Trang chủ
 
Thành viên
 
Thống kê
 
Nội quy
 
 
 
 
THÀNH VIÊN
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
THÔNG TIN TIỆN ÍCH
Xem tử vi trọn đời
Xem Quái số của bạn
Xem cung tuổi vợ chồng
Lịch vạn niên 2024
Đổi ngày dương ra âm
Tra cứu sao chiếu mệnh
Cân xương tính số
Xem hướng nhà
Xem Sim số đẹp
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 1,047
Tất cả: 15,447,966
 
 
ĐỘN GIÁP-LỤC NHÂM
1.Lập tinh bàn
2.Xem sự việc theo Độn Giáp - Lục nhâm (tính phí)
3.Xem sự việc theo Độn Giáp - Lục nhâm (miễn phí)
4.Sách tài liệu về độn giáp - lục nhâm
5.Phần mềm, ứng dụng về độn giáp- lục nhâm
Nội dung tin đăng Trả lời bài này
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Cấp


KỲ MÔN ĐỘN GIÁP BÍ CẤP

奇門遁甲秘笈大佺【占法】奇門遁甲秘笈大佺【占法】

Kì môn độn giáp bí cấp đại toàn [ chiêm pháp ] kì môn độn giáp bí cấp đại toàn [ chiêm pháp ]

劉依

Văn ? lưu y

奇門主客占驗論

Kì môn chủ khách chiêm nghiệm luận

論曰:奇門之應候,時有先後,應有主客,以彼此人我輀推之。大凡神奇應物之初,星應事之中,門應事之未。依次推詳,無不應驗如神。若我去尋人,我為客、他為主。以天盤之星為我,以地盤之星為他。如他來尋我,他為客、我為主,以天盤之星為他,地盤之星為我,看他來生我、我去生他,他生我、益在我,我生他、益在他,他剋我、損在我,我剋他、損在他,又以陰日之天盤星為我,陽日之地盤星為他。比和有無損益,須倣此輀推之。

Luận viết : kì môn chi ứng hậu , thời hữu tiên hậu , ứng hữu chủ khách , dĩ bỉ thử nhân ngã nhi thôi chi . Đại phàm thần kì ứng vật chi sơ , tinh ứng sự chi trung , môn ứng sự chi vị . Y thứ thôi tường , vô bất ứng nghiệm như thần . Nhược ngã khứ tầm nhân , ngã vi khách , tha vi chủ . Dĩ thiên bàn chi tinh vi ngã , dĩ địa bàn chi tinh vi tha . Như tha lai tầm ngã , tha vi khách , ngã vi chủ , dĩ thiên bàn chi tinh vi tha , địa bàn chi tinh vi ngã , khán tha lai sanh ngã , ngã khứ sanh tha , tha sanh ngã , ích tại ngã , ngã sanh tha , ích tại tha , tha khắc ngã , tổn tại ngã , ngã khắc tha , tổn tại tha , hựu dĩ âm nhật chi thiên bàn tinh vi ngã , dương nhật chi địa bàn tinh vi tha . Bỉ hòa hữu vô tổn ích , tu phỏng thử nhi thôi chi .

此陽神係指非値使門時,適得丁奇即為陽神得助。如甲子値符丁卯為陽神,甲戌値符丁丑為陽神之類。 

Thử dương thần hệ chỉ phi trị sử môn thời , thích đắc đinh kì tức vi dương thần đắc trợ . Như giáp tử trị phù đinh mão vi dương thần , giáp tuất trị phù đinh sửu vi dương thần chi loại . 

奇門占事 計二十七條

Kì môn chiêm sự kế nhị thập thất điều

按奇門貴人歌與六壬同,但絰後得陰貴,夏絰後用陽貴之,不用奇門上盤象天(謂氻星)、中盤象人(謂八門)、下盤象地(謂氻宮)。上盤星也、中盤門也、下盤宮也。用法;凡占吉凶者;首重氻星,以氻星是天盤,吉凶由天故也。凡星剋門吉 、門剋星凶。凡齣行趨避者;首重八門。以八門為人盤,吉凶由自取故也。凡門剋宮吉、宮剋門凶,傷人事,故凶。凡造葬遷移者;首重氻宮,以氻宮為地盤,遷移等事皆由地輀起也。故門宮相生俱吉,相剋俱凶。茍得此意輀推之,凡事關天人者,無不可以數通妙哉,此示人以用法。

Án kì môn quý nhân ca dữ lục nhâm đồng , đãn đông chí hậu đắc âm quý , hạ chí hậu dụng dương quý chi , bất dụng kì môn thượng bàn tượng thiên ( vị cửu tinh ) , trung bàn tượng nhân ( vị bát môn ) , hạ bàn tượng địa ( vị cửu cung ) . Thượng bàn tinh dã , trung bàn môn dã , hạ bàn cung dã . Dụng pháp ; phàm chiêm cát hung giả ; thủ trọng cửu tinh , dĩ cửu tinh thị thiên bàn , cát hung do thiên cố dã . Phàm tinh khắc môn cát , môn khắc tinh hung . Phàm xuất hành xu tị giả ; thủ trọng bát môn . Dĩ bát môn vi nhân bàn , cát hung do tự thủ cố dã . Phàm môn khắc cung cát , cung khắc môn hung , thương nhân sự , cố hung . Phàm tạo táng thiên di giả ; thủ trọng cửu cung , dĩ cửu cung vi địa bàn , thiên di đẳng sự giai do địa nhi khởi dã . Cố môn cung tương sanh câu cát , tương khắc câu hung . ? đắc thử ý nhi thôi chi , phàm sự quan thiên nhân giả , vô bất khả dĩ sổ thông diệu tai , thử thị nhân dĩ dụng pháp .

傳曰:奇門既分三盤,上下盤六俱有一干,地盤宮中有奇儀是也。上下相對一照成格,不成格顯然可知。如甲加丙、乙加辛之類。惟主星之下、飛門之內,暗藏一干,謂値使加時支法。又値符首中起數絰時干止,其由甲輀丙、輀以絰癸,以求時支,則八門中又帶瞭一干曰飛干。此干並不露于侷面,在上下盤之外,數時支時用甲乙排得者,故曰暗藏。若隱若現、變化無窮。古今來無一識之者。假如飛門內(即中盤八門),即先主星飛門內忽有庚飛到,(此甲求時支我甲乙飛來不露跡)。凡百事外面雖然美備,內中蹭蹬。又加飛門即剋主星,凡百事占之大凶。輀飛門內忽有奇飛到,(即飛干之乙丙丁),凡百事外面雖凶,內中實多暗獲經之若隱若現,若有若無飛干之謂也。

Truyện viết : kì môn ký phân tam bàn , thượng hạ bàn lục câu hữu nhất can , địa bàn cung trung hữu kì nghi thị dã . Thượng hạ tương đối nhất chiếu thành cách , bất thành cách hiển nhiên khả tri . Như giáp gia bính , ất gia tân chi loại . Duy chủ tinh chi hạ , phi môn chi nội , ám tàng nhất can , vị trị sử gia thời chi pháp . Hựu trị phù thủ trung khởi sổ chí thời can chỉ , kỳ do giáp nhi bính , nhi dĩ chí quý , dĩ cầu thời chi , tắc bát môn trung hựu đái liễu nhất can viết phi can . Thử can tịnh bất lộ vu cục diện , tại thượng hạ bàn chi ngoại , sổ thời chi thời dụng giáp ất bài đắc giả , cố viết ám tàng . Nhược ẩn nhược hiện , biến hóa vô cùng . Cổ kim lai vô nhất thức chi giả . Giả như phi môn nội ( tức trung bàn bát môn ) , tức tiên chủ tinh phi môn nội hốt hữu canh phi đáo , ( thử giáp cầu thời chi ngã giáp ất phi lai bất lộ tích ) . Phàm bách sự ngoại diện tuy nhiên mỹ bị , nội trung thặng đặng . Hựu gia phi môn tức khắc chủ tinh , phàm bách sự chiêm chi đại hung . Nhi phi môn nội hốt hữu kì phi đáo , ( tức phi can chi ất bính đinh ) , phàm bách sự ngoại diện tuy hung , nội trung thật đa ám hoạch kinh chi nhược ẩn nhược hiện , nhược hữu nhược vô phi can chi vị dã .

一、占投軍

Nhất , chiêm đầu quân

以天沖為武士,値符為主帥,値符宮生天沖宮,及天沖宮生値符宮,一見即投閤 ,如彼此相剋定不收錄,天沖即做値符,一去即為部長,後必大用,伏吟立回,反吟反覆不准。

Dĩ thiên trùng vi vũ sĩ , trị phù vi chủ suất , trị phù cung sanh thiên trùng cung , cập thiên trùng cung sanh trị phù cung , nhất kiến tức đầu hợp , như bỉ thử tương khắc định bất thu lục , thiên trùng tức tố trị phù , nhất khứ tức vi bộ trường , hậu tất đại dụng , phục ngâm lập hồi , phản ngâm phản phúc bất chuẩn .

二、占攻城 

Nhị , chiêm công thành 

以六庚為攻者,以天禽為守者,(騵法云:庚者兵眾,禽者中心者,攻之故受攻) 如六庚乘旺相、得開門加中五宮,(可見中五宮亦有門,行到此不奇之驗) 城必破。又看地盤天禽所乘之宮,得旺相及吉門者,其守將不可擒也,反此必死。

Dĩ lục canh vi công giả , dĩ thiên cầm vi thủ giả , ( nguyên pháp vân : canh giả binh chúng , cầm giả trung tâm giả , công chi cố thụ công ) như lục canh thừa vượng tương , đắc khai môn gia trung ngũ cung , ( khả kiến trung ngũ cung diệc hữu môn , hành đáo thử bất kì chi nghiệm ) thành tất phá . Hựu khán địa bàn thiên cầm sở thừa chi cung , đắc vượng tương cập cát môn giả , kỳ thủ tương bất khả cầm dã , phản thử tất tử .

三、占守城

Tam , chiêm thủ thành

以天禽為守者,天篷六庚為攻者,天禽宮得休生開景又旺相,有六丙、其城不破。 如無旺相及吉門,再犯天蓬、六庚入中宮不能守;斷。

Dĩ thiên cầm vi thủ giả , thiên bồng lục canh vi công giả , thiên cầm cung đắc hưu sanh khai cảnh hựu vượng tương , hữu lục bính , kỳ thành bất phá . Như vô vượng tương cập cát môn , tái phạm thiên bồng , lục canh nhập trung cung bất năng thủ ; đoạn .

四、占盜賊

Tứ , chiêm đạo tặc

敵兵來去先分界限,絰以後以坎艮震巽為內,離坤兌乾四宮為外。不絰六宮落宮被剋者為安營不穩,自驚輀退。六庚剋所落之宮、又逢元武、天蓬、白虎之神乘必大戰。庚得氻天則大張聲勢、鳴鼓輀進。庚得氻地則掩旗息鼓輀來。如賊已入境,占其何時去,看六庚在內四宮為不去,在外四宮為去。總以六庚地盤干支年月日時為去來之期。庚加年(年為方吉之類) 如太白入熒,雖賊來。若在外界(外四宮) 亦主不來。熒入太白雖主賊去,若在內界亦不去。

Địch binh lai khứ tiên phân giới hạn , đông chí dĩ hậu dĩ khảm cấn chấn tốn vi nội , ly khôn đoái kiền tứ cung vi ngoại . Bất chí lục cung lạc cung bị khắc giả vi an doanh bất ổn , tự kinh nhi thối . Lục canh khắc sở lạc chi cung , hựu phùng nguyên vũ , thiên bồng , bạch hổ chi thần thừa tất đại chiến . Canh đắc cửu thiên tắc đại trương thanh thế , minh cổ nhi tiến . Canh đắc cửu địa tắc yểm kỳ tức cổ nhi lai . Như tặc dĩ nhập cảnh , chiêm kỳ hà thời khứ , khán lục canh tại nội tứ cung vi bất khứ , tại ngoại tứ cung vi khứ . Tổng dĩ lục canh địa bàn can chi niên nguyệt nhật thời vi khứ lai chi kỳ . Canh gia niên ( niên vi phương cát chi loại ) như thái bạch nhập huỳnh , tuy tặc lai . Nhược tại ngoại giới ( ngoại tứ cung ) diệc chủ bất lai . Huỳnh nhập thái bạch tuy chủ tặc khứ , nhược tại nội giới diệc bất khứ .

五、占賊境城可守否

Ngũ , chiêm tặc cảnh thành khả thủ phủ

以時干宮為客,時支宮為主。(即符使之宮) 看其生剋如何?如時支宮地盤受値符所落之宮剋制,輀時支又乘六庚元武,此城當棄。或値使宮自被下剋,此城亦不可居。速宜退避。如値符宮與値使宮相生相比,或値符宮自受刑剋,敵人三來不能取勝,守之無妨。

Dĩ thời can cung vi khách , thời chi cung vi chủ . ( Tức phù sử chi cung ) khán kỳ sanh khắc như hà ? Như thời chi cung địa bàn thụ trị phù sở lạc chi cung khắc chế , nhi thời chi hựu thừa lục canh nguyên vũ , thử thành đương khí . Hoặc trị sử cung tự bị hạ khắc , thử thành diệc bất khả cư . Tốc nghi thối tị . Như trị phù cung dữ trị sử cung tương sanh tương bỉ , hoặc trị phù cung tự thụ hình khắc , địch nhân tam lai bất năng thủ thắng , thủ chi vô phương .

六、占勝敗

Lục , chiêm thắng bại

凡戰陣;以景驚二門主之。經曰:景門宜破陣。又治亂之法要視驚門,當以値符所落之宮為主。六庚所落之宮為客,値符宮剋六庚之宮主勝,六庚宮剋値符之宮客勝。又論旺相為勝、休囚為負。如主得景驚二門、或二門宮與客宮相生則客勝 。如主客宮相生來必講和,如主客所乘皆旺相,俱得二門不相刑剋其力相等,則兩相恐懼不戰輀退。如六庚為値符是主客同宮,二家不分勝負。又日干加庚主勝。庚加日干客勝。如榖雨上元陰遁五侷,丙辛日壬辰時,天柱為値符,上帶六庚,主二家不相勝負,自相退避。

Phàm chiến trận ; dĩ cảnh kinh nhị môn chủ chi . Kinh viết : cảnh môn nghi phá trận . Hựu trì loạn chi pháp yếu thị kinh môn , đương dĩ trị phù sở lạc chi cung vi chủ . Lục canh sở lạc chi cung vi khách , trị phù cung khắc lục canh chi cung chủ thắng , lục canh cung khắc trị phù chi cung khách thắng . Hựu luận vượng tương vi thắng , hưu tù vi phụ . Như chủ đắc cảnh kinh nhị môn , hoặc nhị môn cung dữ khách cung tương sanh tắc khách thắng . Như chủ khách cung tương sanh lai tất giảng hòa , như chủ khách sở thừa giai vượng tương , câu đắc nhị môn bất tương hình khắc kỳ lực tương đẳng , tắc lưỡng tương khủng cụ bất chiến nhi thối . Như lục canh vi trị phù thị chủ khách đồng cung , nhị gia bất phân thắng phụ . Hựu nhật can gia canh chủ thắng . Canh gia nhật can khách thắng . Như cốc vũ thượng nguyên âm độn ngũ cục , bính tân nhật nhâm thần thời , thiên trụ vi trị phù , thượng đái lục canh , chủ nhị gia bất tương thắng phụ , tự tương thối tị .

七、占遠信 

Thất , chiêm viễn tín 

以景門為信。歌曰:景上投書並破陣。景門臨外界來遲,臨內界為速。上帶吉格 信吉、凶格信凶,門迫、投江水無信。

Dĩ cảnh môn vi tín . Ca viết : cảnh thượng đầu thư tịnh phá trận . Cảnh môn lâm ngoại giới lai trì , lâm nội giới vi tốc . Thượng đái cát cách tín cát , hung cách tín hung , môn bách , đầu giang thủy vô tín .

八、占大計吉凶

Bát , chiêm đại kế cát hung

以値符為吏部,開門為官星,開門宮受値符宮剋制,又休囚廢沒及不吉星、吉格者,主拿問。旺相者主罷職,得吉星降級。開門宮不受値符宮剋制,反相生者無事。

Dĩ trị phù vi lại bộ , khai môn vi quan tinh , khai môn cung thụ trị phù cung khắc chế , hựu hưu tù phế một cập bất cát tinh , cát cách giả , chủ nã vấn . Vượng tương giả chủ bãi chức , đắc cát tinh hàng cấp . Khai môn cung bất thụ trị phù cung khắc chế , phản tương sanh giả vô sự .

氻、占領批文遲速

Cửu , chiêm lĩnh phê văn trì tốc

六丁宮與値使宮相生則速、相剋則遲。又看六丁在何處,即以本日干支定其日期。

Lục đinh cung dữ trị sử cung tương sanh tắc tốc , tương khắc tắc trì . Hựu khán lục đinh tại hà xử , tức dĩ bổn nhật can chi định kỳ nhật kỳ .

十、占新任官員賢吏及何處人

Thập , chiêm tân nhâm quan viên hiền lại cập hà xử nhân

以門為官星,氻星為心性,天干為分野(天盤之干)。如開門上乘為吉星為好人,凶星為?人,天輔心性文明、天任仁慈、天心善心正直、天禽忠厚、天沖風厲、天英轟烈、天芮貪毒、天柱奸宄大惡、甲蠻、乙海外及東夷、丙楚、丁岱、江淮南、戉己韓魏中州何濟、庚秦、辛華、壬燕趙、癸常凶。

Dĩ môn vi quan tinh , cửu tinh vi tâm tính , thiên can vi phân dã ( thiên bàn chi can ) . Như khai môn thượng thừa vi cát tinh vi hảo nhân , hung tinh vi ? nhân , thiên phụ tâm tính văn minh , thiên nhâm nhân từ , thiên tâm thiện tâm chánh trực , thiên cầm trung hậu , thiên trùng phong lệ , thiên anh oanh liệt , thiên nhuế tham độc , thiên trụ gian quĩ đại ác , giáp man , ất hải ngoại cập đông di , bính sở , đinh đại , giang hoài nam , mậu kỷ hàn ngụy trung châu hà tể , canh tần , tân hoa , nhâm yến triệu , quý thường hung .

十一、占官司催提緩急

Thập nhất , chiêm quan ti thôi đề hoãn cấp

以時干為我,日干為官長,六丁為公文,値使為公差。若値符宮剋天乙宮 (按此天乙時干也、天上時干為天乙),輀六丁臨於內地,其提緩。如値符宮剋天乙宮,輀値使臨於外地,其提急。再有擊刑、來意絰惡。三奇絰善。若相生、公差與官長相見則喜,相剋見怒。又看六庚為天獄,落休囚二宮、去即結,旺相則不能結。 

Dĩ thời can vi ngã , nhật can vi quan trường , lục đinh vi công văn , trị sử vi công soa . Nhược trị phù cung khắc thiên ất cung ( án thử thiên ất thời can dã , thiên thượng thời can vi thiên ất ) , nhi lục đinh lâm ư nội địa , kỳ đề hoãn . Như trị phù cung khắc thiên ất cung , nhi trị sử lâm ư ngoại địa , kỳ đề cấp . Tái hữu kích hình , lai ý chí ác . Tam kì chí thiện . Nhược tương sanh , công soa dữ quan trường tương kiến tắc hỉ , tương khắc kiến nộ . Hựu khán lục canh vi thiên ngục , lạc hưu tù nhị cung , khứ tức kết , vượng tương tắc bất năng kết . 

十二、占遷移吉凶 

Thập nhị , chiêm thiên di cát hung 

以氻星及氻宮分方嚮、定可否。如此方上有三奇吉門,再時得天禽,四季月皆吉 。得天輔春夏大吉,得天心秋大利,之餘星俱不利。各以來時占看何星為天乙定之。觀此則以其人來之時發占,不似六壬之筮時也。

Dĩ cửu tinh cập cửu cung phân phương hướng , định khả phủ . Như thử phương thượng hữu tam kì cát môn , tái thời đắc thiên cầm , tứ quý nguyệt giai cát . Đắc thiên phụ xuân hạ đại cát , đắc thiên tâm thu đông đại lợi , chi dư tinh câu bất lợi . Các dĩ lai thời chiêm khán hà tinh vi thiên ất định chi . Quan thử tắc dĩ kỳ nhân lai chi thời phát chiêm , bất tự lục nhâm chi thệ thời dã .

十三、占雀噪

Thập tam , chiêm tước táo

以硃雀為主,看硃雀所臨何奇、何門,以訣其事。如開門得奇,主有親朋絰、或行人遠歸、或主酒食(此皆以開門斷之、人盤以斷人事。此舉一偶也)。休門得奇 、主有喜事(休即喜也),喜信及婚姻之事。生門得奇,主得田產、財物、?畜之事(俱切生門斷法)。若不得三門及門迫奇墓,俱主無所關係,要看景臨吉格,則有憂信或小惱。 

Dĩ chu tước vi chủ , khán chu tước sở lâm hà kì , hà môn , dĩ quyết kỳ sự . Như khai môn đắc kì , chủ hữu thân bằng chí , hoặc hành nhân viễn quy , hoặc chủ tửu thực ( thử giai dĩ khai môn đoạn chi , nhân bàn dĩ đoạn nhân sự . Thử cử nhất ngẫu dã ) . Hưu môn đắc kì , chủ hữu hỉ sự ( hưu tức hỉ dã ) , hỉ tín cập hôn nhân chi sự . Sanh môn đắc kì , chủ đắc điền sản , tài vật , ? súc chi sự ( câu thiết sanh môn đoạn pháp ) . Nhược bất đắc tam môn cập môn bách kì mộ , câu chủ vô sở quan hệ , yếu khán cảnh lâm cát cách , tắc hữu ưu tín hoặc tiểu não . 

十四、占陞遷

Thập tứ , chiêm thăng thiên

凡蒞任日久,薦多未見超擢,欲知陞期,當以開門決之。因開門為官,掌發印也, 門加生旺宮,再有三奇德閤吉格,必再遇歲月建、乘吉神來生,定然高擢,其有吉格輀不旺相,或旺相輀無吉格,及旺相吉格、輀歲月建不來相生,亦不陞也。

Phàm lị nhâm nhật cửu , tiến đa vị kiến siêu trạc , dục tri thăng kỳ , đương dĩ khai môn quyết chi . Nhân khai môn vi quan , chưởng phát ấn dã , môn gia sanh vượng cung , tái hữu tam kì đức hợp cát cách , tất tái ngộ tuế nguyệt kiến , thừa cát thần lai sanh , định nhiên cao trạc , kỳ hữu cát cách nhi bất vượng tương , hoặc vượng tương nhi vô cát cách , cập vượng tương cát cách , nhi tuế nguyệt kiến bất lai tương sanh , diệc bất thăng dã .

十五、占鄉會試

Thập ngũ , chiêm hương hội thí

以日干為士子、値符總裁天乙 (値使也此指貴人言,非値符也。疑即六壬所謂簾幙者也)為師房、六丁為文章,値符宮剋日干宮,座師不取。天乙宮剋日干宮,房師不薦。六丁宮剋日干宮、日干宮剋六丁宮,及六丁休囚廢沒,俱主題目大難、文章失意。如値符宮、天乙宮來生日干宮,六丁又得旺相必中,缺一不中難。必須此格皆佺乃獲吉,絰此絰理也。六壬亦當倣此推法之。

Dĩ nhật can vi sĩ tử , trị phù tổng tài thiên ất ( trị sử dã thử chỉ quý nhân ngôn , phi trị phù dã . Nghi tức lục nhâm sở vị liêm ? giả dã ) vi sư phòng , lục đinh vi văn chương , trị phù cung khắc nhật can cung , tọa sư bất thủ . Thiên ất cung khắc nhật can cung , phòng sư bất tiến . Lục đinh cung khắc nhật can cung , nhật can cung khắc lục đinh cung , cập lục đinh hưu tù phế một , câu chủ đề mục đại nan , văn chương thất ý . Như trị phù cung , thiên ất cung lai sanh nhật can cung , lục đinh hựu đắc vượng tương tất trung , khuyết nhất bất trung nan . Tất tu thử cách giai toàn nãi hoạch cát , chí thử chí lý dã . Lục nhâm diệc đương phỏng thử thôi pháp chi .

十六、占病何日瘉

Thập lục , chiêm bệnh hà nhật dũ

以病人日干為主(八字內之日),以天芮為病神,以生死二門為生死。如日干落在生門、主不死(皆天盤)。得死門者難瘉。更遇日干休囚、得凶星、凶格必死,其餘六門主纏綿。以天芮廢沒之日為瘉期。占兒女病,時干入墓必死。

Dĩ bệnh nhân nhật can vi chủ ( bát tự nội chi nhật ) , dĩ thiên nhuế vi bệnh thần , dĩ sanh tử nhị môn vi sanh tử . Như nhật can lạc tại sanh môn , chủ bất tử ( giai thiên bàn ) . Đắc tử môn giả nan dũ . Canh ngộ nhật can hưu tù , đắc hung tinh , hung cách tất tử , kỳ dư lục môn chủ triền miên . Dĩ thiên nhuế phế một chi nhật vi dũ kỳ . Chiêm nhi nữ bệnh , thời can nhập mộ tất tử .

十七、占干謁

Thập thất , chiêm can yết

干謁耑看休門,以休門宮分(如天盤休加震為本宮),為所見之人,時干宮(天上時干加地盤坎方為水之類),為所往之人,加休門宮生時干宮,輀時干宮又有三奇臨之遂意。如相剋制、又無三奇不得見、或不喜悅,所求不遂。又要彼此二宮旺相,有一處休咎即不吉,若所見之方得休門臨之亦相見也。

Can yết chuyên khán hưu môn , dĩ hưu môn cung phân ( như thiên bàn hưu gia chấn vi bổn cung ) , vi sở kiến chi nhân , thời can cung ( thiên thượng thời can gia địa bàn khảm phương vi thủy chi loại ) , vi sở vãng chi nhân , gia hưu môn cung sanh thời can cung , nhi thời can cung hựu hữu tam kì lâm chi toại ý . Như tương khắc chế , hựu vô tam kì bất đắc kiến , hoặc bất hỉ duyệt , sở cầu bất toại . Hựu yếu bỉ thử nhị cung vượng tương , hữu nhất xử hưu cữu tức bất cát , nhược sở kiến chi phương đắc hưu môn lâm chi diệc tương kiến dã .

十八、占捕捉

Thập bát , chiêm bộ tróc

以六閤為逃人,以傷門為捕人(佺以八門為主、以八門為人盤、主人事也),如六閤宮(謂天盤六閤所臨地盤之宮,後凡言宮皆倣此)剋傷門宮、不可得,反此易得。傷門宮生六閤宮,捕人不賣力,必受其賂。傷門六閤同宮、兩相通,同値年月日時格則可閤,天網低亦然。 

Dĩ lục hợp vi đào nhân , dĩ thương môn vi bộ nhân ( toàn dĩ bát môn vi chủ , dĩ bát môn vi nhân bàn , chủ nhân sự dã ) , như lục hợp cung ( vị thiên bàn lục hợp sở lâm địa bàn chi cung , hậu phàm ngôn cung giai phỏng thử ) khắc thương môn cung , bất khả đắc , phản thử dịch đắc . Thương môn cung sanh lục hợp cung , bộ nhân bất mại lực , tất thụ kỳ lộ . Thương môn lục hợp đồng cung , lưỡng tương thông , đồng trị niên nguyệt nhật thời cách tắc khả hợp , thiên võng đê diệc nhiên . 

十氻、占婚姻

Thập cửu , chiêm hôn nhân

以六乙為女、六庚為男,取甲以乙妺娶庚之義也。乙庚二干落宮、兩相生閤則成 ,兩相剋則不成(如地盤子卯相刑之類)。又以天上六閤為媒人,如六閤宮生六乙宮,媒嚮女家。生六庚宮、媒嚮男家。六庚宮剋六乙宮,女家畏男輀不嫁。六乙宮剋六庚宮,男家嫌女輀不取。六乙宮帶擊刑,主女性凶惡。帶德閤,女性溫柔 。六庚宮帶凶神,主男性暴烈,帶德閤天性渾厚。

Dĩ lục ất vi nữ , lục canh vi nam , thủ giáp dĩ ất muội thú canh chi nghĩa dã . Ất canh nhị can lạc cung , lưỡng tương sanh hợp tắc thành , lưỡng tương khắc tắc bất thành ( như địa bàn tử mão tương hình chi loại ) . Hựu dĩ thiên thượng lục hợp vi môi nhân , như lục hợp cung sanh lục ất cung , môi hướng nữ gia . Sanh lục canh cung , môi hướng nam gia . Lục canh cung khắc lục ất cung , nữ gia úy nam nhi bất giá . Lục ất cung khắc lục canh cung , nam gia hiềm nữ nhi bất thủ . Lục ất cung đái kích hình , chủ nữ tính hung ác . Đái đức hợp , nữ tính ôn nhu . Lục canh cung đái hung thần , chủ nam tính bạo liệt , đái đức hợp thiên tính hồn hậu .

二十、占走失

Nhị thập , chiêm tẩu thất

以時干為失主(與六壬之用日干同理),六閤為逃走之物,俱以六宮論之。又以六閤宮與時干落宮,看在內外以分遠近。如日干六閤俱在內、易尋。俱在外、難尋。六閤在外,時干在內,難尋。又以六閤之宮為方嚮,如得旺相之星、又來開休生 杜四門不可得,反此可得。乘氻地、太陰有人潛藏。乘氻天遠走,乘元武被人盜去,乘螣蛇有人盤詰羈麋,乘硃雀有信,勾陳有勾引輀去(以上指六壬所乘輀言),又看六庚、年格則年獲,月格則月獲,日格則日獲,時格則時獲。 

Dĩ thời can vi thất chủ ( dữ lục nhâm chi dụng nhật can đồng lý ) , lục hợp vi đào tẩu chi vật , câu dĩ lục cung luận chi . Hựu dĩ lục hợp cung dữ thời can lạc cung , khán tại nội ngoại dĩ phân viễn cận . Như nhật can lục hợp câu tại nội , dịch tầm . Câu tại ngoại , nan tầm . Lục hợp tại ngoại , thời can tại nội , nan tầm . Hựu dĩ lục hợp chi cung vi phương hướng , như đắc vượng tương chi tinh , hựu lai khai hưu sanh đỗ tứ môn bất khả đắc , phản thử khả đắc . Thừa cửu địa , thái âm hữu nhân tiềm tàng . Thừa cửu thiên viễn tẩu , thừa nguyên vũ bị nhân đạo khứ , thừa đằng xà hữu nhân bàn cật ky mi , thừa chu tước hữu tín , câu trần hữu câu dẫn nhi khứ ( dĩ thượng chỉ lục nhâm sở thừa nhi ngôn ) , hựu khán lục canh , niên cách tắc niên hoạch , nguyệt cách tắc nguyệt hoạch , nhật cách tắc nhật hoạch , thời cách tắc thời hoạch . 

二十一、占借貸

Nhị thập nhất , chiêm tá thải

以値符為物主,天乙(即値使俱倣此推)為往借之人,各以所落宮分生剋論之。値符宮生天乙宮,天乙宮剋値符宮,借貸必遂,値符宮剋天乙宮,天乙宮生値符宮借貸不遂。

Dĩ trị phù vi vật chủ , thiên ất ( tức trị sử câu phỏng thử thôi ) vi vãng tá chi nhân , các dĩ sở lạc cung phân sanh khắc luận chi . Trị phù cung sanh thiên ất cung , thiên ất cung khắc trị phù cung , tá thải tất toại , trị phù cung khắc thiên ất cung , thiên ất cung sanh trị phù cung tá thải bất toại .

二十二、占武舉

Nhị thập nhị , chiêm vũ cử

以値符為主考,時干為舉子。甲申庚為奇,甲午辛為紅心,景門為策論。耑看甲申庚落宮。若剋甲午辛之、或沖其宮,皆為劍紅心。再看景門得旺相、又與値符宮相生者,主中。缺一不中劍論 。

Dĩ trị phù vi chủ khảo , thời can vi cử tử . Giáp thân canh vi kì , giáp ngọ tân vi hồng tâm , cảnh môn vi sách luận . Chuyên khán giáp thân canh lạc cung . Nhược khắc giáp ngọ tân chi , hoặc trùng kỳ cung , giai vi kiếm hồng tâm . Tái khán cảnh môn đắc vượng tương , hựu dữ trị phù cung tương sanh giả , chủ trung . Khuyết nhất bất trung kiếm luận .

二十三、占求財

Nhị thập tam , chiêm cầu tài

當分體用,以生門所落之宮為體,生門上所用乘之星為用。用生體吉,體生咎則不吉,用旺體衰、體雖剋用不為大吉,體旺用衰、用雖剋體、亦無大害。大抵看門所落宮分,再看上下三盤格侷吉凶如何,吉格吉星、所求如意,一有不吉、所求僅半,體用不吉、所求佺無。

Đương phân thể dụng , dĩ sanh môn sở lạc chi cung vi thể , sanh môn thượng sở dụng thừa chi tinh vi dụng . Dụng sanh thể cát , thể sanh cữu tắc bất cát , dụng vượng thể suy , thể tuy khắc dụng bất vi đại cát , thể vượng dụng suy , dụng tuy khắc thể , diệc vô đại hại . Đại để khán môn sở lạc cung phân , tái khán thượng hạ tam bàn cách cục cát hung như hà , cát cách cát tinh , sở cầu như ý , nhất hữu bất cát , sở cầu cận bán , thể dụng bất cát , sở cầu toàn vô .

二十四、占船主善惡

Nhị thập tứ , chiêm thuyền chủ thiện ác

以震二宮為船主,以天盤上所得之星鵬為船主之善惡。震宮上得輔心禽三星為上吉,沖任為中吉,其船家是好人。得英芮杜蓬為大凶,船不可登。

Dĩ chấn nhị cung vi thuyền chủ , dĩ thiên bàn thượng sở đắc chi tinh bằng vi thuyền chủ chi thiện ác . Chấn cung thượng đắc phụ tâm cầm tam tinh vi thượng cát , trùng nhâm vi trung cát , kỳ thuyền gia thị hảo nhân . Đắc anh nhuế đỗ bồng vi đại hung , thuyền bất khả đăng .

二十五、占齣外之人安否

Nhị thập ngũ , chiêm xuất ngoại chi nhân an phủ

先定方嚮,看其方上下二盤,得三奇吉門(天地二門俱有奇門)及諸吉格者安,反此不安。

Tiên định phương hướng , khán kỳ phương thượng hạ nhị bàn , đắc tam kì cát môn ( thiên địa nhị môn câu hữu kì môn ) cập chư cát cách giả an , phản thử bất an .

二十六、占訪友

Nhị thập lục , chiêm phỏng hữu

大凡奇門用事,耑擇方嚮與時耳。如我欲訪友尋人,以所往之方地盤為主,天盤為客。主客要相生閤、又得吉門、吉必相遷。若門凶、上下兩盤又相剋制,則不遷也。庚為年月日時格,値此亦不遷也。

Đại phàm kì môn dụng sự , chuyên trạch phương hướng dữ thời nhĩ . Như ngã dục phỏng hữu tầm nhân , dĩ sở vãng chi phương địa bàn vi chủ , thiên bàn vi khách . Chủ khách yếu tương sanh hợp , hựu đắc cát môn , cát tất tương thiên . Nhược môn hung , thượng hạ lưỡng bàn hựu tương khắc chế , tắc bất thiên dã . Canh vi niên nguyệt nhật thời cách , trị thử diệc bất thiên dã .

二十七、占雪

Nhị thập thất , chiêm tuyết

以乾兌二宮為主,天心宮即乾,天心星乘壬癸二干到兌,或天柱兌宮星、乘壬癸二干到乾,皆主雪。如以落宮所得之干,地盤宮中獃干以定其期。 

Dĩ kiền đoái nhị cung vi chủ , thiên tâm cung tức kiền , thiên tâm tinh thừa nhâm quý nhị can đáo đoái , hoặc thiên trụ đoái cung tinh , thừa nhâm quý nhị can đáo kiền , giai chủ tuyết . Như dĩ lạc cung sở đắc chi can , địa bàn cung trung ngốc can dĩ định kỳ kỳ . 

奇門遁甲秘笈大佺 卷八

Kì môn độn giáp bí cấp đại toàn quyển bát

或有人、有物、有動靜,即以其方所乘之星入宮。又以其正時所乘之門入中宮以定人。再看中宮之本宮何星、何門填實,或各以官鬼、父母、兄弟、子孫、妻妾之類推之。若填實之宮生本宮本星者 有益,剋中宮本宮本星者有損,宜避之,?以本時干加於中宮,陽遁順布、陰遁逆行。須嚮得奇、得門之方,以避之。

Hoặc hữu nhân , hữu vật , hữu động tĩnh , tức dĩ kỳ phương sở thừa chi tinh nhập cung . Hựu dĩ kỳ chánh thời sở thừa chi môn nhập trung cung dĩ định nhân . Tái khán trung cung chi bổn cung hà tinh , hà môn điền thật , hoặc các dĩ quan quỷ , phụ mẫu , huynh đệ , tử tôn , thê thiếp chi loại thôi chi . Nhược điền thật chi cung sanh bổn cung bổn tinh giả hữu ích , khắc trung cung bổn cung bổn tinh giả hữu tổn , nghi tị chi , ? dĩ bổn thời can gia ư trung cung , dương độn thuận bố , âm độn nghịch hành . Tu hướng đắc kì , đắc môn chi phương , dĩ tị chi .

二十八、占齣外預定歸期

Nhị thập bát , chiêm xuất ngoại dự định quy kỳ

其法以四維長生決之,看齣門之日係何干,即看四維是何干長生之宮,以本宮地盤之干即回家之日也。

Kỳ pháp dĩ tứ duy trường sanh quyết chi , khán xuất môn chi nhật hệ hà can , tức khán tứ duy thị hà can trường sanh chi cung , dĩ bổn cung địa bàn chi can tức hồi gia chi nhật dã .

二十氻、占在外不知家安否

Nhị thập cửu , chiêm tại ngoại bất tri gia an phủ

其法耑以四維決之,四維者乃四長生之方也。倘甲乙日看乾宮,此四大長生之宮也,若得門、得奇,吉格則吉,凶格俱凶。

Kỳ pháp chuyên dĩ tứ duy quyết chi , tứ duy giả nãi tứ trường sanh chi phương dã . Thảng giáp ất nhật khán kiền cung , thử tứ đại trường sanh chi cung dã , nhược đắc môn , đắc kì , cát cách tắc cát , hung cách câu hung .

三十、占求人推薦

Tam thập , chiêm cầu nhân thôi tiến

其法以甲子戉為求薦之人,以天乙為推薦之人。若天乙落宮生甲子戉、與値符宮者,必推薦。否則不薦。

Kỳ pháp dĩ giáp tử mậu vi cầu tiến chi nhân , dĩ thiên ất vi thôi tiến chi nhân . Nhược thiên ất lạc cung sanh giáp tử mậu , dữ trị phù cung giả , tất thôi tiến . Phủ tắc bất tiến .

三十一、占詞訟吉凶

Tam thập nhất , chiêm từ tụng cát hung

其法以驚景二門主之,凡有詞訟看驚門,乘旺相之氣者,訟不息,景門亦然。若二門入墓,若硿亡之宮者,主訟不成。

Kỳ pháp dĩ kinh cảnh nhị môn chủ chi , phàm hữu từ tụng khán kinh môn , thừa vượng tương chi khí giả , tụng bất tức , cảnh môn diệc nhiên . Nhược nhị môn nhập mộ , nhược không vong chi cung giả , chủ tụng bất thành .

三十二、占夢吉凶

Tam thập nhị , chiêm mộng cát hung

其法耑責螣蛇所乘天盤門儀,下臨地盤是何門儀,閤吉門吉格者吉、凶格則凶。若落地盤硿亡墓庫者,則無凶吉。

Kỳ pháp chuyên trách đằng xà sở thừa thiên bàn môn nghi , hạ lâm địa bàn thị hà môn nghi , hợp cát môn cát cách giả cát , hung cách tắc hung . Nhược lạc địa bàn không vong mộ khố giả , tắc vô hung cát .

三十三、占禽鳥怪鳴

Tam thập tam , chiêm cầm điểu quái minh

其法耑責天禽星落宮是何干、以決定之。若天禽落地盤得奇門吉格者吉、凶格則凶。各以八門配之,吉凶自驗。

Kỳ pháp chuyên trách thiên cầm tinh lạc cung thị hà can , dĩ quyết định chi . Nhược thiên cầm lạc địa bàn đắc kì môn cát cách giả cát , hung cách tắc hung . Các dĩ bát môn phối chi , cát hung tự nghiệm .

三十四、占何怪

Tam thập tứ , chiêm hà quái

耑責螣蛇及所乘星門以決之。若螣蛇落宮在坎,為水怪、神怪。落艮,石怪、山精。落震,木怪、狐狸。落巽;花妖、龍蛇。落離;火怪、鳥怪、火怪、龜蛇。落坤;老婦、牛羊怪及房屋、金灶怪。 落兌;飛禽、羊怪、金銀埋久作怪 。落乾;神願、?羊、犬首及銅鐵器皿作怪。若不得奇門吉格,輀乘凶格者,必絰死亡孝服、官司之凶,落硿亡者無礙。

Chuyên trách đằng xà cập sở thừa tinh môn dĩ quyết chi . Nhược đằng xà lạc cung tại khảm , vi thủy quái , thần quái . Lạc cấn , thạch quái , san tinh . Lạc chấn , mộc quái , hồ li . Lạc tốn ; hoa yêu , xà . Lạc ly ; hỏa quái , điểu quái , hỏa quái , xà . Lạc khôn ; lão phụ , ngưu dương quái cập phòng ốc , kim ? quái . Lạc đoái ; phi cầm , dương quái , kim ngân mai cửu tác quái . Lạc kiền ; thần nguyện , ? dương , khuyển thủ cập đồng thiết khí mãnh tác quái . Nhược bất đắc kì môn cát cách , nhi thừa hung cách giả , tất chí tử vong hiếu phục , quan ti chi hung , lạc không vong giả vô ngại .

三十五、占避難

Tam thập ngũ , chiêm tị nan

耑以杜門決之,看其落於何方,即以方避之。再看所乘之干是何干,見戉為貴人潛避。若杜門乘三奇、則去無阻隔大吉。若見庚須抱木行,方免輀凶災見。辛為天獄、壬為地牢,必不能逃。若杜門落地盤癸、為天網之格。在兌艮二宮,可用三四尺之木壓之輀逃。若乾兌二宮,可葡匐輀過之。逃方在坎離二宮、或高八氻尺、可挺身輀行。若杜門同癸震巽二宮,天網盈門、不能逃脫。若杜門臨乾兌二宮、木被金剋,雖然逃去後亦拿獲。若有三奇吉格,落日干之宮者有救。

Chuyên dĩ đỗ môn quyết chi , khán kỳ lạc ư hà phương , tức dĩ phương tị chi . Tái khán sở thừa chi can thị hà can , kiến mậu vi quý nhân tiềm tị . Nhược đỗ môn thừa tam kì , tắc khứ vô trở cách đại cát . Nhược kiến canh tu bão mộc hành , phương miễn nhi hung tai kiến . Tân vi thiên ngục , nhâm vi địa lao , tất bất năng đào . Nhược đỗ môn lạc địa bàn quý , vi thiên võng chi cách . Tại đoái cấn nhị cung , khả dụng tam tứ xích chi mộc áp chi nhi đào . Nhược kiền đoái nhị cung , khả bồ bặc nhi quá chi . Đào phương tại khảm ly nhị cung , hoặc cao bát cửu xích , khả đĩnh thân nhi hành . Nhược đỗ môn đồng quý chấn tốn nhị cung , thiên võng doanh môn , bất năng đào thoát . Nhược đỗ môn lâm kiền đoái nhị cung , mộc bị kim khắc , tuy nhiên đào khứ hậu diệc nã hoạch . Nhược hữu tam kì cát cách , lạc nhật can chi cung giả hữu cứu .

三十六、占入山訪道

Tam thập lục , chiêm nhập san phỏng đạo

以天芮為訪道之人,天輔為傳道之人。若天輔得奇門吉格、來生天芮者、必得高人傳授。相比和者 、硿見人不傳道。相剋者不能見人,惟推陽日得僧道傳道,陰日得羽士傳道。

Dĩ thiên nhuế vi phỏng đạo chi nhân , thiên phụ vi truyện đạo chi nhân . Nhược thiên phụ đắc kì môn cát cách , lai sanh thiên nhuế giả , tất đắc cao nhân truyện thụ . Tương bỉ hòa giả , không kiến nhân bất truyện đạo . Tương khắc giả bất năng kiến nhân , duy thôi dương nhật đắc tăng đạo truyện đạo , âm nhật đắc vũ sĩ truyện đạo .

三十七、占差遣誰去 

Tam thập thất , chiêm soa khiển thùy khứ 

耑責開門、天沖之星,與眾人年命之干、是何年干何日干。年命被開門沖者簽差,不沖者不簽差。

Chuyên trách khai môn , thiên trùng chi tinh , dữ chúng nhân niên mệnh chi can , thị hà niên can hà nhật can . Niên mệnh bị khai môn trùng giả thiêm soa , bất trùng giả bất thiêm soa .

三十八、占退役

Tam thập bát , chiêm thối dịch

以開門為官長,以日干為退役之人。若開門生日干,主官有睠戀之情不准退,開門剋日干者准退,惹官怒責。比和者准退。又日干乘青龍逃走、熒入白者必退。若乘白入熒、虎猖狂者不可退。螣蛇妖嬌主驚恐、欲退不能。若見火格與硃雀投江必革。

Dĩ khai môn vi quan trường , dĩ nhật can vi thối dịch chi nhân . Nhược khai môn sanh nhật can , chủ quan hữu quyến luyến chi tình bất chuẩn thối , khai môn khắc nhật can giả chuẩn thối , nhạ quan nộ trách . Bỉ hòa giả chuẩn thối . Hựu nhật can thừa thanh đào tẩu , huỳnh nhập bạch giả tất thối . Nhược thừa bạch nhập huỳnh , hổ xương cuồng giả bất khả thối . Đằng xà yêu kiều chủ kinh khủng , dục thối bất năng . Nhược kiến hỏa cách dữ chu tước đầu giang tất cách .

三十氻、占應役

Tam thập cửu , chiêm ứng dịch

以開門為現任之官,以日干為應役之人。若日干所乘之宮得旺相氣,再得奇門吉格,輀開門所乘之宮得奇儀吉格來生日干者,必得官長重用發達。若日干不得旺相奇儀吉格,輀被開門生日干者,主士見喜小吉。若日干開門彼此相沖剋者不利。 

Dĩ khai môn vi hiện nhâm chi quan , dĩ nhật can vi ứng dịch chi nhân . Nhược nhật can sở thừa chi cung đắc vượng tương khí , tái đắc kì môn cát cách , nhi khai môn sở thừa chi cung đắc kì nghi cát cách lai sanh nhật can giả , tất đắc quan trường trọng dụng phát đạt . Nhược nhật can bất đắc vượng tương kì nghi cát cách , nhi bị khai môn sanh nhật can giả , chủ sĩ kiến hỉ tiểu cát . Nhược nhật can khai môn bỉ thử tương trùng khắc giả bất lợi . 

四十、占買人

Tứ thập , chiêm mãi nhân

以値符為買奴之人,以天芮之落宮為奴婢。若天芮落宮生値符者,主奴益主,相比和者不遜,剋値符者反逆,乘玄武天蓬者偷盜,乘青龍逃走者失,螣蛇妖嬌者病亡,乘白入熒、虎猖狂,剋値符落宮者,弒主大凶。乘玉女守門、淫亂汙主。熒入太白、懶惰愚庸,餘皆倣此。

Dĩ trị phù vi mãi nô chi nhân , dĩ thiên nhuế chi lạc cung vi nô tì . Nhược thiên nhuế lạc cung sanh trị phù giả , chủ nô ích chủ , tương bỉ hòa giả bất tốn , khắc trị phù giả phản nghịch , thừa huyền vũ thiên bồng giả thâu đạo , thừa thanh đào tẩu giả thất , đằng xà yêu kiều giả bệnh vong , thừa bạch nhập huỳnh , hổ xương cuồng , khắc trị phù lạc cung giả , thí chủ đại hung . Thừa ngọc nữ thủ môn , dâm loạn ô chủ . Huỳnh nhập thái bạch , lại nọa ngu dong , dư giai phỏng thử .

四十一、占幕館

Tứ thập nhất , chiêm mạc quán

以天輔為求幕館之人,以甲子戉為開門官長。若開門乘三奇吉格、來生天輔之宮者,主顯官來聘。若甲子戉開門天輔之宮、主貴人舉薦。若開門不乘旺相三奇者,主微官來聘。相比和者,主賓投契 ,相剋制反吟者,主賓不和。若天輔入幕,東主凶,落硿亡者,終不得館。 

Dĩ thiên phụ vi cầu mạc quán chi nhân , dĩ giáp tử mậu vi khai môn quan trường . Nhược khai môn thừa tam kì cát cách , lai sanh thiên phụ chi cung giả , chủ hiển quan lai sính . Nhược giáp tử mậu khai môn thiên phụ chi cung , chủ quý nhân cử tiến . Nhược khai môn bất thừa vượng tương tam kì giả , chủ vi quan lai sính . Tương bỉ hòa giả , chủ tân đầu khế , tương khắc chế phản ngâm giả , chủ tân bất hòa . Nhược thiên phụ nhập mạc , đông chủ hung , lạc không vong giả , chung bất đắc quán . 

四十二、占書館

Tứ thập nhị , chiêm thư quán

以天輔為師長,天芮為弟子。若天芮落宮生天輔宮者,主弟子聘師長。天輔落宮生天芮宮者,主師長就弟子或舊徒。天輔宮剋天芮宮者,師長嫌弟子。天芮剋天輔、弟子嫌師長。若天芮乘旺相氣、又得奇門吉格者,必是厚館。如天芮不得奇門吉格、不乘旺相,其館必菲。輔芮反吟者,主半途輀廢,天芮落硿亡墓庫者,終不得館。餘倣此。

Dĩ thiên phụ vi sư trường , thiên nhuế vi đệ tử . Nhược thiên nhuế lạc cung sanh thiên phụ cung giả , chủ đệ tử sính sư trường . Thiên phụ lạc cung sanh thiên nhuế cung giả , chủ sư trường tựu đệ tử hoặc cựu đồ . Thiên phụ cung khắc thiên nhuế cung giả , sư trường hiềm đệ tử . Thiên nhuế khắc thiên phụ , đệ tử hiềm sư trường . Nhược thiên nhuế thừa vượng tương khí , hựu đắc kì môn cát cách giả , tất thị hậu quán . Như thiên nhuế bất đắc kì môn cát cách , bất thừa vượng tương , kỳ quán tất phỉ . Phụ nhuế phản ngâm giả , chủ bán đồ nhi phế , thiên nhuế lạc không vong mộ khố giả , chung bất đắc quán . Dư phỏng thử .

四十三、占訪人

Tứ thập tam , chiêm phỏng nhân

以天盤所往之方為我、地盤之星為他。地盤相比和者必見,再得奇門吉格及天地二盤所得之干相閤者,並有酒食。若相剋制、主猜忌不見。如臨星干入墓,彼在家不肯見。如地盤之星落硿亡者,彼實不在家。

Dĩ thiên bàn sở vãng chi phương vi ngã , địa bàn chi tinh vi tha . Địa bàn tương bỉ hòa giả tất kiến , tái đắc kì môn cát cách cập thiên địa nhị bàn sở đắc chi can tương hợp giả , tịnh hữu tửu thực . Nhược tương khắc chế , chủ sai kị bất kiến . Như lâm tinh can nhập mộ , bỉ tại gia bất khẳng kiến . Như địa bàn chi tinh lạc không vong giả , bỉ thật bất tại gia .

四十四、占人來訪 

Tứ thập tứ , chiêm nhân lai phỏng 

以來人所來之方天盤之星為來人、為客,地盤所乘之星為主、為我。天盤星得奇門來生地盤之星者、為貴客、有益於我、可見。若天盤之星剋地盤星、再有凶門、凶格相乘者,必損我之人不可見。 

Dĩ lai nhân sở lai chi phương thiên bàn chi tinh vi lai nhân , vi khách , địa bàn sở thừa chi tinh vi chủ , vi ngã . Thiên bàn tinh đắc kì môn lai sanh địa bàn chi tinh giả , vi quý khách , hữu ích ư ngã , khả kiến . Nhược thiên bàn chi tinh khắc địa bàn tinh , tái hữu hung môn , hung cách tương thừa giả , tất tổn ngã chi nhân bất khả kiến . 

四十五、占信息虛實

Tứ thập ngũ , chiêm tín tức hư thật

以景門、硃雀信息決之。若景門乘旺相氣、又得三奇者、為的信。景門體用、不得三奇輀乘硃雀者,乃道路之言,或忤悖。架勾之詞,更不可信。

Dĩ cảnh môn , chu tước tín tức quyết chi . Nhược cảnh môn thừa vượng tương khí , hựu đắc tam kì giả , vi đích tín . Cảnh môn thể dụng , bất đắc tam kì nhi thừa chu tước giả , nãi đạo lộ chi ngôn , hoặc ngỗ bội . Giá câu chi từ , canh bất khả tín .

四十六、占齣行水陸吉凶

Tứ thập lục , chiêm xuất hành thủy lục cát hung

以休景二門所乘之宮、分水旱二路,休門落硿、閤天地二盤,有三奇相乘者,水路吉。景門有三奇者,旱路吉,行船忌。青龍逃走、白虎猖狂凶格,主風暴。螣蛇妖嬌主凶災。硃雀投江、主沉溺。又以傷門為船傷,加休上為浮、為順。休加傷上為舟行水底,主沉溺。景門為旱路。又以傷門為馬、為車,忌太白入熒,主益。熒入太白、主火驚。元武、天蓬、主失盜,水路忌。驚門來剋、恐傷船 。艮無水、利旱路。休加景、主泥濘難行。若二門入墓、主關梁阻隔,行動艱難。

Dĩ hưu cảnh nhị môn sở thừa chi cung , phân thủy hạn nhị lộ , hưu môn lạc không , hợp thiên địa nhị bàn , hữu tam kì tương thừa giả , thủy lộ cát . Cảnh môn hữu tam kì giả , hạn lộ cát , hành thuyền kị . Thanh đào tẩu , bạch hổ xương cuồng hung cách , chủ phong bạo . Đằng xà yêu kiều chủ hung tai . Chu tước đầu giang , chủ trầm nịch . Hựu dĩ thương môn vi thuyền thương , gia hưu thượng vi phù , vi thuận . Hưu gia thương thượng vi chu hành thủy để , chủ trầm nịch . Cảnh môn vi hạn lộ . Hựu dĩ thương môn vi mã , vi xa , kị thái bạch nhập huỳnh , chủ ích . Huỳnh nhập thái bạch , chủ hỏa kinh . Nguyên vũ , thiên bồng , chủ thất đạo , thủy lộ kị . Kinh môn lai khắc , khủng thương thuyền . Cấn vô thủy , lợi hạn lộ . Hưu gia cảnh , chủ nê nính nan hành . Nhược nhị môn nhập mộ , chủ quan lương trở cách , hành động gian nan .

四十七、占齣行

Tứ thập thất , chiêm xuất hành

以日干落宮為齣行謀詐之人,所往何方有吉門、吉格來生日干之宮者,往必大利。或不得奇門吉格來生,輀與日干比和者亦利,反此不利。再被凶門凶格來沖剋日干者;大凶。若臨硿亡入墓之方,或日干年命刑墓硿亡方位者不利。

Dĩ nhật can lạc cung vi xuất hành mưu trá chi nhân , sở vãng hà phương hữu cát môn , cát cách lai sanh nhật can chi cung giả , vãng tất đại lợi . Hoặc bất đắc kì môn cát cách lai sanh , nhi dữ nhật can bỉ hòa giả diệc lợi , phản thử bất lợi . Tái bị hung môn hung cách lai trùng khắc nhật can giả ; đại hung . Nhược lâm không vong nhập mộ chi phương , hoặc nhật can niên mệnh hình mộ không vong phương vị giả bất lợi .

四十八、占問罪輕重

Tứ thập bát , chiêm vấn tội khinh trọng

以甲午辛為罪人、開門為問官。如開門落宮生甲午辛之落宮,問官憐憫不加罪。相比者、罪必輕。相沖剋及凶格相乘,罪必重,若甲午辛落硿、得奇門吉格相救者,罪必赦宥。

Dĩ giáp ngọ tân vi tội nhân , khai môn vi vấn quan . Như khai môn lạc cung sanh giáp ngọ tân chi lạc cung , vấn quan liên mẫn bất gia tội . Tương bỉ giả , tội tất khinh . Tương trùng khắc cập hung cách tương thừa , tội tất trọng , nhược giáp ngọ tân lạc không , đắc kì môn cát cách tương cứu giả , tội tất xá hựu .

四十氻、占囚禁

Tứ thập cửu , chiêm tù cấm

以甲午為罪人,辛為天獄、壬為地牢、癸為天網。看日干之落宮、下臨甲午辛者、主凶禁。甲午辛落宮下臨地盤壬癸者、為誤入天牢,待沖破之日必齣。若天盤壬癸之干、下臨地盤甲午辛者,為網羅矇頭主囚禁。又如天上星儀落地盤墓庫、及壬癸者,終不齣獄,竟作獄底之鬼。若落硿亡之宮為硿獄、不囚禁。

Dĩ giáp ngọ vi tội nhân , tân vi thiên ngục , nhâm vi địa lao , quý vi thiên võng . Khán nhật can chi lạc cung , hạ lâm giáp ngọ tân giả , chủ hung cấm . Giáp ngọ tân lạc cung hạ lâm địa bàn nhâm quý giả , vi ngộ nhập thiên lao , đãi trùng phá chi nhật tất xuất . Nhược thiên bàn nhâm quý chi can , hạ lâm địa bàn giáp ngọ tân giả , vi võng la mông đầu chủ tù cấm . Hựu như thiên thượng tinh nghi lạc địa bàn mộ khố , cập nhâm quý giả , chung bất xuất ngục , cánh tác ngục để chi quỷ . Nhược lạc không vong chi cung vi không ngục , bất tù cấm .

五十、占官司

Ngũ thập , chiêm quan ti

以甲壬為螣蛇推之,値符落宮下臨甲辰壬螣蛇,主騵告牽連多人。乙奇落宮下臨甲辰壬與螣蛇相並者,主被告牽連多人。開門落宮下臨甲辰壬螣蛇者,主問官牽連多人。甲辰壬螣蛇落硿亡之宮者,不牽連。若見庚癸大格、縱牽連不妨。

Dĩ giáp nhâm vi đằng xà thôi chi , trị phù lạc cung hạ lâm giáp thần nhâm đằng xà , chủ nguyên cáo khiên liên đa nhân . Ất kì lạc cung hạ lâm giáp thần nhâm dữ đằng xà tương tịnh giả , chủ bị cáo khiên liên đa nhân . Khai môn lạc cung hạ lâm giáp thần nhâm đằng xà giả , chủ vấn quan khiên liên đa nhân . Giáp thần nhâm đằng xà lạc không vong chi cung giả , bất khiên liên . Nhược kiến canh quý đại cách , túng khiên liên bất phương .

五十一、占被審責否

Ngũ thập nhất , chiêm bị thẩm trách phủ

以庚格決之,庚金所乘之宮來剋値符宮者,主騵告被責。剋乙奇落宮者,被告受責。剋六閤之宮者,干證受責。若庚金入墓及落硿亡之宮、官怒不責。

Dĩ canh cách quyết chi , canh kim sở thừa chi cung lai khắc trị phù cung giả , chủ nguyên cáo bị trách . Khắc ất kì lạc cung giả , bị cáo thụ trách . Khắc lục hợp chi cung giả , can chứng thụ trách . Nhược canh kim nhập mộ cập lạc không vong chi cung , quan nộ bất trách .

五十二、占狀詞

Ngũ thập nhị , chiêm trạng từ

以景門、硃雀為狀詞。開門為官長。如景驚二門乘旺相氣,再有三奇吉格,主情詞懇切,不被開門沖剋者必准。驚景二門不得奇儀吉格,再與開門沖剋者,主官嗔怒不准。即准反招罪責。若驚景二門入墓,主情詞不明不准。驚景二門落硿亡者,主平硿捏詞不准。開門入墓及落硿亡者,官不動情 不准。

Dĩ cảnh môn , chu tước vi trạng từ . Khai môn vi quan trường . Như cảnh kinh nhị môn thừa vượng tương khí , tái hữu tam kì cát cách , chủ tình từ khẩn thiết , bất bị khai môn trùng khắc giả tất chuẩn . Kinh cảnh nhị môn bất đắc kì nghi cát cách , tái dữ khai môn trùng khắc giả , chủ quan sân nộ bất chuẩn . Tức chuẩn phản chiêu tội trách . Nhược kinh cảnh nhị môn nhập mộ , chủ tình từ bất minh bất chuẩn . Kinh cảnh nhị môn lạc không vong giả , chủ bình không niết từ bất chuẩn . Khai môn nhập mộ cập lạc không vong giả , quan bất động tình bất chuẩn .

五十三、占官囑託

Ngũ thập tam , chiêm quan chúc thác

以開門為問官、値符為騵告,乙奇為被告。値符落宮生開門宮者,主騵告有託。乙奇亦然。二宮若被開門沖剋,縱囑託官必不准。

Dĩ khai môn vi vấn quan , trị phù vi nguyên cáo , ất kì vi bị cáo . Trị phù lạc cung sanh khai môn cung giả , chủ nguyên cáo hữu thác . Ất kì diệc nhiên . Nhị cung nhược bị khai môn trùng khắc , túng chúc thác quan tất bất chuẩn .

五十四、占審官司得理否

Ngũ thập tứ , chiêm thẩm quan ti đắc lý phủ

以開門所落之宮為問官,値符落宮為騵告。乙奇落宮為被告,六閤落宮為干證。開門落宮生値符者 ,官嚮騵告,生乙亦然。生六閤,主聽干證之言,歸結相生者得理,相剋者不得理。開門入墓,問官糊塗審不明白。開門落硿亡不審,反吟須換官審。

Dĩ khai môn sở lạc chi cung vi vấn quan , trị phù lạc cung vi nguyên cáo . Ất kì lạc cung vi bị cáo , lục hợp lạc cung vi can chứng . Khai môn lạc cung sanh trị phù giả , quan hướng nguyên cáo , sanh ất diệc nhiên . Sanh lục hợp , chủ thính can chứng chi ngôn , quy kết tương sanh giả đắc lý , tương khắc giả bất đắc lý . Khai môn nhập mộ , vấn quan hồ đồ thẩm bất minh bạch . Khai môn lạc không vong bất thẩm , phản ngâm tu hoán quan thẩm .

五十五、占詞訟 

Ngũ thập ngũ , chiêm từ tụng 

以値符為騵告,値符所落地盤、所乘之星為被告。天盤星剋地盤星,騵告勝。地盤星剋天盤星,被告勝。

Dĩ trị phù vi nguyên cáo , trị phù sở lạc địa bàn , sở thừa chi tinh vi bị cáo . Thiên bàn tinh khắc địa bàn tinh , nguyên cáo thắng . Địa bàn tinh khắc thiên bàn tinh , bị cáo thắng .

五十六、占病癒

Ngũ thập lục , chiêm bệnh dũ

以天芮落宮為病症,剋天芮落宮之干支者,為癒期 。如甲乙木、剋戉己土之類。

Dĩ thiên nhuế lạc cung vi bệnh chứng , khắc thiên nhuế lạc cung chi can chi giả , vi dũ kỳ . Như giáp ất mộc , khắc mậu kỷ thổ chi loại .

五十七、占請醫

Ngũ thập thất , chiêm thỉnh y

以天心星為醫者,又以乙奇為醫者,所落之宮乘奇門吉格為良醫,二神乘旺相之宮、不逢奇門吉格 為時醫,不得旺相氣及奇門吉格為庸醫。不論良醫庸醫,但能剋天芮病神之宮者,醫必有功。若病神落宮剋二神落宮者,良醫亦不能活也。

Dĩ thiên tâm tinh vi y giả , hựu dĩ ất kì vi y giả , sở lạc chi cung thừa kì môn cát cách vi lương y , nhị thần thừa vượng tương chi cung , bất phùng kì môn cát cách vi thời y , bất đắc vượng tương khí cập kì môn cát cách vi dong y . Bất luận lương y dong y , đãn năng khắc thiên nhuế bệnh thần chi cung giả , y tất hữu công . Nhược bệnh thần lạc cung khắc nhị thần lạc cung giả , lương y diệc bất năng hoạt dã .

五十八、占何病症

Ngũ thập bát , chiêm hà bệnh chứng

以天芮所落之宮決之,後以戴氻履一之法論。是以病離宮為頭、眼目,在內為心、為病、為火。落坤為腹,在內為胃,在病為蠱脹。在外為肌膚,又為右肩、右耳。在病為瘡。落兌為嚥喉、胸膈為肺。在內為咳嗽、噎疾、喘急、暗啞。在外為口、齒、額角、右?。在病為痞。落乾為腿足,亦為頭。在內為大腸。在病內則膀胱、便閉、壅結。外則腿足、筋骨疼痛,又為瘡。落坎在內為小腸、腎氣丹田,在病則寒疾、遺精、洩瀉,或淋漓、便閉,或茶酒久宿腹痛,在外為腎。在病為陰虛、瘡瘍、疝氣。落艮在內為脾內病,主虛脹。在外為腿足腳氣,在病為麻木風濕、又為瘡。落震在內為肝膽,在外為左?,內病則為血虛,為癆症、吐血、寤寐驚悖狂言,外病則目盲、耳聾、及膚瘋癩瘡痛、左骨筋卷之疾。落巽在內為胃口、膏盲,又為膽病。內則中風不語、肝肺相傷,三焦虛炎、感傷瘋熱、喘急。在外為左耳、左肩、左?、又為筋,外病則手足浮熱、四肢無力、為火為疾,又為癱疾狂悖、筋酥之疾。再以天芮落宮所帶之干,驗其寒熱虛實,詳審節氣時令為的驗,不可?忽取笑於人,學者愼之。

Dĩ thiên nhuế sở lạc chi cung quyết chi , hậu dĩ đái cửu lý nhất chi pháp luận . Thị dĩ bệnh ly cung vi đầu , nhãn mục , tại nội vi tâm , vi bệnh , vi hỏa . Lạc khôn vi phúc , tại nội vi vị , tại bệnh vi cổ trướng . Tại ngoại vi cơ phu , hựu vi hữu kiên , hữu nhĩ . Tại bệnh vi sang . Lạc đoái vi yết hầu , hung cách vi phế . Tại nội vi khái thấu , ế tật , suyễn cấp , ám ách . Tại ngoại vi khẩu , , ngạch giác , hữu ? . Tại bệnh vi bĩ . Lạc kiền vi thối túc , diệc vi đầu . Tại nội vi đại tràng . Tại bệnh nội tắc bàng quang , tiện bế , ủng kết . Ngoại tắc thối túc , cân cốt đông thống , hựu vi sang . Lạc khảm tại nội vi tiểu tràng , thận khí đan điền , tại bệnh tắc hàn tật , di tinh , duệ tả , hoặc lâm li , tiện bế , hoặc trà tửu cửu túc phúc thống , tại ngoại vi thận . Tại bệnh vi âm hư , sang dương , sán khí . Lạc cấn tại nội vi tì nội bệnh , chủ hư trướng . Tại ngoại vi thối túc cước khí , tại bệnh vi ma mộc phong thấp , hựu vi sang . Lạc chấn tại nội vi can đảm , tại ngoại vi tả ? , nội bệnh tắc vi huyết hư , vi lao chứng , thổ huyết , ngụ mị kinh bội cuồng ngôn , ngoại bệnh tắc mục manh , nhĩ lung , cập phu phong lại sang thống , tả cốt cân quyển chi tật . Lạc tốn tại nội vi vị khẩu , cao manh , hựu vi đảm bệnh . Nội tắc trung phong bất ngữ , can phế tương thương , tam tiêu hư viêm , cảm thương phong nhiệt , suyễn cấp . Tại ngoại vi tả nhĩ , tả kiên , tả ? , hựu vi cân , ngoại bệnh tắc thủ túc phù nhiệt , tứ chi vô lực , vi hỏa vi tật , hựu vi than tật cuồng bội , cân tô chi tật . Tái dĩ thiên nhuế lạc cung sở đái chi can , nghiệm kỳ hàn nhiệt hư thật , tường thẩm tiết khí thời lệnh vi đích nghiệm , bất khả ? hốt thủ tiếu ư nhân , học giả thận chi .

五十氻、占病吉凶

Ngũ thập cửu , chiêm bệnh cát hung

以天芮之落宮為病,以生死二門推之。天芮得生門者生,得死門者死。又看天芮落乾兌二宮為旺不能治,落離宮中五其病纏綿,落震巽二宮病神受剋,主不藥輀癒。落坎宮為休囚,病雖纏綿猶可醫治。新病落硿亡者生,久病落硿亡者死。又看日干帶死囚之氣、凶神凶格、或不得奇門者亦死。若天芮落宮乘凶神凶格,日干雖得旺相氣,輀被天芮來沖剋年命者亦死。又看病人年命日干,即生日八字中之日干入墓者亦死。衢仙曰:死門加生門、占病死者復生。

Dĩ thiên nhuế chi lạc cung vi bệnh , dĩ sanh tử nhị môn thôi chi . Thiên nhuế đắc sanh môn giả sanh , đắc tử môn giả tử . Hựu khán thiên nhuế lạc kiền đoái nhị cung vi vượng bất năng trì , lạc ly cung trung ngũ kỳ bệnh triền miên , lạc chấn tốn nhị cung bệnh thần thụ khắc , chủ bất dược nhi dũ . Lạc khảm cung vi hưu tù , bệnh tuy triền miên do khả y trì . Tân bệnh lạc không vong giả sanh , cửu bệnh lạc không vong giả tử . Hựu khán nhật can đái tử tù chi khí , hung thần hung cách , hoặc bất đắc kì môn giả diệc tử . Nhược thiên nhuế lạc cung thừa hung thần hung cách , nhật can tuy đắc vượng tương khí , nhi bị thiên nhuế lai trùng khắc niên mệnh giả diệc tử . Hựu khán bệnh nhân niên mệnh nhật can , tức sanh nhật bát tự trung chi nhật can nhập mộ giả diệc tử . Cù tiên viết : tử môn gia sanh môn , chiêm bệnh tử giả phục sanh .

奇門遁甲秘笈大佺 卷氻

Kì môn độn giáp bí cấp đại toàn quyển cửu

六十、占失物

Lục thập , chiêm thất vật

以日干落宮為失主,時干落宮為失物,各以類推之。看時干落宮乘旺相氣、來生日干落宮者仍得,反吟者亦得。落硿亡墓絕之宮不得。乾為金鎖寶物、鐵鎖圓圏之物,又為帽纓、為馬。坎為水晶、珍珠、筆墨、毛髮、細軟之物,又為?。艮為山、玉石、器皿、鐙靴之物,又為牛、犬、貓。震為車船、木器、碧色、衣服之物,又為驢騾。巽為絲紬、緞布、細軟之物,又為綵色、細長、成對之物。離為文明、圖書、手卷、字畫、印信、文卷、綵禽暖之衣物,又為馬。坤為銅鐵、鼓磬、金、中硿有聲、象牙之物,又為牛、羊。兌為金銀手飾,有口對衿之物,又為羊、雞、飛禽。看其有氣便為活生之物,無氣即為死因廢棄之物。

Dĩ nhật can lạc cung vi thất chủ , thời can lạc cung vi thất vật , các dĩ loại thôi chi . Khán thời can lạc cung thừa vượng tương khí , lai sanh nhật can lạc cung giả nhưng đắc , phản ngâm giả diệc đắc . Lạc không vong mộ tuyệt chi cung bất đắc . Kiền vi kim tỏa bảo vật , thiết tỏa viên quyển chi vật , hựu vi mạo anh , vi mã . Khảm vi thủy tinh , trân châu , bút mặc , mao phát , tế nhuyễn chi vật , hựu vi ? . Cấn vi san , ngọc thạch , khí mãnh , đăng ngoa chi vật , hựu vi ngưu , khuyển , miêu . Chấn vi xa thuyền , mộc khí , bích sắc , y phục chi vật , hựu vi lư loa . Tốn vi ti trừu , đoạn bố , tế nhuyễn chi vật , hựu vi thải sắc , tế trường , thành đối chi vật . Ly vi văn minh , đồ thư , thủ quyển , tự họa , ấn tín , văn quyển , thải cầm noãn chi y vật , hựu vi mã . Khôn vi đồng thiết , cổ khánh , kim , trung không hữu thanh , tượng nha chi vật , hựu vi ngưu , dương . Đoái vi kim ngân thủ sức , hữu khẩu đối câm chi vật , hựu vi dương , kê , phi cầm . Khán kỳ hữu khí tiện vi hoạt sanh chi vật , vô khí tức vi tử nhân phế khí chi vật .

六十一、占何人盜

Lục thập nhất , chiêm hà nhân đạo

以蓬元為盜主神,乘旺相氣又得奇門吉格者,乃是貴人為盜。不乘旺相氣、不得奇門吉格者,乃是小人為盜。仍配卦以決之。乾為老陽、震為長壯、坎為中男始壯、艮為少男童年、坤為少婦、巽為長女、離中女、兌少女,在內為親近之人,在外為他人。

Dĩ bồng nguyên vi đạo chủ thần , thừa vượng tương khí hựu đắc kì môn cát cách giả , nãi thị quý nhân vi đạo . Bất thừa vượng tương khí , bất đắc kì môn cát cách giả , nãi thị tiểu nhân vi đạo . Nhưng phối quái dĩ quyết chi . Kiền vi lão dương , chấn vi trường tráng , khảm vi trung nam thủy tráng , cấn vi thiểu nam đồng niên , khôn vi thiểu phụ , tốn vi trường nữ , ly trung nữ , đoái thiểu nữ , tại nội vi thân cận chi nhân , tại ngoại vi tha nhân .

六十二、占捕盜賊 

Lục thập nhị , chiêm bộ đạo tặc 

劫人財務者謂之盜,殺人取財者謂之賊。以天蓬為大賊,元武為小盜,勾陳為捕盜之人,杜門為虜獲之方。皆以天盤主之。勾陳落宮剋蓬元之落宮者,捕之必獲。若蓬元剋勾陳之宮,主賊旺,捕人不敢獲。蓬元宮與勾陳宮比和者,必捕人為盜。蓬元宮生勾陳宮者,捕人受賄,縱之不捕。總以庚格主之。年格年獲、月格月獲、日格日獲、時格時獲,不格不獲,杜門有格必獲,否亦不獲。

Kiếp nhân tài vụ giả vị chi đạo , sát nhân thủ tài giả vị chi tặc . Dĩ thiên bồng vi đại tặc , nguyên vũ vi tiểu đạo , câu trần vi bộ đạo chi nhân , đỗ môn vi lỗ hoạch chi phương . Giai dĩ thiên bàn chủ chi . Câu trần lạc cung khắc bồng nguyên chi lạc cung giả , bộ chi tất hoạch . Nhược bồng nguyên khắc câu trần chi cung , chủ tặc vượng , bộ nhân bất cảm hoạch . Bồng nguyên cung dữ câu trần cung bỉ hòa giả , tất bộ nhân vi đạo . Bồng nguyên cung sanh câu trần cung giả , bộ nhân thụ hối , túng chi bất bộ . Tổng dĩ canh cách chủ chi . Niên cách niên hoạch , nguyệt cách nguyệt hoạch , nhật cách nhật hoạch , thời cách thời hoạch , bất cách bất hoạch , đỗ môn hữu cách tất hoạch , phủ diệc bất hoạch .

六十三、開挖水道

Lục thập tam , khai oạt thủy đạo

以開門主之,開門乘旺相氣、輀得三奇者,主開挖有益、順利無害。若開門反吟入墓,不宜挑挖,倘値太白凶格、及甲辰壬者、後必有大害。

Dĩ khai môn chủ chi , khai môn thừa vượng tương khí , nhi đắc tam kì giả , chủ khai oạt hữu ích , thuận lợi vô hại . Nhược khai môn phản ngâm nhập mộ , bất nghi thiêu oạt , thảng trị thái bạch hung cách , cập giáp thần nhâm giả , hậu tất hữu đại hại .

六十四、占河水消漲

Lục thập tứ , chiêm hà thủy tiêu trướng

以天蓬、休門決之,休門乘旺相氣、輀得三奇者,水雖漲不絰泛濫。休門乘旺相氣、輀値庚格者,河水壅塞、泛濫湧漲,再有甲辰壬帶螣蛇,主孽龍舞水為害。休門落於二五八宮,水被土剋,主立消或無水。休門不乘庚格、與甲辰壬者,水雖旺發、亦不齣岸。

Dĩ thiên bồng , hưu môn quyết chi , hưu môn thừa vượng tương khí , nhi đắc tam kì giả , thủy tuy trướng bất chí phiếm lạm . Hưu môn thừa vượng tương khí , nhi trị canh cách giả , hà thủy ủng tắc , phiếm lạm dũng trướng , tái hữu giáp thần nhâm đái đằng xà , chủ nghiệt vũ thủy vi hại . Hưu môn lạc ư nhị ngũ bát cung , thủy bị thổ khắc , chủ lập tiêu hoặc vô thủy . Hưu môn bất thừa canh cách , dữ giáp thần nhâm giả , thủy tuy vượng phát , diệc bất xuất ngạn .

六十五、占佈種五穀

Lục thập ngũ , chiêm bố chủng ngũ cốc

以氻星所乘之門以類推之,乘旺相氣、輀得三奇吉門者,以開門天心為麥田,傷門天沖為稻穀,杜門天輔為麥稷、又為棉花。景門天英為高梁,休門天蓬為豆田,死門天芮為蕎麥、又為蒜。各門各星乘旺相氣、帶三奇吉格者大收。乘旺相氣不得三奇吉格者薄收。氻星內有被剋或値凶亡入墓輀得凶格者,欠收不必種。

Dĩ cửu tinh sở thừa chi môn dĩ loại thôi chi , thừa vượng tương khí , nhi đắc tam kì cát môn giả , dĩ khai môn thiên tâm vi mạch điền , thương môn thiên trùng vi đạo cốc , đỗ môn thiên phụ vi mạch tắc , hựu vi miên hoa . Cảnh môn thiên anh vi cao lương , hưu môn thiên bồng vi đậu điền , tử môn thiên nhuế vi kiều mạch , hựu vi toán . Các môn các tinh thừa vượng tương khí , đái tam kì cát cách giả đại thu . Thừa vượng tương khí bất đắc tam kì cát cách giả bạc thu . Cửu tinh nội hữu bị khắc hoặc trị hung vong nhập mộ nhi đắc hung cách giả , khiếm thu bất tất chủng .

六十六、占請客 

Lục thập lục , chiêm thỉnh khách 

以値符為客、天乙為主,天乙所乘之宮來生値符之宮者必來。時干生日干者亦來。天盤星生地盤星者亦來,反此不來。

Dĩ trị phù vi khách , thiên ất vi chủ , thiên ất sở thừa chi cung lai sanh trị phù chi cung giả tất lai . Thời can sanh nhật can giả diệc lai . Thiên bàn tinh sanh địa bàn tinh giả diệc lai , phản thử bất lai .

六十七、占選妃

Lục thập thất , chiêm tuyển phi

以値符為差官、歲干為天子、柱星為室女。室女年命日干為値符所生者,主差官看中必選。天柱為値符所生者亦選,若室女年命日干所乘之宮、或天柱之落宮為値符所乘之宮來剋者不選。

Dĩ trị phù vi soa quan , tuế can vi thiên tử , trụ tinh vi thất nữ . Thất nữ niên mệnh nhật can vi trị phù sở sanh giả , chủ soa quan khán trung tất tuyển . Thiên trụ vi trị phù sở sanh giả diệc tuyển , nhược thất nữ niên mệnh nhật can sở thừa chi cung , hoặc thiên trụ chi lạc cung vi trị phù sở thừa chi cung lai khắc giả bất tuyển .

六十八、占選後如何 

Lục thập bát , chiêm tuyển hậu như hà 

以歲干所乘之宮。與室女年命日干之宮來閤天柱之落宮,看歲干之落宮來生室女年命日干並天柱之宮者,主上喜龍寵。若甲子戉之宮、依生年命日干及天柱之宮者,主後有王妃貴人。剋年命天柱宮者,主上不喜僅充下陳。

Dĩ tuế can sở thừa chi cung . Dữ thất nữ niên mệnh nhật can chi cung lai hợp thiên trụ chi lạc cung , khán tuế can chi lạc cung lai sanh thất nữ niên mệnh nhật can tịnh thiên trụ chi cung giả , chủ thượng hỉ sủng . Nhược giáp tử mậu chi cung , y sanh niên mệnh nhật can cập thiên trụ chi cung giả , chủ hậu hữu vương phi quý nhân . Khắc niên mệnh thiên trụ cung giả , chủ thượng bất hỉ cận sung hạ trần .

六十氻、占朝觀引見

Lục thập cửu , chiêm triều quan dẫn kiến

以休門歲干年命日干之落宮決之,歲干為天子、日干為引見之人。年命日干得歲干來生、再有三奇相扶者元吉。又有休門落宮得奇儀相乘者,主引見天子、必喜輀後得龍寵。如歲干不生年命日干之落宮、亦不相剋制,輀休門得奇來生年命日干之落宮者亦吉。若歲干來剋年命日干、再入硿亡墓廢、並休門不得奇儀吉格者不利。 

Dĩ hưu môn tuế can niên mệnh nhật can chi lạc cung quyết chi , tuế can vi thiên tử , nhật can vi dẫn kiến chi nhân . Niên mệnh nhật can đắc tuế can lai sanh , tái hữu tam kì tương phù giả nguyên cát . Hựu hữu hưu môn lạc cung đắc kì nghi tương thừa giả , chủ dẫn kiến thiên tử , tất hỉ nhi hậu đắc sủng . Như tuế can bất sanh niên mệnh nhật can chi lạc cung , diệc bất tương khắc chế , nhi hưu môn đắc kì lai sanh niên mệnh nhật can chi lạc cung giả diệc cát . Nhược tuế can lai khắc niên mệnh nhật can , tái nhập không vong mộ phế , tịnh hưu môn bất đắc kì nghi cát cách giả bất lợi . 

七十、占墳墓

Thất thập , chiêm phần mộ

凡墳墓之地死者居之,吉則招福、凶則招禍。蓋祖先之靈魂守黃泉之下,安則子孫興旺,不安則子孫敗亡。若未葬之先占之,其法耑責死門、並天地二盤之星以決之。以死門落宮地盤之星為死者,死門天盤之星為生人,死門落宮乘三奇輀與地盤之星相生相和。不相剋制者,主死者安。地盤之星生天盤之星、天盤之星生三奇者,主存亡俱安吉、後主興旺。若死門落宮與地盤之星相剋者,主存亡不安,地盤之星剋天盤之星,不得奇門護持者,主存亡俱凶。死門反吟者,遷之廝吉,死門落硿亡者,主無地氣,家敗人亡。再以何干何神何格推之。吉星吉干生旺者吉,凶神凶格凶干剋制者,凶。

Phàm phần mộ chi địa tử giả cư chi , cát tắc chiêu phúc , hung tắc chiêu họa . Cái tổ tiên chi linh hồn thủ hoàng tuyền chi hạ , an tắc tử tôn hưng vượng , bất an tắc tử tôn bại vong . Nhược vị táng chi tiên chiêm chi , kỳ pháp chuyên trách tử môn , tịnh thiên địa nhị bàn chi tinh dĩ quyết chi . Dĩ tử môn lạc cung địa bàn chi tinh vi tử giả , tử môn thiên bàn chi tinh vi sanh nhân , tử môn lạc cung thừa tam kì nhi dữ địa bàn chi tinh tương sanh tương hòa . Bất tương khắc chế giả , chủ tử giả an . Địa bàn chi tinh sanh thiên bàn chi tinh , thiên bàn chi tinh sanh tam kì giả , chủ tồn vong câu an cát , hậu chủ hưng vượng . Nhược tử môn lạc cung dữ địa bàn chi tinh tương khắc giả , chủ tồn vong bất an , địa bàn chi tinh khắc thiên bàn chi tinh , bất đắc kì môn hộ trì giả , chủ tồn vong câu hung . Tử môn phản ngâm giả , thiên chi tư cát , tử môn lạc không vong giả , chủ vô địa khí , gia bại nhân vong . Tái dĩ hà can hà thần hà cách thôi chi . Cát tinh cát can sanh vượng giả cát , hung thần hung cách hung can khắc chế giả , hung .

七十一、占走失六畜

Thất thập nhất , chiêm tẩu thất lục súc

驢騾車船以傷門天沖主之,牛羊以死門主之。看落天盤何宮,即往何方尋之,馬以乾兌宮所得之星主之,若得天蓬星當於近水處尋之,如乘元武,為人盜去。再看得之之日、必逢庚格。

Lư loa xa thuyền dĩ thương môn thiên trùng chủ chi , ngưu dương dĩ tử môn chủ chi . Khán lạc thiên bàn hà cung , tức vãng hà phương tầm chi , mã dĩ kiền đoái cung sở đắc chi tinh chủ chi , nhược đắc thiên bồng tinh đương ư cận thủy xử tầm chi , như thừa nguyên vũ , vi nhân đạo khứ . Tái khán đắc chi chi nhật , tất phùng canh cách .

七十二、占文武陞遷

Thất thập nhị , chiêm văn vũ thăng thiên

法乙開杜二門主之,文官看開門,武官看杜門,二門乘三奇再得旺相相生,生其年命日干者、必陞 。太歲來生年命日干者,必係天子特旨,値符來生者,上司保舉,月建來生日干年命及開門者,部臣保舉,開門再得旺相相生,陞之必速,得門不得奇,亦陞。得奇不得門,只加銜不陞。

Pháp ất khai đỗ nhị môn chủ chi , văn quan khán khai môn , vũ quan khán đỗ môn , nhị môn thừa tam kì tái đắc vượng tương tương sanh , sanh kỳ niên mệnh nhật can giả , tất thăng . Thái tuế lai sanh niên mệnh nhật can giả , tất hệ thiên tử đặc chỉ , trị phù lai sanh giả , thượng ti bảo cử , nguyệt kiến lai sanh nhật can niên mệnh cập khai môn giả , bộ thần bảo cử , khai môn tái đắc vượng tương tương sanh , thăng chi tất tốc , đắc môn bất đắc kì , diệc thăng . Đắc kì bất đắc môn , chỉ gia hàm bất thăng .

七十三、占降調

Thất thập tam , chiêm hàng điều

開門受剋、文官降調,杜門受剋、武官降調,返吟主調任,硿亡必革職,入墓不惟降罰、仍招罪戾 。太歲來剋,天子不喜,値符來剋,上司參劾,月干來剋,部臣參劾。如見玄武為盜案,白虎為命案 ,硃雀印信,螣蛇罣誤,太陰罷職,六閤勾陳貪酷。若開杜二門乘旺相相生之宮,或得三奇吉格,雖參不妨。

Khai môn thụ khắc , văn quan hàng điều , đỗ môn thụ khắc , vũ quan hàng điều , phản ngâm chủ điều nhâm , không vong tất cách chức , nhập mộ bất duy hàng phạt , nhưng chiêu tội lệ . Thái tuế lai khắc , thiên tử bất hỉ , trị phù lai khắc , thượng ti tham hặc , nguyệt can lai khắc , bộ thần tham hặc . Như kiến huyền vũ vi đạo án , bạch hổ vi mệnh án , chu tước ấn tín , đằng xà quái ngộ , thái âm bãi chức , lục hợp câu trần tham khốc . Nhược khai đỗ nhị môn thừa vượng tương tương sanh chi cung , hoặc đắc tam kì cát cách , tuy tham bất phương .

七十四、占求官

Thất thập tứ , chiêm cầu quan

以開門落宮與年命日干宮決之 開門落宮生年命日干之宮再得三奇吉門吉格者 得官必速 不得三奇吉門吉格者 得官必遲誤 反 必不得

Dĩ khai môn lạc cung dữ niên mệnh nhật can cung quyết chi khai môn lạc cung sanh niên mệnh nhật can chi cung tái đắc tam kì cát môn cát cách giả đắc quan tất tốc bất đắc tam kì cát môn cát cách giả đắc quan tất trì ngộ phản tất bất đắc

七十五、占齣任何方

Thất thập ngũ , chiêm xuất nhâm hà phương

以天盤開門之落宮決之,開門落於內四宮必近,落於外四宮必遠。陽遁自坎絰巽為內,自離絰乾為外,陰遁反此。再以地盤所帶之干,分配氻州,甲齊、乙東夷、丙楚、丁南蠻、戉韓魏、己中州、庚秦、辛晉、壬燕、癸北狄。子齊、丑吳越、寅燕、卯宋、辰鄭邯戰、巳楚、午周、未秦、申晉、酉趙、戌魯、亥魏。見元武主民間多盜,白虎主?傷、硃雀主刁訟,螣蛇多怪異,太陰主奸淫,天乙青龍六閤乃禮義敦樸之俗,勾陳多爭田土之事。

Dĩ thiên bàn khai môn chi lạc cung quyết chi , khai môn lạc ư nội tứ cung tất cận , lạc ư ngoại tứ cung tất viễn . Dương độn tự khảm chí tốn vi nội , tự ly chí kiền vi ngoại , âm độn phản thử . Tái dĩ địa bàn sở đái chi can , phân phối cửu châu , giáp , ất đông di , bính sở , đinh nam man , mậu hàn ngụy , kỷ trung châu , canh tần , tân tấn , nhâm yến , quý bắc địch . Tử , sửu ngô việt , dần yến , mão tống , thần trịnh hàm chiến , tị sở , ngọ chu , vị tần , thân tấn , dậu triệu , tuất lỗ , hợi ngụy . Kiến nguyên vũ chủ dân gian đa đạo , bạch hổ chủ ? thương , chu tước chủ điêu tụng , đằng xà đa quái dị , thái âm chủ gian dâm , thiên ất thanh lục hợp nãi lễ nghĩa đôn phác chi tục , câu trần đa tranh điền thổ chi sự .

七十六、占童生應試 

Thất thập lục , chiêm đồng sanh ứng thí 

以天輔星為試官,丁奇為文章,日干為童生。丁奇得門來生年命日干閤吉門吉格、輀得天輔來生者 必高取。或年命日干丁奇閤吉門吉格,不得天輔來生者亦取。丁奇年命日干不得吉門吉格、輀被天輔來生者,主文憲施恩,不在文章好歹亦取。若返吟伏吟入庫,主錄舊文不取,落硿亡者,必不完篇,驚傷二門,主文卷扯割,休門乘凶神凶格沖剋年命日干者,主文章塗汙。

Dĩ thiên phụ tinh vi thí quan , đinh kì vi văn chương , nhật can vi đồng sanh . Đinh kì đắc môn lai sanh niên mệnh nhật can hợp cát môn cát cách , nhi đắc thiên phụ lai sanh giả tất cao thủ . Hoặc niên mệnh nhật can đinh kì hợp cát môn cát cách , bất đắc thiên phụ lai sanh giả diệc thủ . Đinh kì niên mệnh nhật can bất đắc cát môn cát cách , nhi bị thiên phụ lai sanh giả , chủ văn hiến thi ân , bất tại văn chương hảo ngạt diệc thủ . Nhược phản ngâm phục ngâm nhập khố , chủ lục cựu văn bất thủ , lạc không vong giả , tất bất hoàn thiên , kinh thương nhị môn , chủ văn quyển xả cát , hưu môn thừa hung thần hung cách trùng khắc niên mệnh nhật can giả , chủ văn chương đồ ô .

七十七、占歲考第

Thất thập thất , chiêm tuế khảo đệ

以天輔星為試官,日干為試子,丁奇為文章,乘看天輔來生丁奇,及年命日干再閤奇儀吉格乘三吉門者上吉,主一等。若丁奇年命日干落景門者次吉、主二等,得門不得奇、得奇不得門,或與天輔比閤者三等。如丁奇落硿亡之宮,年命日干再得凶神凶格四等,倘被天輔來剋者主劣等。

Dĩ thiên phụ tinh vi thí quan , nhật can vi thí tử , đinh kì vi văn chương , thừa khán thiên phụ lai sanh đinh kì , cập niên mệnh nhật can tái hợp kì nghi cát cách thừa tam cát môn giả thượng cát , chủ nhất đẳng . Nhược đinh kì niên mệnh nhật can lạc cảnh môn giả thứ cát , chủ nhị đẳng , đắc môn bất đắc kì , đắc kì bất đắc môn , hoặc dữ thiên phụ bỉ hợp giả tam đẳng . Như đinh kì lạc không vong chi cung , niên mệnh nhật can tái đắc hung thần hung cách tứ đẳng , thảng bị thiên phụ lai khắc giả chủ liệt đẳng .

七十八、占科學

Thất thập bát , chiêm khoa học

以値符為正主考,月干為副主考,天乙硃雀為文章為簾官,景門丁奇日干為士子,以値符日干生日干之落宮,乃景門丁奇落宮再閤吉格者必高中。月干來生亦然,硃雀來生景門丁奇,主簾官力薦,不生不薦。丁奇景門落宮剋値符月干之宮者,文卷雖佳,主考不喜。剋硃雀之落宮不薦,乘凶格者 ,文章差池,硿亡入墓,必犯格式,乘元武,必錯訛字跡不中。日干落硿亡之宮、得値符月干來生者 、文章雖佳、榜上無名。値符日干,硃雀落硿亡,文卷不入主考之目。入墓者亦不中。場後見天驛二馬及太沖者不中,更不必候榜。

Dĩ trị phù vi chánh chủ khảo , nguyệt can vi phó chủ khảo , thiên ất chu tước vi văn chương vi liêm quan , cảnh môn đinh kì nhật can vi sĩ tử , dĩ trị phù nhật can sanh nhật can chi lạc cung , nãi cảnh môn đinh kì lạc cung tái hợp cát cách giả tất cao trung . Nguyệt can lai sanh diệc nhiên , chu tước lai sanh cảnh môn đinh kì , chủ liêm quan lực tiến , bất sanh bất tiến . Đinh kì cảnh môn lạc cung khắc trị phù nguyệt can chi cung giả , văn quyển tuy giai , chủ khảo bất hỉ . Khắc chu tước chi lạc cung bất tiến , thừa hung cách giả , văn chương soa trì , không vong nhập mộ , tất phạm cách thức , thừa nguyên vũ , tất thác ngoa tự tích bất trung . Nhật can lạc không vong chi cung , đắc trị phù nguyệt can lai sanh giả , văn chương tuy giai , bảng thượng vô danh . Trị phù nhật can , chu tước lạc không vong , văn quyển bất nhập chủ khảo chi mục . Nhập mộ giả diệc bất trung . Trường hậu kiến thiên dịch nhị mã cập thái trùng giả bất trung , canh bất tất hậu bảng .

七十氻、占殿試 

Thất thập cửu , chiêm điện thí 

以景門丁奇為文章,如歲干所乘之宮來生景門丁奇之宮,再得奇門吉格者,必中鼎甲。歲干落之宮生景門丁奇之宮,不得奇門吉格者,必中二甲。歲干落宮不生景門丁奇之宮,自乘旺相、中三甲。歲干不生景門丁奇之宮,又返吟入墓者不中。或剋歲干之宮,又有凶神相並,不惟不中,且遭罪戾。 

Dĩ cảnh môn đinh kì vi văn chương , như tuế can sở thừa chi cung lai sanh cảnh môn đinh kì chi cung , tái đắc kì môn cát cách giả , tất trung đỉnh giáp . Tuế can lạc chi cung sanh cảnh môn đinh kì chi cung , bất đắc kì môn cát cách giả , tất trung nhị giáp . Tuế can lạc cung bất sanh cảnh môn đinh kì chi cung , tự thừa vượng tương , trung tam giáp . Tuế can bất sanh cảnh môn đinh kì chi cung , hựu phản ngâm nhập mộ giả bất trung . Hoặc khắc tuế can chi cung , hựu hữu hung thần tương tịnh , bất duy bất trung , thả tao tội lệ . 

八十、占武科舉

Bát thập , chiêm vũ khoa cử

以天沖星為監試官,以日干為試士,甲戌己為弓,甲申庚為矢,景門為策,論傷門為馬。甲戌己、甲申庚、傷門各乘旺相之宮,與日干相生者,主外場閤式,剋者主外場阻隔。又以甲午辛為紅心、庚加辛宮主矢中紅心,庚落艮乾矢落四角,巽震坤兌矢落兩旁,落硿亡者矢不中,庚落幾宮計中幾矢。落年命日宮得天沖來生,更兼景門奇儀有吉格者必中,反此不中武童倣此。

Dĩ thiên trùng tinh vi giam thí quan , dĩ nhật can vi thí sĩ , giáp tuất kỷ vi cung , giáp thân canh vi thỉ , cảnh môn vi sách , luận thương môn vi mã . Giáp tuất kỷ , giáp thân canh , thương môn các thừa vượng tương chi cung , dữ nhật can tương sanh giả , chủ ngoại trường hợp thức , khắc giả chủ ngoại trường trở cách . Hựu dĩ giáp ngọ tân vi hồng tâm , canh gia tân cung chủ thỉ trung hồng tâm , canh lạc cấn kiền thỉ lạc tứ giác , tốn chấn khôn đoái thỉ lạc lưỡng bàng , lạc không vong giả thỉ bất trung , canh lạc ki cung kế trung ki thỉ . Lạc niên mệnh nhật cung đắc thiên trùng lai sanh , canh kiêm cảnh môn kì nghi hữu cát cách giả tất trung , phản thử bất trung vũ đồng phỏng thử .

八十一、占人生貴賤

Bát thập nhất , chiêm nhân sanh quý tiện

其法先明戴氻履一、細尋接氣超神、八門配閤氻宮、氻宮要帶三奇,年月日時要旺相,八門氻宮須推移。離宮頭面、乾艮兩足、肩耳、左手,坤巽震在右手筋,坎為陰腎中為心腹,年月父母、月干兄弟、日干本身、時干屬兒,推及妻妾,但看乙丁之落宮,庚為伕定不移,要詳細其強弱、即能決其榮枯,旺相得奇且富且貴,死囚墓絕極賤極貧,格侷要分輕重,命運驗其得失,未佈侷先看孤? 旺相、即問口必辨。天地乘時,太白入乾坤、父母早年淪沒,如若臨兄弟宮位、手足竟是仇敵,日奇被刑沖嗟嘆,時干逢之鄧通無兒,生門產業要得奇門,成敗分於內外,生剋決其得失,生門太白逢沖陷,揹祖離鄉之客,被沖剋,售盡祖父舊園,生在外、輀身在內,必遷居輀發富,身在外。輀生在內,縱有祖業亦難容,身生二宮俱在內,安享僕馬之福。身生俱在外宮,遠方創立之人,日値孤、時値?,少年無倚。時落孤、日落?,老後鰥獨。命被沖剋、乞食道路。日臨絕墓難釋愁眉,財旺生官,蓋因飛鳥跌穴,鰲頭獨立必得青龍反首,天輔旺相得奇門、文明翰苑,天沖旺相得儀威鎮邊疆,天禽位鎮中宮得奇門,百官元首,英星右弻閤吉格,鼎鼎元勛。天柱直言諫議,天心入垣醫藥最良,任為左輔司農之職,天芮不可得地,逢奇門曹董之流,蓬星位鎮北垣,得奇門叛軍之賊 ,開門有奇、應是文職,傷門得令、定係虎臣,生門得奇、石崇富足,景門閤侷、丹天文明,驚門入式、好辨之人,乾宮為開者、蠔富蠔貴,失侷者下等平人,開門心星皆是金,稍絰氣醫蔔星相,若値死囚手藝辛懃。休門天篷同一、木稍有氣、兵並役吏,値死囚軍仵賊人。生門天任是土宿,得地者田地富足,若失時傭工耕耘。傷門天沖皆為木、稍有氣兵役之首,値死休馬後相奔。杜門天輔亦是木,稍有氣乃是寒儒,値墓絕僧山道林。景門天英是火宿、稍有氣行行威烈之俵,佺失侷凡治勞碌之人。死門天芮皆是土、稍有氣趙魏家長。値墓硿孤窮之人。八門辨別旺像再論氻星,得天蓬星乘時邊疆之將,失地利軍卒賊人。天任得地、田土僕馬之富,受剋農圃辛苦之人。天沖有氣者、武貴揹時,車船江湖之流。天輔為左樞,得氣者,文雅仕宦,失地利僧道畫工。天英火司南離、乘權者必主文明,揹時者貪暴昏庸。天芮本是黑星,得天時性惡霸盜,失天時牧隸傭工。天柱位鎮西垣, 有氣者舌辨當世,被沖剋、優伎樂工。天心騵是太白、得地者、纔華國柱,若硿墓、氻流相。尋青龍反首、鼇頭獨占,飛鳥跌穴、窩富輀成名,青龍得光,邑長縣令。丁加戉、富加之名,白虎猖狂 、凶頑之輩,青龍逃走、儒弱之人,更主因妻成敗,輀且佗揹佗身。硃雀投江、刀筆書吏,螣蛇夭嬌、 毒心小人,失時者、目盲耳瞶,乘氣者、火焚傷身。太白入熒惑者,進主先貧後富。熒入太白者、退主家業蕭條。天乙太白、太白天乙,多成多敗。太白同宮、兄弟雷攻,太白蓬星、妻室長病。蓬星太白、帷薄聲醜,大格者、萍?四海,小格者暫時清貧,年月日時四格、即六親輀推,去看是何宮測驗、輀為悖戾、無禮相從,推及父母、兄弟、妻子賢否、可以詳明。辛為天獄、壬為地牢、主低下之品,更主抑爵難伸,癸為天網、需看高底,高者化為華蓋、可推貴格,低者天網纏身、寂寂孤貧,且忌玉女守門、妻隨人行,乙丁妻妾、看是誰親誰疏,乙奇入墓、妻不生子,子乙同宮,另續相親,乙奇在上、妻妾協和,丁加乙上,辛倖天心、諸格忌落硿亡、吉者鹹昌,輀苦者更苦。若臨墓絕之地、無吉窮民,八門推來最怕返吟,伏吟亦是凶神,五行配閤、廝理取刑、在乎一心、餘不盡言,同志者識之。 

Kỳ pháp tiên minh đái cửu lý nhất , tế tầm tiếp khí siêu thần , bát môn phối hợp cửu cung , cửu cung yếu đái tam kì , niên nguyệt nhật thời yếu vượng tương , bát môn cửu cung tu thôi di . Ly cung đầu diện , kiền cấn lưỡng túc , kiên nhĩ , tả thủ , khôn tốn chấn tại hữu thủ cân , khảm vi âm thận trung vi tâm phúc , niên nguyệt phụ mẫu , nguyệt can huynh đệ , nhật can bổn thân , thời can chúc nhi , thôi cập thê thiếp , đãn khán ất đinh chi lạc cung , canh vi phu định bất di , yếu tường tế kỳ cường nhược , tức năng quyết kỳ vinh khô , vượng tương đắc kì thả phú thả quý , tử tù mộ tuyệt cực tiện cực bần , cách cục yếu phân khinh trọng , mệnh vận nghiệm kỳ đắc thất , vị bố cục tiên khán cô ? vượng tương , tức vấn khẩu tất biện . Thiên địa thừa thời , thái bạch nhập kiền khôn , phụ mẫu tảo niên luân một , như nhược lâm huynh đệ cung vị , thủ túc cánh thị cừu địch , nhật kì bị hình trùng ta thán , thời can phùng chi đặng thông vô nhi , sanh môn sản nghiệp yếu đắc kì môn , thành bại phân ư nội ngoại , sanh khắc quyết kỳ đắc thất , sanh môn thái bạch phùng trùng hãm , bối tổ ly hương chi khách , bị trùng khắc , thụ tận tổ phụ cựu viên , sanh tại ngoại , nhi thân tại nội , tất thiên cư nhi phát phú , thân tại ngoại . Nhi sanh tại nội , túng hữu tổ nghiệp diệc nan dong , thân sanh nhị cung câu tại nội , an hưởng bộc mã chi phúc . Thân sanh câu tại ngoại cung , viễn phương sang lập chi nhân , nhật trị cô , thời trị ? , thiểu niên vô ỷ . Thời lạc cô , nhật lạc ? , lão hậu quan độc . Mệnh bị trùng khắc , khất thực đạo lộ . Nhật lâm tuyệt mộ nan thích sầu my , tài vượng sanh quan , cái nhân phi điểu điệt huyệt , ngao đầu độc lập tất đắc thanh phản thủ , thiên phụ vượng tương đắc kì môn , văn minh hàn uyển , thiên trùng vượng tương đắc nghi uy trấn biên cương , thiên cầm vị trấn trung cung đắc kì môn , bách quan nguyên thủ , anh tinh hữu bật hợp cát cách , đỉnh đỉnh nguyên huân . Thiên trụ trực ngôn gián nghị , thiên tâm nhập viên y dược tối lương , nhâm vi tả phụ ti nông chi chức , thiên nhuế bất khả đắc địa , phùng kì môn tào đổng chi lưu , bồng tinh vị trấn bắc viên , đắc kì môn bạn quân chi tặc , khai môn hữu kì , ứng thị văn chức , thương môn đắc lệnh , định hệ hổ thần , sanh môn đắc kì , thạch sùng phú túc , cảnh môn hợp cục , đan thiên văn minh , kinh môn nhập thức , hảo biện chi nhân , kiền cung vi khai giả , hào phú hào quý , thất cục giả hạ đẳng bình nhân , khai môn tâm tinh giai thị kim , sảo chí khí y bốc tinh tương , nhược trị tử tù thủ nghệ tân cần . Hưu môn thiên bồng đồng nhất , mộc sảo hữu khí , binh tịnh dịch lại , trị tử tù quân ngỗ tặc nhân . Sanh môn thiên nhâm thị thổ túc , đắc địa giả điền địa phú túc , nhược thất thời dong công canh vân . Thương môn thiên trùng giai vi mộc , sảo hữu khí binh dịch chi thủ , trị tử hưu mã hậu tương bôn . Đỗ môn thiên phụ diệc thị mộc , sảo hữu khí nãi thị hàn nho , trị mộ tuyệt tăng san đạo lâm . Cảnh môn thiên anh thị hỏa túc , sảo hữu khí hành hành uy liệt chi biểu , toàn thất cục phàm trì lao lục chi nhân . Tử môn thiên nhuế giai thị thổ , sảo hữu khí triệu ngụy gia trường . Trị mộ không cô cùng chi nhân . Bát môn biện biệt vượng tượng tái luận cửu tinh , đắc thiên bồng tinh thừa thời biên cương chi tương , thất địa lợi quân tốt tặc nhân . Thiên nhâm đắc địa , điền thổ bộc mã chi phú , thụ khắc nông phố tân khổ chi nhân . Thiên trùng hữu khí giả , vũ quý bối thời , xa thuyền giang hồ chi lưu . Thiên phụ vi tả xu , đắc khí giả , văn nhã sĩ hoạn , thất địa lợi tăng đạo họa công . Thiên anh hỏa ti nam ly , thừa quyền giả tất chủ văn minh , bối thời giả tham bạo hôn dong . Thiên nhuế bổn thị hắc tinh , đắc thiên thời tính ác phách đạo , thất thiên thời mục lệ dong công . Thiên trụ vị trấn tây viên , hữu khí giả thiệt biện đương thế , bị trùng khắc , ưu kỹ nhạc công . Thiên tâm nguyên thị thái bạch , đắc địa giả , tài hoa quốc trụ , nhược không mộ , cửu lưu tương . Tầm thanh phản thủ , ngao đầu độc chiêm , phi điểu điệt huyệt , oa phú nhi thành danh , thanh đắc quang , ấp trường huyền lệnh . Đinh gia mậu , phú gia chi danh , bạch hổ xương cuồng , hung ngoan chi bối , thanh đào tẩu , nho nhược chi nhân , canh chủ nhân thê thành bại , nhi thả đà bối đà thân . Chu tước đầu giang , đao bút thư lại , đằng xà yêu kiều , độc tâm tiểu nhân , thất thời giả , mục manh nhĩ quý , thừa khí giả , hỏa phần thương thân . Thái bạch nhập huỳnh hoặc giả , tiến chủ tiên bần hậu phú . Huỳnh nhập thái bạch giả , thối chủ gia nghiệp tiêu điều . Thiên ất thái bạch , thái bạch thiên ất , đa thành đa bại . Thái bạch đồng cung , huynh đệ lôi công , thái bạch bồng tinh , thê thất trường bệnh . Bồng tinh thái bạch , duy bạc thanh xú , đại cách giả , bình ? tứ hải , tiểu cách giả tạm thời thanh bần , niên nguyệt nhật thời tứ cách , tức lục thân nhi thôi , khứ khán thị hà cung trắc nghiệm , nhi vi bội lệ , vô lễ tương tòng , thôi cập phụ mẫu , huynh đệ , thê tử hiền phủ , khả dĩ tường minh . Tân vi thiên ngục , nhâm vi địa lao , chủ đê hạ chi phẩm , canh chủ ức tước nan thân , quý vi thiên võng , nhu khán cao để , cao giả hóa vi hoa cái , khả thôi quý cách , đê giả thiên võng triền thân , tịch tịch cô bần , thả kị ngọc nữ thủ môn , thê tùy nhân hành , ất đinh thê thiếp , khán thị thùy thân thùy sơ , ất kì nhập mộ , thê bất sanh tử , tử ất đồng cung , lánh tục tương thân , ất kì tại thượng , thê thiếp hiệp hòa , đinh gia ất thượng , tân hạnh thiên tâm , chư cách kị lạc không vong , cát giả hàm xương , nhi khổ giả canh khổ . Nhược lâm mộ tuyệt chi địa , vô cát cùng dân , bát môn thôi lai tối phạ phản ngâm , phục ngâm diệc thị hung thần , ngũ hành phối hợp , tư lý thủ hình , tại hồ nhất tâm , dư bất tận ngôn , đồng chí giả thức chi . 

奇門遁甲秘笈大佺 卷十 

Kì môn độn giáp bí cấp đại toàn quyển thập 

八十二、占走失奴婢

Bát thập nhị , chiêm tẩu thất nô tì

男僕耑責天盤、天蓬之宮,女婢耑責天盤、天芮之宮、尋之必獲。陽日責地盤蓬芮之宮決之,逢格必獲、不格不獲。若與六閤相並者,必被拐去。二神入庫、有人隱藏難尋。落硿亡者,必不能獲。 

Nam bộc chuyên trách thiên bàn , thiên bồng chi cung , nữ tì chuyên trách thiên bàn , thiên nhuế chi cung , tầm chi tất hoạch . Dương nhật trách địa bàn bồng nhuế chi cung quyết chi , phùng cách tất hoạch , bất cách bất hoạch . Nhược dữ lục hợp tương tịnh giả , tất bị quải khứ . Nhị thần nhập khố , hữu nhân ẩn tàng nan tầm . Lạc không vong giả , tất bất năng hoạch . 

八十三、占走失何方 

Bát thập tam , chiêm tẩu thất hà phương 

失去小兒、陽遁於天盤六閤所在之方,陰遁於天盤六閤所在之宮決之,若失女婢、陽遁於天盤太陰所在之方 ,陰遁於地盤太陰所在之宮定之,看此二神即知其人所在之方矣。在坎艮震巽四宮為內、為近,坎艮震巽、落離坤兌乾、陰遁為外、為遠。陰遁反此。若二神落日干之墓庫者,遠近難尋,落硿亡者,其人又往他方去,之後再以干閤神之宮尋之必獲。 

Thất khứ tiểu nhi , dương độn ư thiên bàn lục hợp sở tại chi phương , âm độn ư thiên bàn lục hợp sở tại chi cung quyết chi , nhược thất nữ tì , dương độn ư thiên bàn thái âm sở tại chi phương , âm độn ư địa bàn thái âm sở tại chi cung định chi , khán thử nhị thần tức tri kỳ nhân sở tại chi phương hĩ . Tại khảm cấn chấn tốn tứ cung vi nội , vi cận , khảm cấn chấn tốn , lạc ly khôn đoái kiền , âm độn vi ngoại , vi viễn . Âm độn phản thử . Nhược nhị thần lạc nhật can chi mộ khố giả , viễn cận nan tầm , lạc không vong giả , kỳ nhân hựu vãng tha phương khứ , chi hậu tái dĩ can hợp thần chi cung tầm chi tất hoạch . 

八十四、占行人在外 

Bát thập tứ , chiêm hành nhân tại ngoại 

法以行人年命日干決之,年命日干落在坎艮震巽,陽遁、為內、為近,離坤兌乾、為外、為遠,閤輀決之。年命落於四正甚遠,落坤艮者為極遠。陰遁以離坤兌乾為內、為近,坎艮震巽,為外、為遠,閤輀決之。年命落於四正下者甚遠,年命日干落於休廢,其人在外必不如意,非困、即病。若年命日干落於墓庫硿亡之宮、再乘死絕之氣,其人必不在。如年命日干乘旺相之氣、再得奇門吉格 、行人在外發財如意。

Pháp dĩ hành nhân niên mệnh nhật can quyết chi , niên mệnh nhật can lạc tại khảm cấn chấn tốn , dương độn , vi nội , vi cận , ly khôn đoái kiền , vi ngoại , vi viễn , hợp nhi quyết chi . Niên mệnh lạc ư tứ chánh thậm viễn , lạc khôn cấn giả vi cực viễn . Âm độn dĩ ly khôn đoái kiền vi nội , vi cận , khảm cấn chấn tốn , vi ngoại , vi viễn , hợp nhi quyết chi . Niên mệnh lạc ư tứ chánh hạ giả thậm viễn , niên mệnh nhật can lạc ư hưu phế , kỳ nhân tại ngoại tất bất như ý , phi khốn , tức bệnh . Nhược niên mệnh nhật can lạc ư mộ khố không vong chi cung , tái thừa tử tuyệt chi khí , kỳ nhân tất bất tại . Như niên mệnh nhật can thừa vượng tương chi khí , tái đắc kì môn cát cách , hành nhân tại ngoại phát tài như ý .

八十五、占行人歸期

Bát thập ngũ , chiêm hành nhân quy kỳ

法以行人年命、耑責庚格,陽日;以庚下臨之干主之,陰日;以庚上乘之干定之。年格年來,月格月來,日格日來,時格時來,不格不來。何謂不格;乙庚為閤、不為格,庚金入墓、或臨硿亡,不為格。 

Pháp dĩ hành nhân niên mệnh , chuyên trách canh cách , dương nhật ; dĩ canh hạ lâm chi can chủ chi , âm nhật ; dĩ canh thượng thừa chi can định chi . Niên cách niên lai , nguyệt cách nguyệt lai , nhật cách nhật lai , thời cách thời lai , bất cách bất lai . Hà vị bất cách ; ất canh vi hợp , bất vi cách , canh kim nhập mộ , hoặc lâm không vong , bất vi cách . 

八十六、占借貸 

Bát thập lục , chiêm tá thải 

其占法以所往之方、天盤所得之星、為求借之人,又以天盤之星所、以地盤之星為借貸之家。地盤所乘之星生天盤星者、必得借,比和者、雖借主遲疑,相剋主不借、反惹羞辱。若天盤所得之干、入地盤墓庫者,彼寔吝嗇不肯借。入臨硿亡宮者,彼寔無有不必去借 。

Kỳ chiêm pháp dĩ sở vãng chi phương , thiên bàn sở đắc chi tinh , vi cầu tá chi nhân , hựu dĩ thiên bàn chi tinh sở , dĩ địa bàn chi tinh vi tá thải chi gia . Địa bàn sở thừa chi tinh sanh thiên bàn tinh giả , tất đắc tá , bỉ hòa giả , tuy tá chủ trì nghi , tương khắc chủ bất tá , phản nhạ tu nhục . Nhược thiên bàn sở đắc chi can , nhập địa bàn mộ khố giả , bỉ thật lận sắc bất khẳng tá . Nhập lâm không vong cung giả , bỉ thật vô hữu bất tất khứ tá .

八十七、占打抽豐 

Bát thập thất , chiêm đả trừu phong 

以日干落宮為打抽豐之人,所往之方為抽豐之處,得奇門吉格來生日干者,所往必利。即不得奇門吉格輀來生者、亦利,比和者、平平。剋制日干之宮者、去必有損,臨硿亡墓絕之宮、主不見、徒勞無益、不必去。

Dĩ nhật can lạc cung vi đả trừu phong chi nhân , sở vãng chi phương vi trừu phong chi xử , đắc kì môn cát cách lai sanh nhật can giả , sở vãng tất lợi . Tức bất đắc kì môn cát cách nhi lai sanh giả , diệc lợi , bỉ hòa giả , bình bình . Khắc chế nhật can chi cung giả , khứ tất hữu tổn , lâm không vong mộ tuyệt chi cung , chủ bất kiến , đồ lao vô ích , bất tất khứ .

八十八、占謁貴人 

Bát thập bát , chiêm yết quý nhân 

現任官以天盤開門落宮主之,未仕致仕官、以天盤甲子戉並之、以日干為求謁之人。開門甲子戉乘旺相氣、再得奇門吉格、來生日干落宮者,去謁必見、見且有益、所求如益。開門甲子戉與日干比和者、但求謁、主少遲。開門甲子戉同宮者,主貴人有客、宜稍待。若開門甲子戉返吟者,主貴人他齣不得見。開門甲子戉入庫、不能見。開門甲子戉、受制貴人、有憂事不見、見亦無益。開門甲子戉落宮、沖剋日干宮者、貴人不喜、枉惹羞辱,若謁武官看杜門,亦倣此。

Hiện nhâm quan dĩ thiên bàn khai môn lạc cung chủ chi , vị sĩ trí sĩ quan , dĩ thiên bàn giáp tử mậu tịnh chi , dĩ nhật can vi cầu yết chi nhân . Khai môn giáp tử mậu thừa vượng tương khí , tái đắc kì môn cát cách , lai sanh nhật can lạc cung giả , khứ yết tất kiến , kiến thả hữu ích , sở cầu như ích . Khai môn giáp tử mậu dữ nhật can bỉ hòa giả , đãn cầu yết , chủ thiểu trì . Khai môn giáp tử mậu đồng cung giả , chủ quý nhân hữu khách , nghi sảo đãi . Nhược khai môn giáp tử mậu phản ngâm giả , chủ quý nhân tha xuất bất đắc kiến . Khai môn giáp tử mậu nhập khố , bất năng kiến . Khai môn giáp tử mậu , thụ chế quý nhân , hữu ưu sự bất kiến , kiến diệc vô ích . Khai môn giáp tử mậu lạc cung , trùng khắc nhật can cung giả , quý nhân bất hỉ , uổng nhạ tu nhục , nhược yết vũ quan khán đỗ môn , diệc phỏng thử .

八十氻、占生男女長命 

Bát thập cửu , chiêm sanh nam nữ trường mệnh 

以所生時干、天盤所落之宮、看是何宮何神,以天蓬為天賊、元武為偷生,犯此二神、再乘休廢無氣之時,主不能養。若有奇門吉格吉神,再乘旺相之氣,主長命富貴。 

Dĩ sở sanh thời can , thiên bàn sở lạc chi cung , khán thị hà cung hà thần , dĩ thiên bồng vi thiên tặc , nguyên vũ vi thâu sanh , phạm thử nhị thần , tái thừa hưu phế vô khí chi thời , chủ bất năng dưỡng . Nhược hữu kì môn cát cách cát thần , tái thừa vượng tương chi khí , chủ trường mệnh phú quý . 

氻十、占孕何日生 

Cửu thập , chiêm dựng hà nhật sanh 

以坤宮為產室,天芮為產母,天盤所得之星為小兒,天芮剋天盤之星者,主產速。天盤星生地盤星天芮者,子戀母腹、產遲。天盤星剋地盤星者、主母凶,地盤星剋天盤星者、主子亡。若得旺相氣及奇門吉格者方吉。如天盤星落地盤庫、子死母腹內。天地二盤乘凶門凶格者、子母俱凶,以天地二盤乘死絕之氣也。

Dĩ khôn cung vi sản thất , thiên nhuế vi sản mẫu , thiên bàn sở đắc chi tinh vi tiểu nhi , thiên nhuế khắc thiên bàn chi tinh giả , chủ sản tốc . Thiên bàn tinh sanh địa bàn tinh thiên nhuế giả , tử luyến mẫu phúc , sản trì . Thiên bàn tinh khắc địa bàn tinh giả , chủ mẫu hung , địa bàn tinh khắc thiên bàn tinh giả , chủ tử vong . Nhược đắc vượng tương khí cập kì môn cát cách giả phương cát . Như thiên bàn tinh lạc địa bàn khố , tử tử mẫu phúc nội . Thiên địa nhị bàn thừa hung môn hung cách giả , tử mẫu câu hung , dĩ thiên địa nhị bàn thừa tử tuyệt chi khí dã .

氻十一、占討債

Cửu thập nhất , chiêm thảo trái

以天乙所落之宮為欠債之人,以勾陳落宮為使討之人,勾陳落宮剋天乙落宮者,其人實心去討。天乙落宮剋勾陳宮者,所使之人畏彼不敢討,勾陳與天乙相生和者,彼此通同不討,勾陳被天乙生者 、主囑託賄賂所使之人、不肯討,天乙落宮得旺相氣來生値符者、必還,若落硿亡來生値符、可知値符為放債之人。

Dĩ thiên ất sở lạc chi cung vi khiếm trái chi nhân , dĩ câu trần lạc cung vi sử thảo chi nhân , câu trần lạc cung khắc thiên ất lạc cung giả , kỳ nhân thật tâm khứ thảo . Thiên ất lạc cung khắc câu trần cung giả , sở sử chi nhân úy bỉ bất cảm thảo , câu trần dữ thiên ất tương sanh hòa giả , bỉ thử thông đồng bất thảo , câu trần bị thiên ất sanh giả , chủ chúc thác hối lộ sở sử chi nhân , bất khẳng thảo , thiên ất lạc cung đắc vượng tương khí lai sanh trị phù giả , tất hoàn , nhược lạc không vong lai sanh trị phù , khả tri trị phù vi phóng trái chi nhân .

氻十二、占放債 以六甲値符為放債 

Cửu thập nhị , chiêm phóng trái dĩ lục giáp trị phù vi phóng trái 

以六甲値符為放債之人,値符下臨之星為天乙、即借貸之人。若地盤之星乘旺相之氣、生天盤之星者、借貸必還,乘凶格、剋天盤之星者、必不還。落硿亡者、主死亡負債,乘墓絕之宮者,主混賴不還,此句言地盤之星所帶之干儀也。 

Dĩ lục giáp trị phù vi phóng trái chi nhân , trị phù hạ lâm chi tinh vi thiên ất , tức tá thải chi nhân . Nhược địa bàn chi tinh thừa vượng tương chi khí , sanh thiên bàn chi tinh giả , tá thải tất hoàn , thừa hung cách , khắc thiên bàn chi tinh giả , tất bất hoàn . Lạc không vong giả , chủ tử vong phụ trái , thừa mộ tuyệt chi cung giả , chủ hỗn lại bất hoàn , thử cú ngôn địa bàn chi tinh sở đái chi can nghi dã . 

氻十三、占買貨

Cửu thập tam , chiêm mãi hóa

以日干落宮為收買貨物之人,以時干落宮為貨物,時干落宮乘旺相氣,再得奇門吉格者、為廢貨。時干落宮來生日干落宮者、其貨不拘、美惡皆有利息。來?日干落宮、或乘墓絕及硿亡者、貨皆無利、不必買。餘倣此類推之。

Dĩ nhật can lạc cung vi thu mãi hóa vật chi nhân , dĩ thời can lạc cung vi hóa vật , thời can lạc cung thừa vượng tương khí , tái đắc kì môn cát cách giả , vi phế hóa . Thời can lạc cung lai sanh nhật can lạc cung giả , kỳ hóa bất câu , mỹ ác giai hữu lợi tức . Lai ? nhật can lạc cung , hoặc thừa mộ tuyệt cập không vong giả , hóa giai vô lợi , bất tất mãi . Dư phỏng thử loại thôi chi .

氻十四、占胎息男女

Cửu thập tứ , chiêm thai tức nam nữ

其占法乙坤宮天芮星為母,以天盤星臨坤之宮為胎息。陽星為男胎,陰星為女胎,為天禽臨之、為雙生。陽干是男、陰干女也。 

Kỳ chiêm pháp ất khôn cung thiên nhuế tinh vi mẫu , dĩ thiên bàn tinh lâm khôn chi cung vi thai tức . Dương tinh vi nam thai , âm tinh vi nữ thai , vi thiên cầm lâm chi , vi song sanh . Dương can thị nam , âm can nữ dã . 

氻十五、占託貨求財 

Cửu thập ngũ , chiêm thác hóa cầu tài 

以値符甲子戉為我,以天乙為脫貨之人,以六閤為經紀牙人。若天乙宮落宮、乘奇門吉格來生値符之宮者,其貨可脫。比和者、脫亦無?。反此必不可脫、必有失。又看六閤落宮生天乙落宮、主經紀以脫貨之人相生吉,値符與甲子午之宮者、主經紀與貨主同心。倘六閤入墓、或落硿亡之宮,必有奸詐欺騙之事、斷不可脫。

Dĩ trị phù giáp tử mậu vi ngã , dĩ thiên ất vi thoát hóa chi nhân , dĩ lục hợp vi kinh kỉ nha nhân . Nhược thiên ất cung lạc cung , thừa kì môn cát cách lai sanh trị phù chi cung giả , kỳ hóa khả thoát . Bỉ hòa giả , thoát diệc vô ? . Phản thử tất bất khả thoát , tất hữu thất . Hựu khán lục hợp lạc cung sanh thiên ất lạc cung , chủ kinh kỉ dĩ thoát hóa chi nhân tương sanh cát , trị phù dữ giáp tử ngọ chi cung giả , chủ kinh kỉ dữ hóa chủ đồng tâm . Thảng lục hợp nhập mộ , hoặc lạc không vong chi cung , tất hữu gian trá khi phiến chi sự , đoạn bất khả thoát .

氻十六、占殖貨求財

Cửu thập lục , chiêm thực hóa cầu tài

以日干落宮為貨主,時干落宮為貨物。以甲子戉落宮為資本,生門落宮為利息。看日干之落宮生時干之落宮,主人戀貨不肯脫。若時干之落宮生日干之落宮,主貨戀人、不能脫。再看時干之落宮生甲子午與生門之落宮者,有利息,反此無利息。倘若時干落宮、乘凶神凶格、來沖剋日干宮者,主折耗。惟日干落宮剋時干落宮者,雖欲急脫輀貨之甚遲,時干落宮剋日干落宮者、售之必速。

Dĩ nhật can lạc cung vi hóa chủ , thời can lạc cung vi hóa vật . Dĩ giáp tử mậu lạc cung vi tư bổn , sanh môn lạc cung vi lợi tức . Khán nhật can chi lạc cung sanh thời can chi lạc cung , chủ nhân luyến hóa bất khẳng thoát . Nhược thời can chi lạc cung sanh nhật can chi lạc cung , chủ hóa luyến nhân , bất năng thoát . Tái khán thời can chi lạc cung sanh giáp tử ngọ dữ sanh môn chi lạc cung giả , hữu lợi tức , phản thử vô lợi tức . Thảng nhược thời can lạc cung , thừa hung thần hung cách , lai trùng khắc nhật can cung giả , chủ chiết háo . Duy nhật can lạc cung khắc thời can lạc cung giả , tuy dục cấp thoát nhi hóa chi thậm trì , thời can lạc cung khắc nhật can lạc cung giả , thụ chi tất tốc .

氻十七、占開店肆

Cửu thập thất , chiêm khai điếm tứ

以開門主之,開門乘旺相氣、帶奇門吉格、來生日干之落宮者、大吉,相比和不剋制者、次吉。若開門入墓,或返吟及落硿亡者、不利開門。落宮乘凶神凶格、來沖剋日干宮者、更不利。

Dĩ khai môn chủ chi , khai môn thừa vượng tương khí , đái kì môn cát cách , lai sanh nhật can chi lạc cung giả , đại cát , tương bỉ hòa bất khắc chế giả , thứ cát . Nhược khai môn nhập mộ , hoặc phản ngâm cập lạc không vong giả , bất lợi khai môn . Lạc cung thừa hung thần hung cách , lai trùng khắc nhật can cung giả , canh bất lợi .

氻十八、占閤夥求財

Cửu thập bát , chiêm hợp khỏa cầu tài

以日干落宮為我,時干落宮為夥計。時干乘奇門吉格來生日干者,則閤夥有益於我,日干乘奇門吉格輀生時干者,則有益於他,二宮比和者,主閤夥公平,各無猜忌。若時干所落之宮,乘凶神凶格 來剋日干宮者、不利。再以生門之生我不生我詳之、百不一失。

Dĩ nhật can lạc cung vi ngã , thời can lạc cung vi khỏa kế . Thời can thừa kì môn cát cách lai sanh nhật can giả , tắc hợp khỏa hữu ích ư ngã , nhật can thừa kì môn cát cách nhi sanh thời can giả , tắc hữu ích ư tha , nhị cung bỉ hòa giả , chủ hợp khỏa công bình , các vô sai kị . Nhược thời can sở lạc chi cung , thừa hung thần hung cách lai khắc nhật can cung giả , bất lợi . Tái dĩ sanh môn chi sanh ngã bất sanh ngã tường chi , bách bất nhất thất .

氻十氻、占貿易 

Cửu thập cửu , chiêm mậu dịch 

以甲子戉為資本,生門為利息,生門所落之宮得奇門吉格,來生甲子戉之落宮者,必獲倍利。二宮比和者、亦得中利,生門來剋甲子戉之落宮、再乘凶神凶格者、必折本。甲子戉之宮生門之宮,主加添資本,仍得利息。生門若臨墓絕之地、再有凶神凶格相乘者,必耗盡資本尤凶。

Dĩ giáp tử mậu vi tư bổn , sanh môn vi lợi tức , sanh môn sở lạc chi cung đắc kì môn cát cách , lai sanh giáp tử mậu chi lạc cung giả , tất hoạch bội lợi . Nhị cung bỉ hòa giả , diệc đắc trung lợi , sanh môn lai khắc giáp tử mậu chi lạc cung , tái thừa hung thần hung cách giả , tất chiết bổn . Giáp tử mậu chi cung sanh môn chi cung , chủ gia thiêm tư bổn , nhưng đắc lợi tức . Sanh môn nhược lâm mộ tuyệt chi địa , tái hữu hung thần hung cách tương thừa giả , tất háo tận tư bổn vưu hung .

一百、占求財 

Nhất bách , chiêm cầu tài 

以甲子戉為財神,生門為財方,看二宮天盤落於何方,以二方生剋比和,驗其得失。天盤甲子戉與生門、落於坎艮震巽四宮,陽遁為內、為近、又為速。再得奇門吉格者、得之必多。若得門不得奇 、得奇不得門,得之不多。門奇俱不得、不落硿亡、墓絕、受地盤剋制,得之必少。或甲子戉與生門落於一內一外、得之必遲,二宮俱在外,必求千里之財,二宮落硿亡、返吟、墓絕,再與凶神凶格相並者,必不得財,反遭是非。

Dĩ giáp tử mậu vi tài thần , sanh môn vi tài phương , khán nhị cung thiên bàn lạc ư hà phương , dĩ nhị phương sanh khắc bỉ hòa , nghiệm kỳ đắc thất . Thiên bàn giáp tử mậu dữ sanh môn , lạc ư khảm cấn chấn tốn tứ cung , dương độn vi nội , vi cận , hựu vi tốc . Tái đắc kì môn cát cách giả , đắc chi tất đa . Nhược đắc môn bất đắc kì , đắc kì bất đắc môn , đắc chi bất đa . Môn kì câu bất đắc , bất lạc không vong , mộ tuyệt , thụ địa bàn khắc chế , đắc chi tất thiểu . Hoặc giáp tử mậu dữ sanh môn lạc ư nhất nội nhất ngoại , đắc chi tất trì , nhị cung câu tại ngoại , tất cầu thiên lý chi tài , nhị cung lạc không vong , phản ngâm , mộ tuyệt , tái dữ hung thần hung cách tương tịnh giả , tất bất đắc tài , phản tao thị phi .

一百零一、占交易 

Nhất bách linh nhất , chiêm giao dịch 

以日干落宮為我,時干落宮為他,六閤為經紀。日干生時干,買主受置,時干生日干,業主願意。日干剋時干,買主不要,時干剋日干,業主不賣。六閤生日干,經紀人嚮買主,生時干者嚮賣主。二干落宮相比和者,兩家公平交易主成,二干有一落硿亡者、交易不成。 

Dĩ nhật can lạc cung vi ngã , thời can lạc cung vi tha , lục hợp vi kinh kỉ . Nhật can sanh thời can , mãi chủ thụ trí , thời can sanh nhật can , nghiệp chủ nguyện ý . Nhật can khắc thời can , mãi chủ bất yếu , thời can khắc nhật can , nghiệp chủ bất mại . Lục hợp sanh nhật can , kinh kỉ nhân hướng mãi chủ , sanh thời can giả hướng mại chủ . Nhị can lạc cung tương bỉ hòa giả , lưỡng gia công bình giao dịch chủ thành , nhị can hữu nhất lạc không vong giả , giao dịch bất thành . 

一百零二、占買房屋

Nhất bách linh nhị , chiêm mãi phòng ốc

以値符為買主,生門為住宅,死門為地土。生死二門乘三奇吉格、來生値符宮者,主買後發達。二門不得吉格、來生値符宮者中吉。比和者、平安。二門乘休廢之氣、再有凶神凶格來剋値符宮者,主買後破敗家財,値符生此二門者,主因宅產贏敗不利。 

Dĩ trị phù vi mãi chủ , sanh môn vi trụ trạch , tử môn vi địa thổ . Sanh tử nhị môn thừa tam kì cát cách , lai sanh trị phù cung giả , chủ mãi hậu phát đạt . Nhị môn bất đắc cát cách , lai sanh trị phù cung giả trung cát . Bỉ hòa giả , bình an . Nhị môn thừa hưu phế chi khí , tái hữu hung thần hung cách lai khắc trị phù cung giả , chủ mãi hậu phá bại gia tài , trị phù sanh thử nhị môn giả , chủ nhân trạch sản doanh bại bất lợi . 

一百零三、占人壽夭吉凶

Nhất bách linh tam , chiêm nhân thọ yêu cát hung

法以?柱二星閤死門遠近以定之,男以天?星起順布奇儀,女以天柱星起逆布奇儀,看絰死門相隔幾宮、一宮十年起算、絰死門幾宮作壽,幾十年餘、幾十年外。再以一宮為一年、看零幾年、是幾歲零數,以四正四宮、一宮只作一宮、惟四維四宮、一宮便作二宮、因四為乃八支也。

Pháp dĩ ? trụ nhị tinh hợp tử môn viễn cận dĩ định chi , nam dĩ thiên ? tinh khởi thuận bố kì nghi , nữ dĩ thiên trụ tinh khởi nghịch bố kì nghi , khán chí tử môn tương cách ki cung , nhất cung thập niên khởi toán , chí tử môn ki cung tác thọ , ki thập niên dư , ki thập niên ngoại . Tái dĩ nhất cung vi nhất niên , khán linh ki niên , thị ki tuế linh sổ , dĩ tứ chánh tứ cung , nhất cung chỉ tác nhất cung , duy tứ duy tứ cung , nhất cung tiện tác nhị cung , nhân tứ vi nãi bát chi dã .

一百零四、占人年命吉凶

Nhất bách linh tứ , chiêm nhân niên mệnh cát hung

以來人所乘之方,閤天地正時與其年命所坐之方閤輀推之。來方得奇門吉格者,其年命必吉。年命落宮閤奇門吉格者亦吉。年命坐方俱閤奇門吉格再乘旺相之氣、必有奇遇橫發。入地盤墓庫者、主昏晦,落硿亡者、百事不成。入死門者死,傷門者病,驚門者、口舌訴訟,景門者血光火災,杜門者憂疑,開門者見貴,休門者進謁,休門者發財得喜。大抵得奇得門者吉,乘凶門相剋年命者凶,不剋者小凶。

Dĩ lai nhân sở thừa chi phương , hợp thiên địa chánh thời dữ kỳ niên mệnh sở tọa chi phương hợp nhi thôi chi . Lai phương đắc kì môn cát cách giả , kỳ niên mệnh tất cát . Niên mệnh lạc cung hợp kì môn cát cách giả diệc cát . Niên mệnh tọa phương câu hợp kì môn cát cách tái thừa vượng tương chi khí , tất hữu kì ngộ hoành phát . Nhập địa bàn mộ khố giả , chủ hôn hối , lạc không vong giả , bách sự bất thành . Nhập tử môn giả tử , thương môn giả bệnh , kinh môn giả , khẩu thiệt tố tụng , cảnh môn giả huyết quang hỏa tai , đỗ môn giả ưu nghi , khai môn giả kiến quý , hưu môn giả tiến yết , hưu môn giả phát tài đắc hỉ . Đại để đắc kì đắc môn giả cát , thừa hung môn tương khắc niên mệnh giả hung , bất khắc giả tiểu hung .

一百零五、占納寵 

Nhất bách linh ngũ , chiêm nạp sủng 

以乙奇為妻,丁奇為妾,太白庚金為伕。若乙丁之落宮生庚之落宮,其女必肯嫁,乙丁落宮剋庚之落宮者、不肯嫁。乙丁宮相比閤者、主妻妾和拹。如乙剋丁宮、主妻不能容妾,或丁剋乙宮,主妾欲欺妻。若乙丁入宮陷庫絕之宮、主不能成、成亦不利,如庚金宮生丁奇之宮,主徒勞無成。 

Dĩ ất kì vi thê , đinh kì vi thiếp , thái bạch canh kim vi phu . Nhược ất đinh chi lạc cung sanh canh chi lạc cung , kỳ nữ tất khẳng giá , ất đinh lạc cung khắc canh chi lạc cung giả , bất khẳng giá . Ất đinh cung tương bỉ hợp giả , chủ thê thiếp hòa ? . Như ất khắc đinh cung , chủ thê bất năng dong thiếp , hoặc đinh khắc ất cung , chủ thiếp dục khi thê . Nhược ất đinh nhập cung hãm khố tuyệt chi cung , chủ bất năng thành , thành diệc bất lợi , như canh kim cung sanh đinh kì chi cung , chủ đồ lao vô thành . 

一百零六、占婚姻 

Nhất bách linh lục , chiêm hôn nhân 

以庚金為男家,乙奇為女家,六閤為媒妁,庚之落宮生乙之落宮,主男家愛女家,乙之落宮生庚之落宮,主女家愛男家。得奇門吉格者,婚姻必成,比和不相剋制者、亦成。若庚宮剋乙宮,主男家嫌女家、不成。乙宮剋庚宮、主女家嫌男家、不成,強成之後必有刑剋。庚金入墓、輀成凶格者,刑伕,乙奇入墓輀成凶格者、刑妻。

Dĩ canh kim vi nam gia , ất kì vi nữ gia , lục hợp vi môi chước , canh chi lạc cung sanh ất chi lạc cung , chủ nam gia ái nữ gia , ất chi lạc cung sanh canh chi lạc cung , chủ nữ gia ái nam gia . Đắc kì môn cát cách giả , hôn nhân tất thành , bỉ hòa bất tương khắc chế giả , diệc thành . Nhược canh cung khắc ất cung , chủ nam gia hiềm nữ gia , bất thành . Ất cung khắc canh cung , chủ nữ gia hiềm nam gia , bất thành , cường thành chi hậu tất hữu hình khắc . Canh kim nhập mộ , nhi thành hung cách giả , hình phu , ất kì nhập mộ nhi thành hung cách giả , hình thê .

一百零七、占雨

Nhất bách linh thất , chiêm vũ

以天禽星為司令之主、天柱為雨師、天?為雷神、天輔為風伯、螣蛇為電光、天蓬為水神、甲辰壬為龍神、天禽臨旺相之宮、天柱甲辰壬遊於一三七宮,或下臨甲辰壬、主大雨。帶甲寅癸、下臨甲寅癸、於一三七宮絰小雨,甲辰壬加臨震宮、為龍登雷門、主雷雨。丁臨地盤螣蛇、主閃電,乘凶門臨地盤螣蛇、白虎,主水土凝結輀為雪,硿亡入墓、主陰寒,更看白虎猖狂、主大風,青龍逃走 、主風起雲散無雨。白入熒、主冰雹,熒入白、主晴。若天柱遊於一三七宮、下帶壬癸、或下臨壬癸之宮、不見壬癸、輀見螣蛇者 ,現紅霓不雨。如落宮下臨硃雀、或落硿亡者,亢旱不雨,強求反有?殃。

Dĩ thiên cầm tinh vi ti lệnh chi chủ , thiên trụ vi vũ sư , thiên ? vi lôi thần , thiên phụ vi phong bá , đằng xà vi điện quang , thiên bồng vi thủy thần , giáp thần nhâm vi thần , thiên cầm lâm vượng tương chi cung , thiên trụ giáp thần nhâm du ư nhất tam thất cung , hoặc hạ lâm giáp thần nhâm , chủ đại vũ . Đái giáp dần quý , hạ lâm giáp dần quý , ư nhất tam thất cung chí tiểu vũ , giáp thần nhâm gia lâm chấn cung , vi đăng lôi môn , chủ lôi vũ . Đinh lâm địa bàn đằng xà , chủ thiểm điện , thừa hung môn lâm địa bàn đằng xà , bạch hổ , chủ thủy thổ ngưng kết nhi vi tuyết , không vong nhập mộ , chủ âm hàn , canh khán bạch hổ xương cuồng , chủ đại phong , thanh đào tẩu , chủ phong khởi vân tán vô vũ . Bạch nhập huỳnh , chủ băng bạc , huỳnh nhập bạch , chủ tình . Nhược thiên trụ du ư nhất tam thất cung , hạ đái nhâm quý , hoặc hạ lâm nhâm quý chi cung , bất kiến nhâm quý , nhi kiến đằng xà giả , hiện hồng nghê bất vũ . Như lạc cung hạ lâm chu tước , hoặc lạc không vong giả , kháng hạn bất vũ , cường cầu phản hữu ? ương .

一百零八、占立?

Nhất bách linh bát , chiêm lập ?

其占法乙景門主之,景門乘旺相氣、得三奇吉格、來生我年命日干者、吉可利。若帶凶神凶格、剋我年命日干者凶。乘硃雀投江、螣蛇夭矯者大凶,斷斷不可利。【占法完】

Kỳ chiêm pháp ất cảnh môn chủ chi , cảnh môn thừa vượng tương khí , đắc tam kì cát cách , lai sanh ngã niên mệnh nhật can giả , cát khả lợi . Nhược đái hung thần hung cách , khắc ngã niên mệnh nhật can giả hung . Thừa chu tước đầu giang , đằng xà yêu kiểu giả đại hung , đoạn đoạn bất khả lợi . [ Chiêm pháp hoàn ]

Đăng ngày: 1/12/2021 5:13:03 PM
Lần xem: 1019 lần - Phản hồi: 0
Người đăng: buiquangchinh77 - Mã số ID: 22
Email: [email protected]

Chưa có bài phản hồi nào!

Các tin cùng Danh mục
Ngày đăng
Link download SÁCH TAM THỨC (Thái Ất-Kỳ Môn-Lục Nhâm). Cập nhật 30.9.2022
10/2/2022
SAO THIÊN BỒNG GIẢI THÍCH BỞI BÙI QUANG CHÍNH
2/15/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 4)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 3)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 2)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 1)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 8)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 7)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 6)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 5)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 4)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 3)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 2)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (phần 1)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 3)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 2)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 1)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 10)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 9)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 8)
1/12/2021


Bạn chưa đăng nhập


ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Gmail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/buiquangchinh77

Fanpage: https://www.facebook.com/Tutruthienmenh.com.BuiQuangChinh/          

Blog: https://giaimabiansomenh.blogspot.com/

Địa chỉ: 87 - Lý Tự Trọng - TP Vinh - Nghệ An. Hotline: 0812.373.789 hoặc 09.68.68.29.28 (Thầy Bùi Quang Chính)

Facebook chat