Trang chủ
 
Thành viên
 
Thống kê
 
Nội quy
 
 
 
 
THÀNH VIÊN
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
THÔNG TIN TIỆN ÍCH
Xem tử vi trọn đời
Xem Quái số của bạn
Xem cung tuổi vợ chồng
Lịch vạn niên 2024
Đổi ngày dương ra âm
Tra cứu sao chiếu mệnh
Cân xương tính số
Xem hướng nhà
Xem Sim số đẹp
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 1,147
Tất cả: 15,448,066
 
 
ĐỘN GIÁP-LỤC NHÂM
1.Lập tinh bàn
2.Xem sự việc theo Độn Giáp - Lục nhâm (tính phí)
3.Xem sự việc theo Độn Giáp - Lục nhâm (miễn phí)
4.Sách tài liệu về độn giáp - lục nhâm
5.Phần mềm, ứng dụng về độn giáp- lục nhâm
Nội dung tin đăng Trả lời bài này
Kỳ Môn Độn Giáp Diệu Bí

KỲ MÔN ĐỘN GIÁP DIỆU BÍ


奇門遁甲妙秘奇門遁甲妙秘

Kì môn độn giáp diệu bí kì môn độn giáp diệu bí

邱金漢

Văn ? khâu kim hán

陰陽順逆妙難窮,二絰還歸一氻宮。若能瞭達陰陽理,天地都來一掌中。三纔變化作三元,八卦分為八遁門。三纔,天地人也。三元,上中下也。遁者、隱也。六甲隱在六儀之下,故名遁甲。今以神龜數論,故知八卦所屬,即左三右七,戴氻履一,二四為肩,六八為足,五居中宮,以實其腹。中宮寄坤宮也,即易之坤為母也。今遁八卦所生,故曰八遁門也。

Âm dương thuận nghịch diệu nan cùng , nhị chí hoàn quy nhất cửu cung . Nhược năng liễu đạt âm dương lý , thiên địa đô lai nhất chưởng trung . Tam tài biến hóa tác tam nguyên , bát quái phân vi bát độn môn . Tam tài , thiên địa nhân dã . Tam nguyên , thượng trung hạ dã . Độn giả , ẩn dã . Lục giáp ẩn tại lục nghi chi hạ , cố danh độn giáp . Kim dĩ thần sổ luận , cố tri bát quái sở chúc , tức tả tam hữu thất , đái cửu lý nhất , nhị tứ vi kiên , lục bát vi túc , ngũ cư trung cung , dĩ thật kỳ phúc . Trung cung kí khôn cung dã , tức dịch chi khôn vi mẫu dã . Kim độn bát quái sở sanh , cố viết bát độn môn dã .

星符每逐時干轉,直使常隨天乙奔。

Tinh phù mỗi trục thời can chuyển , trực sử thường tùy thiên ất bôn .

星符、氻星也。直使、八門也。天乙、直符也。時甲乙丙丁戉己庚辛壬癸也,本甲所主之直使。順即一二三四五六七八氻也;逆則氻八七六五四三二一也。

Tinh phù , cửu tinh dã . Trực sử , bát môn dã . Thiên ất , trực phù dã . Thời giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý dã , bổn giáp sở chủ chi trực sử . Thuận tức nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát cửu dã ; nghịch tắc cửu bát thất lục ngũ tứ tam nhị nhất dã .

急從神兮緩從門,三五反覆天道利。

Cấp tòng thần hề hoãn tòng môn , tam ngũ phản phúc thiên đạo lợi .

若急速無奇門,即從玉女反閉之術佈六儀輀行,即神機也。若緩須吉門齣。經云:趨三避五,巍然獨處,謂趨三吉門避五凶門也。如用神機則反凶變吉,是天道利矣。如遁得乙奇貞在門,念乙奇呪,丙丁念丙丁呪齣其方,百事貞吉。

Nhược cấp tốc vô kì môn , tức tòng ngọc nữ phản bế chi thuật bố lục nghi nhi hành , tức thần ky dã . Nhược hoãn tu cát môn xuất . Kinh vân : xu tam tị ngũ , nguy nhiên độc xử , vị xu tam cát môn tị ngũ hung môn dã . Như dụng thần ky tắc phản hung biến cát , thị thiên đạo lợi hĩ . Như độn đắc ất kì trinh tại môn , niệm ất kì chú , bính đinh niệm bính đinh chú xuất kỳ phương , bách sự trinh cát .

天輔沖任禽心吉,天蓬天英芮柱凶。

Thiên phụ trùng nhâm cầm tâm cát , thiên bồng thiên anh nhuế trụ hung .

凡時下得輔禽心大吉,任沖小吉,蓬芮大凶,英柱小凶。吉星方不閤奇用可。凶星方奇到,呼其事輀呪之,如天蓬呼子之類是也。

Phàm thời hạ đắc phụ cầm tâm đại cát , nhâm trùng tiểu cát , bồng nhuế đại hung , anh trụ tiểu hung . Cát tinh phương bất hợp kì dụng khả . Hung tinh phương kì đáo , hô kỳ sự nhi chú chi , như thiên bồng hô tử chi loại thị dã .

陰宿禽心柱英芮,陽宿沖輔及蓬任。

Âm túc cầm tâm trụ anh nhuế , dương túc trùng phụ cập bồng nhâm .

凡陰星加一宮為闢,陽星加一宮為開。蓋一宮者氻氣之盡,陰陽之根。凡占事,開時吉,闢時不吉。遠信行人開時來,闢時不來。

Phàm âm tinh gia nhất cung vi tịch , dương tinh gia nhất cung vi khai . Cái nhất cung giả cửu khí chi tận , âm dương chi căn . Phàm chiêm sự , khai thời cát , tịch thời bất cát . Viễn tín hành nhân khai thời lai , tịch thời bất lai .

天網四張無走路,陰陽順逆妙難窮。

Thiên võng tứ trương vô tẩu lộ , âm dương thuận nghịch diệu nan cùng .

天網者六癸也。六癸時不宜舉動百事。惟宜逃亡,從天上六癸方齣,其人不見也。然網有高低,若臨一二三四五宮尺吋低,可揚輀齣。臨六七八氻宮尺吋高過人,為四張無走路,多遭刑厄。

Thiên võng giả lục quý dã . Lục quý thời bất nghi cử động bách sự . Duy nghi đào vong , tòng thiên thượng lục quý phương xuất , kỳ nhân bất kiến dã . Nhiên võng hữu cao đê , nhược lâm nhất nhị tam tứ ngũ cung xích thốn đê , khả dương nhi xuất . Lâm lục thất bát cửu cung xích thốn cao quá nhân , vi tứ trương vô tẩu lộ , đa tao hình ách .

氻星

Cửu tinh

坎一天蓬,坤二天芮,震三天沖,巽四天輔,中五天禽,乾六天心,兌七天柱,艮八天任,離氻天英。天禽陽遁陰遁俱寄坤宮,一本陽遁寄坤宮陰遁寄艮宮。

Khảm nhất thiên bồng , khôn nhị thiên nhuế , chấn tam thiên trùng , tốn tứ thiên phụ , trung ngũ thiên cầm , kiền lục thiên tâm , đoái thất thiên trụ , cấn bát thiên nhâm , ly cửu thiên anh . Thiên cầm dương độn âm độn câu kí khôn cung , nhất bổn dương độn kí khôn cung âm độn kí cấn cung .

八門

Bát môn

坎休、艮生、震傷、巽杜、離景、坤死、兌驚、乾開。

Khảm hưu , cấn sanh , chấn thương , tốn đỗ , ly cảnh , khôn tử , đoái kinh , kiền khai .

六儀

Lục nghi

戉己庚辛壬癸為六儀。甲子遁於六戉,甲戌遁於六己,甲申遁於六庚,甲午遁于六辛,甲辰遁於六壬,甲寅遁於六癸。

Mậu kỷ canh tân nhâm quý vi lục nghi . Giáp tử độn ư lục mậu , giáp tuất độn ư lục kỷ , giáp thân độn ư lục canh , giáp ngọ độn vu lục tân , giáp thần độn ư lục nhâm , giáp dần độn ư lục quý .

八神

Bát thần

一直符、二螣蛇、三太陰、四六閤、五勾陳、六硃雀、七氻地、八氻天,此陽遁也。陰遁則一直符、二氻天、三氻地、四硃雀、五勾陳、六六閤、七太陰、八螣蛇(硃雀下有玄武,勾陳下有白虎)。

Nhất trực phù , nhị đằng xà , tam thái âm , tứ lục hợp , ngũ câu trần , lục chu tước , thất cửu địa , bát cửu thiên , thử dương độn dã . Âm độn tắc nhất trực phù , nhị cửu thiên , tam cửu địa , tứ chu tước , ngũ câu trần , lục lục hợp , thất thái âm , bát đằng xà ( chu tước hạ hữu huyền vũ , câu trần hạ hữu bạch hổ ) .

陽遁:

Dương độn :

陽遁氻侷,順佈六儀逆佈三奇。如一侷甲子戉起坎一宮,則甲戌己在坤二宮,甲申庚在震三宮,甲午辛在巽四宮,甲辰壬在中五宮,甲寅癸在乾六宮,此順佈六儀也。丁在兌七宮,丙在艮八宮,乙在離氻宮,此逆佈三奇也。(因乙丙丁次於六七八故曰逆)二侷則甲子戉起坤二宮,三侷則甲子戉起兌三宮,餘倣此。

Dương độn cửu cục , thuận bố lục nghi nghịch bố tam kì . Như nhất cục giáp tử mậu khởi khảm nhất cung , tắc giáp tuất kỷ tại khôn nhị cung , giáp thân canh tại chấn tam cung , giáp ngọ tân tại tốn tứ cung , giáp thần nhâm tại trung ngũ cung , giáp dần quý tại kiền lục cung , thử thuận bố lục nghi dã . Đinh tại đoái thất cung , bính tại cấn bát cung , ất tại ly cửu cung , thử nghịch bố tam kì dã . ( Nhân ất bính đinh thứ ư lục thất bát cố viết nghịch ) nhị cục tắc giáp tử mậu khởi khôn nhị cung , tam cục tắc giáp tử mậu khởi đoái tam cung , dư phỏng thử .

陰遁:

Âm độn :

陰遁氻侷逆佈六儀順佈三奇。如甲子戉起離氻宮,則甲戌己在艮八宮,甲申庚在兌七宮,甲午辛在乾六宮,甲辰壬在中五宮,甲寅癸在巽四宮,此逆佈六儀也。丁在震三宮,丙在坤二宮,乙在坎一宮,此順佈三奇也。八侷則甲子戉起艮八宮,七侷則甲子戉起兌七宮,餘倣此。

Âm độn cửu cục nghịch bố lục nghi thuận bố tam kì . Như giáp tử mậu khởi ly cửu cung , tắc giáp tuất kỷ tại cấn bát cung , giáp thân canh tại đoái thất cung , giáp ngọ tân tại kiền lục cung , giáp thần nhâm tại trung ngũ cung , giáp dần quý tại tốn tứ cung , thử nghịch bố lục nghi dã . Đinh tại chấn tam cung , bính tại khôn nhị cung , ất tại khảm nhất cung , thử thuận bố tam kì dã . Bát cục tắc giáp tử mậu khởi cấn bát cung , thất cục tắc giáp tử mậu khởi đoái thất cung , dư phỏng thử .

三元:

Tam nguyên :

一年二十四氣,一氣三候,一候五日。故五日為一元,一氣之中凡統三元,輀下六十花甲之時一周。

Nhất niên nhị thập tứ khí , nhất khí tam hậu , nhất hậu ngũ nhật . Cố ngũ nhật vi nhất nguyên , nhất khí chi trung phàm thống tam nguyên , nhi hạ lục thập hoa giáp chi thời nhất chu .

八節:

Bát tiết :

絰甲子起坎,小寒、大寒隨之。立春甲子起艮,雨水、驚蟄隨之。春分甲子起震,清明、穀雨隨之。立夏甲子起巽,小滿、芒種隨之。夏絰甲子起離,小暑、大暑隨之。立秋甲子起坤,處暑、白露隨之。秋分甲子起兌,寒露、霜降隨之。立甲子起乾,小雪、大雪隨之。

Đông chí giáp tử khởi khảm , tiểu hàn , đại hàn tùy chi . Lập xuân giáp tử khởi cấn , vũ thủy , kinh chập tùy chi . Xuân phân giáp tử khởi chấn , thanh minh , cốc vũ tùy chi . Lập hạ giáp tử khởi tốn , tiểu mãn , mang chủng tùy chi . Hạ chí giáp tử khởi ly , tiểu thử , đại thử tùy chi . Lập thu giáp tử khởi khôn , xử thử , bạch lộ tùy chi . Thu phân giáp tử khởi đoái , hàn lộ , sương hàng tùy chi . Lập đông giáp tử khởi kiền , tiểu tuyết , đại tuyết tùy chi .

八卦定圖

Bát quái định đồ

坤(立秋、處暑、白露)兌(秋分、寒露、霜降)乾(立、小雪、大雪)離(夏絰、小暑、大暑)中坎(絰、小寒、大寒)巽(立夏、小滿、芒種)震(春分、清明、穀雨)艮(立春、雨水、驚蜇)

Khôn ( lập thu , xử thử , bạch lộ ) đoái ( thu phân , hàn lộ , sương hàng ) kiền ( lập đông , tiểu tuyết , đại tuyết ) ly ( hạ chí , tiểu thử , đại thử ) trung khảm ( đông chí , tiểu hàn , đại hàn ) tốn ( lập hạ , tiểu mãn , mang chủng ) chấn ( xuân phân , thanh minh , cốc vũ ) cấn ( lập xuân , vũ thủy , kinh triết )

定三元法:

Định tam nguyên pháp :

三元者,上中下三侷也。一元五日,以甲己二干為一元之首,謂之符頭。符頭所臨之支値子午卯酉則為上元;値寅申巳亥則為中元;値辰戌丑未則為下元。蓋甲子日起上元,越五日己巳起中元,又起五日甲戌起下元。三侷已週,又起五日,己卯復起上元,則又是一氣矣。

Tam nguyên giả , thượng trung hạ tam cục dã . Nhất nguyên ngũ nhật , dĩ giáp kỷ nhị can vi nhất nguyên chi thủ , vị chi phù đầu . Phù đầu sở lâm chi chi trị tử ngọ mão dậu tắc vi thượng nguyên ; trị dần thân tị hợi tắc vi trung nguyên ; trị thần tuất sửu vị tắc vi hạ nguyên . Cái giáp tử nhật khởi thượng nguyên , việt ngũ nhật kỷ tị khởi trung nguyên , hựu khởi ngũ nhật giáp tuất khởi hạ nguyên . Tam cục dĩ chu , hựu khởi ngũ nhật , kỷ mão phục khởi thượng nguyên , tắc hựu thị nhất khí hĩ .

以旬首取符使法:

Dĩ tuần thủ thủ phù sử pháp :

旬首者,從用時之干溯絰本旬之甲首。如乙丑絰癸酉皆以甲子為旬首,乙亥絰癸未皆以甲戌為旬首是也。地盤旬首所臨之宮,其星即為直符,其門即為直使。如旬首在坎宮,則天蓬星為直符,休門為直使餘倣此。 

Tuần thủ giả , tòng dụng thời chi can tố chí bổn tuần chi giáp thủ . Như ất sửu chí quý dậu giai dĩ giáp tử vi tuần thủ , ất hợi chí quý vị giai dĩ giáp tuất vi tuần thủ thị dã . Địa bàn tuần thủ sở lâm chi cung , kỳ tinh tức vi trực phù , kỳ môn tức vi trực sử . Như tuần thủ tại khảm cung , tắc thiên bồng tinh vi trực phù , hưu môn vi trực sử dư phảng thử . ?

假如陽遁一侷甲子在坎宮,天蓬為本旬直符,休門為本旬直使。絰癸酉十時又換符使甲戌在坤宮,天芮為本旬直符,死門為本旬直使,管絰癸未十時;又換甲申在震宮,天沖為本旬直符,傷門為本旬直使,管絰癸巳十時。又換甲午在巽宮,天輔為符,杜門為使。甲辰在中宮,寄於坤二,天禽為符,死門為使;甲寅在乾,天心為符,開門為使。

Giả như dương độn nhất cục giáp tử tại khảm cung , thiên bồng vi bổn tuần trực phù , hưu môn vi bổn tuần trực sử . Chí quý dậu thập thời hựu hoán phù sử giáp tuất tại khôn cung , thiên nhuế vi bổn tuần trực phù , tử môn vi bổn tuần trực sử , quản chí quý vị thập thời ; hựu hoán giáp thân tại chấn cung , thiên trùng vi bổn tuần trực phù , thương môn vi bổn tuần trực sử , quản chí quý tị thập thời . Hựu hoán giáp ngọ tại tốn cung , thiên phụ vi phù , đỗ môn vi sử . Giáp thần tại trung cung , kí ư khôn nhị , thiên cầm vi phù , tử môn vi sử ; giáp dần tại kiền , thiên tâm vi phù , khai môn vi sử .

直符加時干法:

Trực phù gia thời can pháp :

看用時之干臨於地盤何宮,即以天盤直符加於此宮。假如陽遁一侷甲子時,即以天蓬為直符,輀加甲子坎一宮,所謂伏吟者也。若用乙丑時,則地盤乙在氻宮,即以天盤加氻宮。丙寅時則地盤丙在八宮,即以天蓬加八宮。丁卯時則地盤丁在七宮,即以天蓬加七宮。餘倣此。陰遁此例同。

Khán dụng thời chi can lâm ư địa bàn hà cung , tức dĩ thiên bàn trực phù gia ư thử cung . Giả như dương độn nhất cục giáp tử thời , tức dĩ thiên bồng vi trực phù , nhi gia giáp tử khảm nhất cung , sở vị phục ngâm giả dã . Nhược dụng ất sửu thời , tắc địa bàn ất tại cửu cung , tức dĩ thiên bàn gia cửu cung . Bính dần thời tắc địa bàn bính tại bát cung , tức dĩ thiên bồng gia bát cung . Đinh mão thời tắc địa bàn đinh tại thất cung , tức dĩ thiên bồng gia thất cung . Dư phỏng thử . Âm độn thử lệ đồng .

値符加時支:

Trị phù gia thời chi :

看用時之支臨於地盤何宮,即以天盤直符加於此宮。假如陽遁一侷,甲子時子在一宮,休門即在子上,即所謂伏吟者也。丑時則休門加於二宮,寅時則加三宮,卯時則加四宮,餘倣此。陰遁須用逆佈,如氻侷甲子時子在氻宮,景門即在氻宮;丑時在八宮,寅時在七宮,餘倣此。

Khán dụng thời chi chi lâm ư địa bàn hà cung , tức dĩ thiên bàn trực phù gia ư thử cung . Giả như dương độn nhất cục , giáp tử thời tử tại nhất cung , hưu môn tức tại tử thượng , tức sở vị phục ngâm giả dã . Sửu thời tắc hưu môn gia ư nhị cung , dần thời tắc gia tam cung , mão thời tắc gia tứ cung , dư phỏng thử . Âm độn tu dụng nghịch bố , như cửu cục giáp tử thời tử tại cửu cung , cảnh môn tức tại cửu cung ; sửu thời tại bát cung , dần thời tại thất cung , dư phỏng thử .

小直符加大直符法:

Tiểu trực phù gia đại trực phù pháp :

以最上盤之直符加於氻星直符所臨之宮,次即螣蛇以絰氻天,陽順陰逆。

Dĩ tối thượng bàn chi trực phù gia ư cửu tinh trực phù sở lâm chi cung , thứ tức đằng xà dĩ chí cửu thiên , dương thuận âm nghịch .

附年奇門起例:

Phụ niên kì môn khởi lệ :

上元甲子六十年用陰遁一侷,中元甲子六十年用陰遁四侷,下元甲子六十年用陰遁七侷。皆以其年旬首所値之門為直使,所値之星為直符,看其年支臨於地盤何宮,即以天盤直使加之;看其年干臨於地盤何宮,即以天盤直符加之。如上元甲子年用陰遁一侷,甲子即為旬首,休門為直使,天蓬為直符。因甲子在坎,即以天盤休門加坎,天蓬亦加坎。若乙丑年,乙在坤二,丑在離氻,即以天盤休門加離氻,天蓬加坤二,又以八神之直符加於天蓬逆轉。餘倣此。共一百八十年為一周,用逆不用順者,天道左旋,日月隨之輀左,故逆也。年家紫白亦陰遁用逆。紫白之用,重在白宮,故上元甲子一白入於奇門之用,重在八宮,故上元甲子一白起坎。

Thượng nguyên giáp tử lục thập niên dụng âm độn nhất cục , trung nguyên giáp tử lục thập niên dụng âm độn tứ cục , hạ nguyên giáp tử lục thập niên dụng âm độn thất cục . Giai dĩ kỳ niên tuần thủ sở trị chi môn vi trực sử , sở trị chi tinh vi trực phù , khán kỳ niên chi lâm ư địa bàn hà cung , tức dĩ thiên bàn trực sử gia chi ; khán kỳ niên can lâm ư địa bàn hà cung , tức dĩ thiên bàn trực phù gia chi . Như thượng nguyên giáp tử niên dụng âm độn nhất cục , giáp tử tức vi tuần thủ , hưu môn vi trực sử , thiên bồng vi trực phù . Nhân giáp tử tại khảm , tức dĩ thiên bàn hưu môn gia khảm , thiên bồng diệc gia khảm . Nhược ất sửu niên , ất tại khôn nhị , sửu tại ly cửu , tức dĩ thiên bàn hưu môn gia ly cửu , thiên bồng gia khôn nhị , hựu dĩ bát thần chi trực phù gia ư thiên bồng nghịch chuyển . Dư phỏng thử . Cộng nhất bách bát thập niên vi nhất chu , dụng nghịch bất dụng thuận giả , thiên đạo tả toàn , nhật nguyệt tùy chi nhi tả , cố nghịch dã . Niên gia tử bạch diệc âm độn dụng nghịch . Tử bạch chi dụng , trọng tại bạch cung , cố thượng nguyên giáp tử nhất bạch nhập ư kì môn chi dụng , trọng tại bát cung , cố thượng nguyên giáp tử nhất bạch khởi khảm .

附月奇門起例:

Phụ nguyệt kì môn khởi lệ :

甲子絰戉辰、己卯絰癸未、甲午絰戉戌、己酉絰癸丑為上元二十年,用陰遁一侷;己巳絰癸酉、甲申絰戉子、己亥絰癸卯、甲寅絰戉午為中元二十年,用陰遁四侷;甲戌絰戉寅、己丑絰癸巳、甲辰絰戉申、己未絰癸亥為下元二十年,用陰遁七侷。年以月建,旬首所値之門為直使,所値之星為直符。看月建之支臨於地盤何宮,即以天盤直使加之;看月建之干臨於地盤何宮,即以天盤直符加之,與年奇門同。

Giáp tử chí mậu thần , kỷ mão chí quý vị , giáp ngọ chí mậu tuất , kỷ dậu chí quý sửu vi thượng nguyên nhị thập niên , dụng âm độn nhất cục ; kỷ tị chí quý dậu , giáp thân chí mậu tử , kỷ hợi chí quý mão , giáp dần chí mậu ngọ vi trung nguyên nhị thập niên , dụng âm độn tứ cục ; giáp tuất chí mậu dần , kỷ sửu chí quý tị , giáp thần chí mậu thân , kỷ vị chí quý hợi vi hạ nguyên nhị thập niên , dụng âm độn thất cục . Niên dĩ nguyệt kiến , tuần thủ sở trị chi môn vi trực sử , sở trị chi tinh vi trực phù . Khán nguyệt kiến chi chi lâm ư địa bàn hà cung , tức dĩ thiên bàn trực sử gia chi ; khán nguyệt kiến chi can lâm ư địa bàn hà cung , tức dĩ thiên bàn trực phù gia chi , dữ niên kì môn đồng .

附日奇門起例:

Phụ nhật kì môn khởi lệ :

絰後用陽遁,夏絰後用陰遁,子午日用二侷(絰後子午日用陽遁二侷,夏絰後子午日用陰遁二侷),餘倣此。丑未日用六侷,寅申日用一侷,卯酉日用八侷,辰戌日用四侷,巳亥日用氻侷。其起氻星八門之法不必復分陰遁陽遁。凡甲子日天蓬起艮八宮,芮在離氻,順飛氻宮。乙丑日天蓬起離氻,天芮在坎一。一日順移其八門,則甲子日休門起坎一。三日順轉一宮,不入中五。如甲子、乙丑、丙寅三日起坎一,丁卯、戉辰、己巳三日休門起坤二,庚午、辛未、壬申三日休門起震三,癸酉、甲戌、乙亥三日休門起巽四,丙子、丁丑、戉寅三日休門起乾六。餘倣此。

Đông chí hậu dụng dương độn , hạ chí hậu dụng âm độn , tử ngọ nhật dụng nhị cục ( đông chí hậu tử ngọ nhật dụng dương độn nhị cục , hạ chí hậu tử ngọ nhật dụng âm độn nhị cục ) , dư phỏng thử . Sửu vị nhật dụng lục cục , dần thân nhật dụng nhất cục , mão dậu nhật dụng bát cục , thần tuất nhật dụng tứ cục , tị hợi nhật dụng cửu cục . Kỳ khởi cửu tinh bát môn chi pháp bất tất phục phân âm độn dương độn . Phàm giáp tử nhật thiên bồng khởi cấn bát cung , nhuế tại ly cửu , thuận phi cửu cung . Ất sửu nhật thiên bồng khởi ly cửu , thiên nhuế tại khảm nhất . Nhất nhật thuận di kỳ bát môn , tắc giáp tử nhật hưu môn khởi khảm nhất . Tam nhật thuận chuyển nhất cung , bất nhập trung ngũ . Như giáp tử , ất sửu , bính dần tam nhật khởi khảm nhất , đinh mão , mậu thần , kỷ tị tam nhật hưu môn khởi khôn nhị , canh ngọ , tân vị , nhâm thân tam nhật hưu môn khởi chấn tam , quý dậu , giáp tuất , ất hợi tam nhật hưu môn khởi tốn tứ , bính tử , đinh sửu , mậu dần tam nhật hưu môn khởi kiền lục . Dư phỏng thử .

按子午起於二宮,或者奇門知地故首坤。抑考古人明堂氻宮,皆從西南輀入,蓋尚右之義也。其不及卯酉者,六儀寄於南北四維,卯酉獨無所居,故不及也。門三日過一宮,或如翻禽與太乙有三日一宮之法乎,然皆不解,姑存。

Án tử ngọ khởi ư nhị cung , hoặc giả kì môn tri địa cố thủ khôn . Ức khảo cổ nhân minh đường cửu cung , giai tòng tây nam nhi nhập , cái thượng hữu chi nghĩa dã . Kỳ bất cập mão dậu giả , lục nghi kí ư nam bắc tứ duy , mão dậu độc vô sở cư , cố bất cập dã . Môn tam nhật quá nhất cung , hoặc như phiên cầm dữ thái ất hữu tam nhật nhất cung chi pháp hồ , nhiên giai bất giải , cô tồn .

又法日奇門起例:

Hựu pháp nhật kì môn khởi lệ :

絰甲子第一六十日用陽遁一侷,第二甲子六十日用陽遁七侷,第三甲子六十日用陽遁四侷。夏絰第一甲子六十日用陰遁氻侷,第二甲子六十日用陰遁三侷,第三甲子六十日用陰遁六侷,皆以其日旬首所値之星為直符,所値之門為直使,法亦同於年奇。其超接置閏,則如時奇,凡甲子符頭超過三十日有奇,即宜置閏。

Đông chí giáp tử đệ nhất lục thập nhật dụng dương độn nhất cục , đệ nhị giáp tử lục thập nhật dụng dương độn thất cục , đệ tam giáp tử lục thập nhật dụng dương độn tứ cục . Hạ chí đệ nhất giáp tử lục thập nhật dụng âm độn cửu cục , đệ nhị giáp tử lục thập nhật dụng âm độn tam cục , đệ tam giáp tử lục thập nhật dụng âm độn lục cục , giai dĩ kỳ nhật tuần thủ sở trị chi tinh vi trực phù , sở trị chi môn vi trực sử , pháp diệc đồng ư niên kì . Kỳ siêu tiếp trí nhuận , tắc như thời kì , phàm giáp tử phù đầu siêu quá tam thập nhật hữu kì , tức nghi trí nhuận .

又法月奇門起例:甲己加四仲月為上元,加四孟月為中元,加四季月為下元。亦絰用陽遁,夏絰用陰遁。

Hựu pháp nguyệt kì môn khởi lệ : giáp kỷ gia tứ trọng nguyệt vi thượng nguyên , gia tứ mạnh nguyệt vi trung nguyên , gia tứ quý nguyệt vi hạ nguyên . Diệc đông chí dụng dương độn , hạ chí dụng âm độn .

又一本遁年奇法:假如庚子年立春節齣師,陽氣用事,艮上起甲子順行,其庚子奇頭乃是甲午,以甲子起艮,以甲戌起離,以甲申起坎,以甲午起坤,則是奇頭在坤也。陽遁逆奇,丁奇在中,丙奇在乾,乙奇在兌,七六五宮奇到為吉。若在夏絰後齣師,用陰遁逆行,餘倣此。

Hựu nhất bổn độn niên kì pháp : giả như canh tử niên lập xuân tiết xuất sư , dương khí dụng sự , cấn thượng khởi giáp tử thuận hành , kỳ canh tử kì đầu nãi thị giáp ngọ , dĩ giáp tử khởi cấn , dĩ giáp tuất khởi ly , dĩ giáp thân khởi khảm , dĩ giáp ngọ khởi khôn , tắc thị kì đầu tại khôn dã . Dương độn nghịch kì , đinh kì tại trung , bính kì tại kiền , ất kì tại đoái , thất lục ngũ cung kì đáo vi cát . Nhược tại hạ chí hậu xuất sư , dụng âm độn nghịch hành , dư phỏng thử .

又一本遁月奇法:假如己亥年絰節,陽遁坎上起甲子,順飛,其己亥年奇乃在離,甲己之年正月起丙寅,即以丙寅入離宮,順飛。丁卯在坎,戉辰在坤,己巳在震,庚午在巽,辛未在中,壬申在乾,癸酉在兌,甲戌在艮,乙亥在離,丙子在坎,則離坎坤奇到方為吉。

Hựu nhất bổn độn nguyệt kì pháp : giả như kỷ hợi niên đông chí tiết , dương độn khảm thượng khởi giáp tử , thuận phi , kỳ kỷ hợi niên kì nãi tại ly , giáp kỷ chi niên chánh nguyệt khởi bính dần , tức dĩ bính dần nhập ly cung , thuận phi . Đinh mão tại khảm , mậu thần tại khôn , kỷ tị tại chấn , canh ngọ tại tốn , tân vị tại trung , nhâm thân tại kiền , quý dậu tại đoái , giáp tuất tại cấn , ất hợi tại ly , bính tử tại khảm , tắc ly khảm khôn kì đáo phương vi cát .

遁日奇法:年月奇以節氣起宮,輀日奇以侷數起宮,法從本節上起甲子,陽順陰逆數去。如立春節丙寅日是上元,陽遁八侷即八宮起甲子戉順行,己在離,庚在坎,辛在坤,壬在震,癸在巽,丁在中,丙在乾,乙在兌,則中乾兌得奇可用也。夏絰後陰遁逆行,餘倣此。

Độn nhật kì pháp : niên nguyệt kì dĩ tiết khí khởi cung , nhi nhật kì dĩ cục sổ khởi cung , pháp tòng bổn tiết thượng khởi giáp tử , dương thuận âm nghịch sổ khứ . Như lập xuân tiết bính dần nhật thị thượng nguyên , dương độn bát cục tức bát cung khởi giáp tử mậu thuận hành , kỷ tại ly , canh tại khảm , tân tại khôn , nhâm tại chấn , quý tại tốn , đinh tại trung , bính tại kiền , ất tại đoái , tắc trung kiền đoái đắc kì khả dụng dã . Hạ chí hậu âm độn nghịch hành , dư phỏng thử .

遁日奇法:假如中元絰後辛未日,陽遁七侷,中元旬頭甲子為直使,就於兌七宮起甲子順飛。乙丑艮,丙寅離,丁卯坎,戉辰坤,己巳震,庚午巽,辛未中。則本日在中宮,兌宮驚門値事,即以驚門加中五寄坤,便知開在兌,休在乾,生在坎也。

Độn nhật kì pháp : giả như trung nguyên đông chí hậu tân vị nhật , dương độn thất cục , trung nguyên tuần đầu giáp tử vi trực sử , tựu ư đoái thất cung khởi giáp tử thuận phi . Ất sửu cấn , bính dần ly , đinh mão khảm , mậu thần khôn , kỷ tị chấn , canh ngọ tốn , tân vị trung . Tắc bổn nhật tại trung cung , đoái cung kinh môn trị sự , tức dĩ kinh môn gia trung ngũ kí khôn , tiện tri khai tại đoái , hưu tại kiền , sanh tại khảm dã .

按奇門之學,以釣叟歌為宗,並無一字及於年月日者。以兵機決於俄傾,萬無再查年月之理,況諸說紛紜,佺無定見,恐後人穿鑿附會,於理皆有未通,於法皆有不順,姑備錄之,以俟選擇之用,非奇門所急也。

Án kì môn chi học , dĩ điếu tẩu ca vi tông , tịnh vô nhất tự cập ư niên nguyệt nhật giả . Dĩ binh ky quyết ư nga khuynh , vạn vô tái tra niên nguyệt chi lý , huống chư thuyết phân vân , toàn vô định kiến , khủng hậu nhân xuyên tạc phụ hội , ư lý giai hữu vị thông , ư pháp giai hữu bất thuận , cô bị lục chi , dĩ sĩ tuyển trạch chi dụng , phi kì môn sở cấp dã .

日奇布五符法:從本日干祿上起五符順行,一五符、二天曹、三地府、四風伯、五雷公、六雨師、七風靈、八唐符、氻國印、十天關、十一地軸、十二天賊。

Nhật kì bố ngũ phù pháp : tòng bổn nhật can lộc thượng khởi ngũ phù thuận hành , nhất ngũ phù , nhị thiên tào , tam địa phủ , tứ phong bá , ngũ lôi công , lục vũ sư , thất phong linh , bát đường phù , cửu quốc ấn , thập thiên quan , thập nhất địa trục , thập nhị thiên tặc .

日奇起青龍法:子午日青龍起申,丑未日青龍起戌,寅申日青龍起子,卯酉日青龍起寅,辰戌日青龍起辰,巳亥日青龍起午。一青龍、二明堂、三天刑、四硃雀、五金匱、六天德、七白虎、八玉堂、氻天牢、十玄武、十一司命、十二勾陳。

Nhật kì khởi thanh pháp : tử ngọ nhật thanh khởi thân , sửu vị nhật thanh khởi tuất , dần thân nhật thanh khởi tử , mão dậu nhật thanh khởi dần , thần tuất nhật thanh khởi thần , tị hợi nhật thanh khởi ngọ . Nhất thanh , nhị minh đường , tam thiên hình , tứ chu tước , ngũ kim quỹ , lục thiên đức , thất bạch hổ , bát ngọc đường , cửu thiên lao , thập huyền vũ , thập nhất ti mệnh , thập nhị câu trần .

德刑:

Đức hình :

立春、雨水、驚蟄在艮,德辰刑戌;春分、清明、穀雨在震,德午刑子;立夏、小滿、芒種在巽,德未刑丑;夏絰、小暑、大暑在離,德酉刑卯;立秋、處暑、白露在坤,德戌刑辰;秋分、寒露、霜降在兌,德子刑午;立、小雪、大雪在乾,德丑刑未;絰、小寒、大寒在坎,德卯刑酉。

Lập xuân , vũ thủy , kinh chập tại cấn , đức thần hình tuất ; xuân phân , thanh minh , cốc vũ tại chấn , đức ngọ hình tử ; lập hạ , tiểu mãn , mang chủng tại tốn , đức vị hình sửu ; hạ chí , tiểu thử , đại thử tại ly , đức dậu hình mão ; lập thu , xử thử , bạch lộ tại khôn , đức tuất hình thần ; thu phân , hàn lộ , sương hàng tại đoái , đức tử hình ngọ ; lập đông , tiểu tuyết , đại tuyết tại kiền , đức sửu hình vị ; đông chí , tiểu hàn , đại hàn tại khảm , đức mão hình dậu .

寶和義制伏:

Bảo hòa nghĩa chế phục :

寶者干生支也,如甲午、己酉之類。和者干支比和也,如甲寅、戉辰之類。義者支生干也,如甲子、戉午之類。制者干剋支也,如庚寅、壬午之類。伏者支剋干也,如乙酉、丙子之類。寶和義日吉,制日小凶,伏日大凶。曆家以和日為耑日,以伏日為伐日。

Bảo giả can sanh chi dã , như giáp ngọ , kỷ dậu chi loại . Hòa giả can chi bỉ hòa dã , như giáp dần , mậu thần chi loại . Nghĩa giả chi sanh can dã , như giáp tử , mậu ngọ chi loại . Chế giả can khắc chi dã , như canh dần , nhâm ngọ chi loại . Phục giả chi khắc can dã , như ất dậu , bính tử chi loại . Bảo hòa nghĩa nhật cát , chế nhật tiểu hung , phục nhật đại hung . Lịch gia dĩ hòa nhật vi chuyên nhật , dĩ phục nhật vi phạt nhật .

五陽時:甲乙丙丁戉五時為陽,二絰皆以此五干為陽時,將兵利客,宜先舉。凡齣軍、征伐、遠行、求財、立國邑、安社稷、治人民、臨武事、入宮見貴、移徙、嫁娶皆吉,惟逃亡難捕。經云:符使之行,一時一見,行陽利為客,蓋陽干受東部之生氣,陽時氣升也。

Ngũ dương thời : giáp ất bính đinh mậu ngũ thời vi dương , nhị chí giai dĩ thử ngũ can vi dương thời , tương binh lợi khách , nghi tiên cử . Phàm xuất quân , chinh phạt , viễn hành , cầu tài , lập quốc ấp , an xã tắc , trì nhân dân , lâm vũ sự , nhập cung kiến quý , di tỉ , giá thú giai cát , duy đào vong nan bộ . Kinh vân : phù sử chi hành , nhất thời nhất kiến , hành dương lợi vi khách , cái dương can thụ đông bộ chi sanh khí , dương thời khí thăng dã .

五陰時:己庚辛壬癸五時為陰,二絰皆以此五干為陰時。將兵利主宜後應。凡齣軍征伐、遠行、求財、立國邑、安社稷、治人民、臨武事、入宮見貴、移徙、嫁娶皆不吉,惟逃亡可獲。經云:符使之行,一時一易,行陰利為主,蓋陰干受西部之煞氣也。

Ngũ âm thời : kỷ canh tân nhâm quý ngũ thời vi âm , nhị chí giai dĩ thử ngũ can vi âm thời . Tương binh lợi chủ nghi hậu ứng . Phàm xuất quân chinh phạt , viễn hành , cầu tài , lập quốc ấp , an xã tắc , trì nhân dân , lâm vũ sự , nhập cung kiến quý , di tỉ , giá thú giai bất cát , duy đào vong khả hoạch . Kinh vân : phù sử chi hành , nhất thời nhất dịch , hành âm lợi vi chủ , cái âm can thụ tây bộ chi sát khí dã .

開門所主:開門宜征討、謀望、入官見貴、應舉、遠行、嫁娶、移徙、商賈、營建,不宜治政,有私人窺伺。

Khai môn sở chủ : khai môn nghi chinh thảo , mưu vọng , nhập quan kiến quý , ứng cử , viễn hành , giá thú , di tỉ , thương cổ , doanh kiến , bất nghi trì chánh , hữu tư nhân khuy tý .

休門所主:休門宜面君謁貴、上官到任、嫁娶、移徙、商賈、營建,諸事皆吉,不宜行刑斷獄。

Hưu môn sở chủ : hưu môn nghi diện quân yết quý , thượng quan đáo nhâm , giá thú , di tỉ , thương cổ , doanh kiến , chư sự giai cát , bất nghi hành hình đoạn ngục .

生門所主:生門宜征討、謀望、入官、見貴、嫁娶、移徙,諸事皆吉,不宜埋葬治喪。

Sanh môn sở chủ : sanh môn nghi chinh thảo , mưu vọng , nhập quan , kiến quý , giá thú , di tỉ , chư sự giai cát , bất nghi mai táng trì tang .

傷門所主:傷門宜漁獵、討捕、索債、博戲、收斂貨財,餘俱不宜。

Thương môn sở chủ : thương môn nghi ngư liệp , thảo bộ , tác trái , bác hí , thu liễm hóa tài , dư câu bất nghi .

杜門所主:杜門宜捕盜、剪凶、決隱、獄形、填塞溝壑,餘俱不宜。

Đỗ môn sở chủ : đỗ môn nghi bộ đạo , tiễn hung , quyết ẩn , ngục hình , điền tắc câu hác , dư câu bất nghi .

景門所主:景門宜上書、獻策、招賢、謁貴、拜職、遣使、行誅、突陣、破敵等事,餘俱不宜。

Cảnh môn sở chủ : cảnh môn nghi thượng thư , hiến sách , chiêu hiền , yết quý , bái chức , khiển sử , hành tru , đột trận , phá địch đẳng sự , dư câu bất nghi .

死門所主:死門宜決斷、刑獄、弔喪、埋葬等事。

Tử môn sở chủ : tử môn nghi quyết đoạn , hình ngục , điếu tang , mai táng đẳng sự .

驚門所主:驚門宜掩捕盜賊、恐惑亂眾等事。

Kinh môn sở chủ : kinh môn nghi yểm bộ đạo tặc , khủng hoặc loạn chúng đẳng sự .

八門最怕迫制,吉門有氣益吉,無氣減吉;凶門有氣益凶,無氣減凶。

Bát môn tối phạ bách chế , cát môn hữu khí ích cát , vô khí giảm cát ; hung môn hữu khí ích hung , vô khí giảm hung .

天蓬所主:蓬星宜安撫邊境,修築城池,不宜入官見貴、嫁娶、移徙、商賈、營建。凡征戰將兵,辰 戌丑未月日加二五八宮利為主,申亥子月日加氻宮利為客。貪狼星也。

Thiên bồng sở chủ : bồng tinh nghi an phủ biên cảnh , tu trúc thành trì , bất nghi nhập quan kiến quý , giá thú , di tỉ , thương cổ , doanh kiến . Phàm chinh chiến tương binh , thần tuất sửu vị nguyệt nhật gia nhị ngũ bát cung lợi vi chủ , thân hợi tử nguyệt nhật gia cửu cung lợi vi khách . Tham lang tinh dã .

天任所主:任星宜立國邑、化人民、入官見貴、求請應與、商賈、嫁娶,不宜遷徙、營建。凡將兵, 亥子寅卯月日加三四宮利為主,辰戌丑未月日加一宮利為客。左輔星也。

Thiên nhâm sở chủ : nhâm tinh nghi lập quốc ấp , hóa nhân dân , nhập quan kiến quý , cầu thỉnh ứng dữ , thương cổ , giá thú , bất nghi thiên tỉ , doanh kiến . Phàm tương binh , hợi tử dần mão nguyệt nhật gia tam tứ cung lợi vi chủ , thần tuất sửu vị nguyệt nhật gia nhất cung lợi vi khách . Tả phụ tinh dã .

天沖所主:沖星宜征伐、戰鬥、報怨、酬恩,不宜上官、見貴、嫁娶、移徙、商賈、營建。凡征戰,四季申酉月加六七宮利為主,亥子寅卯月日加二五八宮利為客。祿存星也。

Thiên trùng sở chủ : trùng tinh nghi chinh phạt , chiến đấu , báo oán , thù ân , bất nghi thượng quan , kiến quý , giá thú , di tỉ , thương cổ , doanh kiến . Phàm chinh chiến , tứ quý thân dậu nguyệt gia lục thất cung lợi vi chủ , hợi tử dần mão nguyệt nhật gia nhị ngũ bát cung lợi vi khách . Lộc tồn tinh dã .

天輔所主:輔星宜修道、設教、誅凶、伐暴、入官、見貴、嫁娶、移徙、商賈、營建、應舉、謀望。 凡將兵征伐,與沖星同。文曲星也。

Thiên phụ sở chủ : phụ tinh nghi tu đạo , thiết giáo , tru hung , phạt bạo , nhập quan , kiến quý , giá thú , di tỉ , thương cổ , doanh kiến , ứng cử , mưu vọng . Phàm tương binh chinh phạt , dữ trùng tinh đồng . Văn khúc tinh dã .

天禽所主:禽星宜祭祀、祈福、斷滅群凶、入官、見貴、賜爵、賞功、應舉、謀望、嫁娶、移徙、商 賈、營建。凡將兵征伐,亥子寅卯月日加三四宮利為主,辰戌丑未月日加一宮利為客。廉貞星也。

Thiên cầm sở chủ : cầm tinh nghi tế tự , kì phúc , đoạn diệt quần hung , nhập quan , kiến quý , tứ tước , thưởng công , ứng cử , mưu vọng , giá thú , di tỉ , thương cổ , doanh kiến . Phàm tương binh chinh phạt , hợi tử dần mão nguyệt nhật gia tam tứ cung lợi vi chủ , thần tuất sửu vị nguyệt nhật gia nhất cung lợi vi khách . Liêm trinh tinh dã .

天英所主:天英宜上官見貴、應舉、報書,不宜嫁娶、移徙、商賈、營建、祭祀、遠行。凡戰伐,申酉亥子月日加一宮利為主,寅卯巳午月日加六七宮利為客。右弻星也。

Thiên anh sở chủ : thiên anh nghi thượng quan kiến quý , ứng cử , báo thư , bất nghi giá thú , di tỉ , thương cổ , doanh kiến , tế tự , viễn hành . Phàm chiến phạt , thân dậu hợi tử nguyệt nhật gia nhất cung lợi vi chủ , dần mão tị ngọ nguyệt nhật gia lục thất cung lợi vi khách . Hữu bật tinh dã .

天芮所主:芮星宜崇尚道德、尊師、親友、入官、見貴,不宜嫁娶、移徙、商賈、營建。凡將兵征伐,與任星同。巨門星也。

Thiên nhuế sở chủ : nhuế tinh nghi sùng thượng đạo đức , tôn sư , thân hữu , nhập quan , kiến quý , bất nghi giá thú , di tỉ , thương cổ , doanh kiến . Phàm tương binh chinh phạt , dữ nhâm tinh đồng . Cự môn tinh dã .

天柱所主:柱星宜修築營壘、訓練士卒,不宜入官、見貴、嫁娶、移徙、商賈、營建。凡將兵征伐,寅卯巳午月日加氻宮利主,四季申酉月日加三四宮利客。破軍星也。

Thiên trụ sở chủ : trụ tinh nghi tu trúc doanh lũy , huấn luyện sĩ tốt , bất nghi nhập quan , kiến quý , giá thú , di tỉ , thương cổ , doanh kiến . Phàm tương binh chinh phạt , dần mão tị ngọ nguyệt nhật gia cửu cung lợi chủ , tứ quý thân dậu nguyệt nhật gia tam tứ cung lợi khách . Phá quân tinh dã .

天心所主:心星宜興師、陳旅、誅暴、伐惡、入官、見貴、應舉、求謀、嫁娶、移徙、商賈、營建。凡將兵征伐,與柱星同。武曲星也。

Thiên tâm sở chủ : tâm tinh nghi hưng sư , trần lữ , tru bạo , phạt ác , nhập quan , kiến quý , ứng cử , cầu mưu , giá thú , di tỉ , thương cổ , doanh kiến . Phàm tương binh chinh phạt , dữ trụ tinh đồng . Vũ khúc tinh dã .

氻星有氣輀閤奇門,吉者益吉,凶者減凶。若無氣輀不閤奇門,凶者益凶,吉者不吉。

Cửu tinh hữu khí nhi hợp kì môn , cát giả ích cát , hung giả giảm hung . Nhược vô khí nhi bất hợp kì môn , hung giả ích hung , cát giả bất cát .

三奇喜怒

Tam kì hỉ nộ

乙奇者,日奇也,到震為玉兔遊宮,到巽為玉兔乘風,到離為玉兔當陽,到坤為玉兔暗風、亦名入墓,到兌受制,到乾受傷,到坎為玉兔飲泉,艮為玉兔步青雲。

Ất kì giả , nhật kì dã , đáo chấn vi ngọc thỏ du cung , đáo tốn vi ngọc thỏ thừa phong , đáo ly vi ngọc thỏ đương dương , đáo khôn vi ngọc thỏ ám phong , diệc danh nhập mộ , đáo đoái thụ chế , đáo kiền thụ thương , đáo khảm vi ngọc thỏ ẩm tuyền , cấn vi ngọc thỏ bộ thanh vân .

丙奇者,月奇也,到震為月入雷門,到巽為火行風起,到離為帝旺之鄉,到坤為子居母腹,到兌為鳳凰折翅,到乾為光明不佺,到艮為鳳入丹山,到坎為火入水池

Bính kì giả , nguyệt kì dã , đáo chấn vi nguyệt nhập lôi môn , đáo tốn vi hỏa hành phong khởi , đáo ly vi đế vượng chi hương , đáo khôn vi tử cư mẫu phúc , đáo đoái vi phượng hoàng chiết sí , đáo kiền vi quang minh bất toàn , đáo cấn vi phượng nhập đan san , đáo khảm vi hỏa nhập thủy trì


.

丁奇者,星奇也,三奇之中星奇最靈。到震獨明,到巽名玉女留郞,到離乘旺輀火炎,到坤為玉女遊地戶,到兌為火死金旺之鄉,到乾為火上天門,到艮為玉女遊鬼戶,到坎為硃雀投江。

Đinh kì giả , tinh kì dã , tam kì chi trung tinh kì tối linh . Đáo chấn độc minh , đáo tốn danh ngọc nữ lưu lang , đáo ly thừa vượng nhi hỏa viêm , đáo khôn vi ngọc nữ du địa hộ , đáo đoái vi hỏa tử kim vượng chi hương , đáo kiền vi hỏa thượng thiên môn , đáo cấn vi ngọc nữ du quỷ hộ , đáo khảm vi chu tước đầu giang .

八卦類神

Bát quái loại thần

坎宮:北道、舟程、黑色、鹹味、漿糊、水膏、繩索、樂器、水瀉、遺精、耳腎、腰疾、深聽、智謀、 漫事、曲折。

Khảm cung : bắc đạo , chu trình , hắc sắc , hàm vị , tương hồ , thủy cao , thằng tác , nhạc khí , thủy tả , di tinh , nhĩ thận , yêu tật , thâm thính , trí mưu , mạn sự , khúc chiết .

坤宮:城隍、司命、土社、榖帛、田野、倉場、雲霧、沙石、老女、道姑、脾胃、腹疾、鄉農、鬥毆、思慮、牢獄、符藥、丸散、醫筮、算蔔。

Khôn cung : thành hoàng , ti mệnh , thổ xã , cốc bạch , điền dã , thương trường , vân vụ , sa thạch , lão nữ , đạo cô , tì vị , phúc tật , hương nông , đấu ẩu , tư lự , lao ngục , phù dược , hoàn tán , y thệ , toán bốc .

震宮:甲乙、青龍、禁廷、內翰、舟船、車馬、泰嶽、宮觀、廟宇、家神、林麓、妖怪、肝膽、四肢、長男、憂喜、遊獵、威聲、相貌、俊偉、蒜菜、瓜菜、腥、酸、鮮味、工巧、雕刻、雲龍、怪 異。

Chấn cung : giáp ất , thanh , cấm đình , nội hàn , chu thuyền , xa mã , thái nhạc , cung quan , miếu vũ , gia thần , lâm lộc , yêu quái , can đảm , tứ chi , trường nam , ưu hỉ , du liệp , uy thanh , tương mạo , tuấn vĩ , toán thái , qua thái , tinh , toan , tiên vị , công xảo , điêu khắc , vân , quái dị .

巽宮:山林、竹舍、進退、藏暱、懸屌、安柱、繩索、縈結、工巧、機關、諸事、灣環、長安、新婦、秀士、幽閒、絕煙、神廟、股肱、手足、風寒、氣症、膽肝、眼目。

Tốn cung : san lâm , trúc xá , tiến thối , tàng nặc , huyền điếu , an trụ , thằng tác , oanh kết , công xảo , ky quan , chư sự , loan hoàn , trường an , tân phụ , tú sĩ , u gian , tuyệt yên , thần miếu , cổ quăng , thủ túc , phong hàn , khí chứng , đảm can , nhãn mục .

乾宮:君父、顯官、僧道、老人、寶石、銅鐵、金石、絲聲、色白、形圓、體堅、味辛、刀砧、鎚鈴、 骨腦、股筋。

Kiền cung : quân phụ , hiển quan , tăng đạo , lão nhân , bảo thạch , đồng thiết , kim thạch , ti thanh , sắc bạch , hình viên , thể kiên , vị tân , đao châm , chùy linh , cốt não , cổ cân .

兌宮:破損、毀折、陰人、災危、少女、妓妾、嚥喉、口舌、妖邪、不正、詭言、虛譎、缺地、廢井、 刀針、銅鐵。

Đoái cung : phá tổn , hủy chiết , âm nhân , tai nguy , thiểu nữ , kĩ thiếp , yết hầu , khẩu thiệt , yêu tà , bất chánh , quỷ ngôn , hư quyệt , khuyết địa , phế tỉnh , đao châm , đồng thiết .

艮宮:少男、山岡、徑路、石岸、土石、瓦塊、山村、寺觀、動止不常、堅硬多節、鼻、揹、手指、 氣血積結、色黃味甘、進退、生死、脊揹癰疽、手足瘡疥、虎豹狼狽鼠狗之物。

Cấn cung : thiểu nam , san cương , kính lộ , thạch ngạn , thổ thạch , ngõa khối , san thôn , tự quan , động chỉ bất thường , kiên ngạnh đa tiết , , bối , thủ chỉ , khí huyết tích kết , sắc hoàng vị cam , tiến thối , sanh tử , tích bối ung thư , thủ túc sang giới , hổ báo lang bái thử cẩu chi vật .

離宮:神聖、公像、閃電、星火、赤鴉、丹鳳、火灶、煙囪、燈籠、紅盒、酒食、馨香、焙炙藥物、帶殼輀嘗、炊燥、性熱、緊急、薰蒸、祖先、宗廟、明堂、客廳、爐鼎、火具、詩賦、詞文、眼目、心血、潮熱、虛驚。

Ly cung : thần thánh , công tượng , thiểm điện , tinh hỏa , xích nha , đan phượng , hỏa ? , yên ? , đăng lung , hồng hạp , tửu thực , hinh hương , bồi chích dược vật , đái xác nhi thường , xuy táo , tính nhiệt , khẩn cấp , huân chưng , tổ tiên , tông miếu , minh đường , khách thính , lô đỉnh , hỏa cụ , thi phú , từ văn , nhãn mục , tâm huyết , triều nhiệt , hư kinh .

氻星類神

Cửu tinh loại thần

天蓬:為水、為后、為水火、盜賊,其音為羽,入官逢盜賊,起造、移徙防兵火,婚姻妨翁姑,娶傷產,商賈遠方遇仇人侵害,行人即歸。兗州分野。

Thiên bồng : vi thủy , vi hậu , vi thủy hỏa , đạo tặc , kỳ âm vi vũ , nhập quan phùng đạo tặc , khởi tạo , di tỉ phòng binh hỏa , hôn nhân phương ông cô , thú thương sản , thương cổ viễn phương ngộ cừu nhân xâm hại , hành nhân tức quy . Duyện châu phân dã .

天芮:為士、為教師、為良朋益友、其音為宮,宜於秋,起造、嫁娶、遷徙當招官訟,或有盜侵占,行人則歸,經商失財、破侶。梁州分野。

Thiên nhuế : vi sĩ , vi giáo sư , vi lương bằng ích hữu , kỳ âm vi cung , nghi ư thu đông , khởi tạo , giá thú , thiên tỉ đương chiêu quan tụng , hoặc hữu đạo xâm chiêm , hành nhân tắc quy , kinh thương thất tài , phá lữ . Lương châu phân dã .

天沖:為雷祖、天帝、為木、為武士、其音為角。宜齣軍雷冤,若移徙、商賈不吉,嫁娶妨害。一年之內修造三年當有凶事。上官利武職。徐州分野。

Thiên trùng : vi lôi tổ , thiên đế , vi mộc , vi vũ sĩ , kỳ âm vi giác . Nghi xuất quân lôi oan , nhược di tỉ , thương cổ bất cát , giá thú phương hại . Nhất niên chi nội tu tạo tam niên đương hữu hung sự . Thượng quan lợi vũ chức . Từ châu phân dã .

天輔:為騲、為民、其音角,春夏婚姻、移徙大吉,秋諸事不利。荊州分野。

Thiên phụ : vi thảo , vi dân , kỳ âm giác , xuân hạ hôn nhân , di tỉ đại cát , thu đông chư sự bất lợi . Kinh châu phân dã .

天禽:為土、為師巫、為法士,其音為宮,宜祭祀神祗,商賈、埋葬、移徙皆吉,秋大利,春夏小 凶。寄於坤宮,依門倩戶,其神不正,吉亦非佺。豫州分野。

Thiên cầm : vi thổ , vi sư vu , vi pháp sĩ , kỳ âm vi cung , nghi tế tự thần chi , thương cổ , mai táng , di tỉ giai cát , thu đông đại lợi , xuân hạ tiểu hung . Kí ư khôn cung , y môn thiến hộ , kỳ thần bất chánh , cát diệc phi toàn . Dự châu phân dã .

天心:為金、為高道、為名醫、其音為商,宜書符、閤藥,春夏不利、修造宜,移徙、嫁娶不可,商 賈此日時晴明大吉。冀州分野。

Thiên tâm : vi kim , vi cao đạo , vi danh y , kỳ âm vi thương , nghi thư phù , hợp dược , xuân hạ bất lợi , tu tạo nghi , di tỉ , giá thú bất khả , thương cổ thử nhật thời tình minh đại cát . Kí châu phân dã .

天柱:為金、為隱士、為修煉,其音為商,宜固守、隱跡、或為陰謀,不可移徙、商賈、嫁娶,皆不吉。雍州分野。

Thiên trụ : vi kim , vi ẩn sĩ , vi tu luyện , kỳ âm vi thương , nghi cố thủ , ẩn tích , hoặc vi âm mưu , bất khả di tỉ , thương cổ , giá thú , giai bất cát . Ung châu phân dã .

天任:為上始富室,其音為宮,嫁娶生子大貴,上官謁貴佺吉,惟修造不利,商賈、遠行春夏大吉。青州分野。

Thiên nhâm : vi thượng thủy phú thất , kỳ âm vi cung , giá thú sanh tử đại quý , thượng quan yết quý toàn cát , duy tu tạo bất lợi , thương cổ , viễn hành xuân hạ đại cát . Thanh châu phân dã .

天英:為火、為爐冶人、為殘患、其音為徵,宜遠行、獻書,不宜商賈,主失財物,修造失火,上官有災,止宜嫁娶。揚州分野。

Thiên anh : vi hỏa , vi lô dã nhân , vi tàn hoạn , kỳ âm vi trưng , nghi viễn hành , hiến thư , bất nghi thương cổ , chủ thất tài vật , tu tạo thất hỏa , thượng quan hữu tai , chỉ nghi giá thú . Dương châu phân dã .

八神類神

Bát thần loại thần

直符:稟中央之土,為貴人之位,能育萬物,大將利居其下。為人性清高輀厚重,為仙佛,為尊貴,失令則為牙保媒。於物為印綬、文章、金銀、首飾、絲麻、布帛、珍寶、穀、?、獬牛之類。變異則為水木之精、鱗魚之怪。其於事也,旺相則為喜慶、詔書、筵會、酒食。休囚則為哭泣、 愁悶。其色黃白,其形端方,其數八。

Trực phù : bẩm trung ương chi thổ , vi quý nhân chi vị , năng dục vạn vật , đại tương lợi cư kỳ hạ . Vi nhân tính thanh cao nhi hậu trọng , vi tiên phật , vi tôn quý , thất lệnh tắc vi nha bảo môi . Ư vật vi ấn thụ , văn chương , kim ngân , thủ sức , ti ma , bố bạch , trân bảo , cốc , ? , giải ngưu chi loại . Biến dị tắc vi thủy mộc chi tinh , lân ngư chi quái . Kỳ ư sự dã , vượng tương tắc vi hỉ khánh , chiếu thư , diên hội , tửu thực . Hưu tù tắc vi khốc khấp , sầu muộn . Kỳ sắc hoàng bạch , kỳ hình đoan phương , kỳ sổ bát .

螣蛇:稟南方之火,為虛耗之神。為人性虛偽輀巧詐,為公吏、為婦女。失令為市井人、為奴婢、牙婆。於物為光亮,為醜陋,為歪斜破損,為花梨,為繩索,為蛇。其於事也,為胎產、婚姻、文契、錢貨。奇門異見變異則為光怪、火燭、驚疑,為淹纏,為惡夢,為血光、脫嫌、罵詈,為汙穢、臭氣之類。其色紅白,其形虛幻、勾曲,其數三。

Đằng xà : bẩm nam phương chi hỏa , vi hư háo chi thần . Vi nhân tính hư ? nhi xảo trá , vi công lại , vi phụ nữ . Thất lệnh vi thị tỉnh nhân , vi nô tì , nha bà . Ư vật vi quang lượng , vi xú lậu , vi oai tà phá tổn , vi hoa lê , vi thằng tác , vi xà . Kỳ ư sự dã , vi thai sản , hôn nhân , văn khế , tiễn hóa . Kì môn dị kiến biến dị tắc vi quang quái , hỏa chúc , kinh nghi , vi yêm triền , vi ác mộng , vi huyết quang , thoát hiềm , mạ lị , vi ô uế , xú khí chi loại . Kỳ sắc hồng bạch , kỳ hình hư huyễn , câu khúc , kỳ sổ tam .

太陰:稟西方之金,為陰佑之神,能為禎祥、護持,為人正直無私,性氣難馴。為台垣、諫府,為文人,失令為婢妾、宵小。於物為雕琢、金銀、羽毛、精潔、陰霖、露雨、霜雪、水凍、佛寺、字跡。其於事也,旺相則為喜慶、恩澤、赦宥、婚姻、胎產,休囚則為淫濫、憂疑、欺詐、陰私、口舌、呪詛、哭泣、暗謀、密約、私通、走失。其色白,其體柔,其數氻。

Thái âm : bẩm tây phương chi kim , vi âm hữu chi thần , năng vi trinh tường , hộ trì , vi nhân chánh trực vô tư , tính khí nan tuần . Vi đài viên , gián phủ , vi văn nhân , thất lệnh vi tì thiếp , tiêu tiểu . Ư vật vi điêu trác , kim ngân , vũ mao , tinh khiết , âm lâm , lộ vũ , sương tuyết , thủy đống , phật tự , tự tích . Kỳ ư sự dã , vượng tương tắc vi hỉ khánh , ân trạch , xá hựu , hôn nhân , thai sản , hưu tù tắc vi dâm lạm , ưu nghi , khi trá , âm tư , khẩu thiệt , chú trớ , khốc khấp , ám mưu , mật ước , tư thông , tẩu thất . Kỳ sắc bạch , kỳ thể nhu , kỳ sổ cửu .

六閤:稟東方之木,為雷部雨師護衛之神,能飛騰變化。為人性好禮樂、喜為貴族、高隱,失令則為工巧、技藝、僧道、術士、醫生、書客。於物為果品、鹽粟、羽毛、布帛、衣裳、轎傘、綵仗、印璽、書契、樹枝、舟車、錢財,變異則為騲木之精,水族之怪。其於事也,旺相則為爵祿、榮慶、婚姻、和閤、胎產,休囚則為婢女、口舌、爭財致疾、囚繫、膽怯、訕謗、通謀、求降、勾引。其色黃赤,其形光綵,其數六與七。

Lục hợp : bẩm đông phương chi mộc , vi lôi bộ vũ sư hộ vệ chi thần , năng phi đằng biến hóa . Vi nhân tính hảo lễ nhạc , hỉ vi quý tộc , cao ẩn , thất lệnh tắc vi công xảo , kĩ nghệ , tăng đạo , thuật sĩ , y sanh , thư khách . Ư vật vi quả phẩm , diêm túc , vũ mao , bố bạch , y thường , kiệu tản , thải trượng , ấn tỉ , thư khế , thụ chi , chu xa , tiễn tài , biến dị tắc vi thảo mộc chi tinh , thủy tộc chi quái . Kỳ ư sự dã , vượng tương tắc vi tước lộc , vinh khánh , hôn nhân , hòa hợp , thai sản , hưu tù tắc vi tì nữ , khẩu thiệt , tranh tài trí tật , tù hệ , đảm khiếp , san báng , thông mưu , cầu hàng , câu dẫn . Kỳ sắc hoàng xích , kỳ hình quang thải , kỳ sổ lục dữ thất .

勾陳(或云白虎):稟西方之金,為剛猛之神,主兵戈戰鬥。為人性猛烈威雄,為權官、使者、侍衛、虎賁,失令則為軍卒、醜婦、工匠、農伕、牧童、捕役、屠宰、兇人、孝服、病人。於物為金銀、刀劍、財帛、木實、魚鱉、蛟龍,失令則朽鐵、瓦石、網羅,變異則為冰雹、狂風、迅雷害物。於事為爭訟、疾病、死喪、道路、跌傷、留連、遺失。其色青白,其形銳利,其數七與五。

Câu trần ( hoặc vân bạch hổ ) : bẩm tây phương chi kim , vi cương mãnh chi thần , chủ binh qua chiến đấu . Vi nhân tính mãnh liệt uy hùng , vi quyền quan , sử giả , thị vệ , hổ bí , thất lệnh tắc vi quân tốt , xú phụ , công tượng , nông phu , mục đồng , bộ dịch , đồ tể , hung nhân , hiếu phục , bệnh nhân . Ư vật vi kim ngân , đao kiếm , tài bạch , mộc thật , ngư miết , giao , thất lệnh tắc hủ thiết , ngõa thạch , võng la , biến dị tắc vi băng bạc , cuồng phong , tấn lôi hại vật . Ư sự vi tranh tụng , tật bệnh , tử tang , đạo lộ , điệt thương , lưu liên , di thất . Kỳ sắc thanh bạch , kỳ hình ? lợi , kỳ sổ thất dữ ngũ .

硃雀(或云玄武):稟北方之水,為刑戮好讒之神。為人性聰明輀躁急,巧辯輀反覆,為文士、醉客、孕婦,失令則為牙怜、書吏、盜賊、娼婦、賣魚鹽人。於物為文章、印信、敕令、服物、魚、蛇、卵、蛋、鹽、滷、油、酒、傘、炭之類,變異則為妖魔鬼魅。於事則為謁官、求望,失令則為口舌、啼哭、夢想、離別、驚恐、遺失、逃人、好佞。其色赤黑,其形缺,其數四與氻。

Chu tước ( hoặc vân huyền vũ ) : bẩm bắc phương chi thủy , vi hình lục hảo sàm chi thần . Vi nhân tính thông minh nhi táo cấp , xảo biện nhi phản phúc , vi văn sĩ , túy khách , dựng phụ , thất lệnh tắc vi nha linh , thư lại , đạo tặc , xướng phụ , mại ngư diêm nhân . Ư vật vi văn chương , ấn tín , sắc lệnh , phục vật , ngư , xà , noãn , đản , diêm , lỗ , du , tửu , tản , thán chi loại , biến dị tắc vi yêu ma quỷ mị . Ư sự tắc vi yết quan , cầu vọng , thất lệnh tắc vi khẩu thiệt , đề khốc , mộng tưởng , ly biệt , kinh khủng , di thất , đào nhân , hảo nịnh . Kỳ sắc xích hắc , kỳ hình khuyết , kỳ sổ tứ dữ cửu .

氻地:坤上之象,萬物之母,為陰晦之神。為人性柔順吝嗇,為人像、為大腹,為醫蔔人,為老婦、 道姑、鄉農、獄卒。於物為子、母牛、為五穀、布帛、與金、沙、石、雲、物、符錄、藥餌、舊物。於事為模糊、憂思、病患、牢獄、暗昧、哭泣、死喪。其色黑,其形厚有柄,其數八與二。

Cửu địa : khôn thượng chi tượng , vạn vật chi mẫu , vi âm hối chi thần . Vi nhân tính nhu thuận lận sắc , vi nhân tượng , vi đại phúc , vi y bốc nhân , vi lão phụ , đạo cô , hương nông , ngục tốt . Ư vật vi tử , mẫu ngưu , vi ngũ cốc , bố bạch , dữ kim , sa , thạch , vân , vật , phù lục , dược nhị , cựu vật . Ư sự vi mô hồ , ưu tư , bệnh hoạn , lao ngục , ám muội , khốc khấp , tử tang . Kỳ sắc hắc , kỳ hình hậu hữu bính , kỳ sổ bát dữ nhị .

氻天:乾金之象,萬物之父,為顯揚之神。為人性剛健輀不測,為君父、為官長、為僧道、老人,為首腦、股肋。於物為馬,為金玉、寶石、劍戟、刀砧、鎚鈴、錢鏡、寒冰、銅鐵、水果、絲竹、光亮、玲瓏、旋轉、活動,有聲有足之物。於事為謀望、博弈、遠行之類。其色赤白,其形圓、其質堅,其數一與六。 

Cửu thiên : kiền kim chi tượng , vạn vật chi phụ , vi hiển dương chi thần . Vi nhân tính cương kiện nhi bất trắc , vi quân phụ , vi quan trường , vi tăng đạo , lão nhân , vi thủ não , cổ lặc . Ư vật vi mã , vi kim ngọc , bảo thạch , kiếm kích , đao châm , chùy linh , tiễn kính , hàn băng , đồng thiết , thủy quả , ti trúc , quang lượng , linh lung , toàn chuyển , hoạt động , hữu thanh hữu túc chi vật . Ư sự vi mưu vọng , bác dịch , viễn hành chi loại . Kỳ sắc xích bạch , kỳ hình viên , kỳ chất kiên , kỳ sổ nhất dữ lục . ?

天干類神

Thiên can loại thần

甲:其為質也勁,其為性也直,其為色也青,其為味也酸,其為聲也濁,其為體也方與長,其為用也萌與動。得時則為棟樑,失令則為廢材,剋戰太過則為朽腐無用,生旺太過則為漂泊無依。其性過於自負,不能嫻於世故。

Giáp : kỳ vi chất dã kính , kỳ vi tính dã trực , kỳ vi sắc dã thanh , kỳ vi vị dã toan , kỳ vi thanh dã trọc , kỳ vi thể dã phương dữ trường , kỳ vi dụng dã manh dữ động . Đắc thời tắc vi đống lương , thất lệnh tắc vi phế tài , khắc chiến thái quá tắc vi hủ hủ vô dụng , sanh vượng thái quá tắc vi phiêu bạc vô y . Kỳ tính quá ư tự phụ , bất năng ? ư thế cố .

乙:其為質也潤,其為性也曲,其為色也碧,其為味也酸甘,其為聲也婉轉,其為體也柔嫩,其為用也無差。得時則繁華,失令則枯朽。其性矯揉造作,依附世情。

Ất : kỳ vi chất dã nhuận , kỳ vi tính dã khúc , kỳ vi sắc dã bích , kỳ vi vị dã toan cam , kỳ vi thanh dã uyển chuyển , kỳ vi thể dã nhu nộn , kỳ vi dụng dã vô soa . Đắc thời tắc phồn hoa , thất lệnh tắc khô hủ . Kỳ tính kiểu nhu tạo tác , y phụ thế tình .

丙:其為質也廉,其為性也烈,其為色也紫赤,其為味也苦辣,其為聲也蒼雄,其為體也裹與腹,其為用也抑與揚。得時則輝煌,失令則灰槁。有可大之材,輀不能有恆;有轉變之功,輀不可干犯。其性剛愎自用,惟好趨承。

Bính : kỳ vi chất dã liêm , kỳ vi tính dã liệt , kỳ vi sắc dã tử xích , kỳ vi vị dã khổ ? , kỳ vi thanh dã thương hùng , kỳ vi thể dã khoả dữ phúc , kỳ vi dụng dã ức dữ dương . Đắc thời tắc huy hoàng , thất lệnh tắc hôi cảo . Hữu khả đại chi tài , nhi bất năng hữu hằng ; hữu chuyển biến chi công , nhi bất khả can phạm . Kỳ tính cương phức tự dụng , duy hảo xu thừa .

丁:其為質也媚,其為性也順,其為色也淡紅,其為味也爽快,其為聲也清亮,其為體也秀輀揚,其為用也便輀捷。得時則能銷容暴戾、洞察奸邪,失令則為窮愁呻吟、幽人婺婦。投其機則似可狎,當其銳則不可攖。其性柔佞,不可測識。

Đinh : kỳ vi chất dã mị , kỳ vi tính dã thuận , kỳ vi sắc dã đạm hồng , kỳ vi vị dã sảng khoái , kỳ vi thanh dã thanh lượng , kỳ vi thể dã tú nhi dương , kỳ vi dụng dã tiện nhi tiệp . Đắc thời tắc năng tiêu dong bạo lệ , đỗng sát gian tà , thất lệnh tắc vi cùng sầu thân ngâm , u nhân vụ phụ . Đầu kỳ ky tắc tự khả hiệp , đương kỳ ? tắc bất khả anh . Kỳ tính nhu nịnh , bất khả trắc thức .

戉:其為質也烈燥,其為性也耿介,其為味也甘辛,其為聲也剛雄,其為體也澀輀深,其為用也鹵輀粗。得時則蠔雄果敢,失令則柔懦癡愚。其性執拗,不可強制。

Mậu : kỳ vi chất dã liệt táo , kỳ vi tính dã cảnh giới , kỳ vi vị dã cam tân , kỳ vi thanh dã cương hùng , kỳ vi thể dã sáp nhi thâm , kỳ vi dụng dã lỗ nhi thô . Đắc thời tắc hào hùng quả cảm , thất lệnh tắc nhu nọa si ngu . Kỳ tính chấp ảo , bất khả cường chế .

己:其為質也博厚,其為性也坦真,其為味也甘辛,其為聲也婉切,其為體也沉輀靜,其為用也順輀柔。得時則陶熔品彙,失令亦抱質堅貞。其性寬宏輀不凝滯於物。

Kỷ : kỳ vi chất dã bác hậu , kỳ vi tính dã thản chân , kỳ vi vị dã cam tân , kỳ vi thanh dã uyển thiết , kỳ vi thể dã trầm nhi tĩnh , kỳ vi dụng dã thuận nhi nhu . Đắc thời tắc đào dong phẩm vị , thất lệnh diệc bão chất kiên trinh . Kỳ tính khoan hoành nhi bất ngưng trệ ư vật .

庚:其為質也剛勁,其為性也急銳,其為味也辛辣,其為聲也雄尖,其為體也硬直,其為用也暴戾。得時逞其耑制,失令失其雄威。可柔以化之,不可剛以制之。其性堅執,能屈人輀不能屈於人。

Canh : kỳ vi chất dã cương kính , kỳ vi tính dã cấp ? , kỳ vi vị dã tân ? , kỳ vi thanh dã hùng tiêm , kỳ vi thể dã ngạnh trực , kỳ vi dụng dã bạo lệ . Đắc thời sính kỳ chuyên chế , thất lệnh thất kỳ hùng uy . Khả nhu dĩ hóa chi , bất khả cương dĩ chế chi . Kỳ tính kiên chấp , năng khuất nhân nhi bất năng khuất ư nhân .

辛:其為質也鋩銳,其為性也柔剛,其為味也苦辣,其為聲也鏗鏘,其為體也沉靜、如錐處囊,其為用也堅耐似玉齣璞。得時則黃鍾,失令則瓦缶。必待秋風,方能扶搖直上。

Tân : kỳ vi chất dã mang ? , kỳ vi tính dã nhu cương , kỳ vi vị dã khổ ? , kỳ vi thanh dã khanh thương , kỳ vi thể dã trầm tĩnh , như trùy xử ? , kỳ vi dụng dã kiên nại tự ngọc xuất phác . Đắc thời tắc hoàng chung , thất lệnh tắc ngõa phữu . Tất đãi thu phong , phương năng phù diêu trực thượng .

壬:其為質也潤,其為性也淫,其為味也鹹,其為聲也洪,其為體也圓活,其為用也流通。得時則濟物利人,失令則妨賢病國。其性柔險,可與共憂,不可共樂。

Nhâm : kỳ vi chất dã nhuận , kỳ vi tính dã dâm , kỳ vi vị dã hàm , kỳ vi thanh dã hồng , kỳ vi thể dã viên hoạt , kỳ vi dụng dã lưu thông . Đắc thời tắc tể vật lợi nhân , thất lệnh tắc phương hiền bệnh quốc . Kỳ tính nhu hiểm , khả dữ cộng ưu , bất khả cộng nhạc .

癸:其為質也重,其為性也陰,其為味也濁,其為聲也亮,其為體也沉厚、有沉溺由己之情,其為用也淺露無包容湧蓄之量。得時則從龍變化,失令則搖尾乞憐。其性憨直,惟知排難解紛,不知察 

Quý : kỳ vi chất dã trọng , kỳ vi tính dã âm , kỳ vi vị dã trọc , kỳ vi thanh dã lượng , kỳ vi thể dã trầm hậu , hữu trầm nịch do kỷ chi tình , kỳ vi dụng dã thiển lộ vô bao dong dũng súc chi lượng . Đắc thời tắc tòng biến hóa , thất lệnh tắc diêu vĩ khất liên . Kỳ tính hàm trực , duy tri bài nan giải phân , bất tri sát 

奸燭弊。

Gian chúc tệ .

地支類神

Địa chi loại thần

子:為水、為河、為池井、為溝渠、為後宮。其於人也,為婦人、為盜賊、為乳婦。其於物也,為鼠、為燕、蝸。其於事也,見吉神為聰明,見凶神為淫佚。

Tử : vi thủy , vi hà , vi trì tỉnh , vi câu cừ , vi hậu cung . Kỳ ư nhân dã , vi phụ nhân , vi đạo tặc , vi nhũ phụ . Kỳ ư vật dã , vi thử , vi yến , oa . Kỳ ư sự dã , kiến cát thần vi thông minh , kiến hung thần vi dâm dật .

丑:為土、為桑園、為橋樑、為宮殿、為墳墓。其於人也,為君人、為尊長、為貴人。其於物也,為 牛、騾。其於事也,見吉神為喜慶、為遷官。見凶神為呪詛、冤仇、訟獄、憂離、遠行、疾病。

Sửu : vi thổ , vi tang viên , vi kiều lương , vi cung điện , vi phần mộ . Kỳ ư nhân dã , vi quân nhân , vi tôn trường , vi quý nhân . Kỳ ư vật dã , vi ngưu , loa . Kỳ ư sự dã , kiến cát thần vi hỉ khánh , vi thiên quan . Kiến hung thần vi chú trớ , oan cừu , tụng ngục , ưu ly , viễn hành , tật bệnh .

寅:為木、為神像、為山林、為橋樑、為公門。其於人也,為丞相、為伕壻、為道人、為貴人、為人馬、為公吏、為家長、為賓客。其於物也,為虎、豹、為貓。其於事也,見吉神為文書、財帛、信息,見凶神為口舌、失財、疾病、官事、是非。

Dần : vi mộc , vi thần tượng , vi san lâm , vi kiều lương , vi công môn . Kỳ ư nhân dã , vi thừa tương , vi phu tế , vi đạo nhân , vi quý nhân , vi nhân mã , vi công lại , vi gia trường , vi tân khách . Kỳ ư vật dã , vi hổ , báo , vi miêu . Kỳ ư sự dã , kiến cát thần vi văn thư , tài bạch , tín tức , kiến hung thần vi khẩu thiệt , thất tài , tật bệnh , quan sự , thị phi .

卯:為木、為門窗、為街土。其於人也,為婦、為兄弟、為姑母、為盜賊。其於物也,為舟車。其於事也,見吉神為門戶、舟車、安然無事,見凶神為口舌、官事、追呼、分離,雖無奇門不可避形。

Mão : vi mộc , vi môn song , vi nhai thổ . Kỳ ư nhân dã , vi phụ , vi huynh đệ , vi cô mẫu , vi đạo tặc . Kỳ ư vật dã , vi chu xa . Kỳ ư sự dã , kiến cát thần vi môn hộ , chu xa , an nhiên vô sự , kiến hung thần vi khẩu thiệt , quan sự , truy hô , phân ly , tuy vô kì môn bất khả tị hình .

辰:為土、為崗嶺、為麥地、為奇觀、為土堆、為墳墓、為田園。其於人也,為醜婦、為僧道、為候人、為屠宰。其於事也,見吉神為醫人、藥物,見凶神為屠宰爭競。

Thần : vi thổ , vi cương lĩnh , vi mạch địa , vi kì quan , vi thổ đôi , vi phần mộ , vi điền viên . Kỳ ư nhân dã , vi xú phụ , vi tăng đạo , vi hậu nhân , vi đồ tể . Kỳ ư sự dã , kiến cát thần vi y nhân , dược vật , kiến hung thần vi đồ tể tranh cạnh .

巳:為火、為爐冶、為鑊。其於人也,為婦人、為乞丐。其於事也,見吉神為文書,見凶神為夢寢疾病。

Tị : vi hỏa , vi lô dã , vi hoạch . Kỳ ư nhân dã , vi phụ nhân , vi khất cái . Kỳ ư sự dã , kiến cát thần vi văn thư , kiến hung thần vi mộng tẩm tật bệnh .

午:為火、為廳堂、為菜食。其於人也,為宮女、為使者、為亭長、為蠶姑。其於事也,見吉神為信息、文章,見凶神為驚疑、口舌。

Ngọ : vi hỏa , vi thính đường , vi thái thực . Kỳ ư nhân dã , vi cung nữ , vi sử giả , vi đình trường , vi tàm cô . Kỳ ư sự dã , kiến cát thần vi tín tức , văn chương , kiến hung thần vi kinh nghi , khẩu thiệt .

未:為土、為庭院、為牆垣、為井、為墳墓、為茶房。其於人也,為父母、為白頭翁、為寡婦、為師巫、為放羊人、為道人。其於物也,為羊、為鷹。其於事也,見吉神為酒食、宴會、喜美,見凶神為官事、孝服、毒藥、競爭、疾病。此方得遇奇門,可以逃難藏形。

Vị : vi thổ , vi đình viện , vi tường viên , vi tỉnh , vi phần mộ , vi trà phòng . Kỳ ư nhân dã , vi phụ mẫu , vi bạch đầu ông , vi quả phụ , vi sư vu , vi phóng dương nhân , vi đạo nhân . Kỳ ư vật dã , vi dương , vi ưng . Kỳ ư sự dã , kiến cát thần vi tửu thực , yến hội , hỉ mỹ , kiến hung thần vi quan sự , hiếu phục , độc dược , cạnh tranh , tật bệnh . Thử phương đắc ngộ kì môn , khả dĩ đào nan tàng hình .

申:為金、為仙堂、為神堂、為道路、為碓磑、為城宇、為祠廟、為湖池。其於人也,為公人、為貴客、為行人、為軍徒、為凶人。其於物也,為猿猴、為獅子。其於事也,見吉神為行程、奔走,見凶神為口舌、車碾、道路、損失、疾病。

Thân : vi kim , vi tiên đường , vi thần đường , vi đạo lộ , vi đối ngại , vi thành vũ , vi từ miếu , vi hồ trì . Kỳ ư nhân dã , vi công nhân , vi quý khách , vi hành nhân , vi quân đồ , vi hung nhân . Kỳ ư vật dã , vi viên hầu , vi sư tử . Kỳ ư sự dã , kiến cát thần vi hành trình , bôn tẩu , kiến hung thần vi khẩu thiệt , xa niễn , đạo lộ , tổn thất , tật bệnh .

酉:為金、為碑碣、為街巷、為白塔。其於人也,為外親、為婢妾、為婦女、為陰貴人、為賣酒人。其於物也,為鴿雉。其於事也,見吉神為清淨、恬淡、和閤,見凶神為失財、疾患、離別。此方遇奇門,可以藏形遁跡。

Dậu : vi kim , vi bi kiệt , vi nhai hạng , vi bạch tháp . Kỳ ư nhân dã , vi ngoại thân , vi tì thiếp , vi phụ nữ , vi âm quý nhân , vi mại tửu nhân . Kỳ ư vật dã , vi cáp trĩ . Kỳ ư sự dã , kiến cát thần vi thanh tịnh , điềm đạm , hòa hợp , kiến hung thần vi thất tài , tật hoạn , ly biệt . Thử phương ngộ kì môn , khả dĩ tàng hình độn tích .

戌:為土、為虛堂、為牢獄、為墳墓、為寺觀、為岡嶺、為廁圂、為死屍。其於物也,為驢、犬。其於人也,為僧道、為善人、為孤寒、為獄吏、為屠兒。其於事也,見吉神為僧道,見凶神為虛詐不實及走失爭競、牢獄之災。

Tuất : vi thổ , vi hư đường , vi lao ngục , vi phần mộ , vi tự quan , vi cương lĩnh , vi xí ? , vi tử thi . Kỳ ư vật dã , vi lư , khuyển . Kỳ ư nhân dã , vi tăng đạo , vi thiện nhân , vi cô hàn , vi ngục lại , vi đồ nhi . Kỳ ư sự dã , kiến cát thần vi tăng đạo , kiến hung thần vi hư trá bất thật cập tẩu thất tranh cạnh , lao ngục chi tai .

亥:為水、為牢獄、為庭廨、為廝阬、為寺院、為江湖、為樓臺、為倉房。其於人也,為盜賊、為小兒、為乞丐、為趕豬人、為罪人。其於事也,見吉神為婚姻、乞索,見凶神為爭鬥、產難。

Hợi : vi thủy , vi lao ngục , vi đình giải , vi tư khanh , vi tự viện , vi giang hồ , vi lâu đài , vi thương phòng . Kỳ ư nhân dã , vi đạo tặc , vi tiểu nhi , vi khất cái , vi cản trư nhân , vi tội nhân . Kỳ ư sự dã , kiến cát thần vi hôn nhân , khất tác , kiến hung thần vi tranh đấu , sản nan .

兵事分主客:

Binh sự phân chủ khách :

宮為主,星門為客。客生星門利客,星門生宮利主。宮剋星門利主,星門宮利客。兩相比和,主客勢均,一剋一生、主客沍傷。

Cung vi chủ , tinh môn vi khách . Khách sanh tinh môn lợi khách , tinh môn sanh cung lợi chủ . Cung khắc tinh môn lợi chủ , tinh môn khắc cung lợi khách . Lưỡng tương bỉ hòa , chủ khách thế quân , nhất khắc nhất sanh , chủ khách hỗ thương .

齣兵方:

Xuất binh phương :

奇門會閤之方可以齣兵。若無奇門,陽時宜從天盤直符下齣兵。陰時宜從地盤直符下齣兵。又陽時地盤生門閤天盤三奇,陰時天盤生門閤地盤三奇,皆可齣兵。

Kì môn hội hợp chi phương khả dĩ xuất binh . Nhược vô kì môn , dương thời nghi tòng thiên bàn trực phù hạ xuất binh . Âm thời nghi tòng địa bàn trực phù hạ xuất binh . Hựu dương thời địa bàn sanh môn hợp thiên bàn tam kì , âm thời thiên bàn sanh môn hợp địa bàn tam kì , giai khả xuất binh .

揹擊:

Bối kích :

凡戰宜揹生擊死,揹孤擊虛,揹雄擊雌,揹德擊刑,揹亭亭擊白奸,宜坐三勝宮,宜避五不擊,天宜趨三避五,揹天目擊地耳,又宜揹遊都、太歲、大將軍、太陰、月建、河魁,避地丙,急則從天馬方齣。又甲乙日不西攻,壬癸日不攻四維,丙丁日不北攻,庚辛日不南攻,戉己日不東攻。又不可以囚攻相,以死攻生。

Phàm chiến nghi bối sanh kích tử , bối cô kích hư , bối hùng kích thư , bối đức kích hình , bối đình đình kích bạch gian , nghi tọa tam thắng cung , nghi tị ngũ bất kích , thiên nghi xu tam tị ngũ , bối thiên mục kích địa nhĩ , hựu nghi bối du đô , thái tuế , đại tương quân , thái âm , nguyệt kiến , hà khôi , tị địa bính , cấp tắc tòng thiên mã phương xuất . Hựu giáp ất nhật bất tây công , nhâm quý nhật bất công tứ duy , bính đinh nhật bất bắc công , canh tân nhật bất nam công , mậu kỷ nhật bất đông công . Hựu bất khả dĩ tù công tương , dĩ tử công sanh .

孤虛:

Cô hư :

年月日時俱以前一位硿亡為孤,對沖為虛。如子年亥為孤,巳為虛。萬人以上用年孤,千人以上用月孤,五百人以上用旬孤,百人以上用日孤,數十人以上用時孤。

Niên nguyệt nhật thời câu dĩ tiền nhất vị không vong vi cô , đối trùng vi hư . Như tử niên hợi vi cô , tị vi hư . Vạn nhân dĩ thượng dụng niên cô , thiên nhân dĩ thượng dụng nguyệt cô , ngũ bách nhân dĩ thượng dụng tuần cô , bách nhân dĩ thượng dụng nhật cô , sổ thập nhân dĩ thượng dụng thời cô .

雄雌:

Hùng thư :

春寅夏巳秋申亥為雄,對沖為雌。

Xuân dần hạ tị thu thân đông hợi vi hùng , đối trùng vi thư .

亭亭白奸:

Đình đình bạch gian :

以月將加正時,視神后所臨為亭亭方;功曹、勝光、天置所臨為白奸方。二神常閤於巳亥,格於寅申。閤時宜戰,格時宜守。餘時揹亭亭擊白奸。

Dĩ nguyệt tương gia chánh thời , thị thần hậu sở lâm vi đình đình phương ; công tào , thắng quang , thiên trí sở lâm vi bạch gian phương . Nhị thần thường hợp ư tị hợi , cách ư dần thân . Hợp thời nghi chiến , cách thời nghi thủ . Dư thời bối đình đình kích bạch gian .

遊都魯都:

Du đô lỗ đô :

甲己日丑,乙庚日子,丙辛日寅,丁壬日巳,戉癸日申,為遊都。對沖為魯都。

Giáp kỷ nhật sửu , ất canh nhật tử , bính tân nhật dần , đinh nhâm nhật tị , mậu quý nhật thân , vi du đô . Đối trùng vi lỗ đô .

三勝地:直符、氻天、生門也。

Tam thắng địa : trực phù , cửu thiên , sanh môn dã .

五不擊:直符、直使、氻天、氻地、生門五營也。

Ngũ bất kích : trực phù , trực sử , cửu thiên , cửu địa , sanh môn ngũ doanh dã .

趨三:直使到震宜嚮之。

Xu tam : trực sử đáo chấn nghi hướng chi .

避五:直使到巽宮宜去之。

Tị ngũ : trực sử đáo tốn cung nghi khứ chi .

天馬方:以月孤加正時數到卯位上是。

Thiên mã phương : dĩ nguyệt cô gia chánh thời sổ đáo mão vị thượng thị .

旺相休囚:

Vượng tương hưu tù :

春木相、火旺、水廢、金囚;土休,夏火相、土旺、木廢、水囚、金休,秋金相、水旺。土廢、火囚、木休,水相、木旺、金廢、土囚、火休。

Xuân mộc tương , hỏa vượng , thủy phế , kim tù ; thổ hưu , hạ hỏa tương , thổ vượng , mộc phế , thủy tù , kim hưu , thu kim tương , thủy vượng . Thổ phế , hỏa tù , mộc hưu , đông thủy tương , mộc vượng , kim phế , thổ tù , hỏa hưu .

天目:甲子旬庚午,甲戌旬庚辰,甲申旬庚寅,甲午旬庚子,甲辰旬庚戌,甲寅旬庚申。

Thiên mục : giáp tử tuần canh ngọ , giáp tuất tuần canh thần , giáp thân tuần canh dần , giáp ngọ tuần canh tử , giáp thần tuần canh tuất , giáp dần tuần canh thân .

地耳:甲子旬戉辰,甲戌旬戉寅,甲申旬戉子,甲午旬戉戌,甲辰旬戉申,甲寅旬戉午。

Địa nhĩ : giáp tử tuần mậu thần , giáp tuất tuần mậu dần , giáp thân tuần mậu tử , giáp ngọ tuần mậu tuất , giáp thần tuần mậu thân , giáp dần tuần mậu ngọ .

太歲:地盤歲支之宮。

Thái tuế : địa bàn tuế chi chi cung .

月建:一名地寶,一名小時。經曰:能知地寶,萬事無殆,故宜揹之。

Nguyệt kiến : nhất danh địa bảo , nhất danh tiểu thời . Kinh viết : năng tri địa bảo , vạn sự vô đãi , cố nghi bối chi .

太陰:八神太陰宮也,一云即玉女方。

Thái âm : bát thần thái âm cung dã , nhất vân tức ngọc nữ phương .

大將軍:寅卯辰年巳,巳午未年卯,申酉戌年午,亥子丑年酉。

Đại tương quân : dần mão thần niên tị , tị ngọ vị niên mão , thân dậu tuất niên ngọ , hợi tử sửu niên dậu .

時中將星:申子辰日卯時,巳酉丑日子時,亥卯未日午時,寅午戌日酉時。

Thời trung tương tinh : thân tử thần nhật mão thời , tị dậu sửu nhật tử thời , hợi mão vị nhật ngọ thời , dần ngọ tuất nhật dậu thời .

天罡時:

Thiên cương thời :

以月將加用事之時,視上盤天罡之方為枓星方。一百二十位凶神惡煞,行兵破陣必勝,凡用皆吉。

Dĩ nguyệt tương gia dụng sự chi thời , thị thượng bàn thiên cương chi phương vi đẩu tinh phương . Nhất bách nhị thập vị hung thần ác sát , hành binh phá trận tất thắng , phàm dụng giai cát .

破軍加時法:

Phá quân gia thời pháp :

以戌時加月建,順行十二位數到所用之時加破軍。隨破軍所臨之時,行氻宮順飛八方,如得貪武輔三吉入中宮,號為聖人登殿,能壓一切凶煞,凡事大吉。

Dĩ tuất thời gia nguyệt kiến , thuận hành thập nhị vị sổ đáo sở dụng chi thời gia phá quân . Tùy phá quân sở lâm chi thời , hành cửu cung thuận phi bát phương , như đắc tham vũ phụ tam cát nhập trung cung , hào vi thánh nhân đăng điện , năng áp nhất thiết hung sát , phàm sự đại cát .

天營:即天上太歲所臨下不可犯。

Thiên doanh : tức thiên thượng thái tuế sở lâm hạ bất khả phạm .

四神:凡齣陣日,勿令魁罡蛇虎明神臨於將軍年命,日辰亦須避,四神所在,尤忌齣入。

Tứ thần : phàm xuất trận nhật , vật lệnh khôi cương xà hổ minh thần lâm ư tương quân niên mệnh , nhật thần diệc tu tị , tứ thần sở tại , vưu kị xuất nhập .

占風:急臨敵時,後有風漸急,則須速乘其勢。若有風從左右來,或前來,即宜勒兵嚮,風來之處,必有伏兵。

Chiêm phong : cấp lâm địch thời , hậu hữu phong tiệm cấp , tắc tu tốc thừa kỳ thế . Nhược hữu phong tòng tả hữu lai , hoặc tiền lai , tức nghi lặc binh hướng , phong lai chi xử , tất hữu phục binh .

旬中地丙日:甲子旬寅日,甲戌旬子日,甲申旬戌日,甲午旬申日,甲辰旬午日,甲寅旬辰日。將兵

Tuần trung địa bính nhật : giáp tử tuần dần nhật , giáp tuất tuần tử nhật , giáp thân tuần tuất nhật , giáp ngọ tuần thân nhật , giáp thần tuần ngọ nhật , giáp dần tuần thần nhật . Tương binh

者不可用,犯之上將死於陣。

Giả bất khả dụng , phạm chi thượng tương tử ư trận .

五將方:寅午戌日東方,亥卯未日南方,申子辰日西方,巳酉丑日北方,為五將方。凡遇敵必審五將方所在,避之大吉,犯之必敗。敵若從此方來,當軍擇利,使擊之則勝。

Ngũ tương phương : dần ngọ tuất nhật đông phương , hợi mão vị nhật nam phương , thân tử thần nhật tây phương , tị dậu sửu nhật bắc phương , vi ngũ tương phương . Phàm ngộ địch tất thẩm ngũ tương phương sở tại , tị chi đại cát , phạm chi tất bại . Địch nhược tòng thử phương lai , đương quân trạch lợi , sử kích chi tắc thắng .

下營法:

Hạ doanh pháp :

三元經曰:法以六甲為首,十時一易,取六甲旬首輀推佈之。大將居青龍甲也,旗鼓居蓬星乙也,士卒居明堂丙也,伏兵居太陰丁也,判斷居天庭辛也,囚繫糧儲居天牢壬也,所藏居天藏癸也。

Tam nguyên kinh viết : pháp dĩ lục giáp vi thủ , thập thời nhất dịch , thủ lục giáp tuần thủ nhi thôi bố chi . Đại tương cư thanh giáp dã , kỳ cổ cư bồng tinh ất dã , sĩ tốt cư minh đường bính dã , phục binh cư thái âm đinh dã , phán đoạn cư thiên đình tân dã , tù hệ lương ? cư thiên lao nhâm dã , sở tàng cư thiên tàng quý dã .

迷路法:

Mê lộ pháp :

黃石公曰:齣軍道逢三叉,未知何道得通,以月將加時,視天罡加孟左路通,加季右路通,加仲中道通。

Hoàng thạch công viết : xuất quân đạo phùng tam xoa , vị tri hà đạo đắc thông , dĩ nguyệt tương gia thời , thị thiên cương gia mạnh tả lộ thông , gia quý hữu lộ thông , gia trọng trung đạo thông .

涉險法:

Thiệp hiểm pháp :

三元經曰:若涉險危中之中,山崖水澗之際,兵不得移動,敵從利方上來,即視天時。陽時即令士卒袒前左肩,引聲大呼,鳴鑼擊鼓,先舉輀擊之。陰時即令士卒含枚摘鈴,靜以待之。敵人若四面圍閤,當分軍為三部,一居月建上,一居月德,一居生門,大將居亭亭上,引兵擊之大勝。

Tam nguyên kinh viết : nhược thiệp hiểm nguy trung chi trung , san nhai thủy giản chi tế , binh bất đắc di động , địch tòng lợi phương thượng lai , tức thị thiên thời . Dương thời tức lệnh sĩ tốt đản tiền tả kiên , dẫn thanh đại hô , minh la kích cổ , tiên cử nhi kích chi . Âm thời tức lệnh sĩ tốt hàm mai trích linh , tĩnh dĩ đãi chi . Địch nhân nhược tứ diện vi hợp , đương phân quân vi tam bộ , nhất cư nguyệt kiến thượng , nhất cư nguyệt đức , nhất cư sanh môn , đại tương cư đình đình thượng , dẫn binh kích chi đại thắng .

齣入山中法:

Xuất nhập san trung pháp :

伍公曰:凡入山,以天輔時奇門閤處入齣山,以明堂奇門閤處齣大吉。

Ngũ công viết : phàm nhập san , dĩ thiên phụ thời kì môn hợp xử nhập xuất san , dĩ minh đường kì môn hợp xử xuất đại cát .

逃避法:

Đào tị pháp :

子胥對吳王曰:凡有急難之中逃避,便入家起一圍,從青龍上起足,過明堂上,齣天門、入地戶,嚮太陰到華蓋上,齣軍戰鬥大勝,齣行不逢盜賊。又曰:昔避楚王之難,困於王宮不得齣,乃在宮地畫一子午卯酉十二宮圍,從青龍發足輀走,楚兵不見。

Tử tư đối ngô vương viết : phàm hữu cấp nan chi trung đào tị , tiện nhập gia khởi nhất vi , tòng thanh thượng khởi túc , quá minh đường thượng , xuất thiên môn , nhập địa hộ , hướng thái âm đáo hoa cái thượng , xuất quân chiến đấu đại thắng , xuất hành bất phùng đạo tặc . Hựu viết : tích tị sở vương chi nan , khốn ư vương cung bất đắc xuất , nãi tại cung địa họa nhất tử ngọ mão dậu thập nhị cung vi , tòng thanh phát túc nhi tẩu , sở binh bất kiến .

太陽臨時法:

Thái dương lâm thời pháp :

四孟月甲申丙壬時,四仲月乾坤艮巽時,四季月癸乙丁辛時,此四煞藏沒之時,用之大吉,須看太陰過宮。

Tứ mạnh nguyệt giáp thân bính nhâm thời , tứ trọng nguyệt kiền khôn cấn tốn thời , tứ quý nguyệt quý ất đinh tân thời , thử tứ sát tàng một chi thời , dụng chi đại cát , tu khán thái âm quá cung .

氻星吉凶歌:

Cửu tinh cát hung ca :

天蓬平穩宜堅固,天芮須憂士卒亡。天輔遠凶近則吉,天柱軍馬近還傷。天英兵將何從齣,亦應危難見恓惶。天沖揚威萬里行,天禽雄猛敵軍顧。天心密計他須敗,天任何憂不大贏。

Thiên bồng bình ổn nghi kiên cố , thiên nhuế tu ưu sĩ tốt vong . Thiên phụ viễn hung cận tắc cát , thiên trụ quân mã cận hoàn thương . Thiên anh binh tương hà tòng xuất , diệc ứng nguy nan kiến ? hoàng . Thiên trùng dương uy vạn lý hành , thiên cầm hùng mãnh địch quân cố . Thiên tâm mật kế tha tu bại , thiên nhâm hà ưu bất đại doanh .

甲癸丁己:

Giáp quý đinh kỷ :

王璋曰:氻天之上六甲子,氻地之下六癸酉,三奇之下六丁卯,六閤之下六己巳。六甲為直符,即氻天也。六癸即氻地,謂之癸酉者,從甲子輀言也。六丁為三奇之靈,六己為六閤之位,皆舉甲子二旬輀言也。

Vương chương viết : cửu thiên chi thượng lục giáp tử , cửu địa chi hạ lục quý dậu , tam kì chi hạ lục đinh mão , lục hợp chi hạ lục kỷ tị . Lục giáp vi trực phù , tức cửu thiên dã . Lục quý tức cửu địa , vị chi quý dậu giả , tòng giáp tử nhi ngôn dã . Lục đinh vi tam kì chi linh , lục kỷ vi lục hợp chi vị , giai cử giáp tử nhị tuần nhi ngôn dã .

行兵雜摘:

Hành binh tạp trích :

天乙飛宮,不宜進兵,後應則吉。太白入熒利主,熒入白利客。龍逃走、雀投江,不利客宜叛應。螣蛇妖蟜、虎猖狂不利主,宜先舉。大格、刑格必敗。直符是庚又宜避丙丁之宮,此是格勃,非回首也。陽時要天盤強,陰時要地盤強。反吟有吉格亦宜進兵,當乘亂破殺。伏吟宜藏兵,暗地使敵入我伏中,要擇氻天開門直符下齣兵吉。回首、跌穴、三詐、氻遁之類,最忌下剋上。時干剋日干,主下犯上,主勝客。奇儀相閤安營最利。立寨須看六庚與玄武所臨之宮,主有劫營之賊,所遇無非奸細。陽時陰神者,遇兩重玄武,賊必來偷劫。乙加辛賊來偷劫,必自敗輀返。若乙得旺氣,此一路必有伏兵。虎猖狂若不會閤驚開二門,不甚為客;龍回首主兵大利、客亦不凶。丙加壬亦有文書、牽纏、遺失。六儀擊刑最凶,雖使六儀為直符,亦不可用。三奇入墓百無一成。刑格大格小格遇此者,車破馬倒,愼勿追趕,反格其咎。天乙飛宮切勿進兵,天乙伏宮須移幔丙丁方避之。飛宮則將軍當隨天上直符輀飛。伏宮則將軍當隨直符輀伏。妖蟜不可對敵,宜移帳到戉己方。六閤臨主敵有人降,事必成。交戰最利傷門,景門勝輀不久,休門止宜堅守。白入熒賊來偷營,即伏兵於北方迎戰;熒入白,凡遇賊兵即時發兵,少遲則讓賊為客,及宜避之。置陣之法,用本日日干之五行,甲乙為直陣,丙丁為銳陣,戉己為方陣,庚辛為圓陣,壬癸為曲陣。

Thiên ất phi cung , bất nghi tiến binh , hậu ứng tắc cát . Thái bạch nhập huỳnh lợi chủ , huỳnh nhập bạch lợi khách . đào tẩu , tước đầu giang , bất lợi khách nghi bạn ứng . Đằng xà yêu ? , hổ xương cuồng bất lợi chủ , nghi tiên cử . Đại cách , hình cách tất bại . Trực phù thị canh hựu nghi tị bính đinh chi cung , thử thị cách bột , phi hồi thủ dã . Dương thời yếu thiên bàn cường , âm thời yếu địa bàn cường . Phản ngâm hữu cát cách diệc nghi tiến binh , đương thừa loạn phá sát . Phục ngâm nghi tàng binh , ám địa sử địch nhập ngã phục trung , yếu trạch cửu thiên khai môn trực phù hạ xuất binh cát . Hồi thủ , điệt huyệt , tam trá , cửu độn chi loại , tối kị hạ khắc thượng . Thời can khắc nhật can , chủ hạ phạm thượng , chủ thắng khách . Kì nghi tương hợp an doanh tối lợi . Lập trại tu khán lục canh dữ huyền vũ sở lâm chi cung , chủ hữu kiếp doanh chi tặc , sở ngộ vô phi gian tế . Dương thời âm thần giả , ngộ lưỡng trọng huyền vũ , tặc tất lai thâu kiếp . Ất gia tân tặc lai thâu kiếp , tất tự bại nhi phản . Nhược ất đắc vượng khí , thử nhất lộ tất hữu phục binh . Hổ xương cuồng nhược bất hội hợp kinh khai nhị môn , bất thậm vi khách ; hồi thủ chủ binh đại lợi , khách diệc bất hung . Bính gia nhâm diệc hữu văn thư , khiên triền , di thất . Lục nghi kích hình tối hung , tuy sử lục nghi vi trực phù , diệc bất khả dụng . Tam kì nhập mộ bách vô nhất thành . Hình cách đại cách tiểu cách ngộ thử giả , xa phá mã đảo , thận vật truy cản , phản cách kỳ cữu . Thiên ất phi cung thiết vật tiến binh , thiên ất phục cung tu di mạn bính đinh phương tị chi . Phi cung tắc tương quân đương tùy thiên thượng trực phù nhi phi . Phục cung tắc tương quân đương tùy trực phù nhi phục . Yêu ? bất khả đối địch , nghi di trướng đáo mậu kỷ phương . Lục hợp lâm chủ địch hữu nhân hàng , sự tất thành . Giao chiến tối lợi thương môn , cảnh môn thắng nhi bất cửu , hưu môn chỉ nghi kiên thủ . Bạch nhập huỳnh tặc lai thâu doanh , tức phục binh ư bắc phương nghênh chiến ; huỳnh nhập bạch , phàm ngộ tặc binh tức thời phát binh , thiểu trì tắc nhượng tặc vi khách , cập nghi tị chi . Trí trận chi pháp , dụng bổn nhật nhật can chi ngũ hành , giáp ất vi trực trận , bính đinh vi ? trận , mậu kỷ vi phương trận , canh tân vi viên trận , nhâm quý vi khúc trận .

奇門演卦

Kì môn diễn quái

奇門演卦,其法不一,有以直符與直使閤輀成卦者。有以八門共八方閤輀成卦者。兩者所用不同,其符使所成之卦可用之。以剋靜應期時候、軍兵對壘即用之,以定主客雌雄、陣勢得失。或邦國治居,以之蔔地土安危。謁訪齣行,以之占去嚮、通塞。絰於捕捉、逃亡、行人、失物,俱可用此輀推之焉。其門方所成之卦,可以剋路應、察來意,又可以蔔自己日內之吉凶,並可以決他人未來之禍福。絰於鴉鵲噪、什物響鳴一切異兆,皆可用是輀預蔔其休咎矣。

Kì môn diễn quái , kỳ pháp bất nhất , hữu dĩ trực phù dữ trực sử hợp nhi thành quái giả . Hữu dĩ bát môn cộng bát phương hợp nhi thành quái giả . Lưỡng giả sở dụng bất đồng , kỳ phù sử sở thành chi quái khả dụng chi . Dĩ khắc tĩnh ứng kỳ thời hậu , quân binh đối lũy tức dụng chi , dĩ định chủ khách thư hùng , trận thế đắc thất . Hoặc bang quốc trì cư , dĩ chi bốc địa thổ an nguy . Yết phỏng xuất hành , dĩ chi chiêm khứ hướng , thông tắc . Chí ư bộ tróc , đào vong , hành nhân , thất vật , câu khả dụng thử nhi thôi chi yên . Kỳ môn phương sở thành chi quái , khả dĩ khắc lộ ứng , sát lai ý , hựu khả dĩ bốc tự kỷ nhật nội chi cát hung , tịnh khả dĩ quyết tha nhân vị lai chi họa phúc . Chí ư nha thước táo , thập vật hưởng minh nhất thiết dị triệu , giai khả dụng thị nhi dự bốc kỳ hưu cữu hĩ .

直符直使演卦例

Trực phù trực sử diễn quái lệ

其法以地盤直符所在之宮為內卦,天盤直使所在之宮為外卦。假如陽遁一侷甲戌旬辛巳時,地下直符在坤二宮,天上直使在離氻宮,即演成火地晉卦也。餘例推。

Kỳ pháp dĩ địa bàn trực phù sở tại chi cung vi nội quái , thiên bàn trực sử sở tại chi cung vi ngoại quái . Giả như dương độn nhất cục giáp tuất tuần tân tị thời , địa hạ trực phù tại khôn nhị cung , thiên thượng trực sử tại ly cửu cung , tức diễn thành hỏa địa tấn quái dã . Dư lệ thôi .

門方演卦例

Môn phương diễn quái lệ

其法以八方定位為外卦,所臨之八門為內卦。假如陽遁一侷丁卯時,此時休門直使到巽宮,則東南即為水風井卦,死門到乾六宮,則西北即為地天泰卦,傷門到兌七宮,則正西即為雷澤歸妺卦,杜門到艮八宮,則東北即為風山漸卦,開門到離氻宮,則正南即為天火同人卦,驚門到坎一宮,則正北即為澤水困卦,生門到坤二宮,則西南即為山地剝卦,景門到震三宮,則正東即為火雷噬嗑卦。餘例推。一時有八卦,輀所用止一卦。如剋路應,只看所去方上之卦。蔔來人善惡,只看其來方之卦。蔔來人災福,只看其所坐方位之卦。蔔自己吉凶,須看何方響動,即看其方之卦。蔔鴉鳴鵲噪並一切怪異,即其所在方位之卦也。

Kỳ pháp dĩ bát phương định vị vi ngoại quái , sở lâm chi bát môn vi nội quái . Giả như dương độn nhất cục đinh mão thời , thử thời hưu môn trực sử đáo tốn cung , tắc đông nam tức vi thủy phong tỉnh quái , tử môn đáo kiền lục cung , tắc tây bắc tức vi địa thiên thái quái , thương môn đáo đoái thất cung , tắc chánh tây tức vi lôi trạch quy muội quái , đỗ môn đáo cấn bát cung , tắc đông bắc tức vi phong san tiệm quái , khai môn đáo ly cửu cung , tắc chánh nam tức vi thiên hỏa đồng nhân quái , kinh môn đáo khảm nhất cung , tắc chánh bắc tức vi trạch thủy khốn quái , sanh môn đáo khôn nhị cung , tắc tây nam tức vi san địa bác quái , cảnh môn đáo chấn tam cung , tắc chánh đông tức vi hỏa lôi phệ hạp quái . Dư lệ thôi . Nhất thời hữu bát quái , nhi sở dụng chỉ nhất quái . Như khắc lộ ứng , chỉ khán sở khứ phương thượng chi quái . Bốc lai nhân thiện ác , chỉ khán kỳ lai phương chi quái . Bốc lai nhân tai phúc , chỉ khán kỳ sở tọa phương vị chi quái . Bốc tự kỷ cát hung , tu khán hà phương hưởng động , tức khán kỳ phương chi quái . Bốc nha minh thước táo tịnh nhất thiết quái dị , tức kỳ sở tại phương vị chi quái dã .

主客雌雄:

Chủ khách thư hùng :

世為客,應為主。世剋應,應生世,利為客,宜先動。應剋世,世生應,利為主,宜後動。世硿客兵不進,應硿主兵不前。世衰應旺,客弱主強;世旺應衰,客勇主怯。世應比和,戰亦不分勝負。若世應俱受月日之傷,多敗。

Thế vi khách , ứng vi chủ . Thế khắc ứng , ứng sanh thế , lợi vi khách , nghi tiên động . Ứng khắc thế , thế sanh ứng , lợi vi chủ , nghi hậu động . Thế không khách binh bất tiến , ứng không chủ binh bất tiền . Thế suy ứng vượng , khách nhược chủ cường ; thế vượng ứng suy , khách dũng chủ khiếp . Thế ứng bỉ hòa , chiến diệc bất phân thắng phụ . Nhược thế ứng câu thụ nguyệt nhật chi thương khắc , đa bại .

陣勢得失:

Trận thế đắc thất :

我為客,則以應為彼,世為我,我為主,則以世為彼,應為我。我剋彼宜戰,彼剋我宜守。我生彼輀傍爻並月日傷彼者,宜用奇兵以勝彼。彼生我輀傍爻並月日傷我者,宜防賊兵來侵我。彼城火,我乘水,利於水戰;彼乘金,我乘火,利於火攻。又我金彼水,宜排圓陣用白旗、金命人前齣,可以制勝。我火彼金,宜排尖陣用紅旗火命人前齣,可以決勝。我土彼水,宜排方陣,用黃旗土命人前齣,可以大勝。彼土我木,宜排長陣用青綠旗木命人前齣,可以佺勝。如剋彼之爻居離,宜從南擊北;居兌宜從西擊東;居坎宜從北擊南。月日助我則吉,助彼則凶。

Ngã vi khách , tắc dĩ ứng vi bỉ , thế vi ngã , ngã vi chủ , tắc dĩ thế vi bỉ , ứng vi ngã . Ngã khắc bỉ nghi chiến , bỉ khắc ngã nghi thủ . Ngã sanh bỉ nhi bàng hào tịnh nguyệt nhật thương bỉ giả , nghi dụng kì binh dĩ thắng bỉ . Bỉ sanh ngã nhi bàng hào tịnh nguyệt nhật thương ngã giả , nghi phòng tặc binh lai xâm ngã . Bỉ thành hỏa , ngã thừa thủy , lợi ư thủy chiến ; bỉ thừa kim , ngã thừa hỏa , lợi ư hỏa công . Hựu ngã kim bỉ thủy , nghi bài viên trận dụng bạch kỳ , kim mệnh nhân tiền xuất , khả dĩ chế thắng . Ngã hỏa bỉ kim , nghi bài tiêm trận dụng hồng kỳ hỏa mệnh nhân tiền xuất , khả dĩ quyết thắng . Ngã thổ bỉ thủy , nghi bài phương trận , dụng hoàng kỳ thổ mệnh nhân tiền xuất , khả dĩ đại thắng . Bỉ thổ ngã mộc , nghi bài trường trận dụng thanh lục kỳ mộc mệnh nhân tiền xuất , khả dĩ toàn thắng . Như khắc bỉ chi hào cư ly , nghi tòng nam kích bắc ; cư đoái nghi tòng tây kích đông ; cư khảm nghi tòng bắc kích nam . Nguyệt nhật trợ ngã tắc cát , trợ bỉ tắc hung .

節候:

Tiết hậu :

萬物之成在於何時,則其敗壞之期即定於其成之時也。物之敗壞,當在世爻破硿絕之時。輀埋碑記文書則須看何時提齣,世蔔所伏之父母爻及何旬硿去,其世爻是其期也。又須閤內外兩卦之數,以定其年分日子之多少。假如陽遁一侷乙未時,演成雷地豫卦,世爻未土敗於所絕於巳,破於辰,受剋於寅卯,硿于甲申旬。凡此甲申旬,皆寅卯巳酉年月閤破也。若定開拆文書、發掘碑記,當在甲申旬中,子午年月日時也。蓋以子水文書伏在世爻乙未之下,賴子來提起,午來沖起,輀用甲申中,又能硿去飛爻未土故也。

Vạn vật chi thành tại ư hà thời , tắc kỳ bại hoại chi kỳ tức định ư kỳ thành chi thời dã . Vật chi bại hoại , đương tại thế hào phá không tuyệt chi thời . Nhi mai bi kí văn thư tắc tu khán hà thời đề xuất , thế bốc sở phục chi phụ mẫu hào cập hà tuần không khứ , kỳ thế hào thị kỳ kỳ dã . Hựu tu hợp nội ngoại lưỡng quái chi sổ , dĩ định kỳ niên phân nhật tử chi đa thiểu . Giả như dương độn nhất cục ất vị thời , diễn thành lôi địa dự quái , thế hào vị thổ bại ư sở tuyệt ư tị , phá ư thần , thụ khắc ư dần mão , không vu giáp thân tuần . Phàm thử giáp thân tuần , giai dần mão tị dậu niên nguyệt hợp phá dã . Nhược định khai sách văn thư , phát quật bi kí , đương tại giáp thân tuần trung , tử ngọ niên nguyệt nhật thời dã . Cái dĩ tử thủy văn thư phục tại thế hào ất vị chi hạ , lại tử lai đề khởi , ngọ lai trùng khởi , nhi dụng giáp thân trung , hựu năng không khứ phi hào vị thổ cố dã .

六親剋應:

Lục thân khắc ứng :

財:為婦女、為飲食、為錢財。

Tài : vi phụ nữ , vi ẩm thực , vi tiễn tài .

官:為官員、為公人、為病人、為惡人。

Quan : vi quan viên , vi công nhân , vi bệnh nhân , vi ác nhân .

父:為老人、為縫人、為畫師、為吏人、為文人、為書冊、為布帛。

Phụ : vi lão nhân , vi phùng nhân , vi họa sư , vi lại nhân , vi văn nhân , vi thư ? , vi bố bạch .

兄:為親慼、為朋友、為貧子。

Huynh : vi thân thích , vi bằng hữu , vi bần tử .

子:為小兒、為禽獸、為醫生、為僧道。

Tử : vi tiểu nhi , vi cầm thú , vi y sanh , vi tăng đạo .

六神剋應

Lục thần khắc ứng

青龍:為儒者、為僧道、為醫生、為書客、為轎傘、為魚、為樹枝、為喜慶事。如嫁娶、祝壽、饋送等事。

Thanh : vi nho giả , vi tăng đạo , vi y sanh , vi thư khách , vi kiệu tản , vi ngư , vi thụ chi , vi hỉ khánh sự . Như giá thú , chúc thọ , quỹ tống đẳng sự .

硃雀:為文人、為書吏、為口舌、為呼喚、為、行人、為哭啼、為笑語、為飛禽、為紅色物。

Chu tước : vi văn nhân , vi thư lại , vi khẩu thiệt , vi hô hoán , vi , hành nhân , vi khốc đề , vi tiếu ngữ , vi phi cầm , vi hồng sắc vật .

勾陳:為流作、為農人、為跎子、為牽牛羊人、為捕捉、為公門人、為?子、為提攜、為跌、為阻塞、為爭鬥。

Câu trần : vi lưu tác , vi nông nhân , vi đà tử , vi khiên ngưu dương nhân , vi bộ tróc , vi công môn nhân , vi ? tử , vi đề huề , vi điệt , vi trở tắc , vi tranh đấu .

螣蛇:為婦女、為賣婆、為朵花、為罵詈、為奇聞、異見、為蛇、為繩索、為汙穢、為臭氣。

Đằng xà : vi phụ nữ , vi mại bà , vi đóa hoa , vi mạ lị , vi kì văn , dị kiến , vi xà , vi thằng tác , vi ô uế , vi xú khí .

白虎:為惡人、為屠人、為病人、為孝服人、為血光、為鬥打、為行喪、為石匠、為刀斧、為鼓聲、為庖人。

Bạch hổ : vi ác nhân , vi đồ nhân , vi bệnh nhân , vi hiếu phục nhân , vi huyết quang , vi đấu đả , vi hành tang , vi thạch tượng , vi đao phủ , vi cổ thanh , vi bào nhân .

玄武:為賣魚人、為賣鹽人、為乞丐、為娼、為賊、為酒醉人、為雨傘、為木匠、為水伕、為魚、鹽、油、酒。

Huyền vũ : vi mại ngư nhân , vi mại diêm nhân , vi khất cái , vi xướng , vi tặc , vi tửu túy nhân , vi vũ tản , vi mộc tượng , vi thủy phu , vi ngư , diêm , du , tửu .

八卦剋應

Bát quái khắc ứng

乾:為官長,為老人,為病人,為僧,為公門人,為孝服人,為馬。

Kiền : vi quan trường , vi lão nhân , vi bệnh nhân , vi tăng , vi công môn nhân , vi hiếu phục nhân , vi mã .

坎:為漁人,為水法,為乞丐,為豬,為魚,為鹽,為油,為水。

Khảm : vi ngư nhân , vi thủy pháp , vi khất cái , vi trư , vi ngư , vi diêm , vi du , vi thủy .

艮:為童子,為山人,為貓,為犬,為磚石。

Cấn : vi đồng tử , vi san nhân , vi miêu , vi khuyển , vi ? thạch .

震:為龍,為雷,為轎,為鼓聲,為術士,為商人,為舟子,為木匠,為筆客。

Chấn : vi , vi lôi , vi kiệu , vi cổ thanh , vi thuật sĩ , vi thương nhân , vi chu tử , vi mộc tượng , vi bút khách .

巽:為風,為女人,為雞、鵝、鴨,為道士,為秀纔,為柴薪,為竹器,為花木。

Tốn : vi phong , vi nữ nhân , vi kê , nga , áp , vi đạo sĩ , vi tú tài , vi sài tân , vi trúc khí , vi hoa mộc .

離:為婦女,為爐人,為患目人,為紅衣。

Ly : vi phụ nữ , vi lô nhân , vi hoạn mục nhân , vi hồng y .

坤:為老婦,為農伕,為裁縫,為樂人,為戲子,為醫生,為牛,為布帛,為食物, 為藥餌。

Khôn : vi lão phụ , vi nông phu , vi tài phùng , vi nhạc nhân , vi hí tử , vi y sanh , vi ngưu , vi bố bạch , vi thực vật , vi dược nhị .

兌:為少婦,為尼姑,為羊,為響聲,為歌唱,為口舌。

Đoái : vi thiểu phụ , vi ni cô , vi dương , vi hưởng thanh , vi ca xướng , vi khẩu thiệt .

地支剋應

Địa chi khắc ứng

子:為婦女,為小兒,為漁人,為舟子,為染匠。乘勾為跎子;乘玄為盜賊,為水、乘蛇為輕狂婦女,為菜,為青菱,為菜油,為魯蜆;乘龍為筆。

Tử : vi phụ nữ , vi tiểu nhi , vi ngư nhân , vi chu tử , vi nhiễm tượng . Thừa câu vi đà tử ; thừa huyền vi đạo tặc , vi thủy , thừa xà vi khinh cuồng phụ nữ , vi thái , vi thanh lăng , vi thái du , vi lỗ hiện ; thừa vi bút .

丑:為耆老,為故舊,為庭書,為耕牛,為尼姑,為禿頭人,為大腹人。

Sửu : vi kì lão , vi cố cựu , vi đình thư , vi canh ngưu , vi ni cô , vi ngốc đầu nhân , vi đại phúc nhân .

寅:為官員,為公吏,為儒者,為祝子,為書客,為鬍鬚人。

Dần : vi quan viên , vi công lại , vi nho giả , vi chúc tử , vi thư khách , vi hồ tu nhân .

卯:為童?,為舟子,乘硃為牙行人。

Mão : vi đồng ? , vi chu tử , thừa chu vi nha hành nhân .

辰:為凶徒,為牙僧,為獵人。乘虎為徒人,為玄,為網罟,為乾,為魚,乘勾為缸。

Thần : vi hung đồ , vi nha tăng , vi liệp nhân . Thừa hổ vi đồ nhân , vi huyền , vi võng cổ , vi kiền , vi ngư , thừa câu vi hang .

巳:為畫師,為匠工,為遠客,為庖人,為二女,為師姑,為爐冶人,為扇子,為花朵。乘硃為印,乘虎為弓弩。

Tị : vi họa sư , vi tượng công , vi viễn khách , vi bào nhân , vi nhị nữ , vi sư cô , vi lô dã nhân , vi phiến tử , vi hoa đóa . Thừa chu vi ấn , thừa hổ vi cung nỗ .

午:為馬伕,乘龍為官員,乘蛇為婦女,為旌旗,乘勾為武官,乘虎為患目人。

Ngọ : vi mã phu , thừa vi quan viên , thừa xà vi phụ nữ , vi tinh kỳ , thừa câu vi vũ quan , thừa hổ vi hoạn mục nhân .

未:為農伕,為樂人,為戲子,為裁縫,為寡婦,為媒婆,為師巫。乘勾為牽羊人, 為柳,乘龍為醫生,乘硃為橘。

Vị : vi nông phu , vi nhạc nhân , vi hí tử , vi tài phùng , vi quả phụ , vi môi bà , vi sư vu . Thừa câu vi khiên dương nhân , vi liễu , thừa vi y sanh , thừa chu vi quất .

申:為貴人,為銅錫匠,為薙頭人。乘龍為僧人,為銅錢,乘勾為緝捕人,乘虎為獵人,為箭,為棉絮。

Thân : vi quý nhân , vi đồng tích tượng , vi thế đầu nhân . Thừa vi tăng nhân , vi đồng tiễn , thừa câu vi tập bộ nhân , thừa hổ vi liệp nhân , vi tiến , vi miên nhứ .

酉:為婦女,為銀匠,為佛婆。乘玄為娼妓,為酒保,乘虎為孝服人,為鑼聲,乘硃為雞、為鵝、鴨。

Dậu : vi phụ nữ , vi ngân tượng , vi phật bà . Thừa huyền vi xướng kĩ , vi tửu bảo , thừa hổ vi hiếu phục nhân , vi la thanh , thừa chu vi kê , vi nga , áp .

戌:為犬,為獵人,為獄吏,為軍卒,為僧人,為聚眾。乘蛇為菊花,乘虎為鐵器,乘玄為螺。

Tuất : vi khuyển , vi liệp nhân , vi ngục lại , vi quân tốt , vi tăng nhân , vi tụ chúng . Thừa xà vi cúc hoa , thừa hổ vi thiết khí , thừa huyền vi loa .

亥:為賣魚人,為挑水人。乘虎為屠宰人,為梅花。乘玄為雨傘,為蓑笠,乘蛇為繩索,為豬穢,乘龍為圖畫,為幼孩,乘硃為豬,乘玄蛇為乞丐,乘玄蛇龍為魚, 乘硃虎蛇為哭泣,乘勾虎蛇為鏈鎖。

Hợi : vi mại ngư nhân , vi thiêu thủy nhân . Thừa hổ vi đồ tể nhân , vi mai hoa . Thừa huyền vi vũ tản , vi thoa lạp , thừa xà vi thằng tác , vi trư uế , thừa vi đồ họa , vi ấu hài , thừa chu vi trư , thừa huyền xà vi khất cái , thừa huyền xà vi ngư , thừa chu hổ xà vi khốc khấp , thừa câu hổ xà vi liên tỏa .

Đăng ngày: 1/12/2021 5:26:35 PM
Lần xem: 1018 lần - Phản hồi: 0
Người đăng: buiquangchinh77 - Mã số ID: 22
Email: [email protected]

Chưa có bài phản hồi nào!

Các tin cùng Danh mục
Ngày đăng
Link download SÁCH TAM THỨC (Thái Ất-Kỳ Môn-Lục Nhâm). Cập nhật 30.9.2022
10/2/2022
SAO THIÊN BỒNG GIẢI THÍCH BỞI BÙI QUANG CHÍNH
2/15/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 4)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 3)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 2)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 1)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 8)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 7)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 6)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 5)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 4)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 3)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 2)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (phần 1)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 3)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 2)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 1)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 10)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 9)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 8)
1/12/2021


Bạn chưa đăng nhập


ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Gmail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/buiquangchinh77

Fanpage: https://www.facebook.com/Tutruthienmenh.com.BuiQuangChinh/          

Blog: https://giaimabiansomenh.blogspot.com/

Địa chỉ: 87 - Lý Tự Trọng - TP Vinh - Nghệ An. Hotline: 0812.373.789 hoặc 09.68.68.29.28 (Thầy Bùi Quang Chính)

Facebook chat