰為主;或反客為主,反主為客。若選將、求賢、招兵買馬、干謁、訪友之類,是我為客彼他、彼人為主。如有人來求我,或通知我輀我未知,是彼為客我為主。如在對陣,或不在對敵,再分主客也。或此時交鋒若利客,宜先耀武揚威,放炮吶喊;若利主,惟宜偃旗旂息鼓,禁聲輀敵,埋伏取勝。

Thái công viết : " phàm chủ khách động tĩnh bất định , biến hóa mạc trắc " . Cố chủ khách bất định chi tượng , hoặc dĩ tiên động vi khách , hậu động vi chủ ; hoặc dĩ động vi khách , tĩnh vi chủ ; hoặc dĩ tiên thanh vi khách , hoặc dĩ thiên bàn vi khách , địa bàn vi chủ . Chư sự tổng hữu dụng quyết , thành bại thắng phụ giai quý hồ chủ tân chi khẩn yếu dã . Như xuất binh động chúng , dĩ ngã vi khách , chí bỉ địa vi chủ ; hoặc tặc sào cập tặc sở xâm chi thành quách vi chủ ; hoặc dĩ dương vi khách , âm vi chủ ; hoặc phản khách vi chủ , phản chủ vi khách . Nhược tuyển tương , cầu hiền , chiêu binh mãi mã , can yết , phỏng hữu chi loại , thị ngã vi khách bỉ tha , bỉ nhân vi chủ . Như hữu nhân lai cầu ngã , hoặc thông tri ngã nhi ngã vị tri , thị bỉ vi khách ngã vi chủ . Như tại đối trận , hoặc bất tại đối địch , tái phân chủ khách dã . Hoặc thử thời giao phong nhược lợi khách , nghi tiên diệu vũ dương uy , phóng pháo nột hảm ; nhược lợi chủ , duy nghi yển kỳ kì tức cổ , cấm thanh nhi địch , mai phục thủ thắng .

凡發兵,須看賊巢遠近。如發兵時交戰,或不同時交鋒,不可以先動為客,待臨敵取主客,到時輀用之可也。如此時主客不利,只宜固守,倘若急迫,或被圍困,宜以計勝。或運籌、閉六戉、或乘天馬,或書符、念呪等類亦可。如國事、都省府縣鄉事、家宅、官訟、墳塋、求謀、名利、婚姻、行人、失脫、逃走、捕捉,即以地盤為主人,天盤為客人。人事是多,不能細述,大天盤諸星生閤地盤為上,地盤生閤天盤次之。如客生主,為稱意美滿,進益多端;主生客,為耗散遲延;主客皆和,行藏皆遂;主尅客,乃半實半虛,自敗虛花,事為不果;客尅主,則戰敗無成,求吉招凶。故善用奇門者,先分主客,然後再明占法。如此時利主,我即為主;此時利客,我即為客。或以進為客,不進為主,在我一心,不可執一,為客為主任我可也。

Phàm phát binh , tu khán tặc sào viễn cận . Như phát binh thời giao chiến , hoặc bất đồng thời giao phong , bất khả dĩ tiên động vi khách , đãi lâm địch thủ chủ khách , đáo thời nhi dụng chi khả dã . Như thử thời chủ khách bất lợi , chỉ nghi cố thủ , thảng nhược cấp bách , hoặc bị vi khốn , nghi dĩ kế thắng . Hoặc vận trù , bế lục mậu , hoặc thừa thiên mã , hoặc thư phù , niệm chú đẳng loại diệc khả . Như quốc sự , đô tỉnh phủ huyền hương sự , gia trạch , quan tụng , phần doanh , cầu mưu , danh lợi , hôn nhân , hành nhân , thất thoát , đào tẩu , bộ tróc , tức dĩ địa bàn vi chủ nhân , thiên bàn vi khách nhân . Nhân sự thị đa , bất năng tế thuật , đại thiên bàn chư tinh sanh hợp địa bàn vi thượng , địa bàn sanh hợp thiên bàn thứ chi . Như khách sanh chủ , vi xưng ý mỹ mãn , tiến ích đa đoan ; chủ sanh khách , vi háo tán trì duyên ; chủ khách giai hòa , hành tàng giai toại ; chủ khắc khách , nãi bán thật bán hư , tự bại hư hoa , sự vi bất quả ; khách khắc chủ , tắc chiến bại vô thành , cầu cát chiêu hung . Cố thiện dụng kì môn giả , tiên phân chủ khách , nhiên hậu tái minh chiêm pháp . Như thử thời lợi chủ , ngã tức vi chủ ; thử thời lợi khách , ngã tức vi khách . Hoặc dĩ tiến vi khách , bất tiến vi chủ , tại ngã nhất tâm , bất khả chấp nhất , vi khách vi chủ nhâm ngã khả dã .

總法天機(前篇)

Tổng pháp thiên ky ( tiền thiên )

凡布演奇門,先觀天象,後察細微,總在我一心之所用,不可不知也。如天盤氻星、奇儀、八門屬金,加于地盤諸星上,木是金水為客來傷,主戰利為客,行兵先舉,放炮吶喊,士卒精強,百戰百勝。凡求謀、請謁、交易等事,破敗驚憂,客舍暗昧,遭逢盜賊小人,惟行人即絰。若金旺木衰,其凶尤甚。如天盤金星在衰、墓、死、絕之時加于木,無氣之金不能尅木;若木在生旺之時,則木星為吉;如木亦衰、墓、絕之時,輀凶終不能免矣。如天盤木星加于地盤火星上,是為木能生火,戰利為主,諸為一切等事,皆如心意。如有重木臨生旺之宮,謂之貪生之木,壓火無光,火漸自滅。若木臨退氣之宮或木少,多是枯木生火,大利主兵。如天盤土加于地盤金,是客來生主。若係土旺或有重土,雖曰生金,輀土重埋金,必有暗兵埋伏,或英雄失志,或忠烈受屈。如天盤木加地盤金,乃主傷其客,宜偃旗息皷,禁聲輀敵,大勝。凡有謀為,事多破敗,有始無終。惟求名顯達,官事得失,齣行吉。如天盤金加地盤土,乃主生客,宜耀武揚威,征兵奏凱,客兵大勝。凡事謀為,始終皆耗,勞碌勞力,得援安妥。

Phàm bố diễn kì môn , tiên quan thiên tượng , hậu sát tế vi , tổng tại ngã nhất tâm chi sở dụng , bất khả bất tri dã . Như thiên bàn cửu tinh , kì nghi , bát môn chúc kim , gia vu địa bàn chư tinh thượng , mộc thị kim thủy vi khách lai thương , chủ chiến lợi vi khách , hành binh tiên cử , phóng pháo nột hảm , sĩ tốt tinh cường , bách chiến bách thắng . Phàm cầu mưu , thỉnh yết , giao dịch đẳng sự , phá bại kinh ưu , khách xá ám muội , tao phùng đạo tặc tiểu nhân , duy hành nhân tức chí . Nhược kim vượng mộc suy , kỳ hung vưu thậm . Như thiên bàn kim tinh tại suy , mộ , tử , tuyệt chi thời gia vu mộc , vô khí chi kim bất năng khắc mộc ; nhược mộc tại sanh vượng chi thời , tắc mộc tinh vi cát ; như mộc diệc suy , mộ , tuyệt chi thời , nhi hung chung bất năng miễn hĩ . Như thiên bàn mộc tinh gia vu địa bàn hỏa tinh thượng , thị vi mộc năng sanh hỏa , chiến lợi vi chủ , chư vi nhất thiết đẳng sự , giai như tâm ý . Như hữu trọng mộc lâm sanh vượng chi cung , vị chi tham sanh chi mộc , áp hỏa vô quang , hỏa tiệm tự diệt . Nhược mộc lâm thối khí chi cung hoặc mộc thiểu , đa thị khô mộc sanh hỏa , đại lợi chủ binh . Như thiên bàn thổ gia vu địa bàn kim , thị khách lai sanh chủ . Nhược hệ thổ vượng hoặc hữu trọng thổ , tuy viết sanh kim , nhi thổ trọng mai kim , tất hữu ám binh mai phục , hoặc anh hùng thất chí , hoặc trung liệt thụ khuất . Như thiên bàn mộc gia địa bàn kim , nãi chủ thương kỳ khách , nghi yển kỳ tức ? , cấm thanh nhi địch , đại thắng . Phàm hữu mưu vi , sự đa phá bại , hữu thủy vô chung . Duy cầu danh hiển đạt , quan sự đắc thất , xuất hành cát . Như thiên bàn kim gia địa bàn thổ , nãi chủ sanh khách , nghi diệu vũ dương uy , chinh binh tấu khải , khách binh đại thắng . Phàm sự mưu vi , thủy chung giai háo , lao lục lao lực , đắc viện an thỏa .

作用妙法(後篇)

Tác dụng diệu pháp ( hậu thiên )

妙用之法,佺在年月日時四天干。詳臨氻宮,閤為吉凶等格,則知聖君、賢臣、孝子、慈孫、父母、妻妾、奴婢、慼鄰諸事,成敗可推詳之矣。年干為君、為父母,月干為臣宰、為伯叔,日干為兄弟、朋友,時干為妻妾、子女、士卒、奴婢。如天盤年干閤吉格,門生宮,或上下相閤者,主國泰民安,君臣父子,福壽康寧。若年干閤凶格,或被沖尅,主四海兵戈,身心不寧,骨肉刑傷,災厄憂驚。若月干得天盤相生,或閤吉格,有忠臣烈士,輔國安民,加官封爵,萬事稱心。若閤凶格又被尅制,有奸臣耑權,休官罷職,六親參商,貧苦奔波。若日干得天盤八門生閤吉格,主兄弟和睦,貴喜臨門,身安友助,求謀遂心。若日干貝尅閤凶格,主兄弟刑傷,六親不和,身困招穴。若時干得天盤生閤吉格,主妻子賢能,士卒精強,奴婢得力;倘閤凶格又被沖尅,主子女刑傷,父子不和,兵卒自亂,奴婢欺主。凡六庚加于年、月、日、時干上,或年、月、日、時干加臨六庚上,須看六庚加于何人干上,則知某人之吉凶,吉格尤吉,閤凶格尤凶,骨肉不和,己身危困。假如陽遁三侷,甲己日起丁卯時,時干在氻宮離上開門,遁甲子戉、天衝一同臨宮,驚門與庚在坤二宮,如己日為飛干格,主兄弟不和,朋友反目,身招災困。又如陽遁氻侷乙庚日起丙子時,得青龍返首吉格,主貴喜盈門,身安友助,求謀遂心。若看年干、月干、時干,須另起,不可即以此為準,恐吉凶不驗也。

Diệu dụng chi pháp , toàn tại niên nguyệt nhật thời tứ thiên can . Tường lâm cửu cung , hợp vi cát hung đẳng cách , tắc tri thánh quân , hiền thần , hiếu tử , từ tôn , phụ mẫu , thê thiếp , nô tì , thích lân chư sự , thành bại khả thôi tường chi hĩ . Niên can vi quân , vi phụ mẫu , nguyệt can vi thần tể , vi bá thúc , nhật can vi huynh đệ , bằng hữu , thời can vi thê thiếp , tử nữ , sĩ tốt , nô tì . Như thiên bàn niên can hợp cát cách , môn sanh cung , hoặc thượng hạ tương hợp giả , chủ quốc thái dân an , quân thần phụ tử , phúc thọ khang ninh . Nhược niên can hợp hung cách , hoặc bị trùng khắc , chủ tứ hải binh qua , thân tâm bất ninh , cốt nhục hình thương , tai ách ưu kinh . Nhược nguyệt can đắc thiên bàn tương sanh , hoặc hợp cát cách , hữu trung thần liệt sĩ , phụ quốc an dân , gia quan phong tước , vạn sự xưng tâm . Nhược hợp hung cách hựu bị khắc chế , hữu gian thần chuyên quyền , hưu quan bãi chức , lục thân tham thương , bần khổ bôn ba . Nhược nhật can đắc thiên bàn bát môn sanh hợp cát cách , chủ huynh đệ hòa mục , quý hỉ lâm môn , thân an hữu trợ , cầu mưu toại tâm . Nhược nhật can bối khắc hợp hung cách , chủ huynh đệ hình thương , lục thân bất hòa , thân khốn chiêu huyệt . Nhược thời can đắc thiên bàn sanh hợp cát cách , chủ thê tử hiền năng , sĩ tốt tinh cường , nô tì đắc lực ; thảng hợp hung cách hựu bị trùng khắc , chủ tử nữ hình thương , phụ tử bất hòa , binh tốt tự loạn , nô tì khi chủ . Phàm lục canh gia vu niên , nguyệt , nhật , thời can thượng , hoặc niên , nguyệt , nhật , thời can gia lâm lục canh thượng , tu khán lục canh gia vu hà nhân can thượng , tắc tri mỗ nhân chi cát hung , cát cách vưu cát , hợp hung cách vưu hung , cốt nhục bất hòa , kỷ thân nguy khốn . Giả như dương độn tam cục , giáp kỷ nhật khởi đinh mão thời , thời can tại cửu cung ly thượng khai môn , độn giáp tử mậu , thiên xung nhất đồng lâm cung , kinh môn dữ canh tại khôn nhị cung , như kỷ nhật vi phi can cách , chủ huynh đệ bất hòa , bằng hữu phản mục , thân chiêu tai khốn . Hựu như dương độn cửu cục ất canh nhật khởi bính tử thời , đắc thanh phản thủ cát cách , chủ quý hỉ doanh môn , thân an hữu trợ , cầu mưu toại tâm . Nhược khán niên can , nguyệt can , thời can , tu lánh khởi , bất khả tức dĩ thử vi chuẩn , khủng cát hung bất nghiệm dã .

臨機變用

Lâm ky biến dụng

人為萬物之靈,感通諸事之應,在我一時之動靜,取其人、事、器、物,以推兵家勝負,人生得失,物之成敗,就於齣師。或以動眾發馬立營,或為人事之得失離閤,或器物之所得之日時為始,逐日查算。利于何日時交鋒得勝,何日時賊來,何方日時埋伏于何處,何日時成功奏凱。如欲知人之壽夭窮通,則取本命年月日時演布,輀妻財子祿從可知矣。凡物之破損、成敗、久暫,以所得之日時,或方見之時,以及物長短、方圓,按五行所屬,配閤遁甲,則物器破損、被盜可預知矣。如軍營,凡有一見一聞,或遇移倒、斜蹲、錯落、金鼓等項,或聽言語善惡,或見旗鼓破損,或鳥獸來從何方,但一見一聞,怪異之事,俱可為吉凶之兆;或聽人言語幾聲幾字,或金皷不時亂鳴幾聲,或樂器不時遠近響動幾聲。凡事物遇目一見皆可取,占蔔之應在吾心一動,活潑變通,切記不可取其一,又取其二,以致吉凶無所定也。如取某件,或吉凶不準,再取別物占之又不準,是心未定,所以吉凶無驗也。如遇一字、一點、一物、一聲、一人、一獸,即為子時,二為丑,三為寅。如甲己日遁起甲子時,若數有十三即作第一次丙子時,若數多皆逢子時,即為第三次、第四次、五次、戉子、庚子、壬子,再數過多,五子用盡,即作為乙丑、丁丑、己丑、辛丑、癸丑;如此千時萬時,皆倣此。若齣師須詳看領軍官及大小頭目本命,天子閤吉凶等格。或可于征伐,或利於埋伏,或利于衝鋒,或利于接應,總視其人利於行事者,斟酌行之,則大小三軍皆無悟矣。

Nhân vi vạn vật chi linh , cảm thông chư sự chi ứng , tại ngã nhất thời chi động tĩnh , thủ kỳ nhân , sự , khí , vật , dĩ thôi binh gia thắng phụ , nhân sanh đắc thất , vật chi thành bại , tựu ư xuất sư . Hoặc dĩ động chúng phát mã lập doanh , hoặc vi nhân sự chi đắc thất ly hợp , hoặc khí vật chi sở đắc chi nhật thời vi thủy , trục nhật tra toán . Lợi vu hà nhật thời giao phong đắc thắng , hà nhật thời tặc lai , hà phương nhật thời mai phục vu hà xử , hà nhật thời thành công tấu khải . Như dục tri nhân chi thọ yêu cùng thông , tắc thủ bổn mệnh niên nguyệt nhật thời diễn bố , nhi thê tài tử lộc tòng khả tri hĩ . Phàm vật chi phá tổn , thành bại , cửu tạm , dĩ sở đắc chi nhật thời , hoặc phương kiến chi thời , dĩ cập vật trường đoản , phương viên , án ngũ hành sở chúc , phối hợp độn giáp , tắc vật khí phá tổn , bị đạo khả dự tri hĩ . Như quân doanh , phàm hữu nhất kiến nhất văn , hoặc ngộ di đảo , tà tồn , thác lạc , kim cổ đẳng hạng , hoặc thính ngôn ngữ thiện ác , hoặc kiến kỳ cổ phá tổn , hoặc điểu thú lai tòng hà phương , đãn nhất kiến nhất văn , quái dị chi sự , câu khả vi cát hung chi triệu ; hoặc thính nhân ngôn ngữ ki thanh ki tự , hoặc kim ? bất thời loạn minh ki thanh , hoặc nhạc khí bất thời viễn cận hưởng động ki thanh . Phàm sự vật ngộ mục nhất kiến giai khả thủ , chiêm bốc chi ứng tại ngô tâm nhất động , hoạt bát biến thông , thiết kí bất khả thủ kỳ nhất , hựu thủ kỳ nhị , dĩ trí cát hung vô sở định dã . Như thủ mỗ kiện , hoặc cát hung bất chuẩn , tái thủ biệt vật chiêm chi hựu bất chuẩn , thị tâm vị định , sở dĩ cát hung vô nghiệm dã . Như ngộ nhất tự , nhất điểm , nhất vật , nhất thanh , nhất nhân , nhất thú , tức vi tử thời , nhị vi sửu , tam vi dần . Như giáp kỷ nhật độn khởi giáp tử thời , nhược sổ hữu thập tam tức tác đệ nhất thứ bính tử thời , nhược sổ đa giai phùng tử thời , tức vi đệ tam thứ , đệ tứ thứ , ngũ thứ , mậu tử , canh tử , nhâm tử , tái sổ quá đa , ngũ tử dụng tận , tức tác vi ất sửu , đinh sửu , kỷ sửu , tân sửu , quý sửu ; như thử thiên thời vạn thời , giai phỏng thử . Nhược xuất sư tu tường khán lĩnh quân quan cập đại tiểu đầu mục bổn mệnh , thiên tử hợp cát hung đẳng cách . Hoặc khả vu chinh phạt , hoặc lợi ư mai phục , hoặc lợi vu xung phong , hoặc lợi vu tiếp ứng , tổng thị kỳ nhân lợi ư hành sự giả , châm chước hành chi , tắc đại tiểu tam quân giai vô ngộ hĩ .

遁甲神機賦

Độn giáp thần ky phú

兩儀主使三纔攸,分步呪攝乎鬼神,存侷通乎妙旨前,修刪簡靈文,裁整諸經要理騵。伕甲加丙兮龍回首,丙加甲兮鳥跌穴,回首則喜悅易遂,跌穴則顯灼易成,身殘毀兮;乙遇辛輀龍逃走,財虛耗兮,辛遇乙輀虎猖狂;癸見丁兮螣蛇躍蹻,丁見癸兮硃雀投江;生臨丙戉,天遁用兵;開乙臨己,地遁安墳;休丁遇太陰,人遁安營;伏干格,庚臨日干,飛干格;日干臨庚,庚臨直符,伏干格之名;直符臨庚,飛宮格之說;大格,庚臨六癸;刑格,庚臨六己,按格所嚮既凶,百事營為不善。時尅日干,乃五不遇輀災生。丙奇臨時干,名為悖逆輀禍起。三奇得使,衆善皆臻。六儀擊刑,百凶俱集。太白入熒賊即來,火入金鄉賊即去,地羅遮障不宜前,天網四張無走路,直符宮同天乙位輀取。如逢急難宜從直符方輀行,二絰順逆妙理玄微,陽符左為前數,陰符右為前尋,陽遁從絰前一十二氣,直符後一為氻天,后二為氻地,前三為六閤,前二為太陰,陰遁從夏絰前一十二氣,直符前一為氻天,前二為氻地,前五為六閤,前七為太陰,太陰潛形輀隱遁,六閤遁身輀謀議,氻天之上揚威武,氻地之下暱兵馬,天地備兮難量,神機妙兮莫測,學者欲臨事,有謀存心,廝賦無惑。

Lưỡng nghi chủ sử tam tài du , phân bộ chú nhiếp hồ quỷ thần , tồn cục thông hồ diệu chỉ tiền , tu ? giản linh văn , tài chỉnh chư kinh yếu lý nguyên . Phu giáp gia bính hề hồi thủ , bính gia giáp hề điểu điệt huyệt , hồi thủ tắc hỉ duyệt dịch toại , điệt huyệt tắc hiển chước dịch thành , thân tàn hủy hề ; ất ngộ tân nhi đào tẩu , tài hư háo hề , tân ngộ ất nhi hổ xương cuồng ; quý kiến đinh hề đằng xà dược kiểu , đinh kiến quý hề chu tước đầu giang ; sanh lâm bính mậu , thiên độn dụng binh ; khai ất lâm kỷ , địa độn an phần ; hưu đinh ngộ thái âm , nhân độn an doanh ; phục can cách , canh lâm nhật can , phi can cách ; nhật can lâm canh , canh lâm trực phù , phục can cách chi danh ; trực phù lâm canh , phi cung cách chi thuyết ; đại cách , canh lâm lục quý ; hình cách , canh lâm lục kỷ , án cách sở hướng ký hung , bách sự doanh vi bất thiện . Thời khắc nhật can , nãi ngũ bất ngộ nhi tai sanh . Bính kì lâm thời can , danh vi bội nghịch nhi họa khởi . Tam kì đắc sử , ? thiện giai trăn . Lục nghi kích hình , bách hung câu tập . Thái bạch nhập huỳnh tặc tức lai , hỏa nhập kim hương tặc tức khứ , địa la già chướng bất nghi tiền , thiên võng tứ trương vô tẩu lộ , trực phù cung đồng thiên ất vị nhi thủ . Như phùng cấp nan nghi tòng trực phù phương nhi hành , nhị chí thuận nghịch diệu lý huyền vi , dương phù tả vi tiền sổ , âm phù hữu vi tiền tầm , dương độn tòng đông chí tiền nhất thập nhị khí , trực phù hậu nhất vi cửu thiên , hậu nhị vi cửu địa , tiền tam vi lục hợp , tiền nhị vi thái âm , âm độn tòng hạ chí tiền nhất thập nhị khí , trực phù tiền nhất vi cửu thiên , tiền nhị vi cửu địa , tiền ngũ vi lục hợp , tiền thất vi thái âm , thái âm tiềm hình nhi ẩn độn , lục hợp độn thân nhi mưu nghị , cửu thiên chi thượng dương uy vũ , cửu địa chi hạ nặc binh mã , thiên địa bị hề nan lượng , thần ky diệu hề mạc trắc , học giả dục lâm sự , hữu mưu tồn tâm , tư phú vô hoặc .

是書謂之選宅三白之法,齣自都天撼龍經八十一論。太乙、紫微、氻總、八卦者,天地之骨髓,星枓之樞機,八卦沍變輀及乎無窮,五行推移輀應乎無盡。以氻星為之氻總,以八門為之八卦,上可以補天地不佺之化,下可以助君王不及之功,扶危助吉,發瑞生祥。同遊一十二分之經圖,又殊配二十八宿之格侷。是此書者,正天地之紀綱,明陰陽之經緯,幽探賾隱,顯達通玄。

Thị thư vị chi tuyển trạch tam bạch chi pháp , xuất tự đô thiên hám kinh bát thập nhất luận . Thái ất , tử vi , cửu tổng , bát quái giả , thiên địa chi cốt tủy , tinh đẩu chi xu ky , bát quái hỗ biến nhi cập hồ vô cùng , ngũ hành thôi di nhi ứng hồ vô tận . Dĩ cửu tinh vi chi cửu tổng , dĩ bát môn vi chi bát quái , thượng khả dĩ bổ thiên địa bất toàn chi hóa , hạ khả dĩ trợ quân vương bất cập chi công , phù nguy trợ cát , phát thụy sanh tường . Đồng du nhất thập nhị phân chi kinh đồ , hựu thù phối nhị thập bát túc chi cách cục . Thị thử thư giả , chánh thiên địa chi kỉ cương , minh âm dương chi kinh vĩ , u tham trách ẩn , hiển đạt thông huyền .

試看八卦門庭,配列氻宮蹊嚮,推遷六甲,驅使六儀,天乙値符俾之運侷,太乙値使使之指揮,奇以六儀,遇以八節,上下招搖,內外俵應,三盤運侷,八卦皆通。値其吉則萬事堪為,値其凶則一分莫舉。其一曰「都天氻卦」,其二曰「入地三元」,其三曰「行軍三奇」,其四曰「選宅三白」,其五曰「遁形太白之書」,其六曰「八山撼龍之訣」,其七曰「轉山移水氻字元經」,其八曰「建國安邦萬年金鏡」,其氻曰「元宮」,獲福救貧,生仙產聖,變禍福如反掌,使貧富似等閑,倘三疊之遇奇門,若蛟龍之得雲雨,見六閤之逢格侷,如狼虎之產羽翼,忌取休囚,防其刑擊。如得奇星來到,必須吉位開門,位位皆宜,門門皆吉,只要閤得其要,仍須各論其時,干神不囚,支神不尅,神藏煞沒,方知萬事皆和。反吟、伏吟定是千殃數集,奇逢旺相,是為富貴之謀;門逢開休,方協英雄之應;遇青龍返首,為甲乙之妙詳;値白虎猖狂,見庚辛之凶禍;若値螣蛇妖蹻,知壬癸之崢嶸;倘逢硃雀投江,管丙丁之妖怪;飛鳥跌穴,便云百事皆祥;貴人登壇,管取氻宮皆慶;通元機輀天地皆轉,得妙用則觸事鹹亨。若為文武官僚修造,職位皆増,或與良民庶士遷塋,扶危作福,建州府輀民安物泰,興縣鎮輀富足租平,立宮室輀福集人依,作廟宇輀鬼安神妥。橋梁、船驛、井、竈、路途,或諸餘行事,在選擇周詳,或有太歲將軍,盡在拱手,任是氻良七煞莫敢當頭,不問諸家運氣,不超不開,犯著硿亡禁殺,但求此侷卻要有奇,可保千年,皆招百福,最堪動土、破土、埋宗葬祖,務有奇星到坐,門戶得開。有青龍山者,必求反首青龍;有白虎者,大忌其猖狂之白虎;有元武者,遠其妖矯螣蛇;有硃雀者,怕其投江硃雀。如廝迎避,用意配求,値飛鳥跌穴,則有異鳥遺鵰,綵禽墜羽,棄其亡鳥,鶴鷺返以鱔魚,仙鶴來鳴,綵鸞下集,四仲俱吉者吉;兩頭破壞者,凶;貴人登壇,必有旌旂相乘,雷電風雲,印蠻文書,金章紫綬。得青龍返首之日時者,當有玉鱗伏藏,金魚落穴,螣蛇蜃化,馬驟雷轟,火焰金銀,旛花結綵,來應其時,在助其吉。各有尅應,閤取山頭,萬無一失之虞,動有十佺之吉,分其頭緒,布其提綱,俱列千端,俢明萬事。非但謀猷之逢吉,乃天地之獻祥,助國安邦,濟民利物,得之者,宜什襲於玉匱金縢,真所謂絰聖皇家之重寶也。

Thí khán bát quái môn đình , phối liệt cửu cung hề hướng , thôi thiên lục giáp , khu sử lục nghi , thiên ất trị phù tỉ chi vận cục , thái ất trị sử sử chi chỉ huy , kì dĩ lục nghi , ngộ dĩ bát tiết , thượng hạ chiêu diêu , nội ngoại biểu ứng , tam bàn vận cục , bát quái giai thông . Trị kỳ cát tắc vạn sự kham vi , trị kỳ hung tắc nhất phân mạc cử . Kỳ nhất viết " đô thiên cửu quái " , kỳ nhị viết " nhập địa tam nguyên " , kỳ tam viết " hành quân tam kì " , kỳ tứ viết " tuyển trạch tam bạch " , kỳ ngũ viết " độn hình thái bạch chi thư " , kỳ lục viết " bát san hám chi quyết " , kỳ thất viết " chuyển san di thủy cửu tự nguyên kinh " , kỳ bát viết " kiến quốc an bang vạn niên kim kính " , kỳ cửu viết " nguyên cung " , hoạch phúc cứu bần , sanh tiên sản thánh , biến họa phúc như phản chưởng , sử bần phú tự đẳng nhàn , thảng tam điệp chi ngộ kì môn , nhược giao chi đắc vân vũ , kiến lục hợp chi phùng cách cục , như lang hổ chi sản vũ dực , kị thủ hưu tù , phòng kỳ hình kích . Như đắc kì tinh lai đáo , tất tu cát vị khai môn , vị vị giai nghi , môn môn giai cát , chỉ yếu hợp đắc kỳ yếu , nhưng tu các luận kỳ thời , can thần bất tù , chi thần bất khắc , thần tàng sát một , phương tri vạn sự giai hòa . Phản ngâm , phục ngâm định thị thiên ương sổ tập , kì phùng vượng tương , thị vi phú quý chi mưu ; môn phùng khai hưu , phương hiệp anh hùng chi ứng ; ngộ thanh phản thủ , vi giáp ất chi diệu tường ; trị bạch hổ xương cuồng , kiến canh tân chi hung họa ; nhược trị đằng xà yêu kiểu , tri nhâm quý chi tranh vanh ; thảng phùng chu tước đầu giang , quản bính đinh chi yêu quái ; phi điểu điệt huyệt , tiện vân bách sự giai tường ; quý nhân đăng đàn , quản thủ cửu cung giai khánh ; thông nguyên ky nhi thiên địa giai chuyển , đắc diệu dụng tắc xúc sự hàm hanh . Nhược vi văn vũ quan liêu tu tạo , chức vị giai tăng , hoặc dữ lương dân thứ sĩ thiên doanh , phù nguy tác phúc , kiến châu phủ nhi dân an vật thái , hưng huyền trấn nhi phú túc tô bình , lập cung thất nhi phúc tập nhân y , tác miếu vũ nhi quỷ an thần thỏa . Kiều lương , thuyền dịch , tỉnh , táo , lộ đồ , hoặc chư dư hành sự , tại tuyển trạch chu tường , hoặc hữu thái tuế tương quân , tận tại củng thủ , nhâm thị cửu lương thất sát mạc cảm đương đầu , bất vấn chư gia vận khí , bất siêu bất khai , phạm trứ không vong cấm sát , đãn cầu thử cục khước yếu hữu kì , khả bảo thiên niên , giai chiêu bách phúc , tối kham động thổ , phá thổ , mai tông táng tổ , vụ hữu kì tinh đáo tọa , môn hộ đắc khai . Hữu thanh san giả , tất cầu phản thủ thanh ; hữu bạch hổ giả , đại kị kỳ xương cuồng chi bạch hổ ; hữu nguyên vũ giả , viễn kỳ yêu kiểu đằng xà ; hữu chu tước giả , phạ kỳ đầu giang chu tước . Như tư nghênh tị , dụng ý phối cầu , trị phi điểu điệt huyệt , tắc hữu dị điểu di điêu , thải cầm trụy vũ , khí kỳ vong điểu , hạc lộ phản dĩ thiện ngư , tiên hạc lai minh , thải loan hạ tập , tứ trọng câu cát giả cát ; lưỡng đầu phá hoại giả , hung ; quý nhân đăng đàn , tất hữu tinh kì tương thừa , lôi điện phong vân , ấn man văn thư , kim chương tử thụ . Đắc thanh phản thủ chi nhật thời giả , đương hữu ngọc lân phục tàng , kim ngư lạc huyệt , đằng xà thận hóa , mã sậu lôi oanh , hỏa diễm kim ngân , phan hoa kết thải , lai ứng kỳ thời , tại trợ kỳ cát . Các hữu khắc ứng , hợp thủ san đầu , vạn vô nhất thất chi ngu , động hữu thập toàn chi cát , phân kỳ đầu tự , bố kỳ đề cương , câu liệt thiên đoan , ? minh vạn sự . Phi đãn mưu du chi phùng cát , nãi thiên địa chi hiến tường , trợ quốc an bang , tể dân lợi vật , đắc chi giả , nghi thập tập ư ngọc quỹ kim đằng , chân sở vị chí thánh hoàng gia chi trọng bảo dã .

正超接閏歌

Chánh siêu tiếp nhuận ca

甲己居仲上元逢,孟住中位季下宗,五日一元周二遁,十時一甲用皆同,陰陽二遁騵洪造,節氣未來符先訣,遲時交節奇未來,超神接氣通元奧,四仲未來節先來,値符仍將本侷裁,雖然新節已交氣,奈何四仲來胚胎,四仲先來節後絰,超用本來之節氣,有時超越遇旬餘,所以積餘成閏位,二絰之前有閏奇,此時積累疊成之,陽極陰終無後飫,節因此立閏其餘。

Giáp kỷ cư trọng thượng nguyên phùng , mạnh trụ trung vị quý hạ tông , ngũ nhật nhất nguyên chu nhị độn , thập thời nhất giáp dụng giai đồng , âm dương nhị độn nguyên hồng tạo , tiết khí vị lai phù tiên quyết , trì thời giao tiết kì vị lai , siêu thần tiếp khí thông nguyên ? , tứ trọng vị lai tiết tiên lai , trị phù nhưng tương bổn cục tài , tuy nhiên tân tiết dĩ giao khí , nại hà tứ trọng lai phôi thai , tứ trọng tiên lai tiết hậu chí , siêu dụng bổn lai chi tiết khí , hữu thời siêu việt ngộ tuần dư , sở dĩ tích dư thành nhuận vị , nhị chí chi tiền hữu nhuận kì , thử thời tích luy điệp thành chi , dương cực âm chung vô hậu ứ , tiết nhân thử lập nhuận kỳ dư .

氻遁歌

Cửu độn ca

奇門氻遁少人知,秘在仙經甚奧微,丙閤生門居丁上,便為天遁月光輝。乙閤開門臨六己,地遁日精能蔽之。丁共休門閤太陰,人遁星精藉照臨。丙閤生門閤氻天,神靈所蔽有威權。丁閤休門臨氻地,伏兵鬼遁能潛避。乙閤休門臨坎水,即是蛟龍得雲雨。辛儀閤生臨艮齣,猛虎神威淨八蠻,虎狂位遇丁景制,叱咤生風上將壇。龍逃亦藉丁和景,一躍雷門震羽輪。

Kì môn cửu độn thiểu nhân tri , bí tại tiên kinh thậm ? vi , bính hợp sanh môn cư đinh thượng , tiện vi thiên độn nguyệt quang huy . Ất hợp khai môn lâm lục kỷ , địa độn nhật tinh năng tế chi . Đinh cộng hưu môn hợp thái âm , nhân độn tinh tinh tạ chiếu lâm . Bính hợp sanh môn hợp cửu thiên , thần linh sở tế hữu uy quyền . Đinh hợp hưu môn lâm cửu địa , phục binh quỷ độn năng tiềm tị . Ất hợp hưu môn lâm khảm thủy , tức thị giao đắc vân vũ . Tân nghi hợp sanh lâm cấn xuất , mãnh hổ thần uy tịnh bát man , hổ cuồng vị ngộ đinh cảnh chế , sất trá sanh phong thượng tương đàn . đào diệc tạ đinh hòa cảnh , nhất dược lôi môn chấn vũ luân .

天遁

Thiên độn

凡丙奇臨生門下閤六丁,不犯奇墓刑者,得月精所蔽,內應其心,外主其身,其氣上升於首,其質下注於心,名曰「元珠」,能聽輀修者,升天。若有事時呼玉女神名,曰丁卯輀岀之,其神護之,呪曰:「丁卯玉女,護我佑我,毌令有鬼傷我,視我者瞽,惡我者反受其殃」。呪畢行之,愼勿反顧。其方可以稱王侯之權,利朝君王、謝蒼穹、禮求福,及利征戰,使敵自伏,上書獻策、求官進職、修身隱跡、剪惡除凶、市賈岀行,百事俱吉。婚姻、入宅,來往此方,大吉。

Phàm bính kì lâm sanh môn hạ hợp lục đinh , bất phạm kì mộ hình giả , đắc nguyệt tinh sở tế , nội ứng kỳ tâm , ngoại chủ kỳ thân , kỳ khí thượng thăng ư thủ , kỳ chất hạ chú ư tâm , danh viết " nguyên châu " , năng thính nhi tu giả , thăng thiên . Nhược hữu sự thời hô ngọc nữ thần danh , viết đinh mão nhi ? chi , kỳ thần hộ chi , chú viết : " đinh mão ngọc nữ , hộ ngã hữu ngã , vô lệnh hữu quỷ thương ngã , thị ngã giả cổ , ác ngã giả phản thụ kỳ ương " . Chú tất hành chi , thận vật phản cố . Kỳ phương khả dĩ xưng vương hầu chi quyền , lợi triều quân vương , tạ thương khung , lễ cầu phúc , cập lợi chinh chiến , sử địch tự phục , thượng thư hiến sách , cầu quan tiến chức , tu thân ẩn tích , tiễn ác trừ hung , thị cổ ? hành , bách sự câu cát . Hôn nhân , nhập trạch , lai vãng thử phương , đại cát .

地遁

Địa độn

凡乙奇與開門閤,下臨六己,得日精所蔽,其氣黃,內應其脾,外應其形,任呼應用,又名黃婆金公。能修之者,南宮列仙,有事時呼本旬玉女,依前法呪之,大護其驗。齣紫庭,蓋己為地戶,得日精蓋之,其方可以藏兵伏將、紮寨、安營、建府、造倉、築垣墻、安墳、開壙、修道求仙、逃亡絕跡,齣陣攻城,佺師捷勝,百事大吉。

Phàm ất kì dữ khai môn hợp , hạ lâm lục kỷ , đắc nhật tinh sở tế , kỳ khí hoàng , nội ứng kỳ tì , ngoại ứng kỳ hình , nhâm hô ứng dụng , hựu danh hoàng bà kim công . Năng tu chi giả , nam cung liệt tiên , hữu sự thời hô bổn tuần ngọc nữ , y tiền pháp chú chi , đại hộ kỳ nghiệm . Xuất tử đình , cái kỷ vi địa hộ , đắc nhật tinh cái chi , kỳ phương khả dĩ tàng binh phục tương , trát trại , an doanh , kiến phủ , tạo thương , trúc viên tường , an phần , khai khoáng , tu đạo cầu tiên , đào vong tuyệt tích , xuất trận công thành , toàn sư tiệp thắng , bách sự đại cát .

人遁

Nhân độn

凡丁奇與休門閤,下臨太陰之位,得星精所蔽,其氣青黑,內應于腎,外主耳目,名曰「還陽丹」。修之者,駐世長年,有事齣門,呼本旬玉女,如前法呪之,其方可以擇賢人、求猛將、說敵和仇,三年竝吉,又宜獻策謀、結婚姻、添進人口、和閤、交易利市十倍,若藏伏、獻策、上書俱吉。

Phàm đinh kì dữ hưu môn hợp , hạ lâm thái âm chi vị , đắc tinh tinh sở tế , kỳ khí thanh hắc , nội ứng vu thận , ngoại chủ nhĩ mục , danh viết " hoàn dương đan " . Tu chi giả , trú thế trường niên , hữu sự xuất môn , hô bổn tuần ngọc nữ , như tiền pháp chú chi , kỳ phương khả dĩ trạch hiền nhân , cầu mãnh tương , thuyết địch hòa cừu , tam niên tịnh cát , hựu nghi hiến sách mưu , kết hôn nhân , thiêm tiến nhân khẩu , hòa hợp , giao dịch lợi thị thập bội , nhược tàng phục , hiến sách , thượng thư câu cát .

神遁

Thần độn

凡丙奇與生門,下臨氻天之位,得神靈所蔽,其方可以祭神明、用聖術、畫地立籌、步罡、造壇場、刻鬼神、攝魔魅,自有威伏,更利攻虛、陰謀密計最玄妙,開路、塞河、修塑神像、裱褙神畫,以候神候。

Phàm bính kì dữ sanh môn , hạ lâm cửu thiên chi vị , đắc thần linh sở tế , kỳ phương khả dĩ tế thần minh , dụng thánh thuật , họa địa lập trù , bộ cương , tạo đàn trường , khắc quỷ thần , nhiếp ma mị , tự hữu uy phục , canh lợi công hư , âm mưu mật kế tối huyền diệu , khai lộ , tắc hà , tu tố thần tượng , phiếu bối thần họa , dĩ hậu thần hậu .

鬼遁

Quỷ độn

凡丁奇下臨氻地與休門閤。得鬼神隱暱之蔽,其方可以探機、偷營、設伏攻虛、密伺動靜、詭詐文書、薦孤、拔寡,以候鬼應。

Phàm đinh kì hạ lâm cửu địa dữ hưu môn hợp . Đắc quỷ thần ẩn nặc chi tế , kỳ phương khả dĩ tham ky , thâu doanh , thiết phục công hư , mật tý động tĩnh , quỷ trá văn thư , tiến cô , bạt quả , dĩ hậu quỷ ứng .

風遁

Phong độn

凡丙奇與開門閤,下臨巽宮,不犯墓迫,得靈奇順風爽帆之蔽。又辛儀與休門,下臨六乙,其方可以默吸風雲、噴噀旂旐,音遙普遍,或託異遁,令眾軍士沉吟聽音。又丙奇與開門臨坤宮,更宜禱祭風伯雨師、同敵壘、立旌旗,以候風應。

Phàm bính kì dữ khai môn hợp , hạ lâm tốn cung , bất phạm mộ bách , đắc linh kì thuận phong sảng phàm chi tế . Hựu tân nghi dữ hưu môn , hạ lâm lục ất , kỳ phương khả dĩ mặc hấp phong vân , phún tốn kì triệu , âm dao phổ biến , hoặc thác dị độn , lệnh chúng quân sĩ trầm ngâm thính âm . Hựu bính kì dữ khai môn lâm khôn cung , canh nghi đảo tế phong bá vũ sư , đồng địch lũy , lập tinh kỳ , dĩ hậu phong ứng .

雲遁

Vân độn

凡乙奇與開門閤,下臨坤宮,不犯墓迫,得雲之蔽。又曰:「乙奇與開門閤,下臨六辛,其方可以默吸風雲、噴噀甲冑、音搖普遍,或託射鵰為名,令士卒仰望,更宜求雨澤、利農稼、建營寨、造軍器,以候雲應」。

Phàm ất kì dữ khai môn hợp , hạ lâm khôn cung , bất phạm mộ bách , đắc vân chi tế . Hựu viết : " ất kì dữ khai môn hợp , hạ lâm lục tân , kỳ phương khả dĩ mặc hấp phong vân , phún tốn giáp trụ , âm diêu phổ biến , hoặc thác xạ điêu vi danh , lệnh sĩ tốt ngưỡng vọng , canh nghi cầu vũ trạch , lợi nông giá , kiến doanh trại , tạo quân khí , dĩ hậu vân ứng " .

龍遁

độn

凡乙奇與休門閤,下臨六癸,或坎宮得龍之蔽。其方可以祭龍神、祈雨澤、水戰演敵、計量江面、把守河渡、教習水戰、密運機謀、移舟轉嚮、下船、開江、造置水櫃、祭禱鬼神、填堤、塞河、修橋、穿井,以候龍應」。

Phàm ất kì dữ hưu môn hợp , hạ lâm lục quý , hoặc khảm cung đắc chi tế . Kỳ phương khả dĩ tế thần , kì vũ trạch , thủy chiến diễn địch , kế lượng giang diện , bả thủ hà độ , giáo tập thủy chiến , mật vận ky mưu , di chu chuyển hướng , hạ thuyền , khai giang , tạo trí thủy quỹ , tế đảo quỷ thần , điền chỉ , tắc hà , tu kiều , xuyên tỉnh , dĩ hậu ứng " .

《武備志》作休門與乙奇臨六甲為龍遁。

" Vũ bị chí " tác hưu môn dữ ất kì lâm lục giáp vi độn .

虎遁

Hổ độn

凡乙奇與生門臨六辛,得虎之蔽。一云:「辛儀閤生臨艮,其方可以招安逆黨、設伏邀擊、計度要害、據險守禦、建立山寨、措置關隘、防險修鑿,以候虎應」。

Phàm ất kì dữ sanh môn lâm lục tân , đắc hổ chi tế . Nhất vân : " tân nghi hợp sanh lâm cấn , kỳ phương khả dĩ chiêu an nghịch đảng , thiết phục yêu kích , kế độ yếu hại , cứ hiểm thủ ngữ , kiến lập san trại , thố trí quan ải , phòng hiểm tu tạc , dĩ hậu hổ ứng " .

奇門遁甲秘笈大佺卷二十二

Kì môn độn giáp bí cấp đại toàn quyển nhị thập nhị

八門總歌

Bát môn tổng ca

奇到開門宜齣行,休門上書竝理訟,生門婚姻堪入宅,傷門索債終須中,杜門逃閃並塞穴,思量酒肉景門動,死門捕獵並上陣,驚門祈雨並伏眾。

Kì đáo khai môn nghi xuất hành , hưu môn thượng thư tịnh lý tụng , sanh môn hôn nhân kham nhập trạch , thương môn tác trái chung tu trung , đỗ môn đào thiểm tịnh tắc huyệt , tư lượng tửu nhục cảnh môn động , tử môn bộ liệp tịnh thượng trận , kinh môn kì vũ tịnh phục chúng .

門迫宮迫

Môn bách cung bách

宮制其門是為門迫,門制其宮是為宮迫,宮迫謂之制,門迫謂之宮,吉門被迫吉事不成,凶門被迫則凶災尤甚。

Cung chế kỳ môn thị vi môn bách , môn chế kỳ cung thị vi cung bách , cung bách vị chi chế , môn bách vị chi cung , cát môn bị bách cát sự bất thành , hung môn bị bách tắc hung tai vưu thậm .

月建屬氻星齣行歌訣

Nguyệt kiến chúc cửu tinh xuất hành ca quyết

建計除陰滿羅睺,平定水貪執水破,破木危陽成是土,收紫開金閉月孛,建為青龍用為頭,除是眀堂黃道游,滿為天刑平硃雀,定為金匱吉神求,執為天德直黃道,破為白虎危玉堂,成為天牢堅固守,收為元盜賊心愁,開為司命臨黃道,勾陳為閉主亡流,黃道齣行為大吉,行軍戰鬬黑道憂。

Kiến kế trừ âm mãn la ? , bình định thủy tham chấp thủy phá , phá mộc nguy dương thành thị thổ , thu tử khai kim bế nguyệt bột , kiến vi thanh dụng vi đầu , trừ thị ? đường hoàng đạo du , mãn vi thiên hình bình chu tước , định vi kim quỹ cát thần cầu , chấp vi thiên đức trực hoàng đạo , phá vi bạch hổ nguy ngọc đường , thành vi thiên lao kiên cố thủ , thu vi nguyên đạo tặc tâm sầu , khai vi ti mệnh lâm hoàng đạo , câu trần vi bế chủ vong lưu , hoàng đạo xuất hành vi đại cát , hành quân chiến đấu hắc đạo ưu .

凡犯天刑者,齣軍必傷,主癲狂、六畜死亡之事。(滿為天刑)

Phàm phạm thiên hình giả , xuất quân tất thương , chủ điên cuồng , lục súc tử vong chi sự . ( Mãn vi thiên hình )

犯天牢者,人傷、賊害、亡財、失利。(成為天牢)

Phạm thiên lao giả , nhân thương , tặc hại , vong tài , thất lợi . ( Thành vi thiên lao )

犯玄武者,亡失財利、逃走奴婢、遭賊劫、傷胎孕。(收為玄武)

Phạm huyền vũ giả , vong thất tài lợi , đào tẩu nô tì , tao tặc kiếp , thương thai dựng . ( Thu vi huyền vũ )

犯青龍者,父母、兄弟、長婦死,入獄、逃亡、遭賊,主凶惡事。(建為青龍)

Phạm thanh giả , phụ mẫu , huynh đệ , trường phụ tử , nhập ngục , đào vong , tao tặc , chủ hung ác sự . ( Kiến vi thanh )

犯硃雀者,因死見血光亡財於地。(平為硃雀)

Phạm chu tước giả , nhân tử kiến huyết quang vong tài ư địa . ( Bình vi chu tước )

犯白虎者,治眀堂。(破為白虎,除為明堂)

Phạm bạch hổ giả , trì ? đường . ( Phá vi bạch hổ , trừ vi minh đường )

犯天牢者,治玉堂(成為天牢,危為玉堂),即此處壓彼處以消災,大有功。

Phạm thiên lao giả , trì ngọc đường ( thành vi thiên lao , nguy vi ngọc đường ) , tức thử xử áp bỉ xử dĩ tiêu tai , đại hữu công .

伍子胥曰:「凡遠行諸事,不往天庭(辛)、天獄(庚)、天牢(壬)三神上去,大凶。常乘青龍(甲)歷蓬星(乙),百惡不敢起,大吉」。

Ngũ tử tư viết : " phàm viễn hành chư sự , bất vãng thiên đình ( tân ) , thiên ngục ( canh ) , thiên lao ( nhâm ) tam thần thượng khứ , đại hung . Thường thừa thanh ( giáp ) lịch bồng tinh ( ất ) , bách ác bất cảm khởi , đại cát " .

大金剛神値日百忌詩訣

Đại kim cương thần trị nhật bách kị thi quyết

奎婁角亢鬼牛星,齣軍定是不還程,若還遠行逢盜賊,經求財利百無成,登船定是遭沉溺,買賣交關不稱情,穿井用工難見水,拜職為官剝重名,婚姻乃主刑損害,齣喪撞著損生靈,欲識星辰吉凶處,齣在天符秘密經。

Khuê lâu giác kháng quỷ ngưu tinh , xuất quân định thị bất hoàn trình , nhược hoàn viễn hành phùng đạo tặc , kinh cầu tài lợi bách vô thành , đăng thuyền định thị tao trầm nịch , mãi mại giao quan bất xưng tình , xuyên tỉnh dụng công nan kiến thủy , bái chức vi quan bác trọng danh , hôn nhân nãi chủ hình tổn hại , xuất tang chàng trứ tổn sanh linh , dục thức tinh thần cát hung xử , xuất tại thiên phù bí mật kinh .

易數總斷

Dịch sổ tổng đoạn

玉冊天元誠絰理,分丁役甲洛書數;陰陽變化沍逆順,參伍錯綜並氻坵;遁曰三纔天地人,龍虎風雲及鬼神;生土生中附神位,八卦推行列八門;一中造化露天機,上可凌虛昇步飛;中可測推謹趨避,藏神閤朔蔔時期;齣行造葬為百利,今古幾時能盡知;一千八百軒轅制,子房十八侷法邃;智慧通神能達微,四十八格難推致;予今復古演成書,易數通微可精義;中人不知能推詳,跬步登階天衢長;衝輔禽任心最吉,三奇加沍發禎祥;値符値使嫌沖擊,開休生門為上吉;大概要察候與節,奇門造葬閤龍穴,開基斬騲及行商,動用作為占方嚮,勿度勿疑勿反顧,絰誠感應福無彊。三奇得使誠堪用,六甲遇之非小補;乙歸犬馬丙鼠猴,六丁玉女騎龍虎。又有三奇遊六儀,號為玉女守門時,甲子己卯並庚午,丙午丁酉乙卯期,利作陰私和閤事,宮庭宴樂亦堪為。三奇入墓總非宜,作事此時防後危;五不遇時尤可嗔,號為日月損明辰,時干來尅日干位,百事皆凶莫輕試。逆順直符統七神,地宜伏暱天揚兵,太陰六閤可迴避,蛇遠勾連田土爭,白虎西方凶神殺,玄武盜賊防征途,難籌天乙六戉閉。急從神兮緩從門,天三門兮地四戶,問君此法居何處,太沖小吉與從魁,此是天門私齣路;地戶除危定與開,作為動用從茲去;太陰六閤太常君,元是地私三吉門;若得奇門相照應,齣門舉事總欣欣。太沖天馬真為貴,有難從廝宜躲避,若然乘取天馬行,虎豹交馳終不遇。最吉奇門如太陰,三般難得總照臨,宮方得閤亦為美,舉措行藏必遂心。六丙生門如六戉,此為天遁自分明;開門六乙加六己,地遁如廝輀已矣;休門六丁閤太陰,欲識人遁無過此;三遁須知百事宜,藏修隱影尤為美。乙辛為龍休坎羽,龍遁之名居水委;辛乙為虎生門遇,虎遁居山在長棲;六乙加辛休門閤,水氣生風風遁威;六乙加辛生更閤,艮源坤土龍遁飛;生臨丙月氻天上,神遁廝為福世煕;六乙若然加氻地,廝為鬼遁達幽機;刑擊六儀何太凶,値符刑處與時同,子卯戌未申嫌虎,辰午自刑巳午宮;時日門星有伏吟,休加休上蓬加蓬,惟當守己財貨斂,妄動輕謀有侵害;就中返吟子加午,尤嫌門符相對伍,偏宜散侐發倉廩,動眾興工凶必阻,奇門吉宿若加臨,可免災刑福無補;宮尅門害為財多,門制宮分宮鬼迫,吉門屄迫宜疾成,凶門過迫凶莫測;丙為悖逆庚為格,格則不通悖亂逆;丙加日干及値符,忤逆紀綱應不飭;庚加本歲月日時,俱名干格生災隙;六丙加寅熒入白,寇即欲去勢可獲;六庚加丙白入熒,賊信方來勢莫測;庚加値符天乙伏,値符加庚天乙飛,加一宮兮戰在野,刑一宮兮防國持;庚加癸兮防國持,癸加庚兮為大格,加壬之時小格用;加己為刑道路格,日干加庚飛干推。更有一般時格者,六庚愼勿加三奇,此時若動齣行去,匹馬隻輪無返期。六癸加丁蛇妖矯,憂惶心事何時瞭,六癸加丁雀投江,奸頑訟罣入公堂。六辛加乙虎猖狂,恐懼身親有損傷,六乙加辛龍逃走,驚惶凜散財存否。龍回首兮甲加丙,津津悅意應無朽,丙加甲兮鳥跌穴,百為舉動成功烈。天盤動用占為客,地盤安靜占主穴;細看星宮奇門知,察其刑尅吉凶決;分其日月旺休方,更辨其方雲氣色;假如天蓬加氻宮,旺相之月在秋;喜逢癸壬亥子日,北方黑氣客有功;若還天英加一地,時北方主反利;奇門星位倣此推,人在時方分仔細。自寅絰午五陽時,甲乙丙丁戉閤宜,先與齣行為客勝,利造姻宮並移徙;自未絰亥時五陰,己庚辛壬癸干尋,利主集謀修備用,尤宜禱造與逃離。十干六甲為宗主,上下交承開闔分,陽星加一宮開吉,陰星一宮闔事凶,甲孟宜貞仲宜守,宮方加季吉序興,作為進往憑天侷,基穴陰謀靜地乘,若見三奇在五陽,偏宜為客自高強,三奇若遇五陰上,利宜為主志倘徉,三奇積蘊妙難言,陰逆後占陽順前,每時須別初中末,總把値符分後先,乙德往來恍似神,行逢酒饌市財陳,入宮移娶皆宜客,卻忌鞭刑與怒嗔,丙子月奇天威姹,火氣銷金兵不起,市賈入官行遇仙,聽無憂兮聞有喜,六丁玉女太陰精,齣入幽冥老不刑,謁請入官商娶吉,半為憂喜利私營,六戉三門凶不起,來龍萬里誰啊止,大馬不鳴行客隨,市賈得財驚走否,己為六閤利機謀,隱暱如神天莫指,齣入官行利百為,驚逃凶去小人利,六庚加時絕五本,強齣遭凌入天獄,市賈道亡物有傷,百宜固守廝為福,六辛齣遇死屍陳,強齣天庭罪縛身,問疾官商婚娶忌,自新利決罪刑人,壬是天牢強齣焦,邀遮卻利亡與逃,病人進退存餘喘,官吏仇稽百事騷,癸藏齣入百憂煎,利病逃亡與覓仙,遁跡隱形人莫曉,病加沉重日纏綿。

Ngọc ? thiên nguyên thành chí lý , phân đinh dịch giáp lạc thư sổ ; âm dương biến hóa hỗ nghịch thuận , tham ngũ thác tống tịnh cửu khâu ; độn viết tam tài thiên địa nhân , hổ phong vân cập quỷ thần ; sanh thổ sanh trung phụ thần vị , bát quái thôi hành liệt bát môn ; nhất trung tạo hóa lộ thiên ky , thượng khả lăng hư thăng bộ phi ; trung khả trắc thôi cẩn xu tị , tàng thần hợp sóc bốc thời kỳ ; xuất hành tạo táng vi bách lợi , kim cổ ki thời năng tận tri ; nhất thiên bát bách hiên viên chế , tử phòng thập bát cục pháp thúy ; trí tuệ thông thần năng đạt vi , tứ thập bát cách nan thôi trí ; dư kim phục cổ diễn thành thư , dịch sổ thông vi khả tinh nghĩa ; trung nhân bất tri năng thôi tường , khuể bộ đăng giai thiên cù trường ; xung phụ cầm nhâm tâm tối cát , tam kì gia hỗ phát trinh tường ; trị phù trị sử hiềm trùng kích , khai hưu sanh môn vi thượng cát ; đại khái yếu sát hậu dữ tiết , kì môn tạo táng hợp huyệt , khai cơ trảm thảo cập hành thương , động dụng tác vi chiêm phương hướng , vật độ vật nghi vật phản cố , chí thành cảm ứng phúc vô cường . Tam kì đắc sử thành kham dụng , lục giáp ngộ chi phi tiểu bổ ; ất quy khuyển mã bính thử hầu , lục đinh ngọc nữ kị hổ . Hựu hữu tam kì du lục nghi , hào vi ngọc nữ thủ môn thời , giáp tử kỷ mão tịnh canh ngọ , bính ngọ đinh dậu ất mão kỳ , lợi tác âm tư hòa hợp sự , cung đình yến nhạc diệc kham vi . Tam kì nhập mộ tổng phi nghi , tác sự thử thời phòng hậu nguy ; ngũ bất ngộ thời vưu khả sân , hào vi nhật nguyệt tổn minh thần , thời can lai khắc nhật can vị , bách sự giai hung mạc khinh thí . Nghịch thuận trực phù thống thất thần , địa nghi phục nặc thiên dương binh , thái âm lục hợp khả hồi tị , xà viễn câu liên điền thổ tranh , bạch hổ tây phương hung thần sát , huyền vũ đạo tặc phòng chinh đồ , nan trù thiên ất lục mậu bế . Cấp tòng thần hề hoãn tòng môn , thiên tam môn hề địa tứ hộ , vấn quân thử pháp cư hà xử , thái trùng tiểu cát dữ tòng khôi , thử thị thiên môn tư xuất lộ ; địa hộ trừ nguy định dữ khai , tác vi động dụng tòng tư khứ ; thái âm lục hợp thái thường quân , nguyên thị địa tư tam cát môn ; nhược đắc kì môn tương chiếu ứng , xuất môn cử sự tổng hân hân . Thái trùng thiên mã chân vi quý , hữu nan tòng tư nghi đóa tị , nhược nhiên thừa thủ thiên mã hành , hổ báo giao trì chung bất ngộ . Tối cát kì môn như thái âm , tam bàn nan đắc tổng chiếu lâm , cung phương đắc hợp diệc vi mỹ , cử thố hành tàng tất toại tâm . Lục bính sanh môn như lục mậu , thử vi thiên độn tự phân minh ; khai môn lục ất gia lục kỷ , địa độn như tư nhi dĩ hĩ ; hưu môn lục đinh hợp thái âm , dục thức nhân độn vô quá thử ; tam độn tu tri bách sự nghi , tàng tu ẩn ảnh vưu vi mỹ . Ất tân vi hưu khảm vũ , độn chi danh cư thủy ủy ; tân ất vi hổ sanh môn ngộ , hổ độn cư san tại trường tê ; lục ất gia tân hưu môn hợp , thủy khí sanh phong phong độn uy ; lục ất gia tân sanh canh hợp , cấn nguyên khôn thổ độn phi ; sanh lâm bính nguyệt cửu thiên thượng , thần độn tư vi phúc thế hi ; lục ất nhược nhiên gia cửu địa , tư vi quỷ độn đạt u ky ; hình kích lục nghi hà thái hung , trị phù hình xử dữ thời đồng , tử mão tuất vị thân hiềm hổ , thần ngọ tự hình tị ngọ cung ; thời nhật môn tinh hữu phục ngâm , hưu gia hưu thượng bồng gia bồng , duy đương thủ kỷ tài hóa liễm , vọng động khinh mưu hữu xâm hại ; tựu trung phản ngâm tử gia ngọ , vưu hiềm môn phù tương đối ngũ , thiên nghi tán ? phát thương lẫm , động chúng hưng công hung tất trở , kì môn cát túc nhược gia lâm , khả miễn tai hình phúc vô bổ ; cung khắc môn hại vi tài đa , môn chế cung phân cung quỷ bách , cát môn bức bách nghi tật thành , hung môn quá bách hung mạc trắc ; bính vi bội nghịch canh vi cách , cách tắc bất thông bội loạn nghịch ; bính gia nhật can cập trị phù , ngỗ nghịch kỉ cương ứng bất sức ; canh gia bổn tuế nguyệt nhật thời , câu danh can cách sanh tai khích ; lục bính gia dần huỳnh nhập bạch , khấu tức dục khứ thế khả hoạch ; lục canh gia bính bạch nhập huỳnh , tặc tín phương lai thế mạc trắc ; canh gia trị phù thiên ất phục , trị phù gia canh thiên ất phi , gia nhất cung hề chiến tại dã , hình nhất cung hề phòng quốc trì ; canh gia quý hề phòng quốc trì , quý gia canh hề vi đại cách , gia nhâm chi thời tiểu cách dụng ; gia kỷ vi hình đạo lộ cách , nhật can gia canh phi can thôi . Canh hữu nhất bàn thời cách giả , lục canh thận vật gia tam kì , thử thời nhược động xuất hành khứ , thất mã chích luân vô phản kỳ . Lục quý gia đinh xà yêu kiểu , ưu hoàng tâm sự hà thời liễu , lục quý gia đinh tước đầu giang , gian ngoan tụng quái nhập công đường . Lục tân gia ất hổ xương cuồng , khủng cụ thân thân hữu tổn thương , lục ất gia tân đào tẩu , kinh hoàng lẫm tán tài tồn phủ . hồi thủ hề giáp gia bính , tân tân duyệt ý ứng vô hủ , bính gia giáp hề điểu điệt huyệt , bách vi cử động thành công liệt . Thiên bàn động dụng chiêm vi khách , địa bàn an tĩnh chiêm chủ huyệt ; tế khán tinh cung kì môn tri , sát kỳ hình khắc cát hung quyết ; phân kỳ nhật nguyệt vượng hưu phương , canh biện kỳ phương vân khí sắc ; giả như thiên bồng gia cửu cung , vượng tương chi nguyệt tại thu đông ; hỉ phùng quý nhâm hợi tử nhật , bắc phương hắc khí khách hữu công ; nhược hoàn thiên anh gia nhất địa , đông thời bắc phương chủ phản lợi ; kì môn tinh vị phỏng thử thôi , nhân tại thời phương phân tử tế . Tự dần chí ngọ ngũ dương thời , giáp ất bính đinh mậu hợp nghi , tiên dữ xuất hành vi khách thắng , lợi tạo nhân cung tịnh di tỉ ; tự vị chí hợi thời ngũ âm , kỷ canh tân nhâm quý can tầm , lợi chủ tập mưu tu bị dụng , vưu nghi đảo tạo dữ đào ly . Thập can lục giáp vi tông chủ , thượng hạ giao thừa khai hạp phân , dương tinh gia nhất cung khai cát , âm tinh nhất cung hạp sự hung , giáp mạnh nghi trinh trọng nghi thủ , cung phương gia quý cát tự hưng , tác vi tiến vãng bằng thiên cục , cơ huyệt âm mưu tĩnh địa thừa , nhược kiến tam kì tại ngũ dương , thiên nghi vi khách tự cao cường , tam kì nhược ngộ ngũ âm thượng , lợi nghi vi chủ chí thảng dương , tam kì tích uẩn diệu nan ngôn , âm nghịch hậu chiêm dương thuận tiền , mỗi thời tu biệt sơ trung mạt , tổng bả trị phù phân hậu tiên , ất đức vãng lai hoảng tự thần , hành phùng tửu soạn thị tài trần , nhập cung di thú giai nghi khách , khước kị tiên hình dữ nộ sân , bính tử nguyệt kì thiên uy xá , hỏa khí tiêu kim binh bất khởi , thị cổ nhập quan hành ngộ tiên , thính vô ưu hề văn hữu hỉ , lục đinh ngọc nữ thái âm tinh , xuất nhập u minh lão bất hình , yết thỉnh nhập quan thương thú cát , bán vi ưu hỉ lợi tư doanh , lục mậu tam môn hung bất khởi , lai vạn lý thùy a chỉ , đại mã bất minh hành khách tùy , thị cổ đắc tài kinh tẩu phủ , kỷ vi lục hợp lợi ky mưu , ẩn nặc như thần thiên mạc chỉ , xuất nhập quan hành lợi bách vi , kinh đào hung khứ tiểu nhân lợi , lục canh gia thời tuyệt ngũ bổn , cường xuất tao lăng nhập thiên ngục , thị cổ đạo vong vật hữu thương , bách nghi cố thủ tư vi phúc , lục tân xuất ngộ tử thi trần , cường xuất thiên đình tội phược thân , vấn tật quan thương hôn thú kị , tự tân lợi quyết tội hình nhân , nhâm thị thiên lao cường xuất tiêu , yêu già khước lợi vong dữ đào , bệnh nhân tiến thối tồn dư suyễn , quan lại cừu kê bách sự tao , quý tàng xuất nhập bách ưu tiên , lợi bệnh đào vong dữ mịch tiên , độn tích ẩn hình nhân mạc hiểu , bệnh gia trầm trọng nhật triền miên .


Đăng ngày: 1/12/2021 5:44:58 PM
Lần xem: 988 lần - Phản hồi: 0
Người đăng: buiquangchinh77 - Mã số ID: 22
Email: [email protected]

Chưa có bài phản hồi nào!

Các tin cùng Danh mục
Ngày đăng
Link download SÁCH TAM THỨC (Thái Ất-Kỳ Môn-Lục Nhâm). Cập nhật 30.9.2022
10/2/2022
SAO THIÊN BỒNG GIẢI THÍCH BỞI BÙI QUANG CHÍNH
2/15/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 4)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 3)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 2)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 1)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 8)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 7)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 6)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 5)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 4)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 3)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 2)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (phần 1)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 3)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 2)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 1)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 10)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 9)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 8)
1/12/2021


Bạn chưa đăng nhập


ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Gmail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/buiquangchinh77

Fanpage: https://www.facebook.com/Tutruthienmenh.com.BuiQuangChinh/          

Blog: https://giaimabiansomenh.blogspot.com/

Địa chỉ: 87 - Lý Tự Trọng - TP Vinh - Nghệ An. Hotline: 0812.373.789 hoặc 09.68.68.29.28 (Thầy Bùi Quang Chính)

Facebook chat